Köki ja Kokka Ramat/Keiksuggused Road Rohho-aja Rohhudest

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Köki ja Kokka Ramat
Cajsa Warg, tõlkinud Johann Lithander

Keiksuggused Road Rohho-aja Rohhudest.

Keiksuggused Kapstad.

484. Rohhilinne Kapstas. (Grünkohl.)

Wotta keiksuggused rohhud, mis kewwade keige essite maast üllesajawad, harri ja lopputa neid hästi puhtaks, kuppata ülles, ja panne neid Turslagi peäle. Kui külmaks sawad, siis piggista neid kätte wahhel, et keik se rohhilinne Sahwt seest wälja tulleb, hakki neid hästi penikesseks, agga hakkides ripputa nattoke nisso jahho peäle. Keeda siis lihha-suppi wärskest ehk solasest lihhast pekki ehk lihha-worstiga. Kui sull solast lihha on, siis leota sedda essite hästi, et sa keik sedda suppi woid prukida. Kui se lihha ühhe tunni on keenud, siis wotta sedda seest wälja, harri puhtaks, kurna sedda suppi, walla sedda jälle paja sisse, ja kui ülleskeeb, siis panne need kapstad lihhaga tükkis ja nattoke tougatud Piprat ehk Ingwäri sisse, ja lasse sedda keeta. Kui supp ei saa seggaseks, siis te tedda jahho ja woiga tummiks, ja kui sa üllesannad, siis riwi Muskati peäle, panne agga sola ka mao järrel sisse. Kewwade sünnib nöggesid ja teisi rohto wotta, mis essite maast üllestärkawad, mets-rohhusid agga polle tarwis wotta. Sui aego sünnib Maltsad wotta, neist peab agga keik jämmedad warred ärraharrima, ja siis lopputakse ning kuppatakse neid ülles, nenda kui jubba sai ööldud. Panne tähhele: et keik rohiliste kapstade sees peab Körwlid ja murro-laugud ollema, agga neid ei pea kumbagi ülleskuppatama, waid issiärranis penikesseks hakkima, ja pärrast kapsta sekka pannema. Weel olgo teäda, et Körwlid ja murro-laugud, kui neid rohkeminne suppi sisse pannakse, head maggo temmale andwad.


485. Tuwitud walged Kapstad. (Gestubter Weiskohl.)

Leika keik wäljas piddised rohhilissed lehhed ja jurikad ärra, ja löhhu need kapsta pead pissokessiks tükkiks katki. Panne essite woid paja pohja, ja siis kordamissi need kapstad, nattoke woid, Piprat ja Muskatplomi senna sisse. Walla head lihhasuppi senna jure, ja lasse sedda ühtlase lihhaga, mis agga essite peab puhtaks harritud ollema, ja pekki ehk lihha-worstiga keeta, kunni se murredaks lähhäb, kaas ikke peäl, liguta agga wahhest tassa ümber, et kapstad ühte tassa sawad läbbi keedetud. Kui se jo pea saab keedetud, siis te sedda woi, ning jahhoga tummiks, ja kui tarwis lähhäb, siis panne nattoke Sukrut ka sisse, ja ärra unnusta sola mitte. Seks sünnib solast lihha ja pekki, kui se agga essite leotakse, nenda ka lihha-worsti ja wärsket härja lihha prukida. Kui sa hakkitud walged kapstad tahhad keeta, siis kurna sedda suppi, ja harri lihha puhtaks, ja lasse siis need kapstad suppi sees ühtlase lihhaga keeta, ja te pärrast sedda suppi woi, ning jahhoga tummiks.


486. Pruniks tuwitud walged Kapstad. (Braun gestubter Weiskohl.)

Keeda essite head wäggewat suppi leotud solasest lihhast, pekkist ehk sea-külje lihhast, lihha worstist ehk wärskest lihhast. Harri sis keik rohhilissed lehhed kapsta peält ärra, leika need kapsta pead katki, ja harri need jurikad hästi seest wälja. Panne essite woid paja sisse, ja siis üks kord kapstast, ning senna peäle nattoke Piprat, Muskatplomi, wähhä riwitud Sukrut, kui se kapstas isseennesest maggus ep olle, monni tükk woid, ja kaks terwet Neilikest; ja seddawisi wahheta ikke need korrad, kunni jo ni paljo kapstad paja sees on, kui arwad tarwis minnewad. Kui lihha-suppi peäl raswa olleks, siis wotta sedda peält ärra, ja panne sedda ka senna jure. Laset sedda siis tassa tulle peäl prunida, wata agga hästi järrel, et se ei körwe ärra, sepärrast pead sa lihha-suppi nattoke hobilt senna peäle töstma, ja need kapstad ka ühhe laia kalla-kulbiga ümber pöörma, et se mis all pohjas olnud, jälle peäle töstetakse. Sepärrast ei pea sa essimesses otsas mitte paljo suppi ühhe korraga peäle wallama, enne kui kapstad sawad ühhe tassa pruun-koldseks. Pärrast woid sa ennam suppi jure wallada, panne siis ka se lihha kapsta sisse, ja lasse sedda keeta; sest keik lihha, mis kapsta sees keedetakse saab head maggo. Kui kapstas jo murre on, ja sa arwad sedda suppi wägga weddela ollewad, siis lasse woid ja jahho nattoke läbbi keeta, et se saab pruun-koldseks, ja te sedda suppi sellega tummiks. Kui seddasinnast kapstast suppi assemel peab södama, siis te sedda Soosti pitkaks, ja walla rohkeminne suppi senna jure, ja kui sa siis annad ülles, siis riwi Muskati peäle. Senna peäle sünnib ka Kortlettid, kalla klimpid, lihha-worsti, ehk tükk pekki panna.


487. Tuwitud walge kapstas pimaga. (Weiskohl mit Milch gestubt.)

Leika kapstad pissokessiks tükkiks löhki, ja keeda neid woi, terwe Pipra, Roosmarini, ja Muskatplomiga lühhikesse lihha-suppi ehk wee sees tümmaks. Keeda siis üks wäddel Witmoos ehk pima-supp, panne nattoke Sukrut sisse, ja kalla sedda kapsta sekka. Saab se nüüd sedda wisi hästi keenud, siis wispelda 4 ehk 6 munna rebbo, walla nattoke suppi, mis kapsta peäl on, nende jure, ja walla keik ühtlase senna kapsta sekka, ning lasse sedda ülleskeeta. Rapputa agga hästi, et se ei lähhä kokko. Kui sa tahhad seddasinnast roga punnaseks tehha, siis panne pissut wähhi-woid senna jure, nattoke enne kui sa need munna-koldsed sisse panned. Waagna äärte ümber sünnib ka wüllitud wähhid, kalla- ehk lihha-Wrikadellid, Kortlettid, lihha-Worsti, ehk Siiskid panna.


488. Rullaad Kapstast. (Roullade vom Kohl.)

Wotta üks ehk kaks kapsta pead, harri need rohhilissed lehhed peält ärra, keeda neid kanega nattokesse wee ja woi sees. Kui need kapstad sawad tümmaks, siis wotta need peälmissed lehhed peält ärra, ni terwelt, kui neid ial woib sada. Hakki siis need kapsta pead hästi penikesseks, wotta poolt topi sest hakkitud kapstast, ja segga sedda ärra ühhe poole naela penikesseks hakkitud nero-raswa, 8 loti riwi-leiwa, (mis agga essite ühhe poole korteri rösa pima sees on leotud) 6 munna, nattokesse Muskatplomi, ühhe poole lussika täie riwitud Sukro, ning solaga. Kui sa keik sedda olled ümberligutanud ning hästi ärrasegganud, siis wotta need terwed kapsta lehhed, leika need jämmedamad warred seest ärra, ja panne kaht lussika täit sedda seggatud rooga iggaühhe lehhe sisse. Rulli neid kokko, ja se-u need rullid löngaga hästi kinni, nenda et se sissepandud roog wälja ei peäse. Walla sedda aego sedda suppi, mis sees kapstad keedeti, ja ni paljo lihha-suppi, ehk wet ühhe laia Kastrulli sisse, et se jo pea rullide ülle jääb seisma, panne nattoke sola sisse, ja kui ülleskeeb, siis panne need rullid senna sisse, lasse neid kanega tassa keeta, kunni need kapstad hästi on läbbi keedetud ja murredaks läinud. Kui sa siis üllesannad, siis panne essite se Rullaad Turslagi peäle, et keik wessi hästi peält ärrajoseb, hoia agga, et need külmaks ei lähhä, kunni sa seddasinnast Soosti saad teinud: Panne nattoke woid ühhe Soosti panno sisse, ja lasse sedda 2 neppo täie nisso jahhoga nattoke läbbi keeta, walla siis üks hea kulbi täis sedda suppi, mis sees se Rullaad keedeti senna jure, panne tükk Sukrut ka sisse, liguta hästi ümber, ja lasse sedda keeta. Te sedda 4 munna rebbo, ja ühhe poole korteri rösa korega tummiks. Panne se Rullaad waagna peäle, wotta löngad ümbert ärra, ja walla Soosti ülle, unnusta agga mitte ärra, et sa Soosti sisse tarwi pärrast sola pead pannema.


489. Wriseritud walged kapstad. (Frisirter Weiskohl.)

Leika walged kapstad nattoke jämmedamaks katki, kui neid kapsta-Sallati tarwis leigatakse; lasse neid siis woi ja kahhe terwe Neilikessega wähhä lihha-suppi sees keeta, kunni naad tümmaks sawad. Kui keik se supp on sissekeenud, siis keeda nisso jahhust Witmoosi, mis kaunis tummi on, panne kapstad senna sisse nattokesse Muskatplomi, Pipra, ja solaga, ning lasse neid nattoke keeta. Siis peab sul üks wagen taigna äärtega ollema; te agga need ääred sedda wisi: segga 2 munna rebbo, nattoke pestud woid, wet ja jahho ühte, rulli se taigen, kasta need waagna ääred weega, panne taignast senna peäle, ja krusi sedda illusaste wälja. Walla nattoke wet waagna pohja sisse, tösta sedda ahjo, et se taigen nattoke kangeks weab, kuiwata siis käsna, ehk Salwettiga wet waagna seest ärra, ja kalla kapstad senna sisse; lasse sedda nattoke seista, kunni üks öhhuke nahk weab peäle, ripputa siis riwi-leiba, mis nattokesse riwitud juustoga seggatud on, senna peäle, se juust agga ei pea wihha ollema, walla nattoke sullatud woid ülle, panne sedda ahjo sisse, ja kui se pruun-koldseks saab, siis anna sedda laua peäle ülles. Sellesinnatse kapsta sisse sünnib ka Siiskid ehk lihha-Wrikadellid panna, neid peab agga sissepandama ja kapstaga kinnikaetaema, ennekui se riwitud leib peäle ripputakse.


490. Wriseritud happo-kapstas. (Frisirter Sauerkohl.)

Tuwi happo-kapstad wäggewa lihha-suppi, nattokesse Muskatplomi, woi, ja ühhe tükkikesse Sukroga, Kastrulli sees, mis hästi tinnatud on. Kui kapstad hästi murredaks sanud, ja supp ennamiste on sissekeenud, siis kalla neid Kastrulli seest wälja. Panne nattoke woid selle tühja Kastrulli sisse, ja lasse sedda ühhe lussika täie ehk ennam ja wähhema nisso jahhoga wähhä läbbi keeta, ja walla nattoke rööska pima senna jure, et ta kaunis seggane jääb, ja parrajast Soosti annab. Kui se nüüd on läbbi keenud, siis panne need tuwitud kapstad senna sisse, ja liguta hästi ümber. Kui ülleskeeb, siis te sedda 3 ehk 4 munna rebboga tummiks, panna waagna sisse, Wriseri sedda riwitud leiwa, riwitud juusto, ja woiga ärra, nendasammoti kui seddagit mis praego enne Numr. 489. näideti, ja panne sedda ahjo sisse, et se illusat Kolläri saab.


491. Happo-kapstas. (Sauerkohl.)

Keeda üks wäggew lihha-supp leotud solasest lamba ehk härja lihhast, sea seljast ehk külje kontidest, pekkist ehk lihha-Worstist ühtlase nattokesse wärske lihhaga, kui sedda sadawas on. Kui lihha ülleskeeb, siis wotta waht hästi peält ärra, ja kui se nattoke on keenud, siis wotta sedda seest wälja, ja harri puhtaks. Kurna suppi ja walla sedda taggasi paja sisse, kui ülleskeeb, siis panne happo-kapstad lihhaga tükkis senna sisse, ja lasse keeta. Kui se lihha wägga solane peaks ollema, siis on parrem, et sedda issipäinis keedetakse; wotta agga rasw peält ärra, ja panne ni paljo sedda lihha-suppi senna kapsta sekka, kui sa arwad sola pärrast sündiwad. Kui kapstad jo pea on keedetud, siis te neid woi, ning jahhoga tummiks.


492. Prunid happo-kapstad tuwida. (Braunen Sauerkohl zu stuben.)

Wotta happo kapstad, lasse neid rohkest ühhe tunni prunida hea ossa woi ja muu raswaga, mis wärske lihha-suppi peält on woetud, pöra neid saggeminne ümber, et se mis all on ärra ei körwe, waid et kapstad ühhe tassa pruniks sawad; ripputa siis nattoke nisso jahho peäle, ja liguta hästi ümber. Kui pruniks sawad läinud, siis walla nottoke wärske lihha-suppi senna jure, ja lasse sedda wähhä Muskatplomi ja nattokesse Sukroga keeta, ja rapputa sedda riista saggeminne. Kui ei olle happo küll, siis walla nattoke Ädikast jure, ja panne sola ka sisse. Kui kapstad sawad murredaks, siis on roog walmis, ja siis ei pea ühtegi pitka Suppi ollema, waid ta olgo kui üks muu tuwitud roog. Kui Ööstrid on, siis woib neid ka sissepanna, sest need andwad head maggo. Kui sa annad kapstad ülles, siis sünnib üks köwweraks seätud ja rohke ossa woiga ahjus praetud haugi-kalla senna peäle panna. Kes tahhab, woib ka Siiskid, ehk keedetud suitsetud härja keelt, ehk wüllitud haugi-kalla, Wrikadellid, keedetud suitsetud sea-pea, üht wähhäkest kinki, ehk teist pekki tükki senna peäle panna. Seddasinnast roga sünnib ka wärskest walge kapstast tehha. Leika se kapstas seddasamma wisi katki, kui sedda kapsta-Sallati tarwis leigatakse, te sedda nenda sammoti pruniks, kui se pruun happo kapstas pruniks tehhakse, walla siis Ädikast peäle, et se parrajast happuks saab, ja kui se nattoke saab keenud, siis walla lihha-suppi senna jure, ning lasse keeta, kunni se murredaks lähhäb.


493. Happo kapstad rösa korega. (Sauerkohl mit süßer Sahne.)

Panne tükk woid Kastrulli sisse, mis hästi on tinnatud, panne Kapstad, natoke Sukrut ja Muskatplomi senna jure, ja lasse neid tassa tulle peäl kanega tuwida; agga naad ei pea mitte pruniks jäma. Kui hakkawad tümmaks sama, siis walla 2 ehk 3 kulbi täit lihha-suppi senna peäle, ja panne sola mao järrel sisse. Ööstrid woib ka sisse panna. Kui sa tahhad üllesanda, siis kalla kapstad Turslagi peäle, hoia agga, et need külmaks ei lähhä; walla sedda suppi, mis Turslagi läbbi joseb, jälle Kastrulli sisss; kui ülleskeeb, siis te sedda tummiks rösa pima ehk rösa korega, 3 ehk 4 munna rebbo, ja nattokesse nisso jahhoga, ja keetes wispelda sedda ühte puhko. Kui supp saab parrajaste tummiks, siis tösta Kastrulli tulle peält mahha, panne kapstad senna sisse, ja anna neid siis waagna peäle. Riwi Muskati ülle, ja panne Kortlettid, praetud ehk wüllitud haugi-kalla, Siiskid ehk Wrikadellid, mis wiloka wisi illusast katki leigatud ja woi sees nattoke pruniks tehtud on, waagna äärte ümber, siis näitab se kännast wälja.


494. Puppetong happo kapstast. (Pouppeton vom Sauerkohl.)

Wotta happo kapstad, ni paljo kui sa arwad tarwis ollewad, lasse neid tassa tulle peäl hea tükki woiga tuwida, kaas agga peäl, liguta wahhest ümber, ja hoia kowwaste, et need mitte pruniks ei lähhä. Walla siis lihha-suppi senna peäle, ja panne nattoke Sukrut ning Muskatplomi sisse, ja lasse keeta, kunni se supp jo ennamiste on sissekeenud, ja kapstad hästi tümmaks sanud; te sedda pärrast woi ja jahhoga tummiks, panne sola mao järrel sisse, ja kui Ööstrid on, siis panne neid ka sisse. Kui need kapstad hästi on keedetud, et need nago tuwitud roog wälja näitwad, siis wotta neid tulle peält mahha, ja lasse külmaks jäda. Wotta sedda aego üks haug, mis 2 ehk 3 naela wagib, löhhu löhki, ja leika sedda ni suureks tükkiks katki, kui kaks poik-sorme, pea agga jätta mahha. Kuppata need kalla tükkid solase wee sees nattoke ülles, ja lasse neid pärrast külmaks jäda, wotta siis se nahk tükkide peält ärra, ja wereta need tükkid ning se nahk ka nisso jahho sees, prae neid pankoki panno sees woiga pruun-koldseks, ja lasse neid külmaks jäda. Kuppata Murklid ülles, harri neid puhtaks, ja lasse neid woi sees nattoke läbbi keeta. Te Wrikadellid kalla-Waarsist, ja leika neid pissikessiks wilokaks ehk träämliks katki, ja prae muist woi sees pruniks. Te siis ühhe rohke ossa taignat, agga nattoke kowwemat, kui se, mis kokide all prugitakse, ja rulli sedda öiete öhhukeseks wälja. Woia üks Kastrull woiga, panne se wäljarullitud taigen senna sisse, panne agga tähhele, et se taigen peab ümberringi äärte ülle hea tük ülle käima; määri sörme paksuti sedda kalla-Waarsi pohja peäle ja ümberringi, hoia agga, et ühtegi wahheaukud ei jä senna wahhel; kasta üks pu-lussikas wee sees märjaks, ja sillita se Waars sellega. Panne nüüd essite üks kord kapstast, siis üks kord neid praetud kalla tükka, praetud ja pradimatta Wrikadellid, kalla nahka ja Murklid, ning jälle üks teine kord kapstast senna sisse; ja nenda pead sa ikka kordamissi pannema, kunni se Kastrull täide saab, panne agga need korrad hästi kergeste sisse, et sa neid mitte kinni ei wa-uta. Kapstad pannakse Kastrulli pohja, ja needgi jäwad peäle wiimse korra peäle, sepärrast neid ka keigerohkeminne peab ollema. Kui sa sedda wisi kede olled sissepannud, siis määri jälle sedda Waarsi ülle, ja seäa, et se saab selle Waarsiga hästi kokko kinnitatud, mis jo enne Kastrulli sisse ümberringi sai määritud. Katta sedda pärrast taignaga kinni, kasta agga se taigen weega, ja kinnita sedda hästi selle teise taignaga kinni, mis äärte üle käib, ja kääri need taigna ääred üllespiddi, et need ülle se peälmisse taigna sawad pandud, ja panne siis ahjo ning lasse sedda küpseda. Essimesses otsas agga, kui se taigen nattoke kinnitust ahjo sees on sanud, siis pista penikesse kahwliga moningad aukud senna sisse. Saab se Puppetong küpseks, ja sa tahhad tedda üllesanda, siis määri need pissikessed aukud wisplitud munnaga kinni. Kalla siis se Puppetong Kastrulli seest kummuli waagna peäle, ja raspli tedda riwi-rauaga ülleültse. Leika pärrast üks pissoke kaas senna sisse, ja walla ni paljo Soosti, kui ial mahhub, sisse, mis agga sest Soostist üllejääb, sedda anna kausi sees laua peäle. Se Soost saab sedda wisi tehtud: keeda pool teist korterit rööska pima ülles, panne tükk woid ja nattoke Sukrut senna sisse, te sedda 4 munna rebbo, ja nattokesse nisso jahhoga tummiks, ja kui se siis hästi on keenud ja seggaseks sanud, siis on ta walmis.


