Köki ja Kokka Ramat/Keiksuggused Kokid

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Köki ja Kokka Ramat
Cajsa Warg, tõlkinud Johann Lithander

Keiksuggused Kokid.

670. Taarti taigen. (Torten Teig.)

Pesse holega keik sola woi seest ärra, kloppi sedda öhhukessiks kokiks wälja, ja panne needsinnatsed wäljakloppitud woi-kokid külma wee sisse. Wotta siis nattoke wähhem kui üks pool werendel korteri täis pölletud wina, walla ni paljo wet senna jure, et korteri moöt täis saab, panne üks munna rebbo, jä üks ni suur tük pestud woid, kui üks pissike kanna munna senna sekka. Segga sedda hästi ärra, panne head nisso jahho jure, ja te ühhe pehme taigna; sötku ja peksa sedda essite pu-lussikaga ühhe riista sees, ja pärrast rulli sedda laua peäl kättega, agga senna tarwis peab ni kassinaste jahho wotma, kui ial agga woib. Wagi se taigen ühhe puhta ride sees, wotta se pestud woi wee seest ülles, lasse essite sedda wet hästi pealt ärrajoosta, wagi siis sedda ka ärra, ja wotta nattoke wähhemat woid, kui sedda taignast olli. Rulli siis se taigen Taarti-rulliga laua peäl wägga öhhukesseks wälja, kloppi keik wet woi-kokide seest ühhe Salwetti wahhel wälja, panne neid körwoti teise poole taigna peäle, panne taignast kahhe korra kokko, ja rulli sedda jälle öhhukesseks wälja. Panne siis se taigen kolme korra kokko, ja rulli sedda jälle 3 ehk 4 korda wälja. Agga panne tähhele: sedda wähhem sa kättega taignasse putud, ja sedda kassinam jahho sa senna tarwis prukid, sedda parrem se ikka on, kui se agga laua külge ei hakka kinni. Saab se taigen sedda wisi harritud, siis leika sedda kahheks ossaks katki, ja rulli kummagit issipäinis nattoke paksemalt wälja, kui wie kopeki tük. Ommeti peab se teine tük nattoke paksem ollema, sepärrast et se Taarti pohhi sest saab tehtud, ja sest teisest tükkist leigatakse kaant Taarti peäle, mis nenda woib wäljakrusida kui kegi tahhab. Panne siis se pohjataigen Pabberi peäle, la-uta Wüllingit senna peäle wälja, ja seäa, et need äred wägga laialt ei jää ilma Wüllingita. Panne siis se teine taigna tük, mis jo enne wäljakrusitud peab ollema, kaneks senna peäle, kasta agga äred nattoke weega, et naad sedda parreminne teine teisest kinni hakkawad, ja küpseta pärrast sedda Taarti, Pabberi peäl ahjo sees. Kui sedda Taarti träämli-kanega tehhakse, siis leika koki-rattaga penikessi träämlid sest tükkist wälja, mis kane tarwis on tehtud, ja panne neid ruti wisi Wüllingi peäle. Agga siis peab ka ühhe ni laia träämli wälja leikama, kui äre ümber tarwis lähhäb; sedda peab siis ümber pannema, ja kännaste wäljakrusima. Sestsammast taignast woib ka pissikessi Pastetid tehha, kui sedda öhhukeste wäljarullitakse, ja pissikeste Wormide sisse pannakse. Nende sisse woib keiksuggust Wüllingit panna, ja neid kaetakse penikeste taigna träämlittega kinni, mis ruti wisi peäle pannakse.


671. Taarti taigen teist wisi. (dito auf eine andere Art.)

Te taignast seddasamma wisi kui Mandli Muslid, ommeti sünnib seks nattoke ennam pima wotta, et sedda laua peäl woib wäljarullida. Nisugguse Taarti peäl peab ikka üks träämli kaas ollema, mis kitsokessist taigna träämlist tehhakse, ja ruti wisi peäle pannakse. Muido agga sawad needsinnatsed Taartid nendasammoti kui teisedki Wüllingiga walmistud; agga happud Wüllingid on nende tarwis need keigeparajad.


Keiksuggused Wüllingid Taarti ja pissikeste Pastetide tarwis.

672. Ouna Wülling. (Aepfelfüllniß.)

Kori ja leika wärskid oune wiloka wisi katki; keeda neid nattokesse wee, rohke ossa Sukro, ja nattokesse katkileigatud Sitroni korega. Neid kedetakse Mosi wisi, ja kui naad külmaks sawad, siis woib neid prukida.


673. Punnane Wülling. (Rothefüllniß.)

Keeda oune wee sees hästi tümmaks, ja tomma siis keik kored peält ärra. Kaabi keik mis tümma on, seemne süddamast sadik peält ärra, ja tuwi sedda rohke ossa Sukro, ja selle koldst korega, mis ühhe Sitroni peält wotakse, ja penikesseks träämliks peab leigatama. Werwi sedda siis Kirsi-waarmarja- ehk soostramsrja Mosiga ellik Parberitsi Sahwtiga. Kui agga Parberitsi Sahwti woetakse, siis peab ennam Sukrut senna jure pantama, muido jääb se Wülling wägga happuks.


674. Prunelli Wülling. (Brunellenfüllniß.)

Wotta ni paljo Prunellid, kui sa Taarti pärrast arwad tarwis ollewd, ja leika neid katki. Keeda neid siis nattokesse wee, ja jodawa winaga, agga mitte wäddelaks, waid ni paksuks kui üks pudder. Sukrut peab ka senna jure pantama.


675. Lemoni Wülling. (Lemon Füllniß.)

Wotta 7 ehk 8 Lemoni, ehk ennam ja wähhem, seddamöda, kui Taart peab suur ollema. Leika neid öhhukessiks wilokaks katki, ja panne neid öseks wee sisse. Keeda neid pärrast rohke ossa wee sees, kunni naad hästi tümmaks lähtwad, wotta siis ülles, ja panne neid jälle külma wee sisse, et se sool hästi saab seest wäljatombatud. Touka siis Möösri sees, ja keeda neid Sukro-Sirupi sees, et need Mosiks sawad, siis on naad walmis. Keik Wülling peab külmaks sama, enne kui sedda Taarti sisse pannakse. Lemoni Wüllingid sünnib ka Plomi ehk Ouna Mosiga ärraseggada.


676. Kibbowitsa marja Wülling. (Hanbuttenfüllniß.)

Keeda kibbowitsa marjo nattokesse jodawa wina, Sukro, Kanneli, ja Sitroni korega. kui need öiete tümmad ja seggased on, siis lasse külmaks jäda, ja panne neid Taarti sisse. Kes tahab, seggago neid ärra katki leigatud sissetehtud Pomerantsi kore ja Sukkatiga.


677. Plomi Wülling. (Pflaumenfüllniß.)

Wotta 2 naela Plomid ühhe kohhekeskmisse suure Taarti peäle, ja keeda neid wee sees tümmaks, et kiwwa sünnib seest wäljawotta. Hakki siis nattoke, ja lasse neid sellesamma wee sees keeta, kunni need suppiga seggaseks lähtwad. Lasse siis külmaks jäda, ja segga neid penikesseks tougatud Kanneli, Kardemomi, ja Sukroga. Kui nattoke jodawat wina tahhad peäle wallada, kui naad keewad, siis need lähtwad nattoke happuks.


678. Krääm Wülling. (Cremefüllniß.)

Seäa poolt topi rööska pima tullele, ja panne rasoke Kannelit, Sitroni koort, ja Sukrut mao järrel senna sisse. Kui ülleskeeb, siis te sedda 10 munna rebbo, ja nattokesse jahhoga tummiks, keetes agga wispelda hästi, et se ei lähhä kokko. Kui se Krääm paksuks läinud, siis wotta sedda tulle peält mahha, ja panne kohhe tük woid, senna sisse, ni suur kui üks parti munna, ja mis seest keik sool hästi on wäljapestud, ja liguta ümber kunni se woi saab sullanud. Lasse sedda siis külmaks jäda, ja wotta se Sitroni koor ja Kannel seest walja. Kui sesinnane Wülling saab prukitud, siis ei panda mitte kaant Taarti peäle, waid selle assemel ehhitakse sissetehtud Pomerantsi kore träämlitte ehk Sukkatiga wälja; agga äärte peäle saab kahhekordne taigen pandud, ja küpsetakse ahjo sees sedda samma wisi kui üks teinegi Taart.


679. Krääm Wülling teist wisi. (dito auf eine andere Art.)

Leika se tarti taigen waagna suurusse järrel wälja, ja panne sestsammast taignast üks kitsas äär senna ümber, leika ka pissikessed kolmekantilissed öhhukesseks rullitud tükkid sestsammast taignast wälja, ja küpseta ni hästi sedda taignast, mis waagna sees on, kui ka need kolmekantilissed tükkid ahjo sees. Keeda sedda aego üks paks ouna-Moos, ja üks nisuggune Krääm, kui praego enne näideti, agga ilma woita. Kui kumbgi Wülling külmaks sanud, ja Taarti taigen küpsetud on, siis panne essite se Ouna-Moos waagna sisse, ja la-uta sedda ärest sadik wälja, ja nenda sammoti panne se Krääm senna peäle. Panne wiimselt need kolmekantilisses tükkid ümberringi ärest sadik senna peäle, ja siis woib sedda üllesanda. Kes tahhab, woib seddasinnast Taarti keskelt wäljaehhitada sissetehtud Pomerantsi korega.


680. Taartlettid. (Tourtelets.)

Rulli Taarti-taignat nattoke paksemalt wälja kui üks wie koppeki tük, leika siis ühhe wormi ehk pissikesse wina klasiga ni mitto ümmergussi tükkid taigna seest wälja, kui sinnul tarwis lähhäb, agga pooled tükkid te nattoke wähhemaks, ja te sörm-kübbaraga üht auko kesk nende wähhemate tükkide sisse. Panne needsammad wähhemad tükkid nende suurematte peäle, ja kasta weega nattoke märjaks nende wahhel. Lasse neid pärrast Pabberi peäl ahjo sees küpseda. Sawad need küpsetud, ja se kangem pallawus seest ärrajahtub, siis panne sissetehtud kirsi marjo ehk teistsuggust Wüllingit nende sörm-kübbaraga tehtud augude sisse. Neidsinnatsid kokid woib ka ilma augota tehha, ja Wüllingit sissepanna; agga siis peab pissikessed krusitud Wormid ollema, misga neid tükkid taigna seest ärraleigatakse, siis on nemmad kännama näoga.


681. Pansk Taart. (Spanischetorte.)

Rulli Taarti taignat nattoke öhhemaks wälja, kui agga teiste Taartide tarwis, leika sest 8 ehk 9 ni suuri ümmargussi tükkid wälja, kui üks pu-talrik, ehk suuremad ellik wähhemad, nenda kui sa isse tahhad; pista noa otsaga nende sisse, ja lasse neid ahjo sees küpseda. Sawad need küpseks, siis wotta ühhe ni suure ümmargusse plekk-plati, kui need kokidki on. Panne essite üks kook plati peäle, ja senna peäle tulleb siis ouna-Mosi panna, mis Sukro sees keedetud on. Katta sedda ühhe teise kokiga kinni, ja panne tuwitud Prunellid senna peäle. Sedda wisi peab kord korra peäle pannema, kunni keik kokid sawad ärrapandud. Agga wiimne kord peab Wülling ollema, ja neid kokid peab ni ühhe tassa seädma, kui ial woib. Wispelda siis 8 ehk 10 munna-walget ni kowwaks wahtuks, et sest sünnib noaga wotta, ja woia se Taart peält ja ümberringi sellesinnatse wahtoga. Saab se Taart woitud, siis ripputa riwitud ja soölutud Sukrut ülleültse senna peäle. Siis peab sinnul head pakso Parberitsi Sahwti, mis sukroga on ärraseggatud, käe jures ollema, ja mali sullega nisuggused kirjad Taarti peäle kui sa tahhad ja moistad; agga sa pead ruttama, sest kui sa aega wiwitad, siis se munna walge langeb kokko. Sa woid ka kirjo Sukrut peäle ripputada. Panne sedda siis ahjo sisse, mis wägga pallaw ep olle, agga seäl sees ei pea se kaueminne seisma, kuid et se kuiwaks saab, et se punnane Koläär ei pleki ärra. Laua peäle peab sedda Taarti sellesamma platiga üllesandma, mis peäle se pandud on. Kes tahhab, wotko parremat Wüllingit, nenda kui keiksuggusi sissetehtud marjo, ja Pomerantsi lihha. Sedda kirjomaks se saab, sedda parrem se on. Seddasinnast Taarti woib ka nendasommoti klaserida, kui seddagi, mis praego warsi peab näidetama, ja siis sa woid Parberitsi Sahwti ehk kirjo Sukroga sedda samma wisi Koläri temmale anda. Kes Sukrut ei tahha ärrakullutada, wotko Parberitsi Sahwti.


682. Klaseritud kokid. (Glasirtes Gebäcklis.)

Te seddasuggust taignat, kui Korani koki tarwis, agga nattokesse wähhema Sukroga, ja rulli sedda ni paksuste wälja, kui üks wie koppeki tük. Leika siis sest wäljarullitud taignast keiksuggusi lillikessi ehk muud Munstrid wälja, panne neid Pabberi peäle, ja küpseta neid ahjo sees. Te sedda aego kahhest munna walgest üks Klasuur, panne head penikest Sukrut, mis riwitud ja Wlori soöla läbbi soölutud on, senna sekka, et se hästi paksuks saab, ja peksa sedda pu-lussikaga hästi, et se öiete sitkeks lähhäb. Kui need kokid on küpsed, ja külmaks sanud, siis panne sissetehtud Kirsi-Soostra-poola- ehk waarmarjo nende peäle, agga mitte wägga äre peäle. Ühtegi Sirupi ei pea marjade sekka tullema ja neid ei pea pakseminne, kui agga marri marja körwa, peäle pantama. Woia siis se Klasuur ühhe laia noaga ülleültse senna peäle, ja ni pea kui se saab tehtud, siis panne warsi üks kook teise järrel ahjo sisse, mis mitte wägga soe ei pea ollema. Saab se Klasuur ahjo sees kangeks, siis on need kokid walmis.


683. Murre Taigen. (Mürbteig.)

Wotta pool korteri wet, 2 munna rebbo, ja nattoke nisso jahho, te sest üks taigen, mis ni pehme peab ollema, et sedda waewalt woib rullida. Wotta siis pool ni paljo woid, kui sinul taignat on, pesse keik sola hästi seest ärra, ja kloppi sedda kokiks wälja. Saab se taigen Taarti rulliga wäljarullitud, siis panne se woi senna peäle, lö se taigen woi ümber kokko, ja rulli sedda 3 ehk 4 korda, kunni se taigen woiga saab hästi ärraseggatud. Rulli pärrast wägga öhhukesseks wälja, ja panne sedda Wormi sisse, kus sees sa tahhad koki küpsetada. Sesinnane taigen saab nisugguste kokide tarwis prukitud, mis ilma selleta mitte ei seisa ko-us.


