Köki ja Kokka Ramat/Keiksuggused Kalla-Soostid

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Köki ja Kokka Ramat
Cajsa Warg, tõlkinud Johann Lithander

Keiksuggused Kalla-Soostid.

474. Ööstri-Soost. (Austernsauce.)

Panne tükk woid Soosti-panno sisse, lasse sedda sullade, panne nattoke jahho senna jure ja lasse sedda wähhä läbbi keeta, walla siis ka nattoke wet senna sisse, ning liguta hästi ümber. Kui ülleskeeb, siis panne hea ossa Ööstrid, nattoke Muskatplomi, Piprat, ja üks lussika täis Wransk wina senna jure, lasse keeta, ja kui se mele pärrast tummi ei olle, siis panne nattoke riwi-leiba senna sekka.


475. Munna-Soost. (Eyersauce.)

Wotta tükk woid, ja sötku nattoke jahho ning Muskatplomi senna sekka. Panne sedda 3 munna rebbo, nattokesse wee, Sitroni Sahwti, ehk Ädika ja Sukroga Kastrulli sisse, panne ka Sitroni koort, mis pissikessiks würwliks katki leigatud on, senna sekka. Seäa sedda tullele, ja keetes wispelda hästi, et se ei lähhä kokko. Sesinnane Soost saab ni hästi praetud, kui ka keedetud haugi ja ahwena-kalla tarwis prugitud. Kui kalla on praetud, siis sünnib ka Kapprid senna sisse panna, panne agga tähhele, et sa siis kassinaminne Sitroni Sahwti wottad, sest Kapprid andwad küll happut maggo.


476. Ansjowissi-Soost. (Ansiovissauce.)

Wotta 2 ehk 3 Ansjowissi, lopputa hästi, ja panne neid ühhe korteri weega panno sisse. Lasse keeta, kunni need rood jo pea on sullanud, ning pool ossa sest weest kahhanenud, ja tösta siis tulle peält mahha, et need rood pohja wajuwad. Walla siis tassa keik wet kausi sisse, ja lopputa sedda panno puhtaks. Wotta tükk woid, ja pesse keik sola seäl seest ärra, panne sedda senna panno sisse, lasse wähhä nisso jahhoga nattoke läbbi keeta, agga mitte prunida, ja walla siis sedda Ansjowis-wet senna jure, panne üks lussika täis Wransk wina ja nattoke Muskatptomi senna sekka, liguta hästi ümber, et se ei lähhä kokko, ja lasse sedda keeta, kunni se seggaseks saab. Kui se Soost ei olle wäggew küll, siis panne weel ennam pestud woid senna jure, ja kui ta wägga wäddäl on, siis sötku nattoke jahho selle woi sekka, ja panne sedda senna Soosti sisse, kui se alles keeb. Sesinnane Soost saab haugide tarwis prugitud, mis solase wee sees keedetakse.


477. Pruun Soost keiksuggu praetud kalla tarwis. (Braune Sauce zu allerhand gebratenen Fischen.)

Panne woid ühhe Soosti-panno sisse, ja lasse sedda pruun-koldseks sada, panne siis nattoke jahho senna sisse, ja lasse sedda läbbi keeta. Panne nattoke wet, pissut pruun Sirupi ja Ädikast mao järrel, ning ka puhhastud, pestud ja riega ärrakuiwatud Korintid senna sisse. Lasse keeta, kunni se Soost seggaseks saab, ja need Korintid hästi paisuwad. Siin sees sünnib ka Kapprid ja nattoke katkileigatud Sitroni koort prukida.


478. Woi-Soost haugi- ja ahwena-kalla tarwis, mis solase wee sees keedetakse. (Buttersauce zu Baars und Hechte, die in Salzwasser gekocht sind.)

Wotta tükk woid, pesse sola seest ärra, lasse sedda nattokesse nisso jahhoga wähhä läbbi keeta, walla monni lussika täis kalla-suppi senna jure, panne ka nattoke wet senna sekka, mis sees agga essite nattoke terwet Inglise Würtsi, üks terwe Muskatplomi leht, nattoke penikesseks leigatud Petersilli lehti ja penikesseks leigatud Sitroni koor on keenud. Lasse keeta, ja kui kalla saab üllesantud, siis walla sedda peäle. Kalla agga essite keik wet kalla peält ärra.


479. Määreika Soost praetud haugi tarwis. (Meerrättigsauce zu gebratenen Hecht.)

Pruni woid ja jahho, ja kui se hästi pruniks sanud, siis walla neljas ossa korteri wet, neljas ossa korteri Wransk wina, ja pool ni paljo Ädikast senna sisse. Sötku siis 8 looti Sukrut neljandama ossa korteri riwitud Määreika sisse. Kui se Soost ülleskeeb, siis panne Määreikast senna jure, ja lasse sedda keeta, et se öiete Moosiks lähhäb. Seddasinnast Soosti kallatakse waagna sisse, ja kalla pannakse peäle, olgo se siis terwe, ehk tükkiks katkileigatud.


480. Sesamma suggune Soost keedetud haugi tarwis. (Dito zu gekochten Hecht.)

Lasse woid ja jahho nattoke läbbi keeta, walla nattoke wet senna jure, ja kui ülleskeeb, siis panne riwitud Määreikast, nattoke Sukrut ja Ädikast senna sisse. Lasse sedda nattoke keeta, ja kui siis kalla saab üllespandud, siis walla Soosti senna ülle, ehk anna sedda kausi sees lauale.


481. Määreika Soost klaritud woiga, keedetud haugi tarwis. (Dito von geklarter Butter zu gekochten Hecht.)

Lasse woid nattoke läbbi keeta, hoia agga et se mitte ei jää pruniks, panne siis riwitud Määreikast senna sisse, ja lasse sedda agga hästi pallawaks sada. Kui sa panned kalla ülles, siis walla Soosti peäle, ripputa teist riwitud Määreikast senna ülle, ja riwi Muskati peäle.


482. Kappride Sauce. (Caperssauce.)

Lasse woid ning jahho nattoke läbbi keeta, kunni se koltse karwasseks lähhäb, mitte agga pruniks, walla siis nattoke wet senna sisse, liguta hästi ümber, ja kui se ülleskeeb, siis panne 2 lussika täis Kapprid ja nattoke Sitroni Sahwti senna sisse, ning lasse keeta, kunni se Soost seggaseks saab. Seddasinnast Soosti sünnib praetud kalla tarwis prukida.


483. Tummi woi-Soost lehhelisse-kalla tarwis. (Dito Buttersauce zu Längfisch.)

Panne wähhä woid ja 2 neppo täis nisso jahho Soosti-panno sisse. Lasse sedda nattoke läbbi keeta, ja walla siis 2 ehk 3 lussika täis wet senna sisse. Liguta hästi ümber, ja panne pärrast ni paljo woid senna jure, kui ja arwad tarwis ollewad. Liguta agga ikka ümber, kui woi ärrasullab, ning se Soost seggaseks saab; siis on ta walmis.