495. Pastet wärskest happo kapstast. (Pastete vom frischem Sauerkohl.)

Leika walged kapstad penikesseks, seddasamma wisi kui happo kapsta pärrast tehhakse; keeda wet nattokesse köömliga, kunni wessi sest maggo saab, kurna sedda, ja keeda sedda kurnatud wet ueste ülles, panne siis kapstad sisse, ja lasse neid üks ainus kord ülleskeeta, ning panne Turslagi peäle, et wessi hästi peält ärrajoseb. Tuwi siis kapstad wäggewa wärske lihha-suppi woi, Muskatplomi, Sukro, ja solaga, ja panne ni paljo wiin-ädikast sisse, et se parrajast happuks saab, ja kui kapstad murredaks lähtwad, siis lasse neid külmaks jäda. Walla agga nattoke suppi se tuwitud kapsta peält ärra, ja hoia sedda Soosti tarwis, mis pärrast saab tehtud, ja kui kapstad on öiete külmaks sanud, siis segga nattoke rööska koort nende sekka. Määri üks tinna wagen pohjast woiga, panne kapstad senna sisse, monni haugi-kalla tükka ka, mis solase wee sees on ülleskuppatud, ja nahk nink keik rood seest ärraharritud. Panne ka keedetud kalla-Wrikadellid, wärsked Ööstrid ja Sampionid ehk Murklid senna sisse, ja wimaks tulleb weel kapstast peäle panna. Panne siis üks kahhekordne Taarti taigna kaas senna peäle, krusi se peälminne kord illusaste wälja, agga need korrad ei pea kumbi paksud ollema. Katta need waagna äred ka taignaga, siis ei sulla naad mitte ärra. Panne siis sedda Pasteti ahjo, mis parrajast on ködud, ja kui se küpseks sanud, ning peab üllesantama, siis keeda se supp ülles, mis essite se tuwitud kapsta peält sai ärrawallatud, ja te sedda munna rebbo, monne lussika täie rösa kore, ja 2 neppo täie nisso jahhoga tummiks, ning panne mao järrel sola sisse. Leika siis üks kaas Pasteti peäle, ja walla ni paljo Soosti sisse, kui agga mahhub; walla sedda, mis üllejääb Soosti-kausi sisse, ja panne se kaas jälle Pasteti peäle kinni. Seddasamma wisi sünnib ka happo kapstast Pasteti tehha, se ei polle agga tarwis sedda ülleskuppatada, egga Ädikast sissewallada, kui agga kapstad isseenneses happud on.


496. Hakkitud Pruunkapstad. (Gehackter Braunkohl.)

Wotta prunid kapstad, harri keik jämmedad warred ning jurikad seest ärra, hakki need kapstad hästi penikesseks, ja keeda neid nisamma sugguse lihha-suppi sees, kui rohhilissed kapstad keedetakse. (wata Num. 484.) Kui sa kapstad paia sisse panned, siis riwi puhtaks kaapitud Petid ja Porganid riwi raua peäl, ja panne neid ka sisse. Kui sa 2 peo täit neist wottad, siis on jo kül, agga Porganid peab rohkem ossa ollema kui Petid; panne ka nattoke Piprat ja Ingwäri sisse. Kui se lihha-supp mitte hea rammokas ja raswanne ep olle, siis panne tükk woid sisse, sest se kapsta-supp peab ikka rammokas ja raswanne ollema. Kui kapstad jo pea küpseks sawad, siis te neid woi ja jahhoga tummiks, ja kui sa arwad tarwis ollewad, siis panne tükk Sukrut ka sisse, ommeti mitte ni paljo, et naad sest maggusaas lähtwad; panne sola ka mao järrel sisse, ja kui sa üllesannad, siis riwi Muskati peäle. Pruun kapstas ei tahha mitte roaks kolwada, ennekui külmad sawad ta ülle käinud, sest muido on ta wägga sitke. Kui ta agga külmaga kange on, siis sünnib sedda keigeparreminne wotta, ja warsi hakkida. Kui sa tahhad jurikad ka kapsta sekka panna, siis harri need warred peält ärra, kori neid agga mitte. Neid sünnib ka löhki leigata, ehk terwelt jätta, ja ühtlase kapstaga sissepanna ning keeta. Kes tahhab, woib neid ka ülleskuppatada, korida, jahho sisse pista, woi sees pruniks pradida, ja siis kapsta ümber waagna peäle panna.


497. Tuwitud pruunkapstad. (Gestubter Braunkohl.)

Wotta pruunkapstad, harri keik jämmedad warred ärra, hoia agga et lehhed ei sa katki, waid et need terwed jäwad. Kui külm wäljas on, siis lopputa ja ripputa neid ülles, et naad nattoke külmetawad. Keeda siis head lihha-suppi pekki ja lihha-worstiga. Panne hea tükk woid ühhe laia Kastrulli sisse, ja lasse sedda nattokesse Muskatplomiga wähhä läbbi keeta, walla lihha-suppi senna jure, ja kui ülleskeeb, siis panne need kapstad, ja nattoke Sukrut senna sisse, lasse neid tassa tulle peäl kanega keeta, pöra kapstad ühhe laia kalla-kulbiga üks kord ümber, agga hoia, et naad ei lähhä katki, ja kui on keedetud, siis kalla neid waagna peäle. Panne jälle tükk woid Kastrulli sisse, ja lasse sedda 2 lussika täie nisso jahhoga nattoke läbbi keeta, walla keik suppi kapsta peält senna sisse, ja kui sedda wägga kassinast on, siis walla lihha suppi senna jure. Kui se ülleskeeb, siis panne kapstad sisse, lasse neid tassa tuwida, ja panne sola mao järrel sisse. Panne tähhele, et sa sedda Kastrulli pead saggeminne rapputama, ja kaas peab ikka peäl ollema. Se supp ei pea ka mitte wägga pitk, kui agga Kapstaga ühhetassane ollema, et se ikka jääb terwelt. Senna sisse sünnib Kastanid ehk sinnised Rossinad panna. Kui sa annad kapstad ülles, siis riwi Muskati peäle. Panne ka üks suitsetud sea-pea, ehk üks terwe lihha-worst, ehk üks suitsetud härja keel, ehk Kortlettid senna peäle.


498. Ploom-kapstad tuwida rösa pimaga ehk ilma pimata. (Blumkohl so wohl mit als ohne Milch zu stuben.)

Harri keik lehhed peält ärra, ja jätta ükspäinis se pea jälle. Kui pead on suured, siis leika neid parrajaks tükkiks löhki, kuppata neid ülleskeedetud wee sees ülles, et naad tümmaks sawad, ja panne neid Turslagi peäle, et keik wessi peält ärrajoseb. Panne siis woid Kastrulli sisse, lasse sedda ärrasullada, segga nattoke jahho senna sekka, ja lasse sedda läbbi keeta, walla rööska pima peäle, ja wispelda hästi, et ühtegi klimpi sisse ei jää. Kui ülleskeeb, siis panne need kapstad, nattoke Muskatplomi ja Piprat sisse, lasse nattoke keeta, ja panne mao järrel sola sisse, siis on ta walmis. Seddasamma wisi tuwitakse Ploom-kapstad wee, ehk hea lihha-suppiga, siis peab agga rohkeminne woid wotma, ja kui sa üllesannad, siis te neid 2 ehk 3 munnarebboga tummiks, riwi Muskati ülle, ja ehhita neid wälja, nenda kui sa isse tahhad.


499. Ploom-kapstad rösa kore, ja juustoga. (Blumkohl mit süßer Sahne und Käse.)

Harri need Ploom-kapstad seddasamma wisi puhtaks, kui praego enne näideti. Lasse neid ühhe riista sees keeta, mis tihheda kanega, ja kus nipaljo wet sees, on, et se nattoke kapsta ülle käib. Lasse neid nattokesse woi, Sukro, ja Muskatplomiga keeta, kunni need hästi tümmaks sawad, ja wotta siis ülles. Panne tükk woid sellesamma riista sisse, mis sees need kapstad keedeti, lasse sullada, panne nattoke jahho senna jure, ja keeda sedda nattoke läbbi. Walla se supp, mis sees kapstad keedeti, ja nattoke rööska koort senna sisse, ja lasse sedda ülleskeeta, wispelda agga hästi, et ühtegi klimpi sisse ei jää; panne siis kapstad, ja nattoke head riwitud juusto senna sisse, lasse sedda tassa keeta, rapputa agga saggeminne, ja panne sola mao järrel sisse. Kui sa üllesannad, siis riwi Muskati ülle, ja ehhita waagna ääred wälja, nenda kui sa isse tahhad.


500. Ploom-kapstad wähhi lakkadega. (Blumkohl mit Kräbßschwänzen.)

Harri need Ploom-kapstad puhtaks, ja tuwi neid lühhikese lihha-suppi, hea tükki woi, nattokesse Muskatplomi, Pipra, ning solaga, kaas agga peäl. Tuwi need wähhi lakkad issepäinis, nenda kui prugitakse, rösa pimaga, te se Soost, mis lühhike peab ollema, wähhi woi, ja nissojahhoga tummiks. Kui sa annad ülles, siis panne kapstad, ja need wähhi lakkad, iggaüht issi Turslagi peäle. Walla siis mollemad kokko, ja te sedda ärraseggatud Soosti monne munna rebboga tummiks, ja panne sola mao järrel sisse. Panne kapstad kesk waagna sisse, walla Soost ülle, ja panne need wähhi lakkad waagna äärte ümber. Wähhi sörrad woib ka äärte ümber panna, agga need peawad jämmedamast otsast ärrakoritud sama.


501. Krenaad Ploom-kapstast. (Grenad von Blumkohl.)

Harri Ploom-kapstad puhtaks, ja leika neid sedda wisi katki, et igga tükk näitab wälja, kui üks pissike kapsta pea; need warred leika otsast lühhidelt ärra. Kuppata kapstad ülles, et naad ennamiste küpseks sawad. Woia üks Kastrull ehk Puppetongi Worm külma woiga, ja panne öhhukessed pekki wilokad pohja peäle. Panne siis need kapsta tükkid körwoti hästi tihti pekki peäle, seäa agga, et se kesk paik jääb öäneks. Siis peab sul üks Waars torest wassika lihhast ehk kallast walmis ollema, märi se Waars senna kesk paika kapsta peäle, ni pakso kui üks 5 Kopeki tükk, ja woia sedda wisplitud munnadega. Nüüd peab ka üks Ragu, mis katki leigatud kannast, linnust, ehk norest talle lihhast on tehtud, walmis ollema; kui agga se Ragu saab hallist räästast, kannapojast ehk norest tuist tehtud, siis woib neid terwelt jätta. Kui sesinnane Ragu on külmaks sanud, siis panne sedda omma Soostiga senna Waarsi peäle; märi kord Warsi jälle ülle, agga nattoke paksem kui sedda essimest, ja kinnita se peälminne Waars sellega hästi kinni, mis essite sai sissemäritud. Panne pärrast pekki wilokad, ehk kloppitud wassika lihha tükkid, ehk woitud Pabberit senna peäle, ja lasse sedda ahjus küpseda. Kui se agga peält nattoke kangeks weab, siis pista ühhe auko senna sisse, et aur seest saab wäljakäima, kui se ahjus hakkab keema. Saab se küpseks, siis toppi se auk leiwa tükkikessega, mis wisplitud munna sisse on kastetud, jälle kinni. Kui se pärrast saab ahjus nattoke seisnud, siis kalla se Krenaad kummuli waagna peäle, wotta pekki wilokad ärra, hoia agga kowwaste, et se ei lähhä katki, ja et ühtegi Soosti ei sa wäljajooksma. Seddasamma wisi sünnib ka walge kapstast Krenaadi tehha, siis agga leigatakse kapsta pead tükkiks löhki, ja kuppatakse ülles. Agga se wessi peab essite ni hästi walge kui ka ploom-kapsta peält mahha jooksma, ennekui need tükkid Wormi sisse pannakse. Panne tähhele, et se Ragu mis senna tarwis prugitakse, peab wäggewa ja hea maoga ollema. Kui Ööstrid on, siis sünnib neid ka sissepanna.


502. Portulakid tuwida. (Portulack zu stuben.)

Harri semet otsast ärra, wotta keik lehhed ning penikessed warred, lopputa neid hästi, kuppata ülles, ja panne neid Turslagi peäle, et wessi hästi peält ärrajoseb. Panne woid ja jahho Kastrulli sisse, lasse nattoke läbbi keeta, walla wet ja nattoke jodawat wina senna jure, ning lasse sedda keeta. Panne need ülleskuppatud Portulagid, üks peo täis Korrintid, nattoke Muskatplomi, Piprat, nattoke Sukrut ja sola senna sisse. Kui Portulagid on keedetud, ja peawad üllesantud sama, siis te neid 3 ehk 4 munna rebboga tummiks. Kes tahhab ehhitago neid wälja saia träämlidega, mis woi sees on praetud, Kortlettide, ehk lihha-kokidega. Nendega sünnib keik rohhilissed road wäljaehhitada.


503. Pinnatid tuwida. (Spenat zu stuben.)

Harri keik jämmedad warred Pinnatide peält ärra, lopputa siis Pinnatid puhtaks, kuppata ülles, panne Turslagi peäle, ja piggista sedda wet hästi seest wälja. Kui sawad külmaks, siis ripputa nisso jahho peäle, ja hakki neid nattoke. Panne woid ühhe panno ehk Kastrulli sisse, lasse sullada, panne Pinnatid senna sisse, lasse nattoke läbbikeeta, liguta agga hästi ümber, et need ärra ei körwe. Walla siis wet peäle, lasse nattokesse Pipra, ja Muskatplomiga keeta, ning panne sola mao järrel sisse. Kui se roog wägga wäddel on, siis te sedda munna rebbudega tummiks. Kes tahhab, pango lahti keedetud munnad peäle, kui Pinnatid jo waagna peäl üllespantud on. Kowwaks keedetud ja penikesseks hakkitud ehk wiloka wisi katkileigatud munne sünnib ka Pinnatide peäle panna. Leiwa träamlidega, mis woi sees on praetud, woib ka seddasinnast roga wäljaehhitada. Kes tahhab woib ka Pinnatid rösa pimaga tuwida, siis agga jääb wessi mahha. Pinnatid ehk happo oblikad sünnib ka Rööreiga wäljaehhitada.


504. Wüllitud Pinnatid. (Gefüllter Spenat.)

Wotta Pinnatid, harri keik jämmedad warred ärra, lopputa puhtaks, kupputa ülles, panne Turslagi peäle, ja mulju sedda wet hästi seest wälja. Hakki neid penikesseks, panne 3 ehk 4 munna, 2 lussika täis rööska koort ehk pima, 3 lussika täis sullatud woid, nattoke Sukrut, Muskatplomi, sola ja riwitud saia leiba senna sekka; segga sedda hästi ärra, et se saab ni kangeks, et sa arwad sedda ühhes seiswad; ommeti ei pea se mitte liig kowwaks sama. Wotta siis suuri kuppatamatta Pinnati lehti, kasta neid keewa wee sisse, et naad sitkeks sawad, panne sedda seggatud roga nende peäle, ja rulli neid kokko. Kui ni suuri lehti ei olle, siis panne 2 ehk 3 körwoti, panne se roog peäle, ja rulli kokko, et need nago pissikessed worstid näitwad wälja. Woia üks suur tinna wagen külma woiga, ja panne need rullid senna peäle. Kui sa keik olled kokkorullinud, ja se wagen on täide sanud, siis walla nattoke rööska koort ehk pima peäle, ja panne se wagen wüürpanno peäle, ja lasse tassa tuwida, kaas agga peäl. Kui on läbbikeedetud, siis panne neid ühhe laia noa ehk pannkoki labbidaga waagna peäle ülles, ja siis süakse neid sojalt.


505. Happo oblikast tuwida. (Sauerampfer zu stuben.)

Wotta happo oblikast, harri keik jämmedad warred hästi ärra, lopputa puhtaks, kuppata rohke ossa wee sees ülles, ja panne sedda Turslagi peäle. Kui se wägga happo on, siis lopputa sedda monni kord teise wee sees. Kui se wessi on peält mahhajoosnud, siis ripputa jahho peäle, hakki penikesseks, ja tuwi sedda nendasammoti kui Pinnatidki woi sees, ning walla wet peäle, ja lasse keeta nattokesse Muskatplomi, Pipra, ja solaga. Sedda sünnib ka ühhe munna rebboga tummiks tehha, ning seddasamma wisi munna, ja leiwaga wäljaehhitada, kui Pinnatidgi. Agga rösa pimaga ei sünni se mitte tuwida. Wägga pissut jahho ei pea sa mitte happo oblika ehk Pinnatide peäle ripputama, sest muido se rohhi lahkub weest ärra. Sa ei pea ka woid wägga armatsema, sest keige rohhilisse roa jures lähhäb paljo woid tarwis.


506. Tuwitud happo oblikas munna- ja korega. (Sauerampfer mit Eyer und Sahne gestubt.)

Harri happo oblikast puhtaks, ja kuppata ülles, nenda kui jo öppetati, hakki nattoke, ripputa wähhä jahho peäle, ja lasse sedda woi sees hästi läbbikeeta. Te sedda tummiks rösa kore, ja munna rebboga, et se Soost saab parrajaste pitkaks ja tummiks, panne sola, Muskati ja Piprat sisse, ja kui sa olled tummiks teinud, siis anna sedda warsi ülles.


507. Rohhilisse herne-koune tuwida. (Grüne Erbsschoten zu stuben.)

Wotta ni paljo Sukro herne-koune, kui tarwis lähhäb ja harri neid wisi pärrast puhtaks. Panne wet tullele, ja kui se ülleskeeb, siis panne need kounad, nattoke penikesseks leigatud Petersilli lehti, wähhä woid, Piprat, nattake Meiramit, ja tükk Sukrut senna sisse. Lasse keeta, kunni need tümmaks sawad; kalla neid riista seest wälja, mis sees neid keedeti, ja panne tükk woid ja ni paljo jahho sellesamma riista sisse, et se Soost saab parrajast tummiks, lasse sedda nattoke läbbikeeta, kalla need kounad omma Soostiga jälle senna sisse, ja lasse neid tassa keeta. Rapputta sedda riista wahhest, ja panne sola sisse. Kui need herned isseenneses maggusad on, siis polle mitte Sukrut tarwis. Seddasamma wisi woib poetud hernid tuwida.


508. Poetud herned wähhi-lakkadega. (Ausgebulsterte Erbsen mit Krebsschwänzen.)

Wotta ni paljo poetud hernid, kui sa arwad tarwis ollewad, panne neid ühhe kimpokesse Petersilli lehtega, mis sisse üks oksoke Meiramit saab pistetud, ja tükki woiga keewa wee sisse, ja lasse keeta, kunni need tümmaks sawad. Kuppata 20 ehk 40 wähhi ülles, wotta kored lakkade ja suurematte sörrade peält ärra, ja koortest te wähhi-woid. Kui herned on keedetud, siis kalla neid riista seest wälja; panne se wähhi-woi, ja nattoke jahho senna sisse, lasse nattoke läbbikeeta, panne siis need herned omma Soostiga senna jure, wotta agga se Petersilli kimpoke ärra. Panne need wähhi-lakkad ja sörrad senna jure, lasse neid ühtlase hernedega tuwida, ja panne mao järrel sola sisse. Kui se kül ei olle raswane, siis panne nattoke wärsket woid jure, ja kui sa annad ülles, siis riwi Muskati peäle.


509. Haljad herned pima korega. (Grüne Erbsen mit Sahne.)

Poeta need herned, ja panne neid hea tükki woiga tullele; kui need jo hästi pallawaks sawad, siis walla nattoke wet senna peäle. Kui naad pea kül sawad keedetud siis panne ülleskuppatud Murklid, penikesseks leigatud Petersilli lehti, ja wägga pissut Meiramit senna jure. Kui sa annad ülles, siis te neid rösa korega ja 3 ehk 4 munna rebboga tummiks, ja panne sola sisse. Riwi Muskati peäle, ja panne waagna äärte ümber, mis sa tahhad.


510. Haljad herned pekki ja Sallatiga. (Grüne Erbsen mit Speck und Sallade.)

Leika pekki pissokessiks würwliks katki, ja prae neid hästi pankoki panno sees. Kurna se rasw Kastrulli sisse, ja panne woid senna jure, ning lasse sedda nattoke läbbikeeta. Panne poetud haljad hernid senna sisse, ja walla ni paljo keewa wet jure, et se üllekäib. Lopputa üks Sallati pea puhtaks, leika penikesseks, ja panne sedda hernede jure; panne üks kimpoke Petersilli lehti, mis sisse Meirami oksoke on pistetud, senna jure, ning lasse keik ühtlase keeta. Kui herned on keedetud, siis panne sola sisse, ja wotta se lehte kimpoke seest wälja. Se Soost agga peab lühhike ollema, ja kui sa annad ülles, siis te sedda 3 ehk 4 lussika täie rösa kore, ja 3 munna rebboga tummiks. Waagna peäl riwitakse Muskati ülle.