684. Lemoni Kook. (Lemonkuchen.)

Wotta 4 Lemoni, wotta kored kaunist paksuste peält ärra, hoia agga, et lihha ei tulle korega ärra. Panne need kored ülle öö wee sisse, et se sool saab hästi seest wäljatombatud, ja keeda neid siis teise wee sees, et need öiete tümmaks lähtwad. Panne neid pärrast ühhe ride peäle, et wessi hästi peält ärra nörjub, ja lasse neid külmaks jäda. Touka neid siis penikesseks kui üks taigen, ja wotta 8 Loti maggusad Mandlid ning monningad wihha Mandlid, kori ja touka neid hästi penikesseks, wotta ka 16 Loti riwitud ja soölutud Sukrut, 10 munna, 5 walgega ja 5 ilma walgeta, ja 16 Loti klaritud woid. Liguta siis Mandlid, Sukro, munnad ja need tougatud kored hästi ümber, agga ikka ühhe käe järrel, nenda kui Mandli Taartiga tehhakse, ja kui se on walmis, et sedda ahjo sisse woib panna, siis walla se woi senna jure, ja segga sedda selle teise roaga hästi ärra. Woia wiimselt se Worm, kalla se taigen sinna sisse, ja küpseta sedda ahjus.


685. Lamba-pima kook. (Schaafsmilch Kuchen.)

Wotta üks korter sissesiltitud lamba pima, 12 Loti riwitud happo leiba, 12 Loti riwitud Sukrut, se riwitud koor ühhest Sitronist, ja 2 hea lussika täit sullatud woid; sigga keik sedda teine teisega hästi ärra. Wotta siis 8 munna, wispelda hästi, ja walla neid sinna sekka; liguta tihti ümber, woia se Worm klaritud woiga, ja lasse sedda ahjo sees pitkaliste küpseda, ehk piisi peäl tullega alt ja peält.


686. Maggusa juusto kook. (Süser Käsekuchen.)

Wotta 3 korteri riwitud maggusat juusto, üks korter rööska pima, 8 Loti tougatud nisso webakkid, mis Turslagi läbbi on söölutud; panne tougatud Kannelit, Kardemonid, ja Sukrut mao järrel, ja 2 hea lussika täit sullatud woid senna jure, ja liguta sedda keik hästi ümber. Wotta siis 8 munna, wispelda hästi, ja panne neid senna sekka. Woia se koki-Worm sullatud woiga, kalla se taigen sinna sisse, ja lasse sedda küpseda. Sestsinnatsest taignast woib ka Munkid Munki-panno sees ahjus küpsetada ehk piisi peäl tullega alt ja peältpiddi.


687. Mandli Taart. (Mandeltorte.)

Wotta 4 Loti wihha Mandlid ühhe naela maggusa Mandli peäle. Puhhasta neid sedda wisi: panne Mandlid wee sisse, ja seäa neid tullele, agga se wessi ei pea mitte keema, waid ükspäinis pallawaks sama. Lööb se Mandli nahk lahti, siis wotta neid wee seest wälja, harri nahka peält ärra, ja lopputa neid puhta wee sees. Kuiwata siis Mandlid puhta ridega, ja riwi neid riwiraua peäl, mis agga ei sünni riwida, sedda touka monni tilka weega Möösri sees. Pärrast tulleb ühhe naela Mandli peäle üks nael Sukrut wotta, sedda peab riwima, ja tulle äres hästi kuiwatama. Senna jure tulleb ka 20 munna wotta, ja neist peab se rebbo issipäinis ühhe waagna sisse, ja se walge ka issipäinis teise waagna sisse pannema. Siis peab kummagi waagna sees ühtlase hakkama wispeldama, ja kui se walge körgeks wahtuks nago lummi-Moos on läinud, siis peab sedda rebbodega ärraseggama. Panne siis se Sukkur ka senna jure, ja wispelda sedda ühhe tunni aega ühte puhko ühhe käe järrel; kui kül ennam ehk wähhem aega olleks, kui üks tund, siis ei woi sest ni paljo wigga olla. On se nüüd sedda wisi tehtud, et se jo sünnib ahjo sisse tösta, siis panne need tougatud Mandlid, agga nattoke hawalt senna sisse, ja neid sissepannes, liguta kulbiga tassa ümber. Walla sedda siis Taarti Wormi sisse, mis enne peab pestud woiga hästi woitud ollema. Woia üks Pabber kummagil küljel sellesamma woiga, panne sedda koki peäle, ja kui ahhi parrajaste soe on, siis tösta sedda senna sisse. Siis se ahhi parrajaste on ködud, kui üks Pabberi tük, mis katseks sissewissatakse, paigale jääb seisma, ja nattoke koldseks lööb. Kui nüüd se kook ennast mahha annab, ja äre tassaseks saab, siis on ta walmis.


688. Sukro-kook woiga. (Zuckerkuchen mit Butter.)

Wotta 20 munna, agga ükspäinis nelja munna seest sedda walged, riwi 16 Loti Sukrut, ja wispelda need munnad, kunni naad paksuks lähtwad. Panne siis se Sukkur munnade sekka, ja peksa sedda wispliga ühhe tunni aega. Panne siis 12 pool kuhjaga lussika täit jahho senna sekka; kui jahhud hästi senna sisse seggatud on, siis walla 3 lussika täit sullatud woid senna jure, ja panne warsi se kook ahjo sisse, ja lasse sedda ühhe tunni aega seäl sees seista, siis se saab küpseks. Kuida sedda ahjo Pabberi tükkiga peab katsma, kas ta parrajaste palaw on, sai nattoke enne jubba ööldud.


689. Porgani Kook. (Porkankuchen.)

Keeda porganid hästi tümmaks, wotta kore peält ärra, riwi neid riwi-raua peäl, ja wäna ride läbbi keik Sahwti nende seest wälja; wotta siis 20 Loti neist läbbiwääntud Porganist, 12 Loti maggusad Mandlid, 12 tükki wihhad Mandlid, mis mollemad hästi penikesseks tougatakse, 12 Loti riwitud ja soölutud Sukrut, 12 Loti wärsket klaritud ja sullatud woid, ja 6 lussika täit rööska koort, ja segga keik sedda teine teisega hästi ärra. Te siis ühhe murre taigna Wormi sisse, ja kalla se koki taigen senna peäle, ning küpseta sedda pitkamissi. Sesinnane kook wottab paljo aega küpstes. Kes tahhab, pango 2 munna rebbo senna jure, ja seggago neid hästi selle teise koki roaga ärra, agga neid woib ka mahhajätta.


690. Masika kook. (Erdbeerenkuchen.)

Mulju ühhe poole tobi masika marjo hästi katki, ja segga 4 Loti penikesseks tougatud kuiwa nisso saia nende sisse. Wotta 6 munna, ja wispelda neid, kunni naad paksuks lähtwad, ja panne 6 Loti riwitud Sukrut nende sekka, ning wispelda jälle, kunni se Sukkur saab sullanud. Siis peab neid katki muljutud marja munnadega tassa ärraseggama. Riwitud Sitroni koort woib ka senna sisse panna. Woia siis se Worm hästi, ja küpseta sedda koki ahjo sees. Sest woib ka Munkid Munki-panno sees tehha. Waarmarjo woib seddasamma wisi walmistada.


691. Maksa kook. (Leberkuchen.)

Ühhe korteri riwitud maksa peäl, mis Turslagi läbbi on kurnatud, woetakse üht korteri rööska pima, polt korteri sullatud woid 4 Loti tougatud nisso webakkid, üht pol Pitsklasi täit pruun Sirupi, nattoke Piprat ja sola, ja keik sedda peab hästi ärraseggatama. Wotta pärrast 4 munna, wispelda hästi, walla neid senna sekka, ja segga keik illusast ärra. Woia siis se Worm, ja küpseta sedda koki, siis on ta walmis.


692. Sukro kook ilma woita. (Zuckerkuchen ohne Butter.)

Panne 24 munna rebbo ühhe riista sisse, ja 18 munna walget ühhe teise riista sisse. Wotta üks nael riwitud ja soölutud Sukrut, ja ni paljo Puudrit ehk head nisso jahho, kui 6 parrajaste suured munnad wagiwad. Kui sa nisso jahho wottad, siis lasse sedda essite soja sees nattoke kuiwada. Wispelda siis munna walged wahtuks, walla rebbud senna jure, ja wispelda hästi, panne siis se Sukkur senna sisse, ja wispelda ühte puhko peäle, kunni se Sukkur saab sullanud, ja need munnad hakkawad paksuks sama. Panne wiimselt jahhud tassa ligutades senna sisse, et se koki taigen ei anna ennast mahha, ja tösta sedda warsi ahjo sisse, ehk küpseta sedda müri peäl, tullega alt ja peält.


693. Süster kook. (Süsterkuchen.)

Panne üks nael woid ühhe poole tobi rösa pima sisse, ja seäa sedda tullele; kui tahhab ülleskeeta, siis tösta tulle peält mahha, ja lasse sedda ühhe tunni aega seista. Saab se woi pima peäl angunud, siis tösta sedda lusikaga peält ärra ühhe teist riista sisse, et ükspäinis selge piim järrele jääb. Panne ühhe naela head nisso jahho selle ärrawoetud woi sisse, ja sötku sedda kulbiga hästi, panne siis 7 munna, monni hawalt, hästi ümberligutades, senna jure, ja wiimselt tulleb üks lussika täis head permi senna sisse panna, mis ka senna sisse hästi peab seggatama. Woia siis se Worm klaritud woiga, ripputa riwi leiba ehk nisso jahho senna peäle, ja kalla se koki taigen sisse, ning lasse sedda piisi peäl ehk ahjo ees üllestousta, kaas agga peäl. Saab se üllestousnud, siis küpseta sedda ahjo sees. Agga se ahhi ei pea mitte wägga waljust ködud ollema, sest sesinnane kook tahhab küpstes ahjo sees kaua seista.


694. Mandli kook woiga. (Mandelkuchen mit Butter.)

Wotta 12 wihha mandli ühhe naela maggusa Mandli peäle, harri nahka ärra, ja touka neid penikesseks. Wotta siis 10 lussika täit klaritud woid, ja liguta sedda ümber, kunni se külmaks saab, ja panne senna sekka 5 munna, agga kahhe munna seest peab sedda walget ärrawotma, 10 lussika täit rööska koort, 20 Loti tougatud ja soölutud Sukkrut, se koldne koor ühhe Sitroni peält riwitud, ja need tougatud Mandlid, peksa keik sedda ühhe tunni aego ühte puhko ühhe käe pärrast. Kui sedda ? sisse peab pantama, siis segga tassa senna ? 5 rohkeste wagitud Loti penikesseks-tougatud ? webakkid. Saab se riwileib sisse pandud, ? kalla se koki taigen Wormi sisse, mis essite ? woitud, ja tougatud kuiwa riwileiba senna ? ripputud sama, ja lasse sedda siis pool teist ? ahjo sees küpseda.


695. Happo kore kook. (Sauer Schmant-Kuchen.)

Wotta pool topi happo koort, 15 Loti riwitud rukki leiba, 6 lussika tait riwitud Sukrut, ja segga sedda teine teisega ärra. Wispelda siis 6 munna hästi, ja walla neid senna sekka. Saab se tehtud, siis woia se Worm woiga, kalla se koki taigen senna sisse, ja küpseta sedda ahjo sees.


696. Sesamma teist wisi. (dito auf eine andere Art.)

Panne 8 Loti riwitud Sukrut, nattoke tougatud Kannelit sa Kardemomid, ja 6 munna rebbo ühhe poole tobi happo kore peäle, ja wispelda sedda hästi seggamissi. Wispelda sedda aego need 6 munna walged kowwaks wahtuks. Kui sedda koki ahjo sisse peab pantama, siis segga need munna walged ja wiimselt 15 Loti tougatud ja jöhwi soöla läbbi soölutud nisso webakkid wägga tassa senna sisse. Saab se tehtud, siis kalla se taigen warsi ühhe woitud Wormi ehk höbbe waagna sisse, ja lasse sedda küpseda.


697. Rösa kore kook. (Süser Schmant-Kuchen.)

Wotta 8 munna ja üks korter head nisso ? ühhe poole tobi hea rösa kore peäle. Wispelda se ? nattokesse Sukroga wahtuks, ja wispelda ? munnad ka issipäinis ühhe teise riista sees. Sa ? se koor wahtuks läinud, siis panne essite jahh ? ja siis need munnad senna sekka. Kalla siis se ? gen ühhe suure ehk monninga wähhema woitud Wormide sisse, ja küpseta sedda ahjo sees.


698. Körwli kook. (Kürbelkuchen.)

Hakki üks hea peo täis körwlid penikesseks, keeda üks pool toop rööska pima ülles, panue need hakkitud körwlid senna sisse, ja kui need nattoke keenud, siis tösta tulle peält mahha, ja lasse neid külmaks jäda. Senni keeda hea peo täis katki leigatud Prunellid wee sees, kunni need tümmaks sawad, ja keik wessi saab sissekeenud. Kui keik külmaks on sanud,siis panne need Prunellid, 3 lussika täit sullatud woid, nattoke riwi leiba, Sukrut ja Kannelit senna pima sisse, ja segga keik teine teisega hästi ärra. Wispelda wiimselt 6 munna, panne neid, ikka ümberligutades, senna sekka, ja woia se Worm, ja küpseta sedda ahjo sees ehk piisi peäl, tullega alt ja peält.


699. Sesamma teist wisi. (dito auf eine andere Art.)

Ühhe poole tobi rösa kore ehk pima peäle woetakse 8 munna, agga need munna walged pannakse issiärranis. Wispelda need rebbud ja se koor 2 neppo täie penikesseks hakkitud körwli, nattokessetou ? ud Kanneli, riwitud Sitroni kore, 4 lussika täie ? ukro, ja 3 lussika täie sullatud woiga hästi seg ? minne. Wispelda need munna walged kowwaks ? tuks, ja kui se kook ahjo sisse peab toestetama, siis panne 8 Loti penikesseks tougatud nisso webakkid walgede sekka, ja kalla siis need walged tassa ümberligutades rebbude sisse, ja panne kohhe se taigen Wormi sisse, mis külma woiga on woitud, ja nattoketougatud riwi leiba senna siisse ripputatud.


700. Auna kook. (Aepfelkuchen.)

Kori aune, leika neid wiloka wisi katki, ja keeda neid rohke ossa Sukroga wee sees heaks kowwaks Moosiks. Wotta 14 munna, wispelda rebbud, kunni need paksuks sawad, ja need walged ka, kunni need kowwaks wahtuks lähtwad. Segga siis poolt korterit ouna Moosi rebbude sekka, ja panne need walged, ja 4 Loti tougatud webakkid tassa ümberlugutades senna sekka, ja kalla warsi se taigen Wormi sisse, mis hästi peab woitud ollema, ja lasse sedda ahjo sees küpseda. Kes tahhab, wotko ounade assemmel Tikkelbäri marjo, mis Sukroga kowwaks Moosiks peab keedetama.