511. Pea-Sallatit wüllida. (Kopfsallade zu füllen.)

Wotta ni mitto Sallati pead, kui sa tahhad, harri need peälmissed lehhed peält ärra, kuppata wee sees ülles, et need tümmaks sawad, agga se wessi ei pea mitte wägga waljust keema, et need pead ei lähhä katki. Panne neid Turslagi peäle, et wessi wäljanörriseb, kaewa need seespiddised lehhed wälja, hoia agga, et need wäljaspiddised ei lähhä katki. Hakki need wäljakaewatud lehhed hästi penikesseks, ja segga neid ärra nattokesse Muskatplomi, Sukro, 2 lussika täie rösa pima, 3 ehk 4 munna, riwi-leiwa, 2 ehk 3 lussika täie sullatud woi, ning solaga. Neid rohhusid woib ennam ehk wähhem wotta, sedda möda kui ennam ehk wähhem Sallatit woetakse. Wülli sedda seggatud roga nende wäljakaewatud Sallati peade sisse, ja se-u neid löngaga hästi kinni. Panne üks suur Kastrull weega tullele, ja kui wessi ülleskeeb, siis panne need wüllitud pead sisse. Sedda wet ei pea ennam ollema, waid et se kassinaste ülleseisab, ja se Kastrul peab ni suur ollema, et need pead teine teise peäl ei seisa. Panne kaas peäle, ja kui Sallati pead on keedetud, siis te sedda Soosti woi, ja jahhoga tummiks, walla monni klaas Wransk wina senna jure, et se winast maggo saab, ja panne ka nattoke Sukrut, Muskatplomi ja sola sisse. Se supp ei pea mitte wägga pitk ollema, sa ei pea ka mitte lussika ehk kulbiga sedda ümberligutama, sest siis lähtwad need katki, kui agga rapputa Kastrulit wahhest. Kui sa annad ülles, siis wotta se löng ümbert ärra, walla parrajaste Soosti ülle, ja hoia et need pead ei lähhä katki.


512. Wüllitud Sallatid teist wisi (dito auf eine andere Art.)

Wotta suuri Sallati päid, lopputa hästi, kuppata wähhä wee sees ülles, ja panne neid Turslagi peäle. Kui külmaks sawad, siis wotta need peälmissed lehhed peält ärra, ja wülli lihha-Waarsi nende teiste lehte wahhele. Se-u neid jämmeda löngaga kinni, et se Wülling ei tulle wälja. Panne need pead körwoti püsti ühhe laia Kastrulli sisse, ja walla ni paljo keewat lihha-suppi peäle, et se ennamist ülleseisab. Seäa nenda, et need warsi hakkawad tassa keema, ja panne nattoke Muskatplomi, riwi-leiba, sola, woid, ja nattoke jodawat wina sisse. Kui sa annad ülles, siis wotta se löng ümbert ärra, te Soosti munna rebboga tummiks, ja riwi Muskati peäle.


513. Sallatid tuwida. (Sallade zu stuben.)

Leika need rohhilissed lehhed Sallati peade küljest ärra, kuppata need pead wee sees hästi ülles, ja panne neid Turslagi peäle, et wessi hästi wälja-nörriseb. Panne hea tükk woid, nattoke wet, Muskatplomi, riwi-leiba ja Sukrut ühhe Kastrulli sisse, kui se ülleskeeb, siis panne need ülleskuppatud Sallatid senna sisse. Lasse tassa keeta, kunni naad murredaks lähtwad, ja walla siis ni paljo Wransk wina sisse, et soost sest wähhä happo maggo saab, ning panne mao järrel sola sisse. Te, et se Soost sest riwi-leiwast saab seggaseks; liguta sedda mitte kulbiga wägga paljo, et Sallatid ei lähhä katki, waid rapputa sedda Kastrulli wahhest. Kui sa annad ülles, siis woib sedda Siiskidega, mis essite weega on keedetud, ja siis pannkoki panno sees pruniks tehtud, wäljaehhitada. Neid Siiskid sünnib ka tuwitud Pinnati, happo oblikatte ja halja hernede tarwis prukida. Seddasamma wisi saab sissesolatud pea-Sallat ka tuwitud, kui se essite hästi on wäljaleotud.


514. Sallatid pimaga tuwida. (Sallade mit Milch zu stuben.)

Harri need rohhilissemad lehhed peält ärra, kuppata Sallatid wee sees hästi ülles, ja panne neid Turslagi peäle, et wessi hästi wäljanörriseb. Panne woid ja nattoke jahho Kastrulli sisse, lasse sedda nattoke läbbikeeta, ja walla ni paljo rööska pima jure, et se parrajast Soosti annab; Kui se hakkab keema, siis panne Sallatid ühtlase nattokesse Muskatplomi, ja Pipraga senna sisse. Lasse nüüd tuwida, ja kui sa annad ülles, siis panne sola mao järrel sisse.


515. Sallatid kinkiga. (Sallade mit Schinken.)

Harri ja lopputa Sallatid puhtaks, panne keewa wee sisse, ja kui ülleskeewad, siis panne Turslagi peäle, ja mulju keik wet hästi wälja. Walla siis lihha-suppi ehk wet peäle, ja panne tükk kinki, nattoke Muskatplomi ja woid senna sisse. Kui on keedetud, siis te sedda Soosti 3 ehk 4 munna rebboga tummiks. Seddasamma wisi woib ka Portulagid walmistada.


516. Klaseritud ounad. (Glaßirte Aepfel.)

Kori 18 ouna, ja leika neid sedda wisi wälja, et alla ja peäle üks wilokas, ja kesk nende wahhel üks penike wars jääb. Wotta ärraleigatud ouna-lihha seest seemne süddamed ärra, ja mis siis üllejääb, keeda sedda Moosiks rohke ossa Sukroga, et se hästi kowwaks saab. Wotta 2 peo täit maggusad ja 5 tükki wihha Mandlid, kori ja touka neid hästi penikesseks, segga se Moos ja need Mandlid ärra, ja panne seddasinnast seggatud roga illusaste nende wilokatte wahhel, et se näitab wälja kui terwe oun. Agga sedda panne tähhele, et warred peawad ounade külges ollema. Wispelda 5 munna walget hea nisso jahho, ja rohke ossa Sukroga hästi, ja woia sedda sullega ounade ümber, ning panne neid ahjo, mis parrajaste ködud on. Kui need tükk aega seäl sees on seisnud, siis wotta wälja, ja pekki neid katkileigatud Sukkati, ja Mandli träämlidega, woia neid jälle munna walgega, ning panne neid ahjo. Te sedda kolm korda järrestikko, ja lasse need ounad igga korra wahhel ahjo sees küpseda, ning anna neid pärrast ülles.


517. Kanderitud ounad. (Candirte Aepfel.)

Wotta ni mitto head ja terwet ouna, kui sa tahhad, kori neid, ja kaewa siiski-wormiga seemne süddamed seest wälja. Sullata rohket ossa woid, riwi ka hea ossa saia-leiba ja nattoke Sukrut, ning touka Kannelit penikesseks; segga se riwi-leib se riwitud Sukru, ja tougatud Kaneliga ärra. Kasta need koritud ounad sullatud woi sisse, ja wereta neid se seggatud riwi-leiwa sees ümber, kloppi sedda ounade külge kinni, et se nende ümber jääb seisma. Woia üks tinnatud wask- ehk pläk-wagen, panne ounad selle peäle, ja panne neid siis ahjo, mis parrajaste on ködud. Kui ounad sawad tümmaks, siis on naad walmis. Neid woib ni hästi sojalt kui külmalt süa.


518. Oouna Kompott. (Aepfel-Compott.)

Wotta Porstorpi ehk teisi pissikesse oune, mis head on keeta, wotta koor pitkiti peält ärra, siis ei lähhä naad mitte katki, wotta seemne süddamed ühhe tröhtri pibo ehk penikesse noaga seest wälja, nenda et keik ouna läbbi auk jääb, ja kui sa ounad järrestikko korid ja harrid, siis wiska neid warsi wee sisse. Saad sa sedda wisi ni paljo oune harrinud, kui tarwis on, siis keeda weest ja Sukrust ühhe pakso Sirupi, et se nago löng annab wännitada, kui sa sedda sörme wahhel wottad; sedda agga keetes, wotta wahto hästi peält ärra. Kui se Sirup on kangeks ja klariks läinud, siis panne need ounad senna sisse, ja lasse neid tassa keeta, kunni naad klariks sawad. Seks peab üks suur ja lai Kastrull prugitama, et need teine teise peäl ei seisa. Ni pea kui need alt poolt klariks on sanud siis pöra neid ühhe höbbe lussikaga tassa ümber, ja mis ülleültse klariks saab, sedda pead sa warsi seest wäljawotma. Kui keik ounad klariks on läinud, siis panne neid waagna peäle, misga neid lauale antakse, ja walla sedda Sirupi ülle. Kui sa neid punnaseks tahhad tehha, siis walla nattoke Parberitsi ehk Kirsimarja Sahwti Sirupi sisse, mis sees ounad keewad. Kui pool ossa saab punnaseks tehtud, ja teine pool ossa jääb walgeks, siis woib üht suggu ühhe waagna külje peäle pantama, ehk ümberringi waagna sisse üllesantama, ehk nenda kui iggaüks sedda tahhab seäda. Panne tähhele, et se Sirup ei pea ounade peäle wallatama, enne kui need ounad on külmaks sanud, ja siis peab se otsego üks Sjelee ollema. Kui sa neid tahhad wäljakrusitud Sitroni wilokattega wäljaehhitada, siis näitab se ka kännast wälja. Kui Kirsimarja Sahwti prugitakse, siis ei pea neid mitte tinnatud waid walge wask riista sees, ehk weel enneminne ühhe kiwwi riista sees keetma, sest tinna rikkub sedda Kölari ärra.


519. Poombäri Kompott. (Birn-Compott.)

Wotta ni mitto Poombäri, kui arwad tarwis ollewad, panne külma wee sisse, keeda neid ühhe wask-riista sees, kunni need tümmaks sawad ja kori neid. Keeda sedda aego nattoke weest, Sukrust ja Parberitsi Sahwtist Sirupi, mis kaunis paks peab ollema, ja wotta wahto hästi peält ärra. Kui se Sirup ni paksuks sanud, et se sörme wahbel pitkaks wannib nago löng, siis panne need Poombärid senna sisse. Ni pea kui nemmad alt küljest klariks sawa, siis pöra neid ümber, mis agga ülleültse klariks sawad, neid wotta järrestikko seest wälja. Kui se Sipup ni wäddel olleks, et se Poombäride ümber kinni ei hakka, siis keeda sedda nattoke kokko. Panne need Poombärid waagna sisse, ja kalla se Sirup, mis siis külm, ja otsego üks maks peab ollema, Poombäride ülle. Tahhad sa need Poombärid walgeks sada, siis polle Parberitsi Sahwti tarwis. Neid sünnib ka wäljakrusitud Sitroni wilokattega wäljaehhitada.


520. Pomm Kuwäär. (Pommes Couverts.)

Kori need ounad, ja kaewa prits-biboga seemne süddamed seest wälja, hoia agga, et need ei lähhä katki, ja kui sa neid olled harrinud, siis panne neid warsi wee sisse. Keeda neid siis wähhä wee sees nattokesse Sukro, 2 tükkikesse terwe Kanneli, ja selle öhhukesse koldse korega, mis ühhe Sitroni peält saab ärrawoetud. Kui ounad tümmaks on sanud, ja keik supp sissekeenud, sis panne neid waagna peäle, misga neid lauale wiakse, ja kui külmaks sawad, siis wotta 4 ehk 6 munna walged, wispelda neid hästi, kunni need kowwaks wahtuks lähtwad, ja kui se waht hästi kowwa on, siis panne 2 ehk 3 lussika täis riwitud Sukrut senna sisse, ja wispelda jälle nattoke. Märi siis ussinaste se waht ounade ümber, ja ripputa nattoke riwitud Sukrut ülle, panne warsi ahjo, ja kui need koldse karwasseks lähtwad, siis on se roog walmis.


521. Penjä dö Pomm. (Beignets des Pommes.)

Wotta suuri Porstorpi oune ehk Reinetti, kori ja leika neid löhki, ja wotta seemne süddamed seest wälja. Panne neid monne tükkikesse terwe Kanneliga kahheks tunniks pölletud Wransk wina sisse; pöra nissojahho sees ümber, ja keeda neid klaritud woi sees, kunni need pruun-koldseks sawad, wotta siis seest wälja, ripputa penikest Sukrut peäle, ja klaseri neid ühhe kuma sütte-labbidaga. Neid sünnib ka klaserimatta prukida.


522. Ounad teist wisi. (Aepfel auf eine andere Art.)

Kori need ounad, wotta seemne-süddamed prits-piboga seest wälja, ja panne neid warsi wee sisse. Panne neid pärrast Turslagi peäle, et wessi hästi peält ärrajoseb. Segga Sukrut, penikesseks tougatud Kannelit ja riwi-leiba, mis Turslagi läbbi on söölutud, ühte. Kasta need ounad 2 hästi wisplitud munna sisse, ja wereta neid siis se ärraseggatud riwi-leiwa sees. Siis peab üks tinnatud ja hästi woitud pläk- ehk wask-wagen ollema, panne ounad senna peäle, ja lasse neid ahjo sees ehk piisi peäl sütte-tullega all ning peäl küpseda, kunni need tümmaks sawad, hoia agga, et need ärra ei körwe. Kui sa tahhad, siis sünnib neid ka nendasammoti klaserida, kui neidki, mis praego enne öppetati teggema.


523. Pomm ang Roob. (Pommes en Robe.)

Kori need ounad, leika üks jämme wilokas alt otsast, kus se wars on, peält ärra, ja kaewa seemne-süddamed illusaste wälja, et ounad katki ei lähhä. Wülli neid siis penikesseks leigatud Sukkati, ja sissetehtud Pomerantsi koortega, mis nattokesse riwitud Sukroga on ärraseggatud, ja panne se ärraleigatud wilokas jälle peale. Segga üks munna-walge ja 3 lussika täis rööska pima ühhe lussika täie nisso jahhoga, ning kasta need ounad sellesinnatse seggadusse sisse. Woia üks tinnatud wask- ehk pläkwagen klaritud woiga, ja panne neid kohhe senna sisse. Prae neid ahjo sees, hoia agga, et need ei lähhä katki, egga omma tehti ehk näggo ärra ei ka-uta, ja kui tümmaks sawad, siis lasse neid ärrajahtuda. Wispelda sedda aego munna-walged kowwaks wahtuks, ja kui need ounad jo külmad on, siis märi sedda wahto iggaühhe ouna peäle. Alt poolt ei saa need mitte märitud, polle ka tarwis sedda wahto sillitada; se on kül, et need ounad sawad kinnikaetud. Ripputa tougatud nisso webakkid sellesamma waagna sisse, panne ounad jälle senna sisse, ja ripputa riwitud ning söölutud Sukrut nende ülle, ja lasse neid ahjo sees seista, kunni se munnawalge kuiwab, ja hakkab koldse-karwaseks löma, siis on need walmis, ja neid woib ni hästi külmalt kui sojaltki süa. Panne tähhele, kui sa ounad teist korda ahjo panned, siis ei pea ahhi mitte wägga soe ollema.


524. Wüllitud wiin-ounad. (Gefüllte Wein-Aepfel.)

Wotta 8 Loti woid, klari ja segga sedda 2 lussika täie riwi-leiwaga ärra. Panne senna jure 2 lussika täis rööska koort, 4 hästi wisplitud munna, üks peo täis koritud ja penikesseks tougatud Mandlid, 2 suurt koritud ja riwitud ouna, nattoke penikesseks leigatud Sukkati, wähhä tougatud Kannelit, nattoke Kardemomid, üks lussika täis spansk ehk teist maggusat jodawat wina, ja ni paljo Sukrut ja riwi-leiba, et se parrajast maggusaks ja paksuks saab. Wotta suuri oune, kori neid, ja leika peälmissest otsast üks wilokas peält ärra, mis kane assemel tulleb prukida; Kaewa neid seest öneks, hoia agga et naad katki ei lähhä, ja märi neid seest ühhe sullega, mis wisplitud munnade sisse on kastetud. Wülli sedda seggatud roga nende öne ounade sisse, panne se ärraleikatud wilokas nago kaas peäle, ja keeda neid terwe Kanneli, ja Sukroga, maggusa jodawa wina ja wee sees, mis kummagist pooleks on woetud. Agga seks on ni suur riist tarwis et ounad teine teise peäl ei seisa, ja se wiin peab nende ülle käima. Sawad need tümmaks, siis peab neid kohhe waagna peäle üllespantmna. Kui jo keik on üllespandud, siis walla sedda suppi ülle, sedda terwet Kannelit agga wotta seest ärra. Kes tahhab, tehko sedda suppi 2 munna rebboga tummiks, ennekui sedda ounade ülle wallatakse.


525. Wüllitud ounad keigesugguse sissetehtud marjadega. (Aepfel mit allerley eingemachten Früchten gefüllt.)

Wotta pissokessi oune, kori neid, ja wotta ühhe noa, ehk Pritsi piboga seemne-süddamed seest wälja, agga hoia, et naad ei lähhä katki. Te head Taarti taignast, rulli sedda ni öhhukesseks, kui üks 5 kopeki tükk wälja, ja leika ni suured neljakantlikkud tükkid sest taignast wälja, et need ouna ümber ullatawad mähkida. Wülli need ounad Pomerantsi sisso ehk Kirsimarja lihhaga, mis Sukroga öiete maggusaks on tehtud, ehk sissetehtud waarmarjade ehk Korintidega, mis Sukro, ja Kanneliga on ärraseggatud. Panne ühhe ouna igga taigna tükki sisse, katta taignaga hästi kinni, ja lasse neid ahjo sees küpseda, siis on naad walmis.


526. Ouna Pastet. (Aepfel-Pastete.)

Wotta 12 Loti woid, pesse sola hästi seest wälja, sötku ni paljo head nisso jahho senna sisse, et se murreneb, panne siis 3 munna ja 3 lussika täis wet senna sisse, ja sötku sedda pu lussikaga hästi, et ühtegi klimpi senna sisse ei jää; sötku weel ni paljo jahho sisse, et sedda taignast sünnib laua peäl hästi rullida, ja te sedda ni öhhukesseks, kui üks 2 koppeki tükk. Panne se wäljarullitud taigen illusast ühhetassa ühhe Kastrulli ehk krusitud Puppetongi Wormi sisse, nenda et ühtegi kortso temmal ei jää, panne siis koritud ja löhki leigatud oune, mis seest seemne-süddamed wäljawoetud on, kaunist tihti kordamissi senna sisse, ühtlase hea ossa Sukro, nattokesse penikesseks tougatud Kanneli, ja wähhä penikesseks leigatud Sitroni korega. Panne agga tähhele, et ounade ümmargune külg saab allatsi pöördud, ja kui naad sedda wisi on sissepandud, siis katta neid taignaga kinni. Agga se taigen, mis kaneks saab tehtud, peab nattoke paksem ollema kui se, mis essite sai Kastrulli sisse pandud, ja peälegi pead sa mollemid äri möda teine teisega hästi kokko liitma, et se Pastet hästi tihhedaks saab, ja ühtegi wahhet senna sisse ei jää, ei peäle egga alla. Lasse sedda siis ahjo sees 2 tundi küpseda. Kui peab üllesantama, siis kalla se Pastet kummuli waagna peäle, leika ühhe auko nago kaas taigna sisse, ja walla seddasinnast Soosti senna sisse: Wotta pissike tükk wäljapestud woid, sullata sedda, panne üks neppo täis jahho senna jure, liguta ümber, ja kui se nattoke saab läbbikeenud, siis panne neljas ossa korteri wet, ja nisamma paljo Wransk wina, ning Sukrut mao järrel senna sisse, lasse keeta, liguta ümber, et se saab seggaseks, ja te sedda ühhe munna rebboga tummiks. Kui se nüüd on keenud, siis wotta tulle peält mahha, liguta ümber, et se suurem pallaw nattoke ärrajahtub, ja kalla siis seddasinnast Soosti Pasteti sisse,


527. Poomberi Pastet. (Birn-Pastete.)

Se saab seddasamma wisi tehtud, kui ouna-Pastet. Agga Soosti tarwis sünnib üks lussika täis Parberitsi Sahwti Wransk wina assemel wotta, nattoke ennam wet peab ka woetama. Muido agga saab se Soost seddasamma wisi keedetud ja munna rebboga tummiks tehtud, kui ouna Pasteti pärrast praego enne ööldi.


528. Oune waagna peäl pradida. (Aepfel in der Schüssel zu braten.)

Pista kahwliga monned arwad pissikessed aukud ounade sisse, panne neid körwoti höbbe-waagna peäle, ja kalla nattoke Sukro-Sirupi nende ülle. Panne neid ahjo sisse pradima, ja siis woib neid sellesamma waagnaga lauale üllesanda. New woib ka seddasamma wisi pankoki panno sees piisi peäl pradida, agga siis peab süssi all ja peäl ollema; neid peab ka ümber pöörma, et need keikipiddi ühhe tassa sawad praetud. Kui Sukro-Sirupi ei olle, siis panne head ossa Sukrut ühhe pool korteri wee sisse, ja kui se Sukkur on sullanud, siis walla sedda ounade ülle. Kui ounad raud-panno sees sawad praetud, siis peab neid warsi üllesandma; sest kui need kaua panno sees seiswad, siis naad pahha maggo sawad.


529. Praetud ounad paja sees. (Gebratene Aepfel im Grapen.)

Pista kahwliga monned arwad aukud ounade sisse, ja panne nattoke woid ühhe wallatud raud-paja sisse, mis hea tihheda kanega on. Panne ni paljo oune sisse, kui sul tarwis lähhäb, ja kalla nattoke pruun Sirupi senna jure. Panne kaas peäle, ja lasse se padda ühhe tassase nödra tulle peäl seista, kunni need ounad, mis all pohjas on, tümmaks sawad. Wotta siis neid seest wälja, et need peälmissed ka pohja sawad. Sedda wisi saab ikka tehtud, kunni keik on praetud; panne neid siis warsi waagna peäle, ja riwi Sukrut ülle; sest kui naad kaua jäwad paja sisse, sis wotwat nemmad rauast maggo endile.


530. Oune rösti peäl pradida. (Aepfel aus dem Rost zu braten.)

Torki kahwliga neid oune nattoke, panne neid rösti peäle, ja lasse neid tassa sütte-tulle peäl pradida, ning pöra neid iggapiddi ümber. Kui need hästi tümmaks sawad, siis anna neid ülles, ja riwi Sukrut ülle.


531. Pomm ang Sürtu. (Pommes en Surtout.)

Te üks Taarti taigen ilma winata, nattoke kowwem, kui tedda muido prugitakse, ja wotta kassinaste woid senna tarwis. Kori need ounad, kaewa seemne-süddamed seest wälja, ja rulli se taigen ni öhhukesseks wälja, kui üks 2 koppeki tükk, ning leika sest taignast ni suured tükkid wälja, et need ounade ümber ullatawad, ja mähhi need ounad senna sisse, ning panne siis öhhukessi linnasid nartso nende ümber. Panne neid keewa wee sisse, mis nattoke solatud on, ja lasse neid ühhe tunni aega keeta. Kui sa annad ülles, siis wotta need nartsud peält ärra, ja panne ounad wisi pärrast waagna peäle ülles. Siis peab sul nisuggune jodawa wina-Soost ollema, kui Rossina-Puddingi jures öppetakse teggema, walla sedda ülle, ja ripputa nattoke Kannelit peäle.


532. Kastanid pradida. (Castanien zu braten.)

Leika üks rist Kastanide sisse, selle terrewa otsa peäl, panne neid siis pankoki panno sisse, mis mitte raswane ep olle, ja prae neid tassa tulle peäl. Agga liguta ühte puhko wispliga ümber, mis wahhest nödra ölle ehk wee sisse kastetakse. Kui on praetud, siis anna neid murtud Salwetti sees ülles, ja siis süakse neid wärske woiga.


533. Wüllitud Porganid. (Gefüllte Porkanen.)

Wotta suuri Porganid, pesse neid hästi puhtaks, keeda wee sees tümmaks, kori kännaste, leika neid pitkiti löhki, ja kaewa keik sisso igga pool-Porgani seest wälja, hoia agga, et naad ei lähhä katki. Panne sedda Porgani-lihha, mis sa seest wäljawotsid Kastrulli sisse, mulju pu-lussikaga hästi penikesseks, ja segga sedda nattokesse penikesseks tougatud maggusa Mandli, 3 ehk 4 wihha Mandli, 2 ehk 3 kowwaks keedetud munna rebbo, ühhe ehk kahhe lussika täie sullatud woi, ja riwitud Sukroga ärra. Lasse sedda tassase tulle peäl hiljokeste keeta, et se Porgani-lihha hästi katki lähhäb, ja keetes liguta sedda pu-lussikaga ühte puhko ümber. Lasse sedda pärrast külmaks jäda, ja segga siis 3 ehk 4 wisplitut torest munna senna sekka. Wülli sedda seggatud roga kännast igga pool-Porgani sisse, nenda et need wäljanaitwad, kui pooleks leigatud Porganid. Kasta neid wisplitud munnade sisse, ja pista neid riwi-leiwa sisse, mis pool jahhoga on ärraseggatud. Siis peab hea ossa keewad klaritud woid ühhe pankoki panno sees ollema, panne need wüllitud Porganid warsi senna sisse, ja lasse neid keeta, kunni naad kummagil küljel illusat kolläri sawad. Anna siis ülles, ja ehhita neid wälja Perersilli lehtega, mis woi sees on praetud.


534. Jured, misga muud roga wäljaehhitakse. (Wurzeln zur Garnirung.)

Kori Moori-juri, ja leika neid wälja nago kukke harjo, ehk missuguse modo järrel sa isse tahhad; kasta neid siis wisplitud munnade sisse, ja wereta neid riwi-leiwa ning jahho sees, mis kummagist pooleks on ühteseggatud. Keeda neid klaritud woiga pankoki panno sees, ja kui pruun-koldseks sawad, siis wotta neid seest wälja. Sedda woib ka Uritside, Petide, Selleri, ja nairidega tehha. Nendesinnaste pakkitud juurtega sünnib keiksuggust Ragu wäljaehhitada.


535. Silleri tuwida. (Sellerie zu stuben.)

Kori ni paljo Silleri, kui sa arwad tarwis ollewad, harri keik penikessed jured ärra, et need peält ni ühhetassaseks sawad, kui ial sünnib. Keeda neid wee sees, et naad tümmaks lähtwad, ja wotta neid siis omma suppiga seest wälja. Panne hea tükk woid sellesamma riista sisse, mis sees neid keedeti, lasse sedda sullada, panne ka nattoke jahho senna jure, ja lasse sedda nattoke läbbikeeta. Walla ni paljo sedda suppi senna sekka, et se parrajast Soosti annab, se Soost agga peab nago tummi Witmoos ollema. Saab se Soost nattoke keenud, siis panne need Silleri-jured ja nattoke Muskatplomi senna sisse, lasse tassa tuwida, ja panne sola mao järrel sisse. Woid pea sa mitte siin jures wägga armatsema; kui agga wärsket lihha-suppi on, siis woib sedda wee assemel prukida, ja siis polle mitte ni paljo woid tarwis. Kui sa annad ülles, siis kalla sedda Soosti peäle, ja ehhita neid wälja lihha-kokide, ehk siiskidega.


536. Sillerii riwi-leiwaga pradida. (Sellerie mit gerieben Brodt.)

Kori Sitlerii-juri, ja leika neid nattoke jämmedamaks wilokaks katki, kui neid Salladi tarwis leigatakse. Segga riwi-leiba ja Sukrut teine teisega ärra, ja lö 3 munna katki, ning wispelda neid hästi. Kasta need Sillerii wilokad munnade sisse, ja pöra neid selle ärraseggatud riwi-leiwa ja Sukro sees ümber. Panne neid pankoki panno sisse, mis sees nattoke sullatud woid on, ja kui need kummagil küljel pruun-koldseks sawad, siis anna ülles, ja neid süakse sojalt.


537. Haljad Türgi oad. (Grüne Türkische Bohnen.)

Leika need oad poigeti ehk pool wilto öhhukesseks träämliks katki, kuppata neid keewa wee sees ülles, kunni need tümmaks sawad, ja panne neid siis Turslagi peäle, et wessi hästi wäljanörriseb. Panne tükk woid ühhe Kastrulli ehk raudpanno sisse, lasse sullada, panne nattoke nisso jahho senna sisse, ja lasse sedda nattoke läbbi keeta. Walla rööska pima senna jure, ja liguta hästi ümber, et ühtegi klimpid sisse ei jä. Kui ülleskeeb, siis panne need oad nattokesse Muskatplomi ja Pipraga senna sisse. Lasse tassa tuwida, ja te, et se Soost parrajast tummiks saab. Seddasamma wisi sünnib neid ka weega tuwida, agga siis lähhäb ennam woid tarwis, ja penikesseks leigatud Petersilli lehti pannakse ka siis nende sekka. Kui wärsket lihha-suppi on, siis sünnib sedda wee assemel prukida, ja siis woib neid 2 munna rebboga tummiks tehha. Neid ubbe sünnib Siiskide, lihha kokide, ehk Kortlettidega wäljaehhitada. Seddasamma wisi sünnib keik haljad road wäljaehhitada.


538. Peti-warred nago Türgi oad walmistud. (Beetenstengel wie Türkische Bohnen zubereitet.)

Kui Peti-lehhed ni suureks kaswanud, et neil warred sees on, siis wotta neid seest ärra, ja leika neid, nago Türgi oad, pool wilto katki. Kui agga need warred wägga jämmedad peaksid ollema, siis leika neid pooleks löhki. Saad sa neid sedda wisi katki leikanud, siis pesse neid hästi, panne keewa wee sisse, ja lasse neid nattoke keeta. Panne neid siis teise wee sisse, ja lasse keeta, kunni need tümmaks sawad. Kui se teine wessi sedda Peti massgo weel ei olle wäljatommanud, siis panne neid kolmandama wee sisse. Tuwi neid siis kui teisedki oad pimaga ehk ilma pimata. Neid prugitakse sepärrast, et need warreminne kaswawad kui Türgi oad, ja kui neid sedda wisi keedetakse, kui praego öppetati, siis on neil sesamma maggo kui Türgi oadel.


539. Küpsed Türgi oad tuwida. (Reiffe Türkische Bohnen zu stuben.)

Pesse oad hästi ärra, panne Kastrulli sisse, ja keeda neid wäggewa lihha-suppi sees. Te nattoke hakkitud sibbulid woi sees pruniks, ja panne senna jure. Kui oad on keenud, et need kaunid tümmad on, siis kalla neid Kastrulli seest wälja, ja te nattoke woid ning jahho sellesamma Kastrulli sees pruniks. Kalla siis need oad omma Soostiga taggasi Kastrulli sisse, ja panne nattoke Muskatplomi, Piprat ning sola senna sisse. Lasse neid tassase tulle peäl tuwida, rapputa Kastrulli wahhest, ja kui sawad mosinud, siis anna ülles, ja ehhita neid wälja Siiskide, Kortlettide, ehk lihha-kokidega. Wotta sellesinnatse roa tarwis nisuggusi ubbe, mis seemne tarwis prugitakse.


540. Riiskid pimaga tuwida. (Riizgen mit Milch zu stuben.)

Riiskid puhhastakse sedda wisi: harri essite riiskide seest wälja keik, mis ei kolwa, wotta siis se peälminne nahk peält ärra, ning kaapi se wars ka puhtaks, ja wiska neid kohhe külma wee sisse. Wotta neid jälle wee seest ülles, ja panne ühhe kiwwi ehk tinnatud panno sisse, mis tihheda kanega on, panne nattoke sola senna jure, ja lasse neid tassase tulle peäl seista, et need omma Sahwti wäljaajawad; panne nattoke penikesseks leigatud sibbulid, woid ja Muskatplomi jure. Lasse keeta, kunni tümmaks sawad; panne siis need Riiskid Turslagi peäle, ja walla se supp jälle panno sisse, ning lasse sedda keeta. Kui ülleskeeb, siis te sedda 3 ehk 4 munna rebbo, wähhä nisso jahho, ja rösa pima, ehk korega tummiks, wispelda agga hästi, et se ei lähhä kokko. Hoia sedda aego need Riiskid sojalt, ja kui se Soost on keedetud, slis tösta sedda riista tulle peält mahha, ja panne need Riiskid sisse, liguta siis tassa ümber, ja kui sa annad ülles, siis riwi nattoke Muskati peäle.


541. Riiskid lihha-suppiga tuwitud. (Riizgen mit Fleischsuppe gestubt.)

Kui sa Riiskid olled puhtaks harrinud, nenda kui praego öppetati, siis tösta neid Turslagi peäle. Panne neid pärrast woi sisse, ja lasse neid wähhä nisso jahhoga nattoke läbbikeeta; liguta hästi ümber, ja walla nattoke lihha-suppi peäle, ning panne sola, Muskatplomi ja Piprat jure. Lasse neid siis nattokesse jodawa winaga tuwida, ja kui se Soost ei olle kül seggane, siis te sedda ühhe munna rebboga tummiks. Neid riiskid peab ühhe kiwwi ehk tinnatud riista sees keetma, sest muida sawad need mustaks.


542. Riiskid woi sees praetud. (Riizgen in Butter gebraten.)

Kui need Riiskid puhtaks harritud ja Turslagi peäle pandud on, siis prae neid woiga pankoki panno sees, ja panne sola peäle.


543. Tuwitud Murklid. (Gestubte Murcheln.)

Lopputa Murklid hästi, kuppata neid wee sees ülles, piggista keik wet hästi seest wälja, ja harri neid siis puhtaks. Panne neid pärrast hea tükki woiga Kastrulli sisse, liguta hästi ümber, ripputa wähhä nisso jahho peäle, lasse nattoke läbbikeeta, hoia agga, et need ei körwe ärra. Walla siis lihha-suppi senna peäle, panne Muskatplomi, sola ning hakkitud Petersilli lehti jure, ja lasse keeta. Nattoke enne kui sa annad ülles, siis panne kowwaks keedetud ja hakkitud munne sisse, liguta hästi ümber, lasse tassa tuwida, ja ehhita neid wälja nendesinnaste Murklidega, mis nüüd warsi öppetakse teggema.


544. Murklid, misga muud roga wäljaehhitakse. (Murcheln zum Garniren.)

Kuppata Murklid hästi ülles, piggista keik wet seest wälja, ja harri neid puhtaks. Kasta neid siis wisplitud munnade sisse, ja pöra neid riwi-leiwa ja nisso jahho sees ümber, mis teine teisega pooleks on ühteseggatud. Keeda neid pärrast pankoki pannus, hea ossa klaritud woiga, et se hästi Murklide ülle seisab. Nendesinnaste Murklidega sünnib keiksuggust Ragu wäljaehhitada.


545. Wüllitud Murklid. (Gefüllte Murcheln.)

Kuppata suuri Murklid ülles, piggista sedda wet seest hästi wälja, ja harri neid kännaste puhtaks. Wotta 42 wähki, keeda ja hakki neid penikesseks, ja te neist wähhi-Wüllingit, nenda kui sedda muidogi tehhakse. Wülli sedda Murklide sisse, panne neid keewa lihha-suppi sisse, ja kui need on keedetud, siis wotta ülles, ja panne neid Turslagi peäle. Panne siis nattoke woid ja jahho ühhe Kastrulli sisse, lasse sedda wähhä läbbi keeta, walla nattoke lihha-suppi senna jure, ja kui se ülleskeeb, siis panne need Murklid ja sola ja Muskati senna sisse. Te nüüd sedda, kui üks teinegi Wrikassee munnade, nattokesse Sitroni Sahwti, ehk Ädika, ja Sukroga tummiks. Agga sedda Ädikast ja Sukrut ei pea mitte ni paljo ollema, et se maggus-happuks lähhäb. Kui sa annad ülles, sis ehhita neid wähhi lakkadega wälja. Kes punnast Soosti tahhab tehha, wotko wähhi-woid senna tarwis, mis wähhi koortest on tehtud, agga siis peab keik happo mahhajäma.


546. Kuida Murklid walmistakse, mis keigesugguse roa tarwis prugitakse. (Wie mit den Murcheln verfahren wird, wenn sie zu allerhand Gerichten gebraucht werden.)

Lopputa Murklid, panne külma wee sisse, ja kuppata neid hästi ülles; panne neid pärrast Turslagi peäle, ja piggista keik wet hästi seest wälja. Leika se pissoke juur ärra, keeda neid woi sees nattoke läbbi, ja panne neid siis nisugguste roade peäle, kus neid sünnib prukida.


547. Petid Sallati tarwis. (Rothe Beeten zum Sallade.)

Pesse 6 ehk 7 Petid hästi puhtaks, ja riwi üht Peti korega tükkis riwi-raua peäl; panne se riwitud ja need terwed Pekid ühhe paja sisse, walla wet peäle, ja lasse kanega keeta, kunni need tümmaks sawad. Wotta pärrast seest wälja, ja lasse neid teiseks päwaks seista; kori siis, ja leika neid parrajaks wilokaks katki, ning panne neid kordamissi ühhe laia Krusi sisse, igga korra wahhel agga tulleb nattoke Köömlid, katki leigatud Määreikast, ja paksud träämlid ühhest torest koritud Petist panna. Segga siis nattoke Ädikast weega ärra, panne sola sisse, walla sedda Petide ülle, ja panne üks pu-talrik Krusi peäle. Kui neid tahhetakse prukida, siis tösta neid lussikaga ülles, jätta agga need tored träämlid mahha, sest neid saab üksnäs sepärrast sissepandud, et need kaunist Kolläri peawad andma. Kui need otsa sawad, ja uusi tahhetakse sissetehha, siis sünnib seddasamma Ädikast prukida; ommeti peab ni paljo uut Ädikast jure wallama, kui tarwis lähhäb, siis Petidel jääd omma jumme. Kui Petidel isseennesest illusat karwa ei olle, siis ei lähhä need mitte kännaks. Suuri Porganid woib ka seddasamma wisi sissetehha, ja Sallatiks prukida. Köömlid ja Määreikas woib mahhajäda, kui sedda ei sallita.


548. Tikkelbäri marjad munna-Soostiga Sallati tarwis. (Stachelbeeren mit Eyer-Sauce zu Sallade.)

Harri marjad puhtaks ja panne neid ni paljo keewa wee sisse, et se nende ülle käib. Kui hakkawad pohjast üllestousma, siis panne neid Turslagi peäle, et wessi hästi peält ärrajookseb. Walla muist seddasamma wet, sellesamma riista sisse, mis sees need marjad keedeti, ja panne Sukrut ning penikesseks leigatud Sitroni koort sisse, ja te sedda tulle peäl munna rebboga tummiks. Saab se parrajaste tummiks, siis walla sedda marjade ülle, mis jo enne sellesamma talriko peäl pandud on, misga neid laua peäl antakse. Jätta monned aukud marjade wahhel, et se Soost pohja jookseb, ja ripputa Kannelit ülle. Kui neid sedda wisi saab walmistud, siis ni paljo Sukrut ei kullu ärra.


549. Tikkelbäri marjad ilma munnata. (Stachelbeern ohne Eyer.)

Kui marjad on puhtaks harritud, siis panne neid kordamissi ühtlase Sukro, ja penikesseks leigatud Sitroni korega ühhe tinnatud ehk kiwwi riista sisse, ja keeda neid nattokesse weega, wata agga hästi järrel, et naad ei lähhä katki. Needsinnatsed marjad ei pea mitte küpsed ollema.


550. Tikkelbäri marjad munna roaga. (Stachelbeern mit Rührey.)

Wotta poolt toopi Tikkelbäri marjo, mis mitte ep olle küpsed; lasse wet ühhe tinnatud riista sees ülleskeeta, ja panne siis need marjad senna sisse. Kui hakkawad wee peäl ujuma, siis wotta neid nisugguse kulbiga ülles, mis pohjast auko täis on. Keeda siis üks lühhike Sukro-Sirup ühhe tinnatud Kastrulli sees, panne marjad sisse, ja lasse neid tassa tuwida. Te siis üks munna-roog sedda wisi: Lö 8 munna katki, ja panne üks wallatud raudpan ühhe tükki warske woiga sütte tulle peäle; wispelda need munnad hästi, ja kui woi on sullanud, siis kalla neid panno sisse. Kui se munna-roog panno sees saab kinnitust sanud, siis wotta pu-lussikaga ni suured wilokad seest ülles, kui sa ial woid sada, te se wagen, misga sedda lauale antakse, sojaks, ja panne need munna roga wilokad senna peäle. Panne agga tähhele, et need munnad wägga kowwaks ei saa. Kui keik munnad jo waagna sees on, siis kalla need tuwitud marjad, neid tassa ümberligutades senna jure. Sedda munna-roga sünnib ka äärte ümber, ja need marjad kesk waagna sisse panna.


551. Pima-ohhakaid tuwida. (Milchdistel zu stuben.)

Wotta need nored Pima-ohhakad, mis öiete walged on, ja essite kewwade kaswawad, kuppata hästi ülles, et keik wihha seest wälja saab, ja panne neid Turslagi peäle, et keik wessi peält ärrajookseb. Panne neid siis nattokesse wee, ja rohke ossa jodawa wina, woi, riwi-leiwa, nattokesse Muskatplomi, Sukro, ja solaga Kastrulli sisse; lasse tassa keeta, kunni need murredaks sawad. Wotta ni paljo riwi-leiba senna tarwis, et se Soost saab parrajaste tummiks.


552. Praetud ma-ounad Petersilli lehtega. (Gebratene Erdäpfel mit Petersilje.)

Kuppata ma-oune ülles, ja kori neid. Kasta neid siis kloppitud munnade sisse, ja pöra neid nisso jahho sees ümber. Siis peab sul sullatud woid ühhe pankoki panno sees ollema, panne ounad senna sisse, ja lasse neid pruun-koldseks sada. Wotta neid seest wälja, ja panne Petersilli lehti, mis seest need jämmedamad warred on ärraharritud, jälle panno sisse, ja prae neid, kunni need nattoke kangeks weddawad. Panne need ma-ounad waagna peäle, ja ehhita neid Petersilli lehtega wälja. Sedda roga sünnib keigeparreminne sojalt süa.