701. Ouna kook praetud leiwaga. (Aepfelkuchen mit gebratenem Brod.)

Kori ja riwi 18 ni suuri oune, kui kalkuni munnad, wotta senna jure 8 Loti riwi leiba, mis woiga pankoki panno sees prunitakse, üks hea peo täis tougatud Mandlid, üks lussika täis jodawat wina, ni samma paljo rööska kort ehk pima, nattoke katki leigatud Sukkati ja Sukrut mao järrel. Segga keik sedda hästi ärra, ja wispelda 6 munna, ning ? la neid ka senna sekka. Te siis ühhe woi-taigna po ? peäle Wormi sisse, ja küpseta sedda koki ahjo sees.


702. Riwitud Auna kook. (Geriebner Aepfelkuchen.)

Kori Oune ja riwi neid riwi raua peäl, ning panne Sukrut mao järrel senna sekka. Riwi ka nattoke rukki leiba, ja woia se Worni woiga. Ripputa siis sedda riwi leiba, sorme paksusse korra, pohja peäle, walla üks lussika täis klaritud woid senna ülle, ja panne siis üks kord oune senna peäle. Sedda wisi peab kord korra peäle pantama, kunni ni paljo jo sees on, kui sa tahhad, agga keige peäle peab riwi leiwa kord jäma. Saab siis se woi selle wiimse leiwa korra peäle wallatud, siis walla ni paljo jodawat wina senna peäle, et se kook ei sa wägga kuiwaks egga wägga märjaks. Lasse sedda pärrast küpseda.


703. Ouna kook teist wisi. (dito auf eine andere Art.)

Ühhe kohhekeskmisse suure waagna peäle woetakse 24 ni suuri oune kui kanna munnad, kori ja leika neid keskelt katki ja wotta seemne süddamed seest wälja. Keeda neid siis nattokesse jodawa wina, wee ja Sukro sees, et need tümmaks sawad, hoia agga et nemmad katki ei lähhä. Te siis üht Taarti taignast, rulli sedda öhhukesseks wälja, panne sedda äärte ümber kahhekordseks, ja kasta ning krusi need äred wälja. Panne siis kord keedetud oune senna sisse, ja siis ni pakso korda katki murtud Piskui ehk Sukro leiba senna peäle, et ounad kassinaste sawad kaetud, ja ripputa nattoke puhhastud ja kuppatud Korintid, ja nattoke riwitud Sitroni koort senna wahhel. Sedda wisi peab kord korra peäle pantama, agga wiimne kord peab Piskui ehk Sukro leib ollema. Wotta siis 5 munna, wispelda neid poole korteri wee, poole korteri jodawa wina, ja nattokesse riwitud Sukroga hästi seggaminne, ja walla sedda koki ülle, agga hoia, et ühtegi äärte peäle ei jose. Lasse pärrast ahjo sees küpseda, ja riwi Sukrut peäle, kui sa sedda lauale annad.


704. Leiwa Truuw. (Brodstruben.)

Wotta 16 Loti nisso saia, leika sedda würwli wisi katki, ja te poole ossa pankoki panno sees woiga pruniks, ja wotta üks peo täis hästi puhhakstud, pestud, ridega kuiwatud ja nattoke kuppatud Korintid senna jure. Wispelda siis 5 munna hästi, ja walla üks werendeli korter sullatud woid, mis jo ennamiste ärrajahtunud on, senna munnade sekka; walla senna jure poolt toopi rööska pima, ja panne nattoke Sukrut, se prunitud ja prunimatta leib, ning need Korintid senna jure. Segga keik hästi ärra, woia se koki Worm külma woiga, kalla se taigen senna sisse, ja lasse sedda küpseda.


705. Sitroni kook waagna peäl küpsetud. (Citronkuchen, in der Schüßel gebacken.)

Woia ühhe tinna ehk höbbe waagna wärske woiga, riwi se peälminne koldne koor Sitronide peält riwe rauaga ärra, ja leika need Sitronid katki, wotta keik lihha seest wälja, ja harri keik nahhad ärra. Wotta 3 korteri rööska koort ehk pima, ja wispelda 6 munna, üks pool lussika täis Oransi ehk Rosi wet, ja nattoke Sukrut senna sekka. Kasta wärsked Sukro leiwad selle ärraseggatud pima sisse, on need agga wannad ja kowwaks läinnd, siis leota neid nattoke, agga mitte ni paljo, et need katki lähtwad. Panne siis essite üks kord Sukro leiba selle woitud waagna sisse, siis üks kord Sitroni lihha, ja ripputa hästi Sukkrut ja sedda riwitud Sitroni koort peäle. Sedda wisi peab kord korra peäle pantama, kunni keik jo sees on, agga wiimne kord peab Sukro leib ollema. Walla siis ni paljo sedda seggatud pima peäle, kui waagna sisse mahhub, ja tösta sedda ahjo sisse küpseda. Saab se ahjo sees ürrikesse aja seisnud, siis wotta seest wälja, ja walla jälle sedda pima peäle. Kaks korda peab koki ahjo seest wäljawoetama, ja sedda ärraseggatud pima peäle wallatama, agga se piim ei pea kummagi korra wahhel pruniks sama, waid et se ennast nattoke kangeks weab. Kui sedda koki tinna waagna sees küpsetakse, siis ei pea se wagen suurem ollema, kuid et neid äri ka woib kinni katta, siis ei sulla need mitte ärra. Woid peab ka pohja ja äärte peäle woidma. Kui se kook wägga happuks jääb, siis woib Sukrut temma tarwis laua peäl prukida. Seddasamma wisi sünnib ka wärskid marjo, nenda kui waar-soostra- ja kirsi-marjo walmistada, agga kiwwid peab kirsi marjade seest wäljawoetama. Sedda sünnib ka sissetehtud marjadega tehha.


706. Sitroni kook. (Citronkuchen.)

Riwi se koldne koor 6 Sitroni peält riwi rauaga ärra, hoia agga, et ühtegi walget koort senna sekka ei tulle. Leika siis need Sitronid katki, ja harri keik kored ja öhhukessed nahhad ärra, ja wotta igga Sitroni peäle 2 lussika täit riwitud Sukrut ja 3 munna rebbo; 6 Sitroni peäle saab 4 munna walget woetud. Peksa need munna rebbud ja se Sukkur, kunni need paksuks lähtwad, ja kalla neid ühtlasse selle riwitud koldse Sitroni korega, tassa ümberligutades, senna Sitroni lihha peäle. Wispelda need munna walged kowwaks wahtuks, ja segga neid ka senna sisse. Siis peab sul üks murre-taigen Wormi sees walmis ollema, kalla se koki taigen senna sisse, ja lasse sedda hästi küpseda. Seddasamma wisi woib ka Pomerantsi koki tehha. Sesinnane kook woib ka ilma murre-taignata olla, siis agga peab sedda Wormi hästi woidma, ja tougatud nisso webakkid pohja peäle ripputama. Kellel höbbe wagen on, woidko ja prukigo sedda.


707. Sesamma teist wisi. (dito auf eine andere Art.)

Wotta 4 Sitroni, riwi se koldne koor riwi rauaga peält ärra, hoia agga et ühtegi walget ei tulle senna sekka, ja harri siis Sitroni lihha pealt sedda walget koort ja keik seemned ja nahhad seest ärra. Lasse se Sitroni lihha poole korteri jodawa winaga ühhe kiwwi riista sees keeta, kunni se nattoke pruniks saab, tösta siis tulle pealt mahha, ja lasse sedda jahtuda. Wispelda sedda aego 10 munna, ja jätta 5 munna walget mahha; Panne 8 Loti head riwitud nisso leiba poole korteri rösa kore sisse, ja kui se riwi leib rösa kore sees hästi on liggunud, siis panne sedda ja need keedetud Sitronid, sedda riwitud kollast koort, 22 Loti riwitud Sukrut, ja 4 lussika täit klaritud woid senna munnade sekka, ja segga keik hästi ärra. Te nüüd ühhe taigna ja panne sedda Wormi sisse, kalla siis se koki taigen senna peäle, ja tösta sedda ahjo sisse. Kui se ennast nattoke on mahha annud, siis wotta sedda ahjo seest wälja, ja ripputa ühhe sörme paksuse korra riwitud Sukrut senna peäle. Panne siis jälle ahjo sisse, ja lasse sedda seäl sees seista, kunni se hästi pruniks saab.


708. Sitroni kokid pissikeste Wormide sees. (Citronenbäkniße in kleinen Formen.)

Wotta üks kassin pool korter rööska pima, 8 munna rebbo, 4 lussika täit riwitud Sukrut ja nisso jahho, te sest ühhe tümma taigna, ja rulli sedda siis öhhukeste wälja. Woia need Wormid klaritud woiga, ja panne se wälja rullitud taigen äre tassa nende sisse. Wispelda 8 munna rebbo, 4 lussika täie riwitud Sukro, ja selle koldse korega, mis kahhe Sitroni peält ärrariwitakse. Kui se hakkab paksuks sama, siis piggista se Sahwt 3 Sitroni seest senna jure, ja segga sedda hästi ärra. Saab se tehtud, siis wispelda need munna walged wahtuks, ja panne neid ühtlasse 4 lussika täie tougatud nisso webakkidega, hästi ümberligutades, senna sekka. Panne siis pissut koki taignat igga Wormi sisse, katta need Wormid sellesamma wäljarullitud taignaga kinni, ja lasse neid ahjo sees küpseda. Kes tahhab, jätko sedda peälmist taignat mahha.


709. Sissetehtud marja kook. (Kuchen von eingemachten Sachen.)

Wispelda 12 munna rebbo ühhe poole korteri sissetehtud Pomerantsi lihha ja nattokesse penikesseks leigatud sissetehtud Pomerantsi korega seggaminne. Kui se hakkab paksuks sama, siis wispelda need 12 munna walged kowwaks wahtuks, ja panne neid ning 5 Loti penikesseks tougatud webakkid, tassa ümberligutades, senna munna rebbude sekka, ja kalla sedda taignat warsi ühhe woitud Wormi siisse, ning lasse ahjo sees küpseda. Seddasinnast koki woib ka ouna Moosist tehha, mis Sukroga kowwaks ja klariks on keedetud. Sedda sünnib ka Tikkelbäri marja Moosiga tehha. Seddasinnast taignat woib ka pissikeste Wormide sisse panna.


710. Sissetehtud kirjo marja kook. (Ein bunter Kuchen von eingemachten Sachen.)

Wotta rohket ossa Mandlid, kori ja riwi neid riwi raua peäl; mis järrele jääb, ja ei sünni riwida, sedda touka nattokesse jodawa winaga Möösri sees katki. Agga hoia et need Mandlid wägga märjaks ei saa, sepärrast ei pea sa ennam jodawat wina wotma, kuid et need omma ölli ei aja wälja. Riwi ka nattoke ennam happo rukki leiba, kui Mandlid riwiti. Panne nüüd ühhe öhhukesse taigna Wormi sisse, ja taigna peäle panne üks kord sedda riwitud rukki leiba, ja pritsi wispliga nattoke jodawat wina leiwa peäle; siis tulleb üks kord riwitud Mandlid senna peäle panna, ja siis jälle üks kord riwitud leiba, mis ka jodawa winaga peab pritsitama; wiimselt peab ühhe korra punnassi sissetehtud marjo peäle pannema, agga paljo Sirupi ei pea mitte nende sekka tullema. Sedda wisi peab kord korra peäle pantama, kunni se kook ni körgeks saab, kui tahhetakse, agga wiimne kord peab ikka riwi leib ollema, ja siis saab se kook ahjo sees küpsetud. Kui sa annad ülles, siis panne sissetehtud marjo ehk Pomerantsi lihha ruti ehk laene wisi ehk riddamissi senna koki peäle. Kes sedda koki weel kirjomaks tahhab tehha, pango ennam teistsuggusi marjo senna sisse; agga sedda on tähhele panna, et leiba ja Mandlid sellepärast igga korra wahhel peab pantama, et need kirjud Kolärid sedda parreminne wälja paistwad.


711. Marja kook. (Beerkuchen.)

Tuwi need marjad Sukroga wägga lühhikesse suppi sees, ja te pimast, jahhust ja munnast 2 öhhukest pankoki. Woia siis ühhe plekk-talriko woiga, panne se teine pankook talriko peäle, ja siis need tuwitud marjad senna pankoki peäle; jätta agga koki ümber ühhe sörme laiusse äre, mis ilma marjata peab jäma, ja woia sedda äärt ühhe kloppitud munnaga. Panne siis jälle se teine kook senna peäle, ja te et need äred ühte kinni hakkawad. Kes ennam pankoki tahhab tehha, ja marjo igga koki wahhel panna, se tehko sedda. Wotta siis 6 munna walget, wispelda neid kowwaks wahtuks, ja märi sedda ühhe laia noaga koki ülle, ja ripputa riwitud ja soölutud Sukrut senna peäle. Lasse sedda ahjo sees küpseda, kunni ta pruunkoldseks saab, siis on ta walmis, ja peab sellesamma talrikoga laua peäle üllesantama, mis peäle ta panti. Seddasinnast koki woib masikattest, soostra- ja waar-marjust tehha, ehk ka Kirsi-marjust, kui agga kiwwid woetakse seest wälja.


712. Soostra marja kook. (Johannisbeerenkuchen.)

Wotta üks pool toop küpsid punnasid soostra marjo, mis warte küljest ärranoppitud on, 8 munna, 16 Loti riwitud nisso saia, 12 Loti riwitud Sukrut, pool korterit rööska koort, pool teist korterit rööska pima, pool korterit klaritud woid, pool lussika täit penikesseks tougatud Kannelit, ni paljo tougatud Kardemomid, kui 2 noa otsa peäl mahhub, ja pool lussika täit Sitroni koort, mis ühhe wärske Sitroni peält ärrariwitud on. Wispelda essite need munnad, ja leota se riwi leib selle rösa kore sees; segga siis keik hopis hästi ärra, agga need marjad mitte, sest neid ei pea senna sekka pantama, enne kui se koki taigen Wormi sisse kallatakse. Agga Wormi sees peab essite üks wäljarullitud woi-taigen ollema, saab siis se koki taigen senna sisse pandud, siis peab sedda warsi ahjo sisse töstma.


713. Happo leiwa kook. (Saurbrodkuchen.)

Wotta 24 Loti woid, niis seest keik sool hästi on ärrapestud, ja sötku sedda külmalt, kunni se saab kui üks witmoos; panne siis senna jure 24 Loti happo rukki leiba, 24 Loti riwitud Sukrut, 8 Loti tougatud Mandlid, ja 15 munna, agga 10 munna walget jäetakse mahha. Sötku ja peksa sedda kulbiga ühhe tunni aega, woia se Worm külma woiga, kalla se koki taigen senna sisse, ja lasse sedda ahjo sees küpseda.


714. Sesamma teist wisi. (dito auf eine andere Art.)

Leika pehmet rukki leiba, wiloka wisi katki, ja wotta se koor alt ja peält ärra; kuiwata siis need leiwa wilokad, et neid woib penikesseks toukada, ja jöhwi soöla läbbi soöluda. Wotta 11 Loti sest soölutud leiwast, 12 munna, ja 12 Loti Sukrut wispelda munnad ja se Sukkur ühhe tunni aega, ja woia se Worm woiga hästi ärra. Kui koki ahjo sisse peab töstetama, siis panne sedda leiba tassa ümberligutades senna sekka, kalla siis warsi Wormi sisse, ja tösta sedda ahjo. Agga se ahhi peab ni pallaw ollema, et kui üks pabberi tük katseks senna sisse wissatakse, se siis pruunkoldseks saab.


715. Tikkelbäri marja kook. (Stachelbeerenkuchen.)

Wotta poolt topi rööska pima, ja 8 Loti maggusad Mandlid, mis puhtaks harritakse ja hästi penikesseks tougatakse. Segga need Mandlid pimaga ärra, ja wäna neid siis ni mitto korda ühhe ride läbbi, et keik Sahwt hästi seest wälja tulleb. Keeda siis se piim ülles, ja panne rasoke Sukrut senna sisse. Keeb se piim ülles, siis wispelda 10 munna rebbo ja üks näppo täis jahho senna sekka. Saab se paksuks kui üks pudder, siis wotta sedda tulle peält mahha, panne ni suur tük woid, kui üks kanna munna, senna sisse, ja liguta sedda ümber, kunni se külmaks saab. Te siis ühhe öhhukesse taigna, panne sedda ühhe maddala waagna sisse, ja kalla sedda munna-pudro senna peäle. Panne siis suuri wärskid Tikkelbäri marjo senna koki peäle, ripputa rohkeste Sukrut ülle, ja lasse sedda ahjo sees küpseda.


716. Sesamma teist wisi. (dito auf eine andere Art.)

Harri Tikkelbäri marjo puhtaks, ja panne neid keewa wee sisse. Kui naad üks ainus kord ülleskeewad, siis panne neid Turslagi peäle, et wessi hästi nörjub peält ärra. La-uta ühhe taigna koki-Wormi sees wälja, ja wotta poolt topi neist keedetud marjust, ja panne neid rohke ossa Sukro, nattokesse tougatud Kanneli, ja katki leigatud Sitroni korega kordamissi senna sisse. Wispelda 12 munna rebbo nattokesse Sukro, ja poole korteri rösa korega ärra, walla need wispeldud munna rebbud senna koki ülle, ja küpseta sedda ahjus. Kui rööska koort ep olle, siis woib rööska pima wotta, agga siis peab üks hea lussika täis sullatud woid senna jure pantud sama.


717. Juusto kook. (Käsekuchen.)

Walla 3 kanno rööska pima ühhe paja ehk katla sisse, panne tullele, ja lasse sedda ni sojaks jäda, et sa waewalt woid kät sees piddada. Wotta siis pool korterit wet, mis sees hea libbesool ülle öö on seisnud, panne 6 munna ja 6 lussika täit nisso jahho senna sisse, wispelda hästi, ja walla sedda käega tassa ümberligutades, senna pima sekka. Lasse seista, kunni se lähhäb kokko, ja wotta siis se juust Turslagiga seest wälja, panne sedda ühhe Kastrulli sisse, ja lasse ni paljo juusto-wet senna sekka tulla, kui agga sisse mahhub. Panne siis ahjo sisse, ja lasse sedda omma ennese wee sees keeta, kunni ta klariks lähhäb. Kalla siis se kook ühhe kiwwi waagna peäle kummuli, mis woiga hästi on woitud. Kalla sedda wet peält ärra, ja pista pissikessi Sukro ja woi tükkid koki sisse, ja lasse sedda ahjo sees küpseda. Saab se ühhe tunni aega seäl sees küpsenud, siis walla pool topi head rööska koort temma ülle, ja lasse siis ahjo sees seista, kunni ta parrajaste pruniks saab. Panne tähhele, et se ahhi peab hästi ködud ollema. Kui se libbesola wessi solane kül ep olle, siis peab sest ennam, kui poolt korterit wotma. Kui se kook on küpstud, siis peab se soost ka walmis ollema. Sedda tehhakse sedda wisi: Wotta poolt topi rööska pima, keeda sedda ühhe tükkikesse wärske woi, ja Sukroga ülles, te sedda 5 munna rebboga tummiks, nago üks Witmoos, agga wispelda essite nattoke jahho munnade sekka. Kui se kook saab üllesantud, siis peab sedda holega üllesandmisse waagna peäle pannema, nattoke Soosti ülles wallama, ja kannelit ning Sukrut peäle ripputama. Se Soost, mis järrele jääb, peab kausi sees laua peäle antama.


718. Walge kapsta kook. (Weiskohlkuchen.)

Leika walget kapstast nenda kui Sallatikski katki, keeda wee sees, kunni se jo pea küpseks saab, ja panne sedda Turslagi peäle, et wessi nörjub peält ärra. Kui se külmaks saab, siis panne pool Loti riwi leiba ühhe korteri rösa pima sisse. Wispelda 6 munna hästi, kalla neid pima sekka, ja panne Sukrud, nattoke Muskatplomi, ja ühhe korteri täis sest kedetud kapstast senna jure. Tösta 3 lussika täit Sullatud woid 8 Loti riwi leiwa peäle, ja kui se leib woi sees hästi on ärraliggunud, siis segga keik hopis teine teisega ärra. Woia se Worm külma woiga, kalla se koki taigen senna sisse, ja lasse sedda küpseda.


719. Pinati kook. (Spenatkuchen.)

Kuppata Pinatid ülles, piggista wet hästi seest wälja, hakki penikesseks, lasse neid wärske woi sees nattoke läbbikeeta, ripputa nattoke nisso jahho peäle, ja kui naad sawad nattoke läbbi-keenud, siis walla nattoke rööska pima ehk rööska kort peäle, ja panne nattoke Muskatplomi, sola ja Sukrut mao järrel senna jure. Lasse keik hopis keeta, kunni ta saab pakssuks kui pudder, liguta tihti ümber, ja pärrast lasse sedda külmaks jäda. Senni te pehmid öhhukessi pankokid, la-uta need tuwitud Pinatid nende peäle wälja, ja rulli neid kokko. Woia siis se koki-Worm woiga hästi, panne ni paljo neist kokko rullitud kokist Wormi sisse, kui sa tahhad. Wispelda 6 munna ühhe korteri rösa pima, nattokesse nisso jahho, Kanneli, ja Sukroga ärra, kalla sedda sinnast taignat kokide ülle Wormi sisse, ja lasse sedda ahjo sees küpseda. Pinnati assemel woib ka sissetehtud pola-waar-kirsi-marjo, ja oune ehk pomerantsi lihha wotta, agga se marja Sirup peab mahhajäma.


720. Jahwatud Risi kook. (Gemahlen Reiskuchen.)
Keeda poolt topi rööska pima ülles, panne tük Kannelit, lussika täis sullatud woid ja Sukrut mao järrel senna jure, ja wispelda head jahwatud Risi senna sekka, ning lasse keeta, kunni ta saab kui üks parrajas jahho pudder. Lasse siis külmaks jäda, ja segga sedda ärrra 8 tükki riwitud wihha Mandli, nattokesse riwitud Sitroni kore, ja 6 munna rebboga. Wispelda pärrast need 6 munna walged wahtuks, panne neid tassa ümberligutades senna sekka, ja kalla se koki taigen ühhe woitud Wormi sisse, ja lasse sedda ahjo sees küpseda.

721. Tärklis kook. (Stärkliskuchen.)

Wispelda 6 munna walget wahtuks, ja panne siis need 6 rebbo, üks hawal, tihti wispeldades, senna sekka. Siis peab sul 16 Loti penikesseks tougatud ja Wloorsoöla läbbi soölutud Sukrut walmis ollema. Nendasammoti peab ka 12 Loti Tärklist walmis harritud ollema; mötle nenda: se peab penikisseks tougatud ja soölutud ollema. Wispelda siis essite se Sukkur munnade sekka, ja panne pärrast se Tärklis ühtlase selle koldse korega, mis ühhe Sitroni peält riwi rauaga ärrariwitakse, lussikaga ümberligutades, senna jure. Woia siis se Worm klaritud woiga hästi, ja kalla se koki taigen senna sisse, agga se Worm peab ni suur ollema, et se üksnäs pool täide saab, kui se taigen sees on. Lasse sedda ahjo sees küpseda, mis parrajaste ködud on; ja kui se hakkab äärte ülle tousma, ja hästi pruniks sama, siis on ta walmis.


722. Krusitud Nuudli kook. (Ein krauser Nudelkuchen.)

Wotta ühhe munna peäle 2 lussika täit rööska pima, te hea nisso jahhoga sest üks kowwa taigen, ja rulli sedda ni öhhukesseks wälga, kui se ial sünnib. Leika siis se taigen kahheks ossaks katki, ja rulli kumbagi tükki issipäinis kokko, ripputa agga hästi jahho peäle, et need ei hakka kinni, ja leika neid siis otsekui kapsta Sallat katki leigatakse. Sawad need nuudlid leigatud, siis keeda neid klaritud woi sees pruun-koldseks, ja panne neid siis ühhe Turslagi peäle. Kui need külmaks sawad, siis wispelda üks korter rööska pima, 3 munna, nattoke penikesseks tougatud Sukrut ja tougatud Kannelit seggaminne. Woia siis ühhe waagna klaritud woiga hästi, ja walla se wispeldud piim Nuudliga tükkis senna sisse. Panne se wagen ahjo sisse, ehk ühhe keewa wee paja peäle, katta sedda kinni, ja panne sütte tuld kane peäle. Wata agga hästi järrel, et Nuudlid mitte ei körwe ärra; ja ni pea kui se piim lähhäb paksuks, kui üks pehme Pubbert, siis on ta walmis.


723. Wähhi kook. (Krebskuchen.)

Wotta 40 wähki, lopputa neid hästi, ja harri holega keik ärra, mis ei kolwa. Touka neid torelt korega tükkis, hästi penikesseks. Walla siis poolt topi rööska pima nende peäle, ja hoöru neid ühhe arwa jöhwi ride sees, et ni paljo lihha, kui ial sünnib, ride läbbi käib. Panne 2 lussika täit tougatud Sukrut, nattoke Muskatplomi, Piprat, nattoke sola, üht korterit sullatud woid, ja 8 munna rebbo selle läbbi hoörutud wähhi lihha sekka, ja segga keik sedda teine teisega hästi ärra; agga need munna walged peab issipäinis ühhe riista sisse pannema. Woia siis üks Kastrul ehk Koki Worm woiga hästi, ja hakka need munna walged wispeldama, nattoke enne kui sedda koki ahjo sisse peab pantama. On se ahhi walmis, siis panne need munna walged, ja 8 Loti penikesseks tougatud nisso webakkid selle teise seggatud roa sekka. Kalla siis se koki taigen Wormi sisse, ja lasse sedda ahjo sees küpseda. Wotta sedda aego 20 wähki, te nende koortest wähhi woid, ja lasse sedda tehtud woid, pissikesse Kastrulli sees, wähhä nisso jahhoga nattoke läbbi keeta; walla üht korterit rööska pima senna peäle, ja lasse sedda nattokesse Sukro, ja Muskatplomiga keeta. Leika needsammad wähhi lakkad, kelle koorte peäl se wähhi woi tehti, träämli wisi katki, panne neid ka senna jure, lasse keik hopis nattoke keeta, ja panne sola sisse. Kui se kook antakse ülles, ja se Soost kaunist seggaseks on sanud, siis walla sedda koki ülle, ja pista need korimatta sörrad wäljaehhitamisseks ümberringi koki sisse.


724. Head Pankokid. (Gute Pfannkuchen.)

Wotta 7 munna, agga jätta 3 munna walget mahha, ja wispelda neid ni paljo jahhoga, kui sa arwad sedda parrajaste paksuks sawad. Walla ühhe korteri ossa sullatud woid, ja poolt topi rööska pima senna sekka, agga nattoke hawalt, et se ei lähhä klimpisseks. Saab se hästi wispeldud, siis te se pankoki pan hästi pallawaks, woia sedda ükspäinis essimest korda, ja siis mitte ennam, ja küpseta need kokid tassase tulle peäl, nenda kui se wiis on. Sedda wähhemat jahho seäl jures prugitakse, sedda parrem se on, ja neid kokid peab ni öhhukessiks tehtama, kui ial sünnib.


725. Walsk juusto kook. (Ein falscher Käsekuchen.)

Te pankokid 3 munnast, poolest tobist rösa pimast, ja 3 lussika täiest sullatud woist, ja wispelda ükspäinis ni paljo head nisso jahho senna sekka, et need kokid waewalt kannatawad panno sees ümber pöörda. Te neid agga mitte ni öhhukessiks, kui neid, mis praego enne öppetati teggema, ja lasse neid külmaks jäda. Keeda senna tarwis üks munna-piim 3 munnast, poolest tobist rösa pimast ja nattokesse jahhust, ja lasse sedda ka külmaks jäda. Woia siis se koki Worm woiga, mis wägga solane ep olle, ja tösta 3 lussika täit sedda munna-pima, ja üht lussika täit sullatud woid senna sisse, ning panne riwitud Sukrut, penikesseks tougatud Kannelit ja Kardemomid senna jure. Panne üks pankook senna peäle, ja la-uta lussikaga 3 lussika täit munna-pima ülleültse ülle se koki, ja panne jälle üks lussika täis woid, Sukrut, Kannelit, ja Kardemomid senna jure, ja wiimselt senna peäle üks pankook. Ja sedda wisi peab kord korra peäle pantama, kunni need pankokid otsa sawad, agga se wiimne kord peab munna-piim, woi, Sukkur, Kannel ja Kardemomid ollema. Panne siis koki ahjo sisse küpsema, wotta agga üks ehk kaks korda seest wälja, ja lahhuta need äred nattoke lahti, nenda et se munna-piim hästi saab koki ümber joosta. Saab se kook küpseks sanud, siis keeda üks tummi munna-piim, mis Soosti tarwis prugitakse; kalla se kook waagna peäle kummuli, walla muist munna-pima koki ülle, ja mis järrele jääb, peab sojalt hoitama, ja kausi sees laua peäle antama, et sedda koki jures woib süa. Agga Sukrut ja Kannelit peab koki peäle ripputama.


726. Puder Kook. (Puderkuchen.)

Wotta 20 munna rebbo ja 10 munna walget; wispelda agga need rebbud ühhe tunni aega ühtlase 3 Loti puhtaks harritud ja penikesseks tougatud wihha Mandlittega. Panne siis pool naela riwitud ja söölutud Sukrut, 6 Loti kuiwatud Pudert, ja wiimselt need 10 munna walged, mis wahtuks on wispeldud, tassa ümberligutades, senna sekka. Kalla pärrast se koki taigen ühhe suure, ehk monne pissikesse Wormi sisse, ja lasse sedda küpseda. Pudri assemel woib ka head nisso jahho prukida.