553. Ma-oune tuwida. (Erdäpfel zu stuben.)

Kuppata ma-oune ülles, ja kori neid. Panne siis hea tükk woid Kastrulli sisse, lasse sullada, panne nattoke nisso jahho jure, ja lasse sedda wähhä läbbikeeta. Walla wärsket lihha-suppi ehk wet senna jure, ja kui ülleskeeb, siis panne need ma-ounad, ja nattoke Muskatplomi, Piprat, ning pissut Wransk wina senna sisse. Lasse tassa keeta, kunni ma-ounad tümmaks sawad, ning Soostile maggo andwad. Panne tähhele: se Soost ei pea mitte wägga pitk egga liast tummi ollema. Kui ma-ounad tümmaks sanud, siis anna neid ülles. Kui tahhetakse, siis woib neid ka pimaga seddasama wisi tuwida, ja kui sa annad ülles, siis te neid munna rebboga tummiks. Kui pima prugitakse, siis peab se jodaw wiin mahhajäma. Seddasinnast roga woib wäljaehhitada Kortlettide, Siiskide, ehk lihha-Kokidega.


554. Petersilli lehhed woi sees praetud. (Petersilje in Butter gebraten.)

Noppi Petersilli lehhed puhtaks, ja la-uta neid rie peäle, et need tahhedaks lähtwad. Panne neid siis keewa klaritud woi sisse, pöra warsi ümber, ja wotta neid pärrast seest wälja; wara agga järrel, et neil omma rohhilinne karw jääb, sest siis näitwad need kännaste wälja, kui neid prugitakse muid roge wäljaehhitada. Seks woib nisuggust woid wotta, kus sees kokid on keedetud. Kui agga seddasuggust woid mitte ei olle, siis sünnib Petersilli lehti pankoki pannus ka sedda wisi pradida: Panne tük woid panno sisse, lasse sedda nattoke keeta, agga mitte körweda, panne se pan wilto, et woi joseb panno warre pool äre wasto, ja panne need lehhed teine pool otsa panno sisse, hoia agga, et need mitte woi külge ei putu, enne kui need sojaks sawad, ja kui lehhed öiete sojad on, siis lasse sedda woid kaks korda äkkiselt nende ülle joosta. Hoia agga, et need lehhed ei körwe ärra, waid et need omma rohhilisse karwaga jäwad.


555. Asparrist solase wee sees keeta. (Spargel in gesalzenem Wasser zu kochen.)

Otsi need paksemad Asparrised penematte seltsist wälja, ja se-u mollemid issi tükki kimpo kinni, ning leika need ärraleigatud otsad tassaseks. Panne siis üks ni suur kattel ehk raud-padda tullele, et Asparrisid senna sisse mahhuwad, walla wet sisse, ja panne nattoke sola selle külma wee sisse. Kui hakkab keema, siis panne essite need paksud Asparrisid sisse, ja siis need penemad, ning lasse neid äkkiselt keeta, kaas agga peäl. Kui murredaks sawad, siit on need parrajad, kui neid agga ülle arro keedetakse, siis lähtwad need wägga tümmaks. Panne siis need Asparrisid ühhe kiwwi Turslagi peäle, ja pärrast waagna sisse. Kui need warsi ei saa laua peäle widud, siis panne se wagen kanega sellesamma paja peäle, mis sees neid keedeti, siis seiswad nemmad sojad.


556. Üks Soost nendesinnaste Asparriste tarwis. (Eine Sauce zu diesem Spargel.)

Panne pissike tükk wärsket woid ühhe raud- ehk wask-panno sisse, ja lasse sedda sullada. Panne üks sörmkübbara täis nisso jahho senna jure, lasse nattoke läbbikeeta, walla üks lussika täis wet senna sisse, liguta hästi ümber, ja lasse keeta. Panne pärrast hea tükk woid jure, liguta hästi ümber, et se ei lähhä kokko, panne Muskatplomi ka sisse, siis on ta walmis. Sesinnane Soost saad Asparriste ülle wallatud, ehk ühhe kausi sisse üllesantud, nenda kui kegi tahhab.


557. Tappo orras. (Hopfensprossen.)

Ni pea kui tappo orras kewwade hakkab üllesajama, siis leika sedda nago Asparristki ärra, lopputa hästi, ja keeda solase wee sees, nenda kui Asparrisid keedetakse, ja te ka nisammasuggust Soosti selle tarwis. Kui sa tappo orrast solase wee sees olled ülleskuppatanud, siis woib sedda ka tuwida nattokesse jodawa wina, Sukro, riwi-leiwa, Muskatplomi, Pipra, ja weega.


558. Asparrisid tuwida. (Spargel zu stuben.)

Panne need Asparrissid kimpo ja se-u kinni, leika otsad tassaseks, kuppata solase wee sees ülles, ja panne neid Turslagi peäle. Te siis üks Soost wärskest woist, nattokesse Muskatplomist, riwi-leiwast, jodawa winast, Sukrust, sest weest, mis sees Asparrisid ülleskuppatati, ning muust weest. Keeda keik sedda ühtlase, et se Soost saab seggaseks, panne need Asparrisid sisse, lasse tassa keeta, kunni need parrajaste tümmaks sawad, ja anna neid siis ülles.


559. Asparrisid wähhi lakkadega tuwida. (Spargel mit Kräbsschwänzen zu stuben.)

Leika Asparrisid, peälmissest otsast seält sadik, kus need murredad on, poigiti ni suureks tükkiks katki, kui suured herned on, panne wet tullele, ja kui ülleskeeb, siis panne Asparrisid sisse; kui se siis äre tassa keeb, siis panne Asparrissid Turslagi peäle. Kuppata sedda aego 20 ehk 40 wähki ülles, wotta kored lakkade ja suurte sörrade peält ärra, touka need kored hästi penikesseks, te neist wähhi woid, ja panne sedda ühtlase nattokesse nisso jahhoga Kastrulli sisse, ning lasse nattoke läbbikeeta. Wotta üks kulbi täis sedda wet, mis sees Asparrissid keedeti, ja nattoke muud wet, ja walla sedda senna jure. Kui ülleskeeb, siis panne Asparrissid, wähhi lakkad ja sörrad, nattoke Muskatplomi ning Piprat senna sisse, lasse tassa tuwida, ja pane sola mao järrel sisse: panne ka nattoke penikesseks leigatud Petersilli lehti senna jure, je te, et se Soost parrajaste seggaseks saab. Kui se agga wägga lahja ehk wäddel peaks ollema, siis te sedda woi ja jahhoga tummiks. Kui sa annad ülles, siis liguta sedda hästi ümber.


560. Asparrissid munna-roaga. (Spargel mit Rührey.)

Leika need murredad otsad ni suureks tükkiks, kui suured herned, poigiti katki, lasse wee sees äretassa üks ainus kord ülleskeeta, ja panne neid siis Turslagi peäle. Panne tük woid Kastrulli sisse, lasse sullada, panne siis nattoke nisso jahho jure, ja kui se wähhä on läbbikeenud, siis walla nattoke wet senna peäle. Kui se ülleskeeb, siis panne Asparrissid ja nattoke penikesseks leigatud Petersilli lehti, Muskatplomi ja Piprat senna sisse; lasse sedda tassa tuwida, ja panne ka sola moa järrel sisse. Saab se keedetud, siis te munna-roga seddasamma wisi, kui sedda Tikkelbäri marjade tarwis tehhakse, ja kui sa annad ülles, siis segga need Asparrissid munna-roaga ärra, ehk panne se munna-roog waagna äärte ümber. Munna-roaga sünnib ka Pinnatid ja Portulagid wäljaehhitada. Sellesinnatse roa tarwis woetakse need penemad Asparrissid, sest need andwad ka head maggo, ja neid jämmedamid sünnib parreminne terwelt keeta.


561. Asparrissid rösa korega tuwida. (Spargel mit süßem Schmant zu stuben.)

Leika need penikessed rohhilissed Asparrissid, mis ei kolwa terwelt keeta, poigiti katki, kui herned, kuppata wee sees ülles, ja panne neid Turslagi peäle. Panne nattoke rööska koort, riwi-leiba, pissike tükk woid, katki leigatud Petersilli lehti ja nattoke Piprat ühhe Kastrulli sisse, lasse nattoke keeta, agga liguta keetes hästi ümber, et se ei lähhä kokko. Panne siis need Asparrissid senna sisse, ja lasse neid 2 ehk 3 korda äre tassa ülleskeeta. Asparrissid ei pea mitte kaua seisma, ennogo neid üllesantakse. Kui koort ep olle, siis woib rööska pima wotta, agga siis lähhäb ennam woid tarwis.


562. Nairi Moos. (Rübenmoos.)

Pesse nairid hästi, ja panne neid ühhe raud-paja sisse, mis tihheda kanega on. Walla wägga pissut wet peäle, ja lasse keeta, kunni need hästi tümmaks sawad, kori siis, ja mulju neid pu-lussikaqa heaks penikesseks Moosiks katki. Panne siis sedda Moosi ühhe pissikesse wallatud raudpanno sisse, ja nattoke rööska pima, hea tükk woid, nattoke Piprat ja sola senna jure, ja lasse neid nattoke keeta. Kui monned tükkid olleks sisejänud, siis mulju neid hästi katki. Seddasinnast nairi-Moosi sünnib solase lamba-lihha ja kinki jures prukida.


563. Nairid wüllida. (Rüben zu füllen.)

Pesse nairid öiete puhtaks, ja kecda neid wee sees, kunni nemmad tümmaks sawad, lasse neid jahtuda, wotta se koor öhhukeste peält ärra, ja leika üks pissike kaas igga nairi sisse. Kaewa siis nairide seest ni paljo wälja, kui sa woid sada; touka sedda, mis sa wäljakaewasid pu-nuiaga hästi penikesseks, ja segga sedda woi, riwi-leiwa, 2 ehk 3 lussika täie rösa kore ja 2 ehk 3 munna rebboga ärra. Kui need nairid ei olle maggusad, siis panne üks pool lussika täis Sukrut jure. Wülli pärrast seddasinnast seggatud roga nairide sisse, panne kaned peäle, kasta nairid kloppitud munnade sisse, pöra neid riwi leiwa sees ümber, ja küpseta neid ahjo sees, ja siis woib neid sojalt süa. Seddasamma wisi saab Silleri ka wüllitud.


564. Nairid teist wist wüllida. (Dito auf eine andere Art.)

Kui nairid on harritud ja walmistud, nendasammoti kui praego öppetati, siis kaewa keik sisso nende seest wälja, touka penikesseks, ja segga sedda ärra rösa kore, 2 ehk 3 munna, Kanneli, riwi-leiwa, Korintide, penikesseks leigatud Petersilli lehte, nattokesse sullatud woi, sola, Pipra, ja Sukroga. Liguta keik hästi ümber, wülli sedda näiride sisse, et need kuhjaga täis sawad, ja panne neid, ommeti mitte wägga tihti, ühhe pankoki panno sisse, mis ilma jallata on, walla nattoke sullatud woid ülle, ja ni paljo rööska pima senna peäle, et se agga panno pohja kattab, ning lasse neid ahjus pruun-koldseks sada. Kui sa annad ülles, siis ehhita neid nendesinnaste Petersilli lehtega wälja: wispelda 2 munna ühhe korteri rösa pima, ja nattokesse nisso jahhoga ärra, et se parrajaste tummiks saab, wotta kaunid Petersilli okse, kasta neid sellesinnatse taigna sisse, ja keeda neid klaritud woi sees, et need pruun-koldseks sawad.


565. Uritsi-Sallatid tehha. (Gurkensallade zu machen.)

Kori uritsid, leika neid öhhukessiks wilokaks katki, ja ripputa sola peäle. Panne neid siis kahhe talrikko wahhel, ja wa-utus senna peäle, et neid hästi kokko wajutakse; walla se wessi, mis seest wäljatulleb, peält ärra; lükka neid kokko, ja panne jälle wa-utust peäle. Kui naad sedda wisi hästi on prässitud, siis panne neid talrikko peäle, misga neid lauale antakse, walla ühteseggatud ölli ja Ädikast ülle, ning ripputa Piprat peäle. Hakki Petersilli lehti hästi penikesseks, ja panne neid üks kitsas korroke äärte ümber. Monned söwad neid enneminne prässimatta, siis pannakse agga üksnäs sola peäle. Neid woib ka ilma ölli ja Ädikata üllesanda, et agga se Petersilli kord saab ümberpandud.


566. Artsokkid keeta. (Kron-Artschocken zu kochen.)

Harri okkad neist allumistest lehtist ärra, ja leika neid hea tükk peält pool jure tassaseks. Kalla wet ühhe tinnatud riista sisse, ja panne sola külma wee sisse. Kui ülleskeeb, siis panne Artsokkid sisse. Lasse neid kanega tassa keeta, ja kui lehhed ennast ühhest ärra andwad, siis on need kül sanud. Wotta siis neid seest wälja, ja noppi keik harjad illusaste seest ärra, hoia agga, et need ei lähhä katki. Seäa neid kummuliste ühhe kiwwi-Turslagi peäle, mis keewa paja ülle pannakse, et need seiswad sojad. Kui sa annad ülles, siis pöra se juur allapiddi waagna wasto, ja walla Soosti senülle.


567. Üks Soost Artsokkide tarwis. (Die Sauce zu den Erdschocken.)

Wotta 3 ehk 4 munna-rebbo, panne nattoke jodawat wina, wet, woid, nattoke Sukrut, Muskatplonn, nattoke Sitroni Sahwti ja üks näppo täis nisso jahho senna jure; tösta tullele, ja keetes wispelda sedda wägga hästi. Saab se ni paksuks kui üks parras Witmoos, siis se kül on keenud, wotta siis tulle peält mahha, wispelda agga weel, kunni se nattoke hakkab jahtuma, et se Soost ei lähhä kokko. Tösta siis sedda Soosti Ärtsokkide sisse, ehk walla sedda ühhe kausi sisse.


568. Artsokkid tuwida. (Kron-Erdschocken zu stuben.)

Kuppata Artsokkid wee sees hästi, panne neid kummuliste Turslagi peäle, mulju keik wet seest wälja, ja wotta harjad ehk seemned ärra. Panne nattoke lihha-suppi ehk wet, nattoke Wransk wina, hea tükk woid, Sukrut, Mustatplomi ja riwi-leiba Kastrulli sisse; lasse sedda ülleskeeta, ja panne need Artsokkid püsti senna sisse, ning lasse keeta, kunni need tümmaks sawad. Se Soost peab parrajaste pitk ja seggane ollema.Kuida keiksuggu Rohho- ja Ounpu-aja wilja ja rohhud sisse solatakse ja ülle talwe hoitakse.

569. Kuida need soölad ehk ramid peawad tehtud ollema, mis sees keiksuggust rohho-aja wilja kuiwatakse. (Wie die Dörren gemacht werden, worein allerhand Arten Früchte getrocknet werden.)

Soöla ehk rami pohhi tehhakse ridest, ja äred ümberringi olgo tuggewad pu-liisted, mis 3 poik sorme körged on alt- ja peält-piddi pohja; neid kinnitakse naeltega, ja sedda riet tommatakse hästi kangele, et se mitte mahha ei waju ahjo kiwwide peäle, kui middagi senna peäle pannakse kuiwama. Nendesinnaste soölade ehk ramide sisse sünnib ka pu-pohjad kuse lauast tehha.


570. Pinnatid sisse solata. (Spenat einzusaltzen.)

Kui Pinatid hästi suureks on kaswanud, siis noppi keik lehhed peält ärra, ja wotta nende suure lehte seest keik jämmedad warred ärra; lppputa siis hästi, ja panne neid ühhe soöla peäle, et wessi peält ärranörjub. Ripputa nattoke sola Pinatide peäle, soäla sisse, liguta neid hästi ümber, ja wotta siis üks werendeel ehk pütt, mis puhhas ja tihhe on, ja sola neid penikesse solaga sisse, kunni se riist öiete täide saab; panne agga tähhele, et ni hästi alla pohja, kui ka peäle sola peäb ripputadama. Panne siis üks laud kiwwiga peäle, siis Pinatid wajuwad hästi kokko. Lasse monni pääw seista, siis sa woid ennam Pinatid senna jure panna, ja siis warsi kelri wia. Sedda peab ka tähhele pannema, et se riist wägga täide ei saa pandud, et sool-wessi ei jose äre ülle mahha. Se laud peab ka ikka Pinatide peäl jäma, et ühtegi ei roisko senna sisse ei tulle, siis woib neid kewwadeni hoida. Kui Pinatid prugitakse, siis panne neid külma wee sisse, lopputa hästi, ja kupputa neid ülles, ning walla monni kord uut wet peäle. Kui se sool sedda wisi seest on wälja saanud, siis woib neid ni hästi suppide sees prukida, kui ka tuwida. Seddasamma wisi solatakse ka happo oblikad sisse.


571. Pinatid Sool-wee sees sissetehha. (Spenat in Saltzlaake einzumachen.)

Kui sa Pinatid olled puhtaks harrinud ja lopputanud, siis kupputa nattoke ülles, ja panne ühhe soöla peale, et se wessi peält ärranörjub. Wi neid siis wälja tuule kätte, seäl kus pääw ei paista, ja kui need hästi tahhedaks on läinud ja jahtunud, siis panne neid ühhe puhta püti sisse, ja walla sool-wet, mis hea kange on, senna peäle, et se jääb ülle seisma. Kui sa need Pinnatid tahhad prukida, siis panne neid wee sisse, lopputa monne wee sees hästi, kuppata nattoke ülles, ja walmista neid seddasamma wisi, kui toredgi Pinatid walmistakse.


572. Türgi-Oad sissesolata. (Türkische Bohnen einzusaltzen.)

Harri need oad puhtaks, ja leika neid pool wilto penikessiks träämliks katki; nipea agga, kui sa neid leikad, siis ripputa nattoke penikest sola peäle, et need ei lähhä kuiwaks, ja ei kauta omma rohhelist karwa ärra. Kui keik oad on katki leigatud, siis sola neid kordamissi sisse ühhe puhta werendeli ehk pütti sisse, ja kui se riist täide saab, siis ripputa ka sola wiimse korra peäle. Panne siis üks laud raske kiwwiga peäle, et need hästi kokko wajuwad, ja kui need sedda wisi monni pääw on seisnud, siis woib ennam ubbe senna jure panna, et se riist täide saab, ommeti mitte ni täide, et se sool-wessi äärte ülle mahhajoseb. Panne tähhäle, et se laud ühtlase kiwwiga ni kaua peab peäl seisma, kunni need oad hästi on kokkowajunud, siis woib sedda peält ärrawotta, ja wähhemat kiwwi selle assemel peäle panna, mis agga ni kaua peab peäle jäma, kunni se sool-wessi jääb ülle seisma, siis woib sedda ärrawotta, ja kaas pannakse peäle, et ühtegi roisko ei saa senna sisse tullema. Kui oad sedda wisi sissetehhakse, ja pärrast kelri wiakse, siis neid woib kewwadeni hoida. Kui neist tahhab prukida, siis lopputa monne wee läbbi hästi, ja kuppata neid ülles, kunni need tümmaks sawad. Kui need wägga solased olleksid, siis wahheta monni kord teist keewat wet peäle, ja tuwi neid seddasamma wisi, kui toredki oad tuwitakse. Kui need oad wägga kowwad ja sitked peaksid ollema, siis panne agga üks pissike tuhha-kott nende peäle, kui neid ülleskuppatakse, siis lähtwad nemmad murredaks ja rohhilisse karwale. Siis agga peab se sool nende seest hästi wäljaleotud ollema, muido ei aita se mitte. Nende tarwis prugitakse jöe-wet, ja kui neid tuhha-kottiga ülleskupputakse, siis peab neid ülleskeedetud weega hästi lopputadama.


573. Türgi-oad kuiwatada. (Türkische Bohnen zu trocknen.)

Leika Türgi-ubbe, mis mitte ep olle paksud ja sitked, wilto katki. Keeda siis jöe-wet solaga ülles, panne üks kimpoke Petersilli lehti senna sisse, ja kui wessi ülleskeeb, siis panne need oad senna sisse, lasse neid ühhe ainsa korra äre tassa ülleskeeta, panne neid siis Turslagi peäle, et wessi hästi peält ärrajoseb, ja wotta se Petersilli kimpoke seest wälja. Panne neid siis kiwwi waagnade ehk kuiwatamisse soölade peäle, ja lasse neid leige ahjo sees kuiwada. Panne tähhele, et oad peawad ahjo sisse pantama, kui need alles sojad on, ja siis peab hoidma, et need ei saa wägga kowwaste kuiwatud.


574. Türgi-oad Sallatiks sissetehha. (Türkische Bohnen zum Sallade einzumachen.)

Harri pissikessi nori ubbe puhtaks, ja panne neid nattokesse penikesse sola, terwe Pipra, nattokesse katkimurtud Kanneli, Loorbäri lehte, monne Neilikesse, ja nattokesse terwe Muskatplomiga ühhe krusi sisse; leika märeikast würwliks katki, ja ripputa neid arwalt ka senna sekka. Keeda wiin-Ädikast ülles, ja walla sedda pallawalt senna ülle. Katta se kruus mitmekordse linnase ridega kinni, ja panne üks talrik peäle, et se hästi tihheks saab. Lasse sedda teise päiwani seista, ja panne siis need oad klaas-kruside sisse, mis Pabberiga kinniseutakse. Need oad seiswad kül terwe aasta, kui neid ühhe hea kelri sees hoitakse. Kui neid warsi tahhab prukida, siis tehhakse neid sedda wisi sisse: Panne neid essite ülleskeedetud wee sisse, ja kui need äre tassa ülleskeewad, siis panne Turslagi peäle, ja la-uta neid ühhe linnase ride peäl wälja, et se wessi nörjub peält ärra. Kui need hästi külmaks sawad, siis panne neid nendesamma rohhudega, mis praego enne nimmetati ühhe klaas-krusi sisse, ja walla ülleskeedetud Ädikast, mis essite hästi külmaks sanud, senna peäle.


575. Suuri Saksa-ubbe kuiwatada, kui need alles nored on. (Die großen Welschen Bohnen, da sie noch klein sind, zu trocknen.)

Noppi need oad, kui need alles rohhilissed on, ja poeta neid. Kupputa neid siis wee sees ülles, hoia agga, et nemmad ei ennam, kui üks ainus kord äre tassa ülleskeewad; wotta siis warsi tulle peält mahha, ja la-uta neid linnase ride peäle wälja, ärrajahtuda. Panne neid pärrast kuiwatamisse soölade peäl leige ahjo sisse kuiwama, ja wotta neid mitte seest wälja, ennego nemmad kuiwaks sawad ja külmaks, sest muido lähtwad need sitkeks.


576. Poetud Sukro-herned kuiwatada. (Ausgebulsterte Zuckererbsen zu trocknen.)

Poeta nori Sukro-hernid, ja ripputa nattoke riwitud Sukrud nende peäle. Mnnc neid siis warsi kiwwi-waagnade peäl leige ahjo sisse, pitkamissi kuiwama, hoia agga, et naad liig kowwaks ei saa.


577. Sukro-herne koune kuiwatada. (Zuckererbsschoten zu trocknen.)

Kui pissikessed herned hakkawad kounade sisse sündima, siis noppi kounad warte küljest, ja harri neid puhtaks. Poeta neid siis ömblus noölaga jämmeda lönga peäle ülles, pea üks keewa wee-padda walmis, panne kounad soöla sisse, ja sedda soöla kounadega tükkis paja sisse, ja ni pea kui se üks ainus kord äre tassa ülleskeeb, siis wotta neid seest wälja, ja panne neid, ni pallawalt kui naad on, rättiko wahhel, ja katta neid hästi kinni. Sawad naad külmaks, siis wii neid ühhe hone sisse, kus tuul ei käi läbbi, egga pääw ei paista sisse, waid mis hästi sojaks kötakse, ja panne need löngad herne koundega lae alla ühhest seinast teise kinni, siis jäwad nemmad ikka rohhilisse karwaga. Kui neid prugitakse, siis panne neid ühhe tükki woi, nattokesse Sukro, ja nattokesse penikesseks leigatud Petersilli lehtega külma wee sisse, ja lasse neid tassa keeta. Panne tähhele, et hernede tarwis ikka jöe-wet woetakse, ja neid tuwitakse nendasammoti kui tored hernedki.


578. Rohhilissi pöllo-hernid kuiwatada. (Grüne Ackererbsen zu trocknen.)

Poeta rohhilissi pöllo-hernid, kui need alles nored ja pissikessed on, ja panne neid ühhe arwa linnase kotti sisse. Panne padda weega tullele, ja kui se ülleskeeb, siis tösta sedda tulle peält mahha, ja panne siis se kott hernedega tükkis senna paia sisse, lasse neid seäl sees seista, kunni naad läbbi ja läbbi pallawaks sawad; wotta siis se kott seest wälja, ja lasse keik wet hästi wäljajoosta. Kui herned alles sojad on, siis la-uta neid kuiwatamisse soölade peäle wälja, ja panne neid warsi ühhe leige ahjo sisse, et naad öiete pitkamissi kuiwawad. Neid ei pea ka mitte wägga kowwaks kuiwatadama, waid üksnäs ni paljo, et nemmad ei hallita ärra, kui neid pärrast ühtekokko pannakse. Ja kui need ahjo sees polleks kül kuiwaks sanud, siis la-uta neid ühhe soja kambri sees, kus pääw ei paista sisse, laua peäle wälja. Kui sa neid tahhad prukida, siis panne külma jöe-wee sisse, ja lasse neid tükkikesse Sukroga tassa keeta, kunni naad tümmaks lähtwad, ning tuwi neid nendasammoti kui tored hernedgi omma ennese Soosti sees wähhidega, ehk teist wisi tuwitakse.


579. Pea-Sallatid sissesolata. (Kopf-Sallade einzusaltzen.)

Süggise aego wotta kowwad Sallati pead, ja harri need peälmissed rohhilissed lehhet peält ärra. Keeda wet ülles, panne need Sallati pead sisse, ja lasse neid nattoke agga keeta, hoia agga, et need ei lähhä katki. Panne neid siis soölade peäle, et wessi hästi peält ärrajoseb, ja lasse neid sedda wisi ülle öö seista. Pärrast panne neid höbbe-lussikaga ühhe klaas- ehk kiwwi-krusi sisse, mis seest- ja wäljaspoolt on klaseritud. Ripputa essite pohja peäle sola, ja nendasammoti peab ka igga Sallati korra wahhel sola pantama. Panne agga tähhele, et sa kättega Sallati peadesse mitte ei putu. Panne siis üks laud kiwwiga krusi sisse senna Sallati peade peäle, ja lasse neid sedda wisi 3 ehk 4 päwa seista, sedda möda, kui need pead krusi sees kokko wa-uwad. Wotta siis se laud kiwwiga peält ärra, ja sullata woid, ligota sedda nattoke ümber, ja kui se jo hakkab angetama, siis walla sedda krusi sisse. Kui need sallatid pärrast mädda-ku sissetehhakse, siis polle mitte ni paljo sola tarwis. Kui neid tahhad prukida, siis leota neid 24 tundi ehk kaueminne wee sees, kuppata pärrast ülles, ja tuwi nenda kui tored Sallatidgi tuwitakst.


580. Portulagid sissetehha. (Portulack einzumachen.)

Wotta keik lehhed ja need penikessed warred, seemned agga harri ärra, ja lopputa need Portulagid hästi, ning panne neid ühhe puhta toowri sisse. Keeda wet ülles, ja walla ni paljo senna peäle, et se jääb ülle seisma, ja se-u üks mitme kordne linnane rie, toowri ümber tuggewa nöriga hästi kinni, et ühtegi auro seest wälja ei tulle. Lasse need Portulagid ülle öö sedda wisi seista, ja hommiko kalla neid puhta soölade ehk Turslagi peäle. Panne neid pärrast 3 ehk 4 tunniks wälja tuule kätte, seäl kus pääw ei paista peäle, et need nattoke tahhedaks lähtwad, ja senni te sool-wet sedda wisi: Wotta igga kanno wee wasto üht naela Lüneburri sola, panne sedda külma wee sisse, ja liguta ümber, kunni ta sullab. Lasse siis sedda wet monni kord ülleskeeta, wotta wahto holega peält ärra, ja lasse sedda külmaks jäda. Saab se sool-wessi ülle öö seisnud, siis panne need Portulagid ühhe tihheda pütti ehk werendeli sisse, ja walla sedda sool-wet senna ülle. Panne üks pissike laud pütti siset senna peäle, et Portulagid mahha wa-uwad, ja se sool-wessi jääb ülle seisma. Panne kaas peäle, ja kui se 3 näddalt on seisnud, siis walla üks ölle klasi täis Ädikast senna sisse. Neid Portulagid woib siis suppide sees prukida ja tuwida, kui neid essite lopputakse ehk wee sees leotakse.


581. Portulagi warred Sallatiks. (Portulacks Stengeln zum Sallade.)

Pärrast kui need lehhed ja need penemad warred Portulagide peält on ärranoppitud, siis wotta need teised murredad warred, ja leika neid rohke poole korteri pitkusse tükkiks katki. Lopputa hästi, ja panne neid linnase rättikude wahhel, et need hästi kuiwaks sawad, ja siis tulleb neid nattokesse Pipra, Loorbäri lehte, ja nattokesse solaga ühhe puhta pütti ehk werendeli sisse panna. Keeda siis nattoke Ädikast ülles, ja walla sedda, ni pallaw kui ta on, senna peäle, nenda et se jääb warte ülle seisma, ja katta siis se riist mitme kordse linnase ride, ja kanega kinni, et se hästi tihheks saab. Lasse sedda teise päwani seista, wotta se linnane rie peält ärra, ja panne üks laud pütti sisse, et need warred omma sool-wee sisse mahha wa-uwad. Tösta siis se pütt kelri sisse, ja katta sedda kanega kinni. Needsinnatsed warred woib ni hästi sallatiks kui ka Ragu tarwis prukida. Kui neid agga Ragu tarwis prugitakse, siis leika neid penikesseks tükkiks katki.


582. Artsokkid sissetehha. (Kron-Artischocken einzumachen.)

Jätta 2 poik sörme pitkussed warred Artsokkide külge, harri neid mitte puhtaks, waid lopputa hästi, ja panne neid külma jöe-weega ühhe tinnatud katla sisse tassa keema, kunni needjo pea kül sawad. Panne neid siis wälja tuule, et need peält tahhedaks lähtwad, ja te sestsammast weest, mis sees neid keedeti, sool-wet, sedda wisi: wotta üks nael Lüneburri sola igga kanno wee peäle, panne sedda senna sisse, liguta ümber, et se hästi ärrasullab. Kui se ülle öö on seisnud, siis panne need Artsokkid ühhe puhta pu-riista sisse, walla sedda sool-wet peäle, ja panne üks pissike laud senna peäle, riista sisse, et need Artsokkid sool-wee sisse wa-uwad. Kui sa neid tahhad prukida, siis leika warred ja okkad lehte peält ärra, leota neid 8 päwa wee sees, walla agga igga pääw uut wet peäle, ja kui need jo kül on wäljaleotud, siis panne neid külma jöe-wee sisse, lasse tassa keeta, et need wäljaspiddised lehhed mitte wägga äkkiselt ei lahku ärra, waid et need seestpiddi joudwad tümmaks sada. Nattoke enne kui neid antakse ülles, siis wotta harjad peält ärra, ja panne neid kummuliste Turslagi sisse, ühhe soja paia ülle seisma, siis wessi nörjub peält ärra, ja pärrast panne neid püsti waagna peäle, ja walla Soosti ülle.


583. Asia ehk suured Uritsid, mis Sallatiks prugitakse. (Asia oder große Agurken die zum Sallade gebraucht werden.)

Kui sinul 2 naela ja 28 Looti suuri Uritsid on, siis wotta 4 Looti sinnapi semet, 4 Looti Lüneburri sola, kolm werendeli Looti Ingwäri ja ni samma paljo Piprat, ning üks pissike küüslauk, mis penikesseks katki leigatakse; wotta senna jure 10 tükki Neilikest, ja panne ni paljo Muskatplomi Neilikestega wagi-kausi sisse, et naad tükkis werendeli Looti wagiwad, ning touka need rohhud ja sinnapi seemned jämmedaste katki. Leika siis ühhe külje peält üks kaas uritside sisse, kaewa keik seemned höbbe-lussikaga seest wälja, segga need rohhud hästi ärra, ja panne neid Uritside sisse. Panne need wäljaleikatud kaned uritside peäle, se-u löngaga hästi kinni, ja panne neid neljaks ööks ja päwaks kange Ädika sisse. Kalla siis se Ädikas peält ärra, keeda sedda ülles, panne uritsid senna sisse, lasse üks kord äre tassa ülleskeeta, ja kalla neid ni pallawalt, kui neid tulle peält woetakse ühhe krusi sisse, panne üks talrik katteks peäle, ja mässi sedda Salwettiga hästi kinni. Päwa pärrast panne neid Klaas-kruside sisse, mis Pabberiga kinnise-utakse, ja kelri sees hoitakse. Kui neid prugitakse, siis wotta löngad ümbert ärra, leika need uritsid laiaks wilokaks katki, ja wotta rohhud seest wälja. Raguile andwad nemmad ka head maggo.


584. Asia teist wisi. (Dito auf eine andere Art.)

Leika suuri Uritsid keskelt löhki, wotta seemned höbbe lussikaga seest wälja, panne üks lussika täis penikest sola igga uritsi sisse, ja se-u mollemad pooled löngaga jälle hästi kinni. Panne neid ühhe kiwwi Krusi sisse, walla külma wet peäle, ja lasse neid 2 ööd ja päwa seäl sees seista. Wotta siis löngad ümbert ärra, kuiwata need uritsid linnase ridega ärra, ja panne needsinnatsed rohhud sisse: Muskatplomi, Neilikest, Piprat, Ingwäri, nattoke wina-kiwwi, wägga pissut maarja-jea, keik hopis penikesseks tougatud, nattoke penikesseks leigatud Sibbulat, üks Loorbäri leht, nattoke Ragoni, (Dragon) ja sola. Kui needsinnatsed rohhud on sissepandud, siis se-u need uritsid löngaga jälle hästi kinni, panne neid ühhe klaas- ehk kiwwi-krusi sisse, ja 2 ehk 3 sibbulast ja nattoke neist enne nimmetud rohhudest korrade wahhele, ja walla siis ni paljo wiin- ehk ölle Ädikast peäle, et se Uritside ülle käib.


585. Solased Uritsid sissetehha. (Saltz-Gurken einzumachen.)

Kui uritsid warte küljest ärraleigatakse, siis jätta wägga pissut sest warrest nende külge, ja noppi need öied teisest otsast puhhas ärra. Pesse neid siis wee sees öiete puhtaks, panne linnase ride peäle kuiwama, pöra agga wahhest ümber, et naad ühhetassa kuiwawad, ja senni te sool-wet, nenda kui sedda warsi selle teise Numri all peab näidetama. Wotta nüüd pissikessi werendelid ehk pool-werendelid, panne pohja peäle essite üks kord, rohhilissi Tilli okse, ja siis üks teine kord ühteseggatud kirsipu ehk soostrapu lehte, ja kui winapu lehte on sisse panna, siis need andwad ka uritsidel head maggo. Panne pärrast üks parrajas kord uritsid senna sisse, seäa agga, et need suuremad uritsid ikka äri möda sawad pandud; siis tulleb jälle üks kord lehte sissepanna, ja nenda peab uritsisi ja lehte kordamissi pantama, kunni se riist täide saab. Siin pannakse ka tähhele, et 6 korda uritsid igga riista sisse peab pantama. Pohja peäle saab ka üks paksem kord lehte pandud, kui kesk riista sisse. Saab se riist täide, siis panne se peälminne pohhi jälle riista peäle kinni. Selle pohja sees peab kaks pissikest auko ollema, walla nende läbbi kulbiga sedda walmis tehtud sool-wet riista sisse, kunni se täide saab, ja pista tappid kergeste aukude ette, siis peab se riist 3 päwa ehk ennam ühhe nisugguse hone sees, mis wägga tihte ep olle, seisma ja kärima, wotta agga se waht, mis kärides üllesajab, peält ärra, ja walla uut soolwet jälle sisse. Lö pärrast need tappid kowweminne kinni, ja wi se riist keldri. Panne agga tähhele, et sa ikka pead uut sool-wet jure wallama, kui se wahhest tarwis lähhäb, sest muido lähhäb peälminne uritsi kord hallitama.


586. Teist wisi. (Dito auf eine andere Art.)

Jätta üks lühhike wars uritside otsa, panne neid ülle öö wee sisse, ja la-uta neid pärrast ühhe puhta ride peäle wälja, kunni need hästi kuiwaks sawad. Märi üks hea tamme-pu riist happo taignaga, ja lasse sedda hästi kuiwada. Panne siis uritsid ühtlase kirsipu ja musta soostrapu lehte- ning Tilliga kordamissi senna sisse. Siis peab sul sool-wet walmis ollema, mis kaewo ehk hallika weest, 8 Looti Lüneburri solaga igga kanno peäl, on tehtud. Keeda sedda hästi, ja kui se ülle öö on seisnud ning öiete külmaks sanud, siis panne poolteist Looti tougatud maarja-jead igga kanno wee peäl, senna sisse, liguta hästi ümber, et se sullab, ja walla sedda sool-wet uritside peäle. Lasse neid 2 ööd ja päwa kärida, sedda ennam need käriwad, sedda parrem se on. Sedda sool-wet peab rohkest ollema, et sa ikka woid jure wallada kui se tarwis lähhäb, ja ikka peab se uritside ülle käima. Panne wimaks sedda riista kinni, ja lasse keldri sees 6 näddalt seista, siis on naad walmis.


587. Wina-uritsid. (Weingurken.)

Noppi pisikeste uritside otsast need öied ärra, ja jätta üks lühhike warre otsoke nende külge; lopputa hästi, ja panne neid Turslagi peäle. Ripputa nattoke Lüneburri sola peäle, lasse neid selle solaga ühhe päwa seista, ja panne neid nattokesse Pipra, 3 ehk 4 Muskatplomi lehhe, 4 ehk 5 Neilikesse, 2 ehk 3 Loorbäri lehhe, ja penikesseks leigatud Määreikaga ühhe jämmeda kiwwi-Krusi sisse. Keeda siis wiin-Ädikast ülles, walla sedda pallawalt senna peäle, mässi se Kruus linnase ridega kinni, ja kui se külmaks saab, siis panne need uritsid ühhe klaas-krusi sisse. Panne tähhele: et se määreikas peab peäle, krusi sisse pantama, siis need seiswad sedda parreminne. Se-u pärrast se kruus Pabberiga kinni, siis seiswad nemmad ülle aasta.


588. Melonid, mis ep olle küpsed, Sallati ja Ragu tarwis sissetehha. (Unreife Melonen zum Sallade und Ragou einzumachen.)

Leika need Melonid pitkiti pooleks, wotta seemned lussikaga seest wälja, ja pista küüslauka ehk Rokkanbooli, (Rockenbohl,) ja monne Neilikesse arwast senna sisse. Touka kuiwad sinnäpid penikesseks, ja segga neid nattokesse tougatud Inglise würtsi, ja penikesse solaga, hoöru sellega need Melonid seest ärra, ja se-u neid siis löngaga kokko kinni, et wälja näitwad, otsego olleks naad terwed. Panne neid kiwwi-krusi sisse; keeda head wiin-Ädikast ülles, walla sedda pallawalt senna peäle, et se nende ülle käib. Lasse neid sedda wisi 24 tundi seista, kalla se Ädikas peält ärra, keeda ueste ülles, ja walla sedda pallawalt jälle peäle. Sedda wisi pead sa 6 korda teggema, igga korra wahhel agga katta Melonid lauaga kinni, ja mässi üks Salwet Krusi ümber. Kui se siis ülle öö on seisnud, siis wotta se Salwet peält ärra, se-u Pabberit ümber, ja hoia sedda keldri sees. Kui need Melonid Sallatiks prugitakse, siis leika neid wiloka wisi katki, agga Ragu tarwis leigatakse neid würwliks ehk träämliks katki.


589. Poombäri marjad Sinnäpiga sisse tehha. (Birnen mit Senf einzumachen.)

Kui Poombäri marjad on küpsed, siis keeda neid wee sees, kunni ühtegi pruni korda nende sees ep olle nähha, kui neid pooleks katkileigatakse. Sawad need kedetud, siis panne neid ühhe ride peäle, ja keeda seddasamma wet, mis sees need keedeti, nattokesse mee, ehk Sukroga ülles, agga wotta wahto holega peält ärra. Kalla siis seddasamma wet ühhe puhta pütti sisse, senni kui se seäl sees jahtub, ja siis hoöru head ossa Sinnapi weega, ja segga sedda senna maggusa wee sekka, kui se alles leige on. Kui marjad ja se wessi ülle öö on seisnud, siis panne need marjad kirsipu lehtega kordamissi ühhe pütti ehk werendeli sisse, ja walla sedda wet peäle, et se ülle käib. Panne siis üks pissike laud marjade peale pütti sisse, et naad omma wee sees jäwad seisma, ja panne kaas peäle. Need Poombäri marjo peab päwa paistega pu peält mahhawoetama.


590. Poombäri marjo ja Oune kuiwatada. (Birnen und Aepfeln zu trocknen.)

Kui Poombäri marjad öiete küpsed on, siis keeda neid wee sees tümmaks; kori neid siis holega, et wägga paljo lihha korega peält ärra ei tulle. Leika pärrast süggawat risti selle paksema otsa sisse, ja panne neid körwoti kuiwatamisse ramide peäl ahjo sisse, mis parrajaste pallaw on. Pöra neid saggeminne ümber, et se wars ei körwe ärra, ja et need ühhe tassa kuiwaks sawad. Ounad koritakse torelt, ja need suured leigatakse neljaks, need wähhemad agga kahheks katki; seemne süddamed peab mollemitte seest wäljawottma. La-uta neid siis kuiwatamisse ramide peäle wälja, kuiwata ahjo sees, ja pöra saggeminne ümber, et ka need ühhe tassa kuiwaks sawad. Neistsinnatsist ounadest sünnib ouna-suppi keeta, ja kui neid essite tuwitakse, siis woib ka ouna-koki tehha. Neid prugitakse ka wüllingiks keiksugguste kokide sees.