727. Terne pima kook. (Kälberdanzkuchen.)

Wotta se pruun nahk peält ärra, ja hoöru siis se terne piim Turslagi läbbi, kui agga wet peäl on, siis kalla sedda peält ärra. Segga siis se läbbi-hoörutud terne piim 3 ehk 4 lussika täie rösa kore, poole lussika täie Oransi wee, Sukro, ühhe lussika täie klaritud woi, 4 ehk 5 munna rebbo, ja ühhe tougatud nisso webakkiga ärra. Woia ühhe waagna klaritud woiga, ja lasse sedda küpseda. Kui sinnul tinna waagnat on, siis panne taignat äre peäle ümberringi, siis ei sulla se mitte ärra.


728. Jodawa wina Munkid. (Wein-Munken.)

Wotta 6 munna, üks Pitsklaas sullatud woid, 5 Pitsklasi pehmet riwi-leiba, pool Pitsklaas wet, nattoke puhhastud, pestud ja ridega kuiwatud Korintid, ja üks näppo täis Muskatplomi, segga keik hopis hästi ärra, ja küpseta sedda Munkpanno sees. Essimest korda peab sedda panno hästi woidma, agga pärrast woib ilma woidmatta toime sada. Lasse neid hästi küpseda, ja mollemilt poolt pruunkoldseks sada. Pöra neid koki labbidaga ümber, ja panne neid ühhe ni suure waagna peäle, et need körwoti senna sisse mahtuwad. Te siis wet ja jodawat wina, kummagist pool, Sukroga maggusaks, walla sedda Munkide peäle, et need poolest sadik selle wina wee sees seiswad, lasse neid wüürpanno peäl nattoke keeta, et need hästi pallawaks sawad, ja keetes pöra neid ükskord ümber. Kui need hästi pallawaks sanud, siis riwi Sukrut peäle, ja anna neid ülles.


729. Sukro Wohwel kokid. (Zucker-Waffelkuchen.)

Lö 6 munna ühhe kausi sisse katki, panne 16 Loti riwitud Sukrut senna jure, ja peksa sedda pu lussikaga hästi. Wotta 16 Loti head nisso jahho, panne 8 Loti woid mis holega peab klaritama, ikke ümberligutades senna sekka, ja kalla sedda siis senna Sukro ja munnade sekka, ja segga keik hästi ärra. Panne se koki raud tulle peäle, et se hästi sojaks saab. Kalla siis se koki taigen roua sisse, et se äri tassa täis saab, mulju se raud tassa kinni, ja küpseta need kokid tassase tulle peäl, ning pöra sedda rauda wahhest ümber, et kokid mollemilt poolt ühhetassaseks küpseks sawad. Needsinnatsed kokid on parremad külmalt kui sojalt süa.


730. Happo kore Wohwel kokid. (Saure Schmant-Waffelkuchen.)

Wotta ühhe korteri happo kore peäle 2 korterit wet, pool korterit sullatud woid, ja 2 munna; wispelda sedda ni paljo hea nisso jahhoga, et se keritab ennast, kui sa wisplit seest üllestöstad. Küpseta neid siis, nenda kui se wiis on. Se koor peab hästi paks ja mitte wanna ollema, siis need kokid heaks sawad.


731. Pärmi Wohwel kokid. (Gäst-Waffelkuchen.)

Wotta 8 munna, ja wispelda neid hea nisso jahhoga hästi, et need paksuks, kui üks hea tummi Witmoos lähtwad. Kalla üks korter sullatud woid senna jure, liguta wispliga ümber, ja panne jälle nattoke ennam jahho senna sekka. Wotta poolt topi rööska pima, te sedda agga pallawaks, agga ärra lasse keeta; walla nattoke hawalt, ühtepuhko ümberligutades munnade sekka. Panne jälle ennam jahho senna jure, et se saab kui üks parrajas Witmoos, mis wägga tummi ei olle. Panne pärrast 2 lussika täit pärmi senna sisse, lasse kärida, ja küpseta siis need kokid.


732. Tatra Munkid. (Buchweitzen-Munken.)

Wotta poolt topi kowwaks keedetud tatra tango pudro, mis külmaks on sanud; panne 6 munna, poolt korterit sullatud woid, ja nattoke sola senna jure. Segga hästi ärra, ja küpseta sedda Munkpanno sees. Essimenne kord saab se pan woitud, agga pärrast polle se mitte ennam tarwis.


733. Mandli Muslid (Mandel-Muscheln.)

Wotta 8 Loti woid, pesse hästi, et keik sool seest wälja tulleb, 12 Loti maggusad Mandlid ja monningad wihha Mandlid, harri kored peält ärra, ja touka neid nattokesse weega, et need ei lähhä ölliseks. Wotta siis 12 Loti jahho ja 12 Loti Sukrut, ja segga keik sedda teine teisega hästi ärra. Woia need Musli Wormid woiga illusast ärra, ja märi ühhe pissikese lussikaga sedda taignat öhhukeste Wormide sisse, et keik Wormi Krusid ehk wahhed täide sawad. Küpseta neid pärrast ahjo ehk Taarti panno sees, tullega all ja peäl. Sawad need Muslid küpseks sanud, siis kalla neid warsi omma Wormide seest wälja, ja kui need alles sojad on, siis pöra need Wormid ümber, ja panne Muslid teise külje peäle seisma, kunni need ärrajahtuwad, siis need piddawad omma modo ehk tehti. Seddasinnast taignat sünnib ka Taarti rulliga öhhukeseks wäljarullida, ja wäljaleigata nenda kui kegi tahhab, ja siis küpsetada; agga kui need alles sojad on, siis peab neid Taarti rulli ümber pantama, et need köwweraks weddawad. Seddasinnast taignat woib ka Munkpanno sees küpsetada.


734. Praetud Mandli Muslid. (Gebratene Mandelmuscheln.)

Hakki pool naela koritud Mandlid penikesseks, ja segga neid poole naela riwitud Sukroga ärra. Panne woid tullele, ja klari sedda illusast, ja lahhuta keik sola temmast ärra, walla siis üks ossa sedda klaritud woid ühhe teise panno sisse, seäa sedda tullele, ja panne need Mandlid mis Sukroga ärraseggatud on senna sisse, lasse sedda hästi prunida, ja kui se woi ärrakahheneb, siis walla ennam woid senna jure. Kas sedda woid jo kül sees on, sedda woib sest tunda, kui woi lahkub ärra, ja se Mandli taigen lähhäb öiete sitkeks. Panne siis sedda taignat äkkiselt Musli Wormide sisse, mis enne peab klaritud woiga woitud ollema, ja wa-uta need Muslid sedda wisi kokko, et üks Worm ikka saab teise peäle pandud, siis on nemmad walmis.


735. Risi Munkid pima sees. (Reismunken in Milch.)

Wotta 8 Loti Risi tango, pesse hästi, ja panne neid ülle öö wee sisse, keeda neid siis teise weega, et need lähtwad katki, ja sawad nago üks kowwa Moos, ja lasse neid külmaks jäda. Panne 5 munna, neljas ossa korter sullatud woid, pool lussika täis Roosi wet, tougatud Kannelit, nattoke penikesseks leigatud Sitroni koort, ja hea lussika täis riwitud Sukrut senna jure, ja kloppi sedda keik hästi läbbi. Woia siis se Munkpan woiga ärra, ja küpseta need Munkid pruunkoldseks. Wotta siis poolt topi rööska pima, ja hea peo täit maggusad Mandlid, ja touka neid hästi penikesseks. Lasse se piim ühhe tükki Kanneli, ja nattokesse Sukroga keeta, ja panne siis need Mandlid senna sisse. On need Munkid küpsetud, siis panne neid, nattoke enne, kui neid üllesantakse senna pima sisse, et nemmad läbbi ja läbbi pallawaks sawad. Kui se piim 2 korda äre tassa ülleskeeb, siis on need Munkid walmis. Anna neid pärrast ülles, ja walla sedda pima peäle.


736. Käks. (Der so genante Käks.)

Wotta pool naela woid, pesse se sool hästi seest wälja, ja peksa sedda kulbiga ühhe süggawa kiwwi waagna sees, et se nago wahto lähhäb; panne siis senna jure üht naela riwitud Sukrut, 14 munna, agga 6 munna seest peab se walge mahha jäma, 12 Loti head nisso jahho, üht Loti Kannelit, nattoke Muskatplomi, poolt Loti Kardemomid, nattoke Sukkati, mis würwliks on leigatud, ja üht lussika täit Kannari säkk wina. Segga keik teine teisega hästi ärra, ja küpseta sedda siis pissikeste Pasteti Wormide sees ahjus. Agga neid Wormid peab hästi woidma, enne kui se taigen nende sisse pannakse. Neid woib ka Pabberi peäl küpsetada, ja köwweraks, nago woi-Munkid muljuda.


737. Wee Munkid. (Wassermunken.)

Seäa poolt topi wet tullele, panne pool naela woid senna sisse, liguta ümber, kunni se ülleskeeb, ja wispelda siis pool naela head nisso jahho senna sekka, ja lasse sedda keeta, kunni se panno küljest lahti annab. Lasse sedda külmaks jäda, ja sötku 6 munna, üks ikka hawalt, senna sisse. Saab se tehtud, ja se taigen hästi on pekstud, siis tösta lussikaga ni suured Munkid Pabberi peäle, kui sa tahhad, ja lasse neid ahjo sees küpseda. Et agga need kaua salliwad ahjo sees seista, siis ei pea se ahhi mitte wägga pallaw ollema. Kes sestsinnatsest taignast ühhe koki tahhab tehha, jaggago sedda taignat kahheks ossaks, tehko kummagist ühhe koki, küpsetago neid Pabberi peäl ahjo sees, ja pango siis sissetehtud pola- ehk kirsimarjo, ehk Pomerantsi lihha senna kokide wahhel.


738. Nero leib. (Nierenbrodt.)

Wotta nerud raswaga tükkis ühhest wassika praest, hakki hästi penikesseks, ja segga neid 5 munna, nattokesse sola, Ingwäri, ja ni paljo riwitud nisso saiaga ärra, et se nattoke kinnitust saab. Leika Raspli saia wiloka wisi poigiti katki, ja märi need ärraseggatud nerud, kummagil küljel nattoke paksult nende saia wilokatte peäle. Kui nerud raswased ei olle, siis panne nattoke sullatud woid senna sekka, ja kui sa arwad tarwis ollewad, siis wotta ka praest nattoke lihha senna jure. Kui se Wülling wilude peäle on märitud, siis ripputa penikest riwi-leiba senna peäle, ja küpseta neid mollemilt poolt nattokesse woiga pankoki panno sees. Tahhad sa nendel kassinamat näggo anda, siis wotta 3 munna, ja üht korterit rööska pima, ja wispelda nattoke nisso jahho senna sekka, et se saab kui üks tummi Witmoos, kasta siis need küpsetud wilokad senna sisse, ja keeda neid klaritud woi sees. Seddasamma wisi woib ka ühhe wärske härja kele walmistada, kui se essite on keedetud, nahk peält ärrawoetud ja penikesseks hakkitud. Se sünnib keigeparreminne sojalt süa.


739. Nero leib teist wisi. (dito auf eine andere Art.)

Hakki praetud wassika nerud raswaga tükkis penikesseks, ja segga neid nattokesse Ingwäri, penikesse sola, 3 munna, ja 2 lussika täie rösa korega ärra. Leika siis Raspli saia poigiti wiloka wisi katki, kasta need wilokad rösa pima ehk rösa kore sisse, ja märi need ärraseggatud nerud saia wilokatte mollematte küljede peäle. Küpseta siis woiga pankoki panno sees, ja anna neid sojalt laua peäle ülles.


740. Panno leib. (Pfannenbrodt.)

Leika Wransk leiba kassinaste sörme paksuseks ja ni pitkaks wilokaks katki, kui sa tahhad, agga wotta se koor ümberringi ärra, ja kasta need wilokad rösa pima sisse, nina panne neid kohhe ühhe kiwwi waagna peäle. Wispelda siis monningad munnad hästi, sullata nattoke woid pankoki panno sees, ja kui se woi ülleskeeb, siis kasta need leotud saia wilud järrestikko munnade sisse, ja lasse neid panno sees nago teisedki Munkid küpseda, ja anna neid sojalt ülles.


741. Wüllitud leiwa Munkid. (Gefüllte Brodt-Munken.)

Harri se koor hea nisso saia peält ärra, ja leika sedda kahhe poik sorme paksuseks ja nisamma laiaks ning ühhe sorme pitkuseks tükkiks katki. Leika siis üht pissikest kaant igga tükki peäle, ja oönesta neid otsekui pissikessed laekad, ja wülli neid siis sissetehtud marjade, ehk Pomerantsi lihhaga. Panne need ärraleigatud kaned tükkide peäle, ja leppita igga üht omma kohha peäle illusaste kinni. Wispelda 6 munna rebbo ühhe näppo täie nisso jahhoga, kasta leiwad senna sisse, ja wereta neid siis ühteseggatud riwi-leiwa ja Sukro sees, ja küpseta neid mollemil küljel klaritud woiga pankoki panno sees.


742. Happo kore Munkid. (Sauer Schmant-Munken.)

Wotta 5 munna ühhe korteri happo kore peäle, agga wispelda need walged issepäinis kowwaks wahtuks. Wispelda siis se koor ja need munnad ni paljo nisso jahhoga ärra; et se taigen parrajaks saab, ja panne Sukrut, Kannelit, Kardemomid, ja wiimselt need munna walged, tassa ümberligutades senna sekka. Küpseta neid siis woiga kui teisedki Munkid pankoki panno sees. Panne agga tähhele, et se taigen ei pea mitte kaua seisma, waid sedda peab warsi küpsetama, pärrast kui need munna walged on sissepantud, se pärrast on se parrem, et kaht panno ühtlase prugitakse.


743. Omelet dö Sjambong. (Omelete de Jambon.)

Wotta ükspäinis sedda lahja lihha ühhest suitsetud ehk solasest kinkist, ja hakki sedda penikesseks. Wispelda 10 munna 4 lussika täie lihha-suppi, ehk weega, ja panne nattoke riwitud Muskati, Piprat, ja hakkitud Petersilli lehti senna sekka. Panne üks peo täis sest hakkitud kinkist senna jure, segga hästi ärra, ja küpseta sedda siis ühhest küljest rohke ossa woiga, pankoki panno sees, sedda agga küpsetades wotta need äred ümberringi lahti, et se wäddel, mis peäle on jänud, alla saab joosta ja rapputa sedda panno saggedaste, et se kook ei pölle ärra. Ni pea kui se peäl poolne külg weab ennast kangeks, siis kalla koki üllesandmisse waagna peäle kummuli, ja panne ümberringi äre üks kord sestsammast hakkitud kinkist senna koki peäle, ning ehhita sedda peäle pantud kinki korda wälja, nenda kui sa ial tahhad, ja anna sedda koki sojalt ülles.