591. Plumi-marjad Prunellide assemel prukida. (Pflaumen wie Brunellen zugebrauchen.)

Kui Plumi-marjad küpsed on, agga weel mitte tümmad, siis kori ja leika neid poleks, ning wotta kiwwid seest wälja. Panne neid siis kiwwi waagnade peäl ahjo sisse, mis parrajaste pallaw, ja mis sees enne leiba on tehtud. Ni pea kui teine külg on kuiwaks läinud, siis pöra neid ümber, ja kui naad nattoke kangeks sawad, siis wotta ahjo seest wälja, ja panne neid teise päwani ühhe soja hone sisse. Panne neid siis hästi kowwast karpide sisse, ja wahhatud Pabberit alla ja peäle, panne raskust peäle, et hästi kokko wajuwad, ja lasse neid 2 ehk 3 päwa sedda wisi seista. Panne siis kaned karpide peäle, ja hoia neid ühhe külma hone sees. Kui sa neist tahhad prukida, siis leika katki, ja tuwi neid wee ja Sukroga, nendasammoti kui Prunellidgi tuwitakse. Agga nendel lähhäb ennam Sukrut tarwis.


592. Plumi-marjad, mis Saksa ma Plumi marjade assemel woib prukida. (Inländische Pflaumen statt der Ausländischen zu gebrauchen.)

Kui Plumi marjad öigete küpsed on, siis panne neid kuiwatamisse ramide peäl leige ahjo sisse kuiwama, liguta agga saggeminne ümber, et need ühhe tassa kuiwawad. Panne tähhele: et ahjus wägga kassinaste soja peab ollema, nenda et need 2 ehk 3 päwa woiwad seäl sees seista, ja pitkamissi kuiwada.


593. Kaarlad ehk käbbalad sissetehha. (Schellbeeren einzumachen.)

Jagga need kaarlad 3 ossaks, essite need keigetümmemad, siis need pool-tümmad, ja pärrast need kowwemad. Hoöru need tümmemad hästi katki, ja wäna se Sahwt ühhe jöhwi ride läbbi hästi seest wälja. Keeda siis sedda Sahwti ilma weeta 4 tundi tassase sütte tulle peäl, ja liguta sedda wahhest ümber. Saab ni kaua keenud et se jääb nago üks parrajas Witmoos, siis panne need kowwemad marjad senna sisse, ja lasse neid wägga tassa keeta, kunni ka need hakkawad tümmaks sama, ja panne siis need pool-tümmad senna sisse, ning liguta tassa ümber. Wotta tulle peält mahha, lasse neid ilma tulleta selle pallawa müri peäl 1 ehk 2 tundi seista, ja tösta neid siis kiwwi- ehk klaas-kruside sisse, ja kui need külmaks sawad, siis sullata woid ehk wahha senna ülle. Neidsinnatsi marjo sünnib keigeparreminne kiwwi paja sees keeta.


594. Tikkelbäri marjo ülle Talwe hoida. (Stachelbeeren den Winter über zu verwahren.)

Noppi Tikkelbäri marjo, kui need ei olle weel wägga suured: ja kui need alles rohhilissed on, harri siis puhtaks, ja kuiwata neid linnase ridega hästi ärra. Wotto siis Puddelid, mis laia suuga on, lopputa hästi, ja panne neid kummuliste seisma, et naad üsna kuiwaks sawad. Wülli need marjad Puddellide sisse, et need täide sawad ja panne korgid kergeste peäle kinni. Panne siis need Puddelid ühhe paja sisse, ja heino nende wahhel, et need ei lö katki, walla wet poolest kaelast sadik paja sisse, lasse tassa keeta, hoia agga, et ühtegi wet ei sa Puddelli sisse tullema. Kui need nattoke on keenud, siis wotta üks Puddel seest wälja, ja kui sa nääd marjad temma sees walwakad ollewad, siis need jo kül on keenud. Kui need agga weel rohhilissed on, siis polle naad mitte head. Panne agga sedda ka tähhele, et need mitte wägga paljo ei pea keema, nenda et need katki lähtwad. Kui Puddellid seest on wäljawoetud, ja külmaks sanud, siis wa-uta korgid hästi kinni, ning panne neid waigoga kinni, ja hoia need Puddelid keldri sees. Kui neid marjo tahhad prukida, siis noppi neid ühhe penikesse pilbaga seest wälja, ja keeda neid sedda wisi: wotta head tükki Sukrut, kasta wee sisse, ja panne sedda marjade peäle; saab se Sukkur sullanud, siis lasse need marjad ühhe tinnatud riista sees kanega keeta. Kes tahhab, pango, neid keetes, nattoke penikesseks leigatud Sitroni koort senna jure, ja kui sa annad ülles, siis ripputa tougatud kannelit ja Sukrut peäle.


595. Tikkelbäri marjo kuiwatada. (Stachelbeeren zu trocknen.)

Wotta marjo, mis weel ep olle küpsed, harri puhtaks, panne kuiwatamisse ramide peäle, ja lasse neid parrajaste sojas ahjus kuiwada. Needsinnatsed marjad polle mitte ni head, kui need teised, mis Puddellide sees hoitakse, ommeti woib neid Soosti ja suppide tarwis prukida, sest need andwad head happo maggo.


596. Kirsi marjad Ädika sees. (Kirschen in Eßig.)

Wotta ühhe tobi hea wiin-Ädika tarwis 2 naela Sukkrut ja üks korter wet, keeda sedda ühhe terwe tunni aega, tassase tulle peäl, ja wotta wahto holega peält ärra. Walla seddasinnast Sirupi ühhe kiwwi riista sisse, ja lasse külmaks sada. Senni wotta häid küpsid pruni kirsi marjo, wotta warred otsast ärra, panne neid ühhe kiwwi ehk klaas-krusi sisse, ja walla ni paljo sedda Ädika-sirupi senna jure, et se nattoke käib marjade ülle. Neid marjo prugitakse Sallatiks.


597. Kirsi marja lihha. (Kirschenfleisch.)

Wotta prunid kirsimarjo, mis öiete küpsed on, harri neid puhtaks, wotta kiwwid seest wälja, ja keeda neid tassase tulle peäl hästi, neid agga keetes liguta ühte puhko ümber kunni se Sahwt ja lihha saab seggaseks, ja tösta neid siis pallawalt klas-kruside sisse. Kui need ülle öö on seisnud, siis panne wahhatud Pabberit lihha peäle krusi sisse, ja se-u se kruus ühhe teise Pabberiga kinni, ning wi sedda keldri. Sesinnane kirsimarjalihha sünnib Wüllingiks, Taartide ehk pissikeste Pastetide sees prukida, kui se nattokesse Sukro-sirupiga saab ülleskeedetud ehk Sukroga ühteseggatud. Sedda sünnib ka Soostide sees praetud kalla tarwis prukida. Sedda sünnib ka nattokesse wee ja Sukroga tuwida, ja rööstitud leiwaga issi roaks tehha.


598. Kirsi marjo kuiwatada. (Kirschen zu trocknen.)

Leika pooled warred ärra, ja panne need marjad kuiwatamise ramide peäle, ni arwast, et nemmad teine teisesse ei putu. Wi neid siis ahjo, ni nödra sojaga pitkamisi kuiwama, et naad 2 ehk 3 päwa seäl sees woiwad seista. Needsinnatsed marjad on keigesündsamad tuwida. Neist agga mis suppide ehk teiste roade tarwis prugitakse, woetakse warred hopis ärra, ja kui neid kuiwatakse, siis sünnib neid tihheminne soölade sisse panna.

Mustikad ja soostra marjad sünnib ka seddasamma wisi kuiwatada, kui kirsi marjadgi. Kui sa nisuggusi marjo, mis ilma warreta kuiwatakse, tuwid, siis keeda neid ni paljo weega, et need hästi paisuwad, ja et se parrajast pitka Soosti annab. Te neid Sukro, ehk Sirupiga mao järrel maggusaks, ja kui sa annad ülles, siis panne röstitud saia wilokad alla. Soostra marjo sünnib Korintide assemel Soosti sees, mis praetud kalla ehk wärske härja kele tarwis tehhakse, ehk ka tango suppide sees prukida.


599. Kirsi marjo torelt hoida. (Frische Kirschen zu conserviren.)

Kui need prunid kirsi marjad hästi küpsed on, siis noppi neid puu peält, selge päwa päistega, nahk sörmkindad agga käes, ja leika need warred öiete tihti marjade küljest ärra; panne neid siis puhta ja kuiwa Puddelitte sisse, mis laia suuga on, ja korgi neid waigoga hästi kinni. Kui neid wiimsid marjo wasto süggist woetakse, siis woib neid ühhe hea keldri sees, pärrast Joulo pühhani hoida. Panne agga tähhele, et sa palja sörmega marjadesse ei putu, ja ni pea kui sa neid puu peält noppid, siis panne neid kohhe Puddelitte sisse.


600. Wee-pohla marjad. (Wasser Strickbeeren.)

Harri need pohla marjad puhtaks, panne neid siis ühhe toowri sisse, kus poolest sadik wet sees on, ja liguta puu-kulbiga tassa ümber, et naad ei lähhä katki. Lasse neid seäl sees nattoke seista, kunni keik tümmad marjad pohja wajuwad, wotta siis keik kowwad, mis peäl uiuwad seest wälja, ja panne neid ühhe kiwwi ehk walge wask Turslagi sisse; sest kui tinnatud riisto nendesinnaste marjade tarwis prugitakse, siis ka-ub nende Kollär ärra, ja nemmad jäwad sinnisiks. Kui wessi hästi peält on ärrajooksnud, siis la-uta neid linnase ride peäle wälja, ja kalla sedda wet nende tümma marjade peält ärra. Keeda hea hallika wet ühhe tinnamatta walge-wask ehk wask katla sees ülles, panne muist neist tümma marjust senna sisse, ja lasse senni keeta, kui se wessi kaunist Kölari saab; kurna siis need marjad ärra, ja walla sedda wet ühhe kiwwi riista sisse, ja lasse sedda teise päwani seista ja ärrajahtuda. Panne pärrast need marjad, mis ride peäle wäljala-utati ühtlase monne tükkikesse katki murtud Kanneli, 4 ehk 5 Neilikesse, ja 1 ehk 2 terwe Sitroniga, kui neid juhtub ollema, ühhe puhta pütti ehk suure kiwwi krusi sisse. Walla sedda keedetud külma wet senna peäle, panne kaas peäle, ja wi sedda pütti keldri.


601. Pohla marjo teist wisi hoida. (Strickbeeren auf eine andere Art zu conserviren.)

Harri ja lopputa pohla marjo hästi puhtaks, walla nattoke wet ühhe kubbar-wask ehk tinnamatta walge wask-katla sisse. Kanna agga hoolt, et se warsi hakkab keema, muido se kattel lööb roostesseks. Panne siis se kattel marjadega täide; senna sekka woib ka need tümmad marjad wotta, mis toowri sees pohja wajusid, nenda kui Numr. 600 ööldi. Lasse nüüd need marjad penikesseks leigatud Sitroni kore, monninga tükki terwe Kanneli, ja 3 ehk 4 Neilikessega keeta, agga keetes liguta neid ühte puhko ümber. Kui need hästi on kenud, ja ni paksuks lähtwad, kui üks pudder, siis kalla neid Klaas-kruside sisse. Teisel päwal panne wahhatud Pabberid Krusi sisse marjade peäle, ja se-u need Krusid teise Pabberiga kinni, ehk leika männa korest nisuggused lauakessed, mis Kruside peäle sündiwad panna, siis rottid ei woi kahjo tehha, kui neid keldri wiakse. Need sinnatsed marjad seiswad terwe aasta, ja neid sünnib prukida, kui neid Sukro, ehk Sukro-Sirupiga seggatakse. Neid woib ka Sukro, ja nattokesse weega tuwida, ja siis antakse neid röstitud saia wilokattega ülles.


602. Asparrist sissetehha (Spargel einzumachen.)

Keeda wet ühhe tinnatud katla sees ülles, leika Asparrisid otsast tassaseks, ja panne neid senna sisse; wotta agga warsi se kattel tulle peält mahha, ja katta sedda mitme kordse linnase ridega kinni; lasse sedda wisi terwe tunni seista, panne siis need Asparrisid Turslagi peäle, et wessi hästi nörjub peält ärra, wi pärrast tuule kätte wälja, seäl kus pääw ei paista, ja lasse neid külmaks ning kuiwaks jäda. Senni te sool-wet, ja wotta seks üks toop wet, ja 24 Looti sola. Kui siis need Asparrisid kuiwad ja külmad on, siis panne neid ühhe Klaas-krusi, ehk puhta pütti siisse, walla sedda sool-wet senna jure, panne üks pissike laud pütti sisse, et Asparrisid wajuwad alla sool-wee sisse, ja panne wimaks kaas peäle. Seddasamma wisi woib ka Artsiokkid hoida, need peawad agga 2 tundi selle pallawa wee sees seisma, ja kummuliste pantama, kui wiakse wälja kuiwama. Kui Asparrisid prugitakse, siis pead neid hästi wäljaleotama, nendasammoti Artsiokkid ka. Neidsinnatsid Asparrisid sündiwad keigeparreminne tuwida.


603. Laugud Sallatiks. (Zwiebeln zu Sallade.)

Need walged Pansk laugud on seks need keigeparremad, agga kui neid ei olle, siis woib ka pissikessi sibbulid prukida, ja siis peab need keigewalgemad nende hulgast ärrawallitsema. Kui need sibbulad weel polle suuremaks kaswanud, kui need pissikessed saksa ma pehkled, ehk kui meie ma suured pehkled, siis wotta neid ülles, wotta se peälminne koor, ja se penike nahk, mis seespiddi on, peält ärra, ja ni pea kui sa neid puhtaks harrid, siis wiska neid korralt sool-wee sisse, seäl sees peawad naad 4 ööd ja päwa seisma. Sesinnane sool-wessi peab ni kange ollema, et üks wärske munna seäl sees uiub, ja sedda peab päwa tagga ueste teggema. Kalla siis sedda sool-wet peält ärra, ja panne need sibbulad ühhe rie sees soöla peäle, et se wessi norjub hästi peält ärra. Wotta siis walget wiin-ädikast, Inglise würtsi, musta Piprat, terwet Muskatplomi ja nattoke Neilikest, keeda keik sedda kanega ülles ühhe riista sees, mis hästi tinnatud on. Panne siis need sibbulad senna sisse, ja lasse 2 ehk 3 korda äkkitselt ülleskeeta, kunni naad hakkawad klariks sama, ja wotta siis kermeste tulle peält mahha, ning kalla neid ühhe jämmeda kiwwi-Krusi sisse, ja, se-u mitme kordse ridega hästi kinni, ning panne weelgi üks talrik peäle, et se rammo Ädika seest, kui ta alles soe on, ärra ei hinga. Teisel päwal kallatakse keik hopis ühhe Klaas-Krusi sisse, se-utakse Pabberiga hästi kinni, ja wiasse Keldri.


604. Laugud kuiwatada. (Zwiebeln zu trocknen.)

Sibbulad leigatakse hästi penikesseks, pannakse lammeda kiwwi-waagnade peäle, ning kuiwatakse leige ahjo sees. Murru laugud kuiwatakse sedda samma wisi.


605. Parperitsi Sahwti tehha. (Barbaritzen Saft zu machen.)

Kui need Parberitsi marjad häste küpsed, ja nattoke külma al on olnud, siis noppi need puu peält ärra, ja panne neid nattokesse weega paia sees tullele, lasse keeta, kunni need löhki löwad, ja omma Sahwti wälja aiawad. Panne neid siis kiwwi wagnade peäle, lasse külmaks sada, ja wäna ühhe jämmeda linnase ride läbbi keik Sahwti seest wälja. Kui sa keik olled läbbiwänud, siis kalla sedda Sahwti tagasi paia sisse, ja lasse keeta, kunni se nattoke paksuks saab, keetes agga liguta ümber, ja wotta wahto holega peält ärra. Walla sedda siis teise päwani ühhe kiwwi riista sisse, ja kui se külmaks sanud, siis lasse sedda puhta ja kuiwa Puddellitte sisse, ja korgi neid hästi kinni. Sedda samma wisi sünnib ka soostra- ja Kirsi-marjust Sawti tehha. Neidsinnatsi marjo ei pea mitte tinnatud riistade sees keetma, sest siis ka-utawad nemmad omma Koläri ärra. Kiwwi-paiad on seks keigeparremad, kui agga neid ei juhtu ollema, siis woib wask- ehk tinnamatta kubbarwask- ehk walge wask-riisto prukida, ja siis saab se Sahwt sedda wisi keedetud: panne se kattel tühjalt tullele, lasse sedda ni pallawaks sada, et kui nattoke wet senna sisse wallatakse, se warsti hakkab keema, siis need marjad ka sedda enneminne wotwad keeta. Seddasamma wisi saab se kattel ka pallawaks tehtud, kui se ärrakurnatud Sahwt senna sisse wallatakse, ja järsko tuld peab alla pantama, et se mitte kaua ei seisa keematta. Pärrast agga peab se ühhe tassa keema, siis ei lö se mitte roostesseks; jääb se keeminne agga mahha, siis se kül pea woib roostesseks weddada.


606. Riiskid sissetehha. (Riizgen einzumachen.)

Kui sa neid puhtaks harrid, siis wotta sedda peälmist nahka ni hästi Riiski kui ka warre peält ja keik muud raisad ärra. Leika need suuremad parrajaks tükkiks katki, ja need wähhemad pooleks; need keigewähhemad jägo terwelt, ja ni pea kui sa jouad puhtaks harrida, siis wiska neid korralt wee sisse. Kui sa keik sedda wisi olled puhtaks harrinud, siis panne neid Turslagi peäle, ja pärrast tulleb neid kordamissi, penikesse solaga wahhel, ühhe kiwwi paia ehk tinnatud katla sisse panna, mis tihheda kanega on, lasse neid siis tassase tullega keeta, siis naad aiawad isse omma Sahwti wälja. Keeda neid, kunni need sitked ep olle, lasse neid siis ühhe kiwwi-riista sees jahtuda, panne neid pärrast terwe Pipra, ja Loorbäri lehtega wahhel, Klaas-kruside ehk ühhe puhta pütti sisse. Panne üks pissike laud peäle, et need sool-wee sisse wajuwad, ja kui need hästi on solatud, siis naad kül ülle aasta seiswad. Kui sedda sool-wet ei peaks kül ollema, siis woib ülles keedetud weest ja solast ennam jure tehha. Panne tähhele: kui need Riiskid prugitakse, siis lopputa neid monne weega ärra. Sampionid woib ka seddasamma wisi sissetehha.


607. Teist Wisi. (dito auf eine andere Art.)

Kui Riiskid on puhtaks harritud, ja essite wee ning Turslagi sisse pandud, et wessi hästi peält ärranorjunud, nenda kui praego enne öppetati, siis panne neid Lüneburri sola, terwe Pipra, ja Loorbäri lehtega kordamissi ühhe puhta pütti ehk werendeli sisse, siis need kül aasta seiswad. Mis sedda wisi sissetehhakse, need hoidwad kül parreminne omma maggo, agga lähtwad mustemaks, kui need, mis keedetakse.


608. Sjampionid sissetehha. (Champpignons einzumachen.)

Jätta need wähhemad Sjampionid, mis ka need parremad on, korimatta, panne neid üksnäs wee sisse, pesse ühhe walge willase nartsoga puhtaks, ja lopputa neid hallika wee sees. Neid suuremid agga peab koritama, ja keik mis ei kolwa, peält ärrawoetama, agga mitte nartsoga pestama, waid hallika wee sees hästi lopputadama. Saab se tehtud, siis wotta tobi ossa hallika wet, ja peo täit sola, keeda Sjampionid seäl sees ülles ja kui naad 6 Minuti on keenud, siis kurna sedda wet peält ärra, ja panne neid jälle külma hallika wee sisse, et need kaunid walged jäwad. Sawad naad külmaks, siis panne neid ühhe puhta linnase ride peäle, ja kui kuiwaks sawad, siis panne neid Klaas-krusi sisse. Wotta siis nattoke Muskatplomi, nattoke Muskati wiloka wisi leigatud, monningad Loorbäri lehhed, ja nattoke walget Piprat, keeda sedda ühhe tobi Wiin-Ädika, poole tobi Wransk wina, ja 2 Looti solaga, ja kui se Ädikas külmaks saab, siis walla sedda krusi sisse, et se Sjampionide ülle käib. Walla pärrast 2 ehk 3 lussika täit head Poom-ölli peäle, siis woib neid Sjampionid ni hästi Sallatiks kui ka roa tarwis prukida.