744. Näkk kokid. (Schneckkuchen.)

Wotta üht korterit wet, 3 munna, poolt korterit klaritud woid, ja nattoke riwitud Sukrut; segga keik sedda hästi ärra, ja panne head nisso jahho senna sekka, ning peksa sedda lussikaga hästi. Panne siis se taigen, mis ni pehme peab ollema, kui ial sünnib, laua peäle, rulli sedda Taarti rulliga öiete öhhukesseks wälja, ja leika siis koki rattaga ni suuri ümmargussi koki wälja, kui pissikessed pu talrikkud, ning küpseta neid ahjus ehk Taarti panno sees. Agga ripputa riwitud Sukrut ja penikesseks tougatud Kannelit peäle, enne kui sa neid ahjo sisse panned. Alt poolt salliwad nemmad ennam pallawust, kui peält.


745. Koorani kokid. (Goranskuchen.)

Wotta 10 munna rebbo, üks Pitsklasi täis riwitud ja soölutud Sukrut, Pitsklasi täis klaritud woid ja nattoke riwitud Sitroni koort; segga keik hästi ärra, ja panne ni paljo head penikest nisso jahho senna sekka, et sedda Taarti rulliga sünnib laua peäl wäljarullida. Agga sedda pehmem se taigen jääb, sedda parrem se on. Saab se laua peäl wäljarullitud, siis panne sedda Musli ehk teiste pissikeste Wormide sisse, ja küpseta need kookid ahjo sees. Kes tahhab pango sissetehtud marjo ehk Krääm (Creme) nende sisse, kui neid üllesantakse. Nemmad woiwad ka ilma olla, agga siis peab sedda krusitud külge üllespiddi pöörma.


746. Pansk Munkid. (Echaudées d’Espagne.)

Wispelda 15 munna walged öiete kowwaks wahtuks. Se sünnib agga keigeparreminne sedda wisi tehha: Kalla need munna walged ühhe kiwwi krusi sisse, istu siis isse ühte nisugguse kohta, et tuul ja külm krusi sisse käib, ja wispelda ühte puhko ühhe käe pärrast, kunni se waht öiete kowwaks lähhäb, et se keik hopis wispli külge kinni hakkab; agga sedda wisplit peab hästi tihti äre wasto surruma, siis saad keigeparreminne sellega toime. Panne siis riwitud ja soölutud Sukrut ja nattoke tougatud Anisi ehk sedda riwitud kollast koort ühhe Sitroni peält senna wahho sekka. Saab se tehtud, siis wotta hobilt üks lussika täis sedda wahto äkkiselt krusi seest wälja, panne Pabberi peäle, ripputa soölutud Sukrut igga Munki peäle, ja lasse neid ahjo sees küpsta. Agga se ahhi ei pea mitte pallawam ollema, kuid et need 3 tundi ehk ennamgi aega seäl sees woiwad seista, et need läbbi ja läbbi kuiwaks sawad, ja siis woib neid noaga Pabberi peält lahti wotta. Needsinnatsed Munkid seiswad kül mönne päwa, kui neid agga ühhe hone sees hoitakse, mis hästi soe on.


747. Mandli leib. (Mandelschnitt.)

Harri pool naela maggusad Mandlid ja 3 ehk 4 tükki wihha Mandli koortest puhtaks, ja touka neid hästi penikesseks; panne siis 6 Loti riwitud Sukrut, ja 2 hästi wispeldud munna senna jure, ja segga sedda kaunist ärra. Leika sedda aego Raspli leiba wiloka wisi katki, panne need wilud rösti peäle, ja lasse neid ühhest küljest prunida, agga mitte ärrakörweda. Märi siis need ärraseggatud Mandlid sörme paksuste selle pruni külje peäle, panne need märitud wilokad Pabberi peäle, ja küpseta neid ahjus ehk Taarti panno sees pruunkoldseks. Panne neid pärrast Kastrulli sisse, walla poolt topi rööska koort ehk pima senna peäle, panne Sukrut, tük terwet Kannelit, ja terwet Sitroni koort senna jure, ja lasse neid sellega nattoke keeta, ning panne neid pärrast üllesandmisse waagna peäle. Te sedda Soosti 2 munna rebboga tummiks, wotta se Kannel ja se Sitroni koor seest ärra, ja walla sedda ülle. Kui koort ep olle, siis walla 2 lussika täit klaritud woid pima sisse, kui sa sedda tullele seäad. Sedda roga woib külmalt ja soalt süa.


748. Prae warda kook. (Spieskuchen.)

Wispelda 7 munna, agga üksnäs 3 omma walgega, kunni need hakkawad paksuks sama, panne siis ni paljo head nisso jahho senna sekka, et se keritab ennast, kui sa wisplit seest üllestöstad. Walla 6 Loti klaritud woid, mis keigest solast selge on, ühte puhko wispeldades, ja siis pool teist korterit rööska koort, agga nattoke hawalt, senna jure. Saab se hästi wispeltud, siis panne 10 Loti riwitud ja soölutud Sukrut, nattoke Muskatplomi, Kardemomid, ja siis jälle ni paljo jahho senna sekka, et se taigen jääb nago üks wäddel wee-pudder. Saab se nüüd hästi wispeltud, siis wotta wisplit seest ärra, ja peksa sedda ühhe pissikesse kulbiga kui ühhe poole tunni aega. Te sedda aego se prae wardas, wahheda poolt otsa, öiete pallawaks, woia sedda klaritud woiga, mässi pool leht Pabberit senna ümber, mis ka klaritud woiga on woitud, ja se-u sedda jämmeda löngaga kinni, kinnita agga need lönga otsad Pabberi peäle sedda wisi kinni, et neid ommal ajal jälle woib kätte sada. Pöra siis se wardas tulle äres ümber, ja kui se Pabber hästi pallawaks on sanud, ja woi ennamiste peält ärratilkunud, siis panne ühhe kiwwi waagna senna alla, tösta nattoke taignat, selle arro järrel, kui sa tahhad sedda koki pitkaks sada, warda peäle, panne agga tähhele, et need wiimsed Pabberi ja lönga otsad ei kaeta mitte kinni. Kui siis se taigen, mis warda peäl, nattoke kangeks ennast on lönud, siis märi sedda, mis waagna sisse on tilkunud senna peäle, sest se teeb sedda koki krusilliseks, ja annab temmale parremat näggo. Lasse sedda nüüd nattoke pruunkoldseks sada, ja tösta siis jälle sest torest taignast senna peäle, ja nenda peab ikka seddasamma wisi tehtama, kunni se taigen otsa saab. Kui agga se wiimne tores taigen on peäle töstetud, ja se mis waagna sisse on tilkunud, ka peäle märitud, siis ripputa Sukkati, ehk sissetehtud Pomerantsi kore träämlid senna peäle, ja kui pärrast se kook pruunkoldseks saab praetud, siis on ta walmis. Wotta siis se wardas tulle ärest ärra, te need lönga otsad lahti, wotta se kook illusaste warda peält ärra, tomma se Pabber löngaga tükkis tassa seest wälja, panne se kook waagna peäle, ja lasse sedda piisi peäl sojas, ehk ahjo sees, mis wägga pallaw ep olle, kuiwada, et ta murredaks saab. Kui sa annad ülles laua peäle, siis panne sedda külliti waagna peäle, ehk leika keskelt katki, ja seäa sedda püsti seisma. Sesinnane kook saab weel parremaks, kui Pomerantsi kore träämlid igga korra wahhel ripputakse, kui se taigen peäle töstetakse. Sedda koki peab 3 tundi ni kange tulle äres ümberkeerma, kui pradigi, ommeti ei pea se tulli wägga liggi ollema, et ta äkkitselt ei sa pruniks, sest siis temma seestpiddi jääb tahkeks.


749. Minjonettid. (Mignonetten.)

Wotta üht naela woid, pesse keik sool hästi seest ärra, panne tullele, ja liguta ümber, ja kui se saab nattoke ennam, kui pool sullatud, siis wotta tulle peält mahha, ja liguta sees ümber, kunni ta paksuks lähhäb. Wotta siis 8 munna, panne need munna walged issipäinis ühhe riista sisse, agga need rebbud ja 20 Loti head nisso jahho peab selle woiga ärraseggama, ommeti peab nattoke jahho senna sisse pantama, enne kui munna rebbud sissepannakse. Wotta 3 pitsklasi röäska koort ehk pima, segga sedda, nattoke hawalt, selle taignaga ärra. Te siis pissikessi ümmargussi ehk pitkerkonsi Pabberi laekud, wispelda munna walged wahtuks, kalla neid, tassa ümberligutades, taigna sekka, ja panne sedda warsi laekade sisse. Lasse neid pärrast ni kaua ühhe parrajaste ködud ahjo sees küpseda, kunni sa katseks ühhe koki katki murrad, ja nääd sedda seest, kui ühhe käsna ollewad, siis on naad walmis.


750. Woi Munkid. (Buttermunken.)

Wotta ühhe naela woi peäle 20 munna, agga 10 munna seest jäwad walged mahha, 16 Loti head nisso jahho, mis essite peab tulle ees nattoke seisma, et se ressedus tommab seest ärra, 24 Loti riwitud ja soölutud Sukrut, ja üht peo täit maggusad Mandlid, mis korest peab puhtaks harrima ja öhhukessiks pitkerkonsiks träämliks leikkama. Klari se woi tulle peäl, ja walla sedda ühhe süggawa kiwwi waagna sisse, ning liguta kulbiga ühhe külje poole ümber, kunni se külmaks jääb. Panne nüüd essite nattoke jahho senna sekka, ja siis need munnad, se Sukkur, se jahho, mis järrele jänud, ja se koor mis riwi rauaga ühhe Sitroni peält ärrariwitakse. Saab se taigen hästi pekstud, et se nago lehtseks lähhäb, siis tösta lussikaga Munkid Pabberi peäle, sillita neid, ja seäa et naad pitkerkonseks jäwad. Panne need Mandlid arwo Munkide peäle, ja tösta neid warsi ahjo sisse; agga se ahhi peab ni pallaw ollema, kui sa ühhe Pabberi tükki katseks senna sisse wiskad, se siis koldseks saab, kui se nanoke seäl sees on olnud. Ärra panne mitte wägga paljo kokid ühhe Pabberi tükki peäle. Sawad need küpseks, siis wotta neid ahjo seest wälja, lahhuta koki labbidaga Pabberi peält ärra, ja te neid ühhe Taarti rulli peäl kowweraks. Seddasinnast taignat woib ka pissikeste wask-Wormide sees küpsetada, agga siis ei pea ennam kui 12 Loti jahho woetama, ja keik munna walged peab heaks wahtuks issipäinis wispeldama, ning taignaga ärraseggama, kui taignat tahhab Wormide sisse panna, ja ahjo sisse tösta. Wormid peab hästi woidma, ja se ahhi ei pea mitte ni pallaw ollema, kui essimeste kokide pärrast tarwis lähhäb, sest needsinnatsed kokid wotwad ennam aega küpstes, kui need essimessed. Neid woib ka nisugguste Pabberi laekade sees küpsetada, kui need Minjonettidki, mis praego enne öppetati teggema.


751. Sukro Laastad. (Zuckerspäne.)

Peksa 15 munna rebbo ühtlase ühhe lussika täie penikesseks tougatud Anisiga, kunni need paksuks lähtwad; panne 12 Loti riwitud ja soölutud Sukrut senna sisse, liguta ümber, et se Sukkur sullab ärra, ja peksa siis 12 Loti head penikest nisso jahho senna sekka. Kasta ühhe sulle klaritud woi sisse, ja woia sellega laiad tinnatud plek- ehk wask-waagnad, ja kalla siis nattoke taignat senna sisse; märi sedda taignat öhhukeste waagnade sees wälja, ja panne warsi ahjo, panne agga tähhele, et need waagnad peawad öiete ühhe tassa seisma, et se taigen ei jose ennam teise äre poole. Saab se küpseks sanud, siis wotta waaynad ahjo seest wälja, ja leika äkkitselt need kokid laiaks ehk pitkerkonsiiks träämliks katki. Wotta siis träämlid ühhe laia noa, ehk pankoki labbidaga waagna seest wälja, ja kera neid ühhe Taarti rulli ümber, et need köwweraks jäwad. Agga sedda peab kermest tehtama, sest kui need ärrajahtuwad, siis ei lähhä naad ennam köwweraks.


752. Mandli Laastad. (Mandelspähne.)

Wotta 8 Loti riwitud ja soölutud Sukrut, 8 Loti maggusad ja 4 tükki wihhad Mandlid, harri korest puhtaks, ja touka neid hästi penikesseks. Panna 8 munna rebbo ühhe riista sisse, agga 3 munna walged peab ühhe teise riista sisse pantama. Panne nattoke wähhem kui pool sedda riwitud Sukrut ja 3 lussika täit klaritud woid munna rebbude sekka, peksa sedda hästi, kunni se Sukkur ärrasullab, ja panne siis ni paljo head nisso jahho senna jure, et sedda taignat laua peäl sünnib rullida. Rulli sedda siis Taarti rulliga öhhukesseks wälja, ja wispelda need 3 munna walged hästi, ja segga neid nende tougatud Mandli ja suurema ossa selle järrele jänud Sukroga ärra. Saab se hästi ärraseggatud, siis märi sedda ühhe noaga öhhukeste wälja selle rullitud taigna peäle. Agga siis peab sinnul üks lussika täis waar- ehk kirsi- ehk soostra marja Sahwti ollema, mis riwitud Sukroga ärraseggatud on, kasta ühhe sulle senna Sahwti sisse, ja mali sedda siis arwo senna peäle. Ripputa wimaks sedda järrele jänud Sukrut senna peäle, ja leika sedda taignat kahhe sörme laiaks ja ühhe korteri pitkusiks träämliks katti, panne Pabberi peäle, ja lasse neid ahjo sees küpseda. Sawad need küpseks, siis tomba se Pabber ahjo su ette, ja wotta pankoki labbidaga ühhe träämli hawalt wälja, ja kera need warsi Taarti rulli ümber köwweraks. Agga se peab kermest tehtama, sest kui need träämlid külmaks jäwad, siis ei anna need ennast mitte köwweraks.


753. Hööwli Laastad. (Hubelspähne.)

Panne ni paljo riwitud ja soölutud Sukrut ühhe pissikesse Tee tassi täie Parberitsi Sahwti sekka, et se sest hästi paksuks saab, panne ka nattoke riwitud koort ühhe wärske Pomerantsi peält senna jure, segga keik hästi ärra, märi sedda öhhukeste wälja ühhe Ablati peäle, ja leika siis se Ablat poigiti kahhe sörme laiaks träämliks katki. Panne siis noppeste need träämlid ühhe ümmarguse pu ümber, mis Pabberiga ümbermässitud on, ja seäa sedda kange tulle lege ette, panne agga ühhe waagna pu alla, et se mis tilgub peält ärra, raisko ei lähhä. Kui need träämlid tulle ees nattoke kuiwaks läinud, ja hakkawad ennast köwweraks löma, siis pöra se pu teise küljega tulle wasto, et need träämlid ka teisel küljel kuiwaks sawad. Saab se tehtud, siis wotta neid pu peält holega ärra, ja panne neid äri möda ühhe soja potti ahjo peäle, siis need lähtwad isseennesest weel köwweramaks. Neidsinnatsid koki tehhes ei pea sa mitte aeglane ollema, se tulli ei pea ka mitte nödder ollema, sest siis tilgub wägga paljo Sahwti peält ärra, ja nemmad ei sa mitte hiilgawad Kölari. Tahhab sa neid koldse karwasiks sada, siis wotta Parberitsi Sawti assemel Sitroni Sahwti ja riwitud koort ühhe Sitroni peält, ja walmista neid sedda samma wisi.


754. Kanneli Laastad. (Canelspähne.)

Wota 10 munna rebbo, 10 Loti Sukrut, 10 Loti Mandlid, üks werendeel Loti Kannelit, ja üks werendeel Loot Kardemomid. Touka need rohhud ja se Sukkur, igga suggu issi tukkis, hästi penikesseks, segga neid munna rebbudega ärra. Leika Ablati ruti ehk träämli wisi katki, märi taignat träämlide peäle, ja panne neid pankoki labbidaga kermest Taarti panno sisse, et se taigen ei jose laiale; saab agga üks trämel peäle märitud, siis peab sedda warsi panno sisse pantama. Panne tahhele, et se kangem pallawus peab peält ollema, ja ni pea kui need küpseks sawad, siis panne neid ühhe Taarti rulli peäle, siis need köwweraks lähtwad. Needsinnatsid laastad on parremad mao kui näo polest.


755. Krokang. (Croquan.)

Wispelda 8 munna rebbo poole naela riwitud ja soölutud Sukroga, ja segga neid siis 3 lussika täie klaritud woi, ja ni paljo nisso jahhoga ärra, et sedda taignat laua peäl woib öhhukeseks wälja rullida. Wotta siis üks Kastrul, mis mitte laiem ep olle, kui se wagen, mis peäle se Krokang saab üllesantud. Leika siis waagna suurusse järrele üks kook selle wäljarullitud taigna seest, pöra se Kastrul ümber, woia se pohhi wäljaspiddi klaritud woiga, panne se kook senna peäle, ja lasse sedda leige ahjo sees küpseda; saab se küpseks, siis wotta se Kastrul ahjo seest wälja, ja kui se kangem pallawus koki seest ärrajahtunud, siis panne sedda üllesandmisse waagna peäle. Woia siis jälle se Kastrul klaritud woiga öhhukeste; leika sest üllejänud taignast penikessed träämlid koki rattaga wälja, panne ka neid wäljaspiddi Kastrulli pohja peäle pissikeste ruti wisi, ja lasse need otsad ümberringi möda Kastrulli ni pitkalt mahha käia, kui sa tahhad sedda Krokani körgeks sada, ja panne siis ühhe penikesse träämli senna ümberringi, mis need otsad peab kinni katma, ja märi neid wispeldud munnadega, et nemmad hästi kinni hakkawad. Panne agga tähhele, et se Krokang mitte ni körgeks ei sa, et se isseennesest katki langeb. Saab se tehtud, siis küpseta sedda ahjo sees, wotta se Kastrul seest wälja, ja lasse seista, kunni se kangem pallawus seest saab ärrajahtunud. Lahhuta siis se Krokang holega Kastrulli pohja peält ärra, et se mitte ei lähhä katki. La-uta sedda aego sissetehtud marjo ehk Pomerantsi lihha ehk mis sa tahhad senna essimesse koki peäle, öhhukeste wälja, panne siis se rutilinne kaas peäle, hoia agga, et Wüllingisse ei putu, waid et se kui üks korw seal ülle seisab, ja siis woib sedda laua peäle üllesanda. Kes sedda weel kännamaks tahhab tehha, wötko tük Sukrut, sullatago pitkamissi ja keetko sedda nattoke ühhe tinnamatta punnase ehk walge wask panno sees; katsu sedda sörmede wahhel, ja kui se wännib nago löng, siis on se hea. Tösta siis tulle peält mahha, liguta nattoke ümber, ja kui kangem pallawus seest ärra saab läinud, siis kasta ühhe kange wispli senna sisse, tomma sedda senna ja tenna Krokani ülle, et se Sukkur lähhäb otsekui penikesseks löngaks, siis se naitab illusaste wälja.


756. Sukro kokid. (Zuckerkuchen.)

Wotta 3 munna walget, wispelda neid kowwaks wahtuks, panne sedda riwitud koort ühhe wärske Sitroni peält, ja ni paljo riwitud ja soölutud Sukrut senna sekka, et se kowwaks taignaks lähhäb. Kloppi sedda siis ni paksuks wälja kui üks wie koppeki tük, ja leika sedda wäljakloppitud taignat ühhe illusa Wormiga lillikeste ehk lehte wisi katki. Peksa siis Parberitsi Sahwti ja Sukrut seggaminne, kasta ühhe sulle senna sisse, ja mali nisuggused kirjad kokide peäle kui sa issi tahhad. Panne neid siis sukrutud Pabberi peäle, ja küpseta neid leige ahjo ehk Taarti panno sees, tullega all ja peäl. Agga all peab suurem pallawus ollema, kui peäl, ja ni pea kui need küpsed on, siis wotta neid noaga Pabberi peält ärra, agga hoia, et need katki ei lähhä.


757. Kuida woid klaritakse, mis sees kokid peab keedetama. (Wie Butter, worin Gebäckniß gekocht wird, abgeklart werden muß.)

Wotta ni paljo woid, kui sa kokide pärrast arwad tarwis ollewad, lasse sedda tulle peäl tassa keeta, kunni se ennast lahhutab; tösta siis tulle peält mahha, ja kui keik, mis paks on, pohja wajub; siis wotta wahto holega peält ärra, ja kalla keik, mis klaar on, peält ärra, hoia agga, et ühtegi sola, egga pakso senna sekka ei tulle. Kui sedda hästi klaritakse, siis peab se otsekui üks ölli ollema. Se ei pea mitte wägga kaua egga wägga kowwaste keema, et se mitte ärra ei körwe.


758. Sukro Truwit. (Zuckerstruben.)

Wotta 7 munna walget ja üht munna rebbo, 12 Loti riwitud ja soölutud Sukrut, 11 ehk 12 Loti head nisso jahho; wispelda essite need munnad nattoke issiärranis, agga Sukroga wispelda neid ennam, ja panne wiimselt jahhud senna sekka. Saab se hästi seggaminne pekstud, siis panne klaritud woid ühhe pissikesse tinnatud wask pannoga tassase sütte tulle peäle, ja kui se keeb, siis wotta ühhe trehtri, mis ep olle wägga jämmeda piboga, panne se taigen trehtri sisse, et se pibo läbbi woi sisse joseb. Wi agga se trehter woi ülle ettesi ja taggasi ja ümberringi, kunni need röngad, teine teisest kinni hakkawad, ja need Truwid läbbi paisiwad. Saab se kook alt küljest küpseks, siis pöra sedda kahhe ohhukesse pu labbidaga ümber, ja kui se teine külg ka on küpstud, siis tösta sedda koki nendesamma labbidattega panno seest wälja, ja panne sedda ühhe ümmarguse pu peäle, mis halli pehme Pabberiga on ümbermässitud. Agga wotta sedda mitte pu peält ärra, enne kui se külmaks saab, siis jääb ta köwweraks. Sedda wisi saab ikka tehtud, kunni se taigen ärra löppeb. Nendesinnaste kokide jures on tähhele panna, et kui wägga kassinaste jahho taigna sisse pannakse, et ta liig wäddel on, siis jäwad kokid wägga raswaseks. Neid peab ka holega küpsetama, et need katki ei lähhä, sest et need wägga murredad on.


759. Inglise Nitt. (Englisch Schnitt.)

Wotta 6 munna pool teist korteri pima peäle, ja wispelda sedda hea nisso jahhoga hästi, et se jääb kui üks tummi witmoos. Woia siis ühhe tinnatud wask- ehk tinna waagna woiga hästi ärra, kalla se taigen senna sisse, ja panne sedda kanega ühhe keewa wee paja peäle, et ta head kinnitust saab. Kalla siis se taigen waagna seest ühhe laua peäle kummuli, lasse külmaks jäda, leika sedda sörme pitkussiks tükkiks katki, ja leika need tükkid kummagis otsas löhki, ning keeda neid klaritud woi sees.


760. Sukro kokid woi sees. (Zuckerkuchen in Butter.)

Wotta 10 munna rebbo ja ni paljo riwitud ja soölutud Sukrut, kui sa mao pärrast arwad tarwis ollewad, ja peksa sedda lussikaga hästi. Riwitud Sitroni koor, ja nattoke Anisid andwad ka head maggo, kui neid tahhetakse senna sekka panna. Panne siis ni paljo head nisso jahho senna jure, et sedda laua peäl woib rullida, ja wormi neid hirwe sarwe ehk rönga wisi, ehk missugguse Munstri järrel sa isse tahhad, ja leika arwad riipsud äärte sisse, et otsekui okkad kokide teise külge jäwad. Panne neid siis keewa klaritud woi sisse, ja keeda neid küpseks. Sissepannes hoia agga, et ühtegi jahho senna sekka ei tulle, sest siis se woi körweb ja ka-utab omma rammo ärra. Panne ni mitto koki hobilt sisse, kui mahhuwad, agga ommeti ärra panne wägga täis, sest et need paisuwad. Sawad need küpseks, siis panne neid halli pehme Pabberi peäle, et se rasw seest ärratommatakse.


761. Klenätid. (Heidnische Kuchen.)

Te se taigen seddasamma wisi, kui seddagi kästi tehha, mis praego öppetati; agga wotta 6 munna rebbo peäle 2 lussika täit rööska koort ehk pima, Sukrut, ja ni paljo head nisso jahho, kui ühhe pehme taigna pärrast tarwis lähhäb, et sedda waewalt woib laua peäl wäljarullida. Panne siis se taigen laua peäle, rulli sedda Taarti rulliga wälja, leika koki rattaga 2 sörme laiusi träämlid, punnu neid kaks ja kaks krantsi wisi kokko, ja keeda neid klaritud woi sees. Kui sa wähhema kulloga tahhad aina sada, siis jätta need munna walged ka senna sekka.


762. Ouna Munkid. (Aepfel-Munken.)

Wotta ühhe korteri rööska pima ja 4 munna, ja wispelda ni paljo jahho senna sekka, et se jääb kui üks tummi witmoos. Wotta siis oune, kori ja leika neid wiloka wisi katki, mulju se seemne südda sörmkübbaraga seest ärra, ja kasta neid taigna sisse. Wotta neid lussikaga seest wälja, nenda et nattoke taignat ka nende jure jääb, ja panne neid järrestikko klaritud woi sisse. Agga need ei pea mitte wägga kitsalt riista sees ollema, et nendel maad on wäljapaisuda. Kui need ühhest küljest on küpsetud, siis pöra neid ümber, et se küpsmatta külg alla jääb, ja kui sa panno seest wottad ülles, siis panne neid halli pehme Pabberi peäle. Kui nisuggused kokid, mis woi sees keedetakse halli pehme Pabberi peäle sawad pandud, siis se rasw tommab seest wälja.


763. Ouna Munkid wüllitud ounest. (Aepfelmunken von gefüllten Aepfeln.)

Wotta Porstorpi oune, kori neid, leika üks wilokas teise otsa peält ärra, kaewa se seemne südda seest wälja, ja wülli neid sissetehtud Pomerantsi lihha ehk sissetehtud marjadega, ommeti ilma Sirupita. Panne siis se ärraleigatud wilokas jälle peäle, ja kinnita sedda ühhe penikesse pilbaga kinni. Te siis nendasuggust taignat kui praego enne öppetati, kasta ounad senna sisse, ja keeda neid klaritud woi sees.


764. Ouna Munkid teist wisi. (dito auf eine andere Art.)

Kori oune, leika üks wilokas teise otsa peält ärra, ja kaewa seemne süddamed seest wälja. Keeda siis kowwa ouna-Moosi, saab se Moos agga külmaks, siis segga sedda riwitud Sukkati, tougatud Mandli, riwitud Sitroni kore, ja riwitud Sukroga ärra. Saab se Moos hästi ärraseggatud, siis wülli sedda nende oöneste ounade sisse, ja panne se ärraleigatud wilokas ühhe penikesse pilbaga peäle kinni. Te siis taignat, nendasammoti kui jo enne on öppetud, kasta need ounad senna sisse, ja keeda neid klaritud woi sees.


765. Pekkitud ouna Munkid. (Gespickte Aepfel-Munken.)

Kori oune, ja wotta seemne süddamed Prits-piboga seest wälja, ja pekki neid siis illusaste Sukkati ja Mandliga, mis träämli wisi on katki leigatud. Kasta neid siis nisugguse taigna sisse, mis teistegi ouna Munkide tarwis tehhakse, ja keeda neid klaritud woi sees.


766. Prits Kokid. (Spritzkuchen.)

Wotta pool teist korteri pima, ja 24 Loti head nisso jahho, agga kuiwata need jahhud nattoke, enne kui sa neid wagid. Panne se piim tullele, ja kui se ülleskeeb, siis panne jahhud ühhe kulbiga senna sisse, ja peksa hästi. Sedda peab ni kaua tulle peäl peksma, kunni se paja küljest ärralahkub. Saab se sedda wisi keenud, siis wotta tulle peält mahha, ja panne 8 munna, agga üksnäs kaks hawalt, ikke hästi pekstes, senna sisse. Sedda peab waljust peksma, et se ei jä klimpilisseks. Saab se tehtud, siis panne sedda taignat Pritsi sisse, ja mulju sedda keewa klaritud woi sisse. Tuule-Munkid tehhakse sestsammast taignast sedda wisi: wotta lussikaga nattoke taignat hawalt, ja panne sedda keewa klaritud woi sisse.


767. Prits kokid, ahjo sees küpstud. (Spritzkuchen im Ofen gebacken.)

Klari 18 Loti woid keigest solast hästi puhtaks, ja panne poolt topi rööska pima tullele. Kui se jo tahhab ülleskeeta, siis walla se klaritud woi senna sisse, ja kui se pärrast hästi keeb, siis wispelda 21 Loti head nisso jahho senna sekka, ja keetes peksa sedda kulbiga waljust, kunni se paja küljest ärralahkub. Tösta siis tulle peält mahha, lasse külmaks jäda, ja sötku 10 munna, agga üht hawalt senna sisse. Panne siis se taigen Pritsi sisse ja mulju sedda jahhutud Pabberi peäle. Panne siis warsi need kokid ahjo, ja küpseta neid hästi.