609. Sitroni Sahwti hoida. (Citronsaft zu verwahren.)

Wotta se koldne koor Sitronide peält öhhukeste ärra, ja panne sedda Pabberiga akna peäle, seäl kus pääw paistab, ja kui need hästi kuiwaks sawad, siis woib neid polletud wina ja roa tarwis prukida. Leika siis need ärrakoritud Sitronid katki, wotta keik seemned seest wälja, lahhuta keik lihha sest paksust korest ärra, panne sedda ühhe ride peäle, wäna Sahwti hästi seest wälja, ja walla sedda Puddellitte sisse, need Puddellid agga korgi kergeste kinni ja lasse neid akna peäl päwa paistes monneks päwaks seista. Kui keik mis paks on pohja saab wajunud, siis kalla sedda sahwti tassa peält ärra, kurna sedda ühhe penikesse linnase nartso läbbi kuiwa Klaside sisse, ehk kui sa tahhad sedda öite hiilgawaks sada, siis panne hallid Pabberid trehtri sisse, ja lasse sedda Sahwti seäl läbbi Klasi sisse tilkuda. Need Klasid ei pea mitte wägga täis sama, sest et nattoke Poomölli senna peäle peab wallatama, ja saab se tehtud, siis korgi neid öiete kinni. Need klasid peawad kitsa kaelaga ollema, sest sis ei lähhä mitte ni paljo Poomölli raisko, ja kui Sahwti prugitakse, siis woib sedda olli hölpsaminne seält seest wäljasada. Se ölli saab agga sedda wisi peält ärrawoetud: wotta ühhe pilba ehk sulle, leika monned täkked teise otsa sisse, keera Poomwillo senna ümber, pista se pilbas klaasi sisse, wea jälle seest welja, ja kui keik ölli ühhe korraga wälja ei tulle, siis panne uut Poomwillo pilba ümber, ja te jälle nenda kui ööldi, kunni keik ölli peält ärra tulleb. Ni kaua kui se ölli Sahwti peäle jääb, siis woib temma ühhe hea keldri sees, monne aasta seista. Sedda pakso, mis Puddelli pohja wajub, woib ka essite roa tarwis prukida, kui se agga hallitama lähhäb, siis woib sellega plakki ehk Pontakki lappid linnase ride seest ärrawotta. Seks woib ka Sitroni prukida, mis santiks läinud.


610. Lemonid sisse tehha. (Lemonen einzumachen.)

Te külmast weest ni kanget sool-wet, et üks wärske munna seäl sees uiub. Saab se sool sullanud, siis panne wärsked Sitronid ühhe puhta werendeli ehk pütti sisse, ja walla ni paljo sool-wet senna jure, et se ülle käib. Panne siis kaas pütti peäle, ja hoia sedda keldris.


611. Keiksuggusi rohhusid kuiwatada. (Allerley Arten grüne Kräuter zu trocknen.)

Meiran, Timian, Körwlid, Passilika, Salwii, ja Tilli se-utakse, igga suggu issiärranis, kimpo kinni, ja ripputakse ülles kuiwama, ühhe soja hone sees, mis kötakse. Kui need hästi kuiwaks sawad, siis hoöru need worsti rohhud penikesseks, soölu jöhwi soöla läbbi, ja hoia neid Plektosi ehk Klaas-kruside sees, siis ei wotta nemmad mitte pu-maggo. Salwii, Till ja Passilika hoitakse nasammoti kimpude sees, kui neid kuiwatati; agga Petersilli lehhed noppitakse warte küljest ärra, ja kuiwatakse leige ahjo sees kuiwatamisse ramide peäl. Kui need hästi kuiwad on, siis hoöru neid katki, hoia Klaas-kruside sees, ja pruki neid talwe aego roa tarwis.


612. Happo kapstast sissetehha. (Sauerkohl einzumachen.)

Wotta walged pea-kapstad, harri keik rohhillissed lehhed peält ärra, leika siis nenda kui Sallatikski katki, ehk harri neid, ja jätta jurikad mahha. Wotta siis üks puhhas tünder, mis hästi tihhe on, panne essite monningad terwed kapsta lehhed pohja, panne siis need hakkitud kapstad järrestikko senna sisse, ja touka neid pu-nuiaga, et naad omma Sahwti wälja aiawad. Ripputa senna ja tenna tündri sisse Parberitsi marjo, nattoke sola, monningad herned, mis ühhe kuiwa panno sees nattoke on praetud, ja Tilli okse, nende seest peawad agga seemned sama ärrawoetud. Kui need kapstad sedda wisi on sissetougatud, et se tünder pissikesse kuhjaga täis on, siis ripputa nattoke köömlid peäle, katta sedda monne terwe kapsta lehhega kinni, panne nisuggune ümmargune laud kiwwidega peäle, mis ka tündri sisse mahhub, et kapstad hästi kokko wajuwad, ja lasse sedda ühhe parrajaste soja toa sees seista ja hapneda. Kui se öiete on kärinud ja happuks läinud, siis wotta sedda lauda kiwwidega peält ärra, pühhi se laud puhtaks, panne sedda jälle tündri sisse, ning kaas peäle, ja wi sedda ühhe külma hone sisse, siis kapstad seiswad parreminne kui keldri sees. Kui kapstad perre pärrast sissetehhakse, siis woetakse ükspäinis need peälmissed santid lehhed ärra, ja neid hakkitakse ja tehhakse sisse, seddasamma wisi, kui jo ööldud on.


613. Rohhillist kapstast hoida. (Grünkohl zu verwahren.)

Noppi Maltsa lehte, ja wotta puhtaks harritud körwlid ja murru laukud senna jure, lopputa keik wägga hästi, ja kuppata nattoke ülles, hoia agga, et need lehhed ei lähhä katki. Panne siis puhta soölade peäle, et wessi hästi peält ärrajookseb, ja kui se öiete külmaks saab, siis sola sedda Lüneburri solaga kordamissi ühhe puhta pütti ehk werendeli sisse. Panne pärrast üks ümmargune laud kiwwiga senna peäle, ja hoia sedda keldris. Kui sa sest tahhad prukida, siis leota essite wee sees, kuppata siis ülles, hakki penikesseks, ja keeda sedda nendasammoti kui tored rohhillissed kapstad keedetakse.


614. Murklid koi eest hoida. (Murcheln vor Mott zu verwahren.)

Tomba need Murklid lönga peält ärra, mis peäl need on kuiwatud, ja panne neid kordamissi ühhe krusi ehk pütti sisse, sola agga korrade wahhel, ja kui sa neid tahhad prukida, siis lopputa neid hästi wee sees.


615. Porganid kuiwatada. (Porkanen zu trocknen.)

Wotta head kaunid Porganid ülles, kui need jo pea sawad täisi kaswanud, pesse hästi, ja kuppata neid wee sees ni paljo ülles, et koor sünnib peält ärratombada. Panne siis laua peäle külmaks sada, kori ja keika neid poikiti öhhukessiks wilokessiks ehk penikessiks träämliks katki; neid woib ka pissokessiks würwliks leigata, nendakui iggaüks sedda tahhab. Siis panne neid kuiwatamisse ramide peäle, ahjo sisse kuiwama, mis wägga soe ep olle. Sawad need hästi kuiwaks, siis peawad nemmad känna koldse karwaga ollema. Siis hoitakse neid kottide sees, ja ripputaksw ühhe hone sisse ülles, kus nemmad ei lähhä niiskeks. Sedda samma wisi woib ka nairid, ja keiksuggusi juri kuiwatada, ja suppide tarwis prukida, ehk lihha jures tuwida. Kui Porganid pissikessiks würwliks leigatakse, siis woib neid talwe aego, kuiwatud ehk sissesolatud rohhiliste hernede sees, mis tuwitakse, prukida; nemmad on siis parremad ja maggusamad kui teised.


616. Petidele kaunist Koläri tehha. (Den rothen Beeten eine gute Farbe zu geben.)

Kui Petidel kaunist punnast Koläri ei olle, siis walla nattoke kirsimarja Sahwti selle Ädika sekka, misga neid sissetehhakse. Kui agga kirsimarja Sahwti ei olle, siis ka nisuggune Ädikas kolwab senna sekka wallada, mis sees kirsimarjo on sissetehtud olnud.


617. Wärskid uritsid tuwida. (Frische Agurken zu stuben.)

Kori uritsid, leika öhhukessiks wilokaks katki, ja panne neid ühtlase nattokesse riwi leiwa, nattokesse wee, tükki woi, nattokesse Pipra, Muskati, ühhe tilgokesse Ädika, ja solaga ühhe waagna peäle. Lasse neid siis waagna sees tulle peäl tuwida, liguta agga wahhest ümber. Siis woib neid Kortlettide, ehk lihha-kokidega ülles anda. Neid woib ka muido, ilma selleta laua peäle wia.


618. Nairi Ragu. (Rüben-Ragout.)

Harri nairid puhtaks, pesse hästi, agga ärra kori neid mitte; panne neid siis ühhe raudpaja sisse, mis tihheda kanega on, ja kalla ni paljo wet senna jure, et se kassinaste nairide ülle käib. Lasse tassase tulle peäl kanega keeta, kunni naad tümmaks sawad; wotta siis seest wälja, kori ja leika neid wiloka wisi katki, wereta need wilokad ühteseggatud nisso jahho ja Sukro sees ümber, ja prae neid woiga pankoki panno sees mollemilt poolt pruun-koldsiks, hoia agga, et need mitte ärra ei körwe. Kui siis kummagil küljel pruun-koldseks sanud, siis panne neid waagna peäle, walla ni paljo rösa koort peäle, et se nattoke üllekäib, lasse siis Wüürpanno peäl tuwida, kunni se Soost saab parrajaste pitkaks, ja anna neid ülles. Panne tähhele, et se koor ei pea mitte happo ollema, sest siis lähhäb se kokko. Rööska pima sünnib ka prukida.


619. Nairid teist wisi. (Rüben auf eine andere Art.)

Kaapi nairid noaga, agga ärra kori neid mitte, pesse puhtaks, ja panne neid ühhe raud paja sisse, kus hea tihhe kaas peäl on; panne hea tükk woid, nattoke Sukrut ja sola senna jure. Märi siis se kaas paja peäle taignaga hästi kinni, et ühtegi auro seest wälja ei tulle. Lasse neid tassa tulle peäl keeta, kunni sa arwad nairid häski tümmaks sanud ollewad, wotta kaas lahti, ja panne nairid ühhe waagna peäle. Te sedda soosti, mis senna tarwis prugitakse, happo kore, ja monne munna rebboga tummiks; panne agga tähhele, et kui se Soost on tummiks tehtud, ja se padda tulle peält mahha töstetud, sa ikka sedda Soosti pead wispeldama, kunni se suurem pallawus saab ärrajahtunud, siis ei lähhä se mitte kokko, kui sa nairide ülle sedda töstad. Kui sa kaant lahti wottad, ja ühtegi Soosti paja sees ep olle, nairid ka mitte polle öiete tümmad, siis walla nattoke rööska pima senna jure, lasse keeta, kunni nairid sawad tümmaks, ja te siis Soosti tummiks. Kui happo koort ei olle, siis woib ka rööska pima prukida.


620. Tuwitud Ploom-kapstad wärske uritsidega. (Gestubter Blumkohl mit frischen Agurken.)

Harri Ploom-kapstad nenda kui se wiis on, ja kuppata neid ülles. Kori sedda aego wärskid uritsid, ja leika neid pitkerkonseks ja nattoke paksuks träämliks katki. Panne siis kapstad ja uritsid kordamissi ühtlase nattokesse woi, Muskatplomi, Pipra, nattokesse Sukro ja solaga kastrulli sisse. Panne kaas peäle, lasse tassase tulle peäl tuwida, ja kui kapstad üllesantakse, siis te sedda Soosti munna Rebboga tummiks. Kui kaks ossa kapstast on, siis woetakse senna jure kolmas ossa uritsid.


621. Porganid tuwida. (Porkanen zu stuben.)

Kaapi ja pesse Porganid, leika neid ümmargusiks wilokaks ehk kaunist penikessiks träämliks katki, ja panne ni paljo wet jure, et se parrajast Soosti annab, ja lasse neid sellega keeta, kunni tümmaks sawad. Senni harri Murklid puhtaks, leika träamliks katki, kuppata wee sees hästi ülles, ja lasse neid woi sees nattoke läbbi keeta. Sawad Porganid keenud, siis kalla neid panno seest wälja, panne agga tük woid ja nattoke nisso jahho selle tühja panno sisse; kui se on nattoke läbbi keenud, siis panne need Porganid omma Soostiga senna jure, liguta hästi ümber, ja panne sola mao järrel sisse. Kui sa tahhad üllesanda, siis panne need Murklid ka senna sisse, ja te sedda Soosti 2 ehk 3 munna rebboga tummiks. Kes tahhab, woib needsinnatsed Porganid kortlettide ehk lihha-kokidega wäljaehhitada. Neid sünnib ka praetud wassika ehk talle rinna tarwis prukida.


622. Petersilli lehti kuiwatada. (Petersilje zu trocknen.)

Se-u need Petersilli lehhed kimpo kinni, panne üks wähhike tük woid wee sisse, ja kui se keeb, siis kasta need kimpokessed senna sisse. Ripputa neid siis paela peäl ühhe soja ahjo ümber ülles. Kui kuiwaks sawad, siis hoöru neid katki. Warred woib ka hoida, sest need andwad suppide sees head maggo, ja kui wärsket kalla keedetakse, siis need ka on head sissipanna. Seddasamma wisi woib ka Silleri lehti kuiwatada, sest need andwad nasammoti suppide sees head maggo.


623. Silleri wüllida. (Sellerie zu füllen.)

Wotta suuri Silleri juri, kori kauniste ja pesse neid hästi puhtaks. Kaewa neid seest öneks, hoia agga, et ühtegi auko ei pohja peäle, egga äärte sisse ei tulle. Kui naad seest on wäljakaewatud, siis wülli kalla-Waarsi nende sisse, panne neid ühhe kastrulli sisse, tösta lihha-suppi senna peäle, ja lasse keeta, kunni need tümmaks lähtwad. Senni tuwi happo oblikast, ja kui Silleri jured on keedetud, siis panne neid waagna peäle, hoia agga, et ühtegi suppi ei sa senna sekka tullema; tösta siis se tuwitud happo oblikas Silleri juurte peäle, siis on se roog walmis.


624. Türgi oad wähhidega. (Türkische Bohnen mit Krebsen.)

Leika Türgi oad wisi pärrast katki, kuppata wee sees ülles, mis nattoke solatud on, ja panne neid siis Turslagi peäle, et keik wessi nörjub hästi peält ärra. Senni kuppata wähhid wee sees ülles, mis ka solatud on, wotta kored lakkade ja sörrade peält ärra, ja te neist ärrawoetud koortest wähhi-woid; panne sedda ühtlase teise woi, ja nattokesse nisso jahhoga ühhe kastrulli ehk paja sisse, lasse nattoke läbbi keeta, walla ni paljo wärske lihha-suppi ehk wet senna jure, et se parrajast Soosti annab. Kui ülleskeeb, siis panne need oad, nattoke Muskatplomi, Piprat ja sola senna jure, liguta hästi ümber, ja lasse sedda tassase tulle peäl tuwida. Agga nattoke enne, kui sa annad ülles, siis panne se koritud wähhi-lihha ka senna sisse, ja saab se nattoke keenud, siis on se roog walmis. Kes tahhab, tehko sedda 2 ehk 3 munna rebbo ja monne lussika täie rösa korega tummiks.


625. Ouna Pastet. (Aepfel Pastete.)

Pesse hästi se sool woi seest wälja, ja kloppi sedda ühhe ride wahhel, et wessi hästi seest wäljatulleb, wotta siis ühte naela seddasamma woid, ja sötku ni paljo head nisso jahho senna sekka, et se woi murreneb. Wotta üks korter wet, wispelda 2 munna rebbo senna sekka, segga sedda selle jahho, ja woiga ärra, ja rulli sedda siis kui muud Taarti taignast, ning panne nattoke ennam jahho jure, kui tarwis lähhäb, ommeti ei pea se taigen wägga kowwaks sama. Rulli sedda siis ni paksuste wälja kui üks wie koppeki tük, ja panne sedda ühhe Kastrulli ehk krusitud Puppetongi Wormi sisse. Kori ni paljo oune, et se Worm täide saab, leika neid pooleks katki, ja lasse neid jodawa wina ja wee sees, mis pooleks ossaks ühteseggatud on, nattokesse terwe Kanneli, ja Sukroga pool küpseks keeta. Sawad nüüd ounad pool küpseks keenud, siis panne neid ühhe kiwwi-waagna peäle külmaks jäda, hoia agga sedda Soosti, ja jätta Kanelit senna sisse. Kui ounad külmaks sanud, siis panne neid hästi tihti ja wisi pärrast senna Wormi sisse, katta neid taignaga hästi kinni, sago agga se peälminne taigen nattoke paksemalt wäljarullitud kui se alluminne, ja äri möda peab neid teine teisega hästi tuggewaste kinni pantama. Lasse siis sedda Pasteti ahjo sees küpseda, kui agga küpseks saab, siis wotta ahjo seest wälja, ja kalla tedda kummuli üllesandmisse waagna peäle. Leika siis üks kaas Pasteti peäle, ja pekki need peälmissed ounad Sukkati, ehk träämliks leigatud sissetehtud Pomerantsi korega ärra. Kui se külmaks saab, siis wotta sedda Soosti, mis sees need ounad essite keedeti, wispelda 6 munna rebbo senna sekka, ja lasse ühte puhko wispeldades keeta, kunni se tummiks saab; wotta siis tulle peält mahha, wispelda agga ikka, kunni se külmaks jääb, ja kalla sedda siis Pasteti sisse, agga Kannelit wotta seest ärra. Kes weel parreminne tahhab sedda wäljaehhitada, pistko monningad sissetehtud Parberitsi marja warred senna sisse, siis agga polle tarwis sedda teist wisi pekkida. Se kaas, mis seest wäljaleigati, ei sa mitte peäle pandud, sest ilma kaneta on temmal parrem näggo.


626. Kapsta-pea ahjo sees küpsetud. (Kohlkopf im Ofen gebraten.)

Wotta ühhe suure kapsta-pea, ja kaewa se jurikas terrawa otsaga noaga hästi seest wälja. Wülli se öneks tehtud jurikas hea tükki woi, Sukro, sola, ja nattokesse Pipraga. Wotta üks kanega raud-padda, woia sedda, ja panne se kapsta-pea senna sisse. Kui padda sest peast ei sa täide, siis woib teisi kapsta-pea tükkid senna jure panna, ja neid peab ka ärraseggatud woi, Sukro, Sola, ja Pipraga märima. Kui se padda täis on, siis panne kaas peäle, ja märi sedda rukki-jahho taignaga kinni, et se hästi tihhedaks saab. Panne sedda siis ahjo sisse, mis parrajaste ködud on, lasse 3 tundi seäl sees seista, siis on se kapstas küpsetud, ja sedda woib omma ennese Soostiga, mis paja sees on, üllesanda. Panne tähhele, et kapstast ükspäinis süggise sedda wisi woib prukida, kui temmal omma Sahwt alles sees on. Se ahhi ei pea ka mitte wägga kangeste ködud ollema.


627. Soija. (Soya.)

Wotta suuri Sjampionid, mis altpoolt hästi prunid on, panne wee sisse, ja pesse neid wispliga keigest liwast ja mullast kermest puhtaks. Wotta neid siis Turslagiga wee seest wälja; sest agga polle wigga, kui nattoke wet ka saaks tullema. Nüüd peab neid warsi ühhe puhta werendeli ehk Krusi sisse, rohke ossa solaga kordamissi pantama, seäl naad jäwad 24 tundi seisma. Keeda neid pärrast omma ennese Sahwtiga ühhe tinnatud riista sees, kaas peäl, agga keetes, liguta wahhest lussikaga, ja mulju neid, et nende wäggi seest wäljatulleb. Sawad need sedda wisi keenud, siis kalla keik hopis ühhe Salweti ehk jöhwi-kotti sisse, et et sealt seest nago üks Sjelee wäljajookseb, sedda kotti woib ka nattoke muljuda, et se Sahwt hästi seest wäljatulleb. Kui se nüüd sedda wisi nörristes on wäljajooksnud, siis lasse sedda seista, ja kui keik, mis paks on, saab pohja wajunud, siis kalla se klaar Sahwt peält ärra, ja keeda sedda jämmedaste tougatud Inglise würtsi, ja terwe Muskatplomiga. Ühhe Tobi Soija peäle saab üks werendeel Loot Muskasplomi ja üks Loot Inglise würtsi waetud, sellega keedetakse sedda, et se nattoke rammokaks saab, ja siis kurnatakse sedda ühhe kiwwi riista sisse, ja jäetakse öö ülle seisma. Kalla siis se Soija tassa peält ärra, et ühtegi pakso ei sa senna sekka tullema, ja lasse sedda Puddellitte sisse, mis korgi, ja waigoga hästi kinnipannakse, ja pärrast keldri sees hoitakse. Sesinnane Soija on ni hea, kui segi, mis woöralt maalt ostetakse.