768. Kokid Prunellist ja Mandlist. (Kuchen von Brunellen und Mandeln.)

Panne 4 munna ühhe korteri pima sekka, wispelda hästi, ja segga sedda ni paljo hea nisso jahhoga ärra, et se jääb kui üks tummi Witmoos. Poeta siis koritud Mandlid ja Prunellid kordamissi korteri pitkuse raudtratide peäle ni tihti, et need teine teisesse nattoke puutwad. Kui need raudtradit täis on poetud, siis kasta neid taigna sisse, ja panne neid siis warsi keewa klaritud woi sisse, ja kui nemmad nattoke pruunkoldseks sawad, siis wotta seest wälja, ja lasse külmaks jäda; kasta neid jälle senna taigna sisse, ja küpseta neid pärrast pruunkoldseks. Sawad need kül küpstud, siis tomma need tratid holega seest wälja, et need kokid katki ei lähhä. Kui tahhetakse, siis sünnib ka Plomid, Rosinad, ja Sukkati tükkid nenda sammoti walmistada, agga kiwwid peab essite seest wäljawotma. Monningad kokid woib pitkiti katki leigata, ja teiste ümber wäljaehhitamisseks panna.


769. Sukro leiwa Munkid. (Zuckerbrods-Munken.)

Wispelda üht korteri Wransk wina ja 4 munna jahhoga ärra, et se jääb kui üks parrajas Witmoos. Wotta tuwitud Prunellid, oune ehk sissetehtud marjo, mis peäle paljo Sirupi ep olle, wotta ka ümmargusi ehk pitkerkondsid Sukro leibo, ja panne neid kaks ja kaks kokko, agga nattoke sissetehtud marjo peab nende wahhele pantama. Kasta neid siis taigna sisse, ja keeda neid klaritud woi sees. Sawad need küpseks, siis wotta seest wälja, ja panne neid halli pehme Pabberi peäle.


770. Needsammad teist wisi tehtud. (dito auf eine andere Art.)

Kasta Sukro leibo Parberitsi ehk Sitroni Sahwti sisse, ja panne neid siis körwastikko ühhe kiwwi talriko peäle, kunni se Sahwt hästi nende sisse tommab. Kasta siis need Sukro leiwad wispeldud munnade sisse, ja wereta neid riwi-leiwa sees ümber; ning küpseta neid nattokesse klaritud woiga pankoki panno sees kummagil küljel pruunkoldseks. Neid woib ni hästi sojalt kui külmalt üllesanda.


771. Kokid Porgani wisi. (Kuchen in Façon von Porkanen.)

Pesse Porganid, ja keeda neid wee sees tümmaks, kori siis ja riwi neid riwi raua peäl. Wotta siis neid riwitud Porganid 22 Loti, ja segga neid 12 Loti riwitud Sukro, 12 Loti koritud ja penikesseks tougatud Mandli, 10 munna rebbo, ja ni paljo nisso jahhoga ärra, et se parrajaste kowwaks taignaks lähhäb, ja et sedda laua peäl woib rullida, ja Porgani wisi wormida. Neid rullides pista ühhe wispli oksa kaunist süggawast selle jämmeda otsa sisse, siis woib neid parreminne wormida. Panne neid siis keewa klaritud woi sisse, ja lasse keeta, kunni need küpseks sawad. Pärrast panne neid halli pehme Pabberi peäle, ja wotta need pilbad seest wälja. Kui sa annad ülles, siis pista Porgani ehk Petersilli lehte pilbaste assemel senna otsa sisse.


772. Kokid Saksama pähkle wisi. (Kuchen in Façon von Wallnüssen.)

Segga 3 munna, 3 lussika täit rööska pima, Sukrut, ja nattoke tougatud Kannelit teine teisega ärra; panne ni paljo riwitud Sjokollati senna sekka, et se lähhäb kowwaks, kui üks kowwa pudder, ja et temma musta Koläri saab. Sötku sedda siis laua peäl hea nisso jahhoga, et se jääb kui üks taigen, ja leika sest ni suuri tükkid wälja, et need pähkle Wormide sisse suggewad; ripputa agga essite jahho Wormide sisse, ja wajuta se taigen hästi, igga poole sisse, et se näitab wälja, kui üks pähkle koor. Panne siis tougatud Mandlid, mis nattokesse wihha Mandli, munna walge, ja Sukroga on ärraseggatud, igga poole sisse. Wajuta nüüd mollemad pooled kokko, se se taigen, mis kummagi poole sisse on pandud, hästi ühte kinnihakkab. Leika agga keik sedda taignat ärra, mis Wormi wahhelt wäljatulleb, kui sedda kokko wajutakse, ja kalla siis need kokid Wormide seest wälja. Sedda wisi peab ikka tehtama, kunni se taigen ärralöppeb, ja siis keedetakse need tehtud Saksama pähkled woi sees. Need Wormid peawad tinnast tehtud ollema, ühhe pissikesse röngaga kummagil küljel. Ja kui nisuggusi Wormid ep olle, siis woib nende assemel Saksama pähkle kored prukida.


773. Kirjud kokid. (Bunte Kuchen.)

Raspli riwi rauaga se koor 2 ehk 3 raspli leiwa ehk saia peält ärra, ja leika neid ni paksuks wilokaks katki, kui üks wie koppeki tük. Sa pead peoti leiba leikama, ja pohjast hakkama, nenda et terwe pohhi sul essimesseks wilokaks jääb. Panne siis kirsi-marja lihha, mis Sukroga on ärra seggatud, ehk muid sissetehtud marjo, mis lia rohke Sahwtiga ep olle, igga wiloka wahhel. La-uta need marjad igga wiloka peäle ni paksuste wälja, kui üks wie koppeki tük, agga mitte wägga liggi äre peäle. Panne siis need wilokad teine teise peäle, et igga leib jälle omma modo saab, ja pista penikessed pilbad nende läbbi, et need kous jäwad seisma. Kasta siis ühhe sulle wispeldud munnade sisse, ja märi need wahhe kohhad, lasse need leiwad nattoke seista, ja te sedda aego üks taigen pool teist korterist rösa pimast, 6 munnast, ja ni paljo jahhust, et se rönga wisi keritab, kui sa wisplit seest üllestöstad. Kasta need leiwad selle taigna sisse, ja keeda neid klaritud woi sees, kunni need illusat Koläri sawad. Panne neid pärrast halli pehme Pabberi peäle, et naad külmaks jäwad, ja leika neid pitkiti ehk poigeti öhhukessiks wilokaks katki, ja anna neid wiimselt wisi pärrast waagna peäle ülles. Nisso saia assemel, woib ka pitkerkonsi Wransk Sukro leibo prukida.


774. Amurettid. (Amouretten.)

Wotta ühhest härjast poolt naela selja üddi, harri se peälminne nahk hästi peält ärra, kaapi ja lopputa hästi, ja kuppata sedda nattokesse Loorbäri lehte, ja terwe Pipraga, solatud wee sees ülles. Kui agga ülles keeb, siis wotta wahto holega peält ärra. Leika se üddi pool sorme pitkusiks tükkiks katki, panne neid essite linnase ride peäle, ja kasta siis igga tük taigna sisse, mis nattoke paksem peab ollema, kui se, mis ouna Munkide tarwis tehhakse, ja küpseta neid klaritud woi sees.


775. Krääm Writt. (Creme Fritte.)

Wispelda essite 6 munna hästi, ja panne poolt topi rööska pima, üht Tee-lussika täit Oransi wet, ja üht peo täit riwitud Sukrut senna jure. Segga keik hästi ärra, ja kalla sedda ühhe woitud pläkk Wormi ehk tinna waagna sisse, mis siis ühhe keewa wee paja peäle peab töstetama. Panne kaas, sütte tullega peäl, Wormi peäle. Saab se Krääm pruniks ja hästi paksuks, siis kalla sedda ühhe waagna peäle kummuli, agga se wagen peab pool wilto seisma, et se wäddel peält ärrajoseb. Saab se hästi külmaks sanud, siis leika sedda ühhe sörme pitkusiks ja 3 wie koppeki paksusiks wilokaks katki. Wispelda siis 2 munna, ja walla poolt korteri rööska pima, ja ni paljo head nisso jahho senna jure, et se saab kui üks parrajas Witmos. Wereta siis need wilokad nisso jahho sisse, ja kasta neid selle Witmosi sisse; agga so sörmed peawad puhtad ollema. Küpseta neid wiimselt wärske keewa klaritud woi sees, et naad mollemil küljel pruunkoldseks lähtwad. Se sissekastminne Witmosi sisse woib ka mahhajäda, kui need wilokad ükspäinis nisso jahho sisse kastetakse, agga siis peab 12 munna ja poolt topi pima Kräme tarwis woetama.


776. Munna kook pekkiga. (Eyerkuchen mit Speck.)

Wotta 10 munna, walge ja rebboga tükkis, ühhe poole tobi rösa pima peäle, ja wispelda üht lussika täit head nisso jahho senna sekka. Leika monningad öhhukessed tükkid raswast pekki, ja prae neid pankoki panno sees, agga mitte ni paljo, et need pruniks jäwad. Saab siis se pekki rasw sullanud, ja se pann hästi pallawaks, siis kalla poole ossa sest taignast senna peäle, panne kaas peäle, ja lasse küpseda tullega all ja peäl. Te selle taignaga, mis ülle jänud, seddasamma wisi. Kui need kokid kahhe panno sees ühtlast küpsetakse, siis neid sedda parreminne woib sojalt hoida, ja kui neid antakse ülles, siis saab se teine kook teise peäle pandud. Kes pekki ei tahha koki sisse panna, nühkigo sedda panno raswase pekki, ehk woiga hästi ärra; agga se pann peab ikka hästi pallaw ollema, enne kui se taigen saab sissepandud.


777. Pärmi Munkid. (Gästmunken.)

Wispelda 7 munna hea nisso jahhoga; te sedda aego poolt topi rööska pima öiete pallawaks, agga lasse sedda mitte ülleskeeta. Walla siis sedda pima, allati wispeldades, nattoke hawalt munnade peäle. Walla üht korterit klaritud woid senna sisse, ja wispelda jälle ni paljo head nisso jahho senna sekka, et se rönga wisi keritab, kui sa wisplit seest üllestöstad, ja panne üht lussika täit head pärmi sisse. Lasse sedda siis piisi peäl seista ja üllestöusta, ja küpsem need kokid Munkpanno sees. Agga kasta ühhe sulle klaritud woi sisse, ja woia need panno augud essimest korda, ja siis polle neid ennam tarwis woida. Kui need kokid ühhel küljel küpseks sawad, siis pöra neid ümber: Kui agga se pann kanega on, ja neid tullega alt ja peält küpsetakse, siis polle mitte tarwis neid ümberpöörda. Neidsinnatsi Munkid sünnib ka pankoki panno sees küpsetada, kui üks lussika täis taignat arwo senna sisse saab pandud.


778. Riwi-leiwa kook. (Reibbrods-Kuchen.)

Leika se koor saia peält ümberringi ärra, leika siis se sai pissikessiks öhhukessiks wilokaks katki ja wotta neidsammo wilokaid 28 Loti. Walla siis poolt topi ülleskeedetud rööska pima, ni pallaw kui ta on, senna peäle, panne ka tük woid, ni suur kui üks pissike kanna munna, senna jure, ja lasse sedda seista, kunni se leib hästi liggub, ja piim külmaks lähhäb. Wispelda siis 10 munna hästi, panne neid, ja tougatud Kannelit ehk Kardemomit, riwitud Sitroni koort ja nattoke Sukrut senna jure. Segga keik hästi ärra, ja kalla sedda taignat ühhe Wormi sisse, mis woiga on woitud, ja lasse sedda ahjo sees, ehk piisi peäl tullega alt ja peält küpseda. Sedda koki peab sojalt söma.


779. Porgani Munkid. (Porkanenmunken.)

Wotta poolt topi torid riwitud Porganid, 6 munna, üht korteri rööska koort ehk pima, 7 Loti tougatud nisso webakkid, 7 Loti head nisso jahho, üks werendeli korter sullatud woid, ja üht peo täit riwitud Sukrut, ja peksa keik ühhe pu-lussikaga hästi. Küpseta sedda siis Munkpanno sees nattokesse woiga, nenda kui teisigi Munkid. Kui rööska pima prugitakse, siis peab nattoke rohkeminne woid wotma. Agga röösk koor on ikke parrem.


780. Sörmkübbara Munkid. (Fingerhutsmunken.)

Keeda poolt topi rööska pima ülles, panne nattoke riwitud wärske Sitroni koort, ehk penikesseks tougatud kuiwa Sitroni koort, ja ni paljo head nisso jahho senna sekka, et se ni kowwaks lähhäb, kui sedda ial woib sada. Sötku ja peksa sedda ühhe pissikesse kulbiga tulle peäl, kunni se pajast ärralahkub, ja tösta siis se taigen ühhe waagna sisse, ning segga sedda 6 munnaga ärra. Agga ärra panne ennam kui üht munna hawalt sisse, ja sedda wahhet, peksa taignat hästi, et ühtegi klimpi sees ep olle nähha. Pista siis käed jahho sisse, ja wormi sest taignast ni laiad ja paksud kokid, kui ouna Munkid. Leika sörmkübbaraga keskelt ühhe augo nende sisse, ja panne neid keewa klaritud wärske woi sisse. Kui need woi sees nattoke kangeks sanud, siis wotta seest wälja, ja panne neid ühhe laua peäle, ja ni pea kui need külmaks jäwad, siis leika ümberringi täkked äärte sisse, panne jälle woi sisse, ja lasse neid täisi küpseda.


781. Truwid. (Struben.)

Wotta 10 munna peäle 2 naela head nisso jahho, tougatud Kardemomid, nattoke Sahwrani, ja 3 korterit rööska pima, mis agga nattoke leigeks peab tehtama. Wispelda essite nattoke jahho munnade sisse, ja walla siis nattoke pima senna jure, ja nendakao saab ikka jahho ja pima nattoke hobilt sissepandud, kunni keik hästi seggaminne on wispeldud, panne ka nattoke pärmi sisse, ja kui se hakkab üllestöusma, siis peab need kokid warsi küpsetama. Panne tähhele, et se trehtri piip ei pea nutte wägga kitsas ollema, sest siis need kokid raswaseks jäwad; se woi peab ka kaunist kermeste keema. Sedda taignat peab ühhe kiwwi krusi sees teggema, mis ühhe Salwetti ja pu-talrikoga saab kinni kaetud, ja siis piisi peäl pandud, et se touseb ülles.


782. Makroon kokid. (Makronkuchen.)

Wotta 8 munna rebbo, 4 lussika täit rööska koort, 4 lussika täit penikest riwitud Sukrut, ja 4 lussika täit klaritud woid. Peksa sedda hästi, ja panne ni paljo head penikest nisso jahho senna sekka, et sest üks hea pehme taigen jääb, mis wägga öhhukeste kui üks höbbe kümme koppeki tük peab wäljarullima. Wotta siis üks Tee-kaus ni suur, kui need augud Munkpanno sees on, ja leika sedda taignat selle kausi järrele katki. Pista noa otsaga arwo kokide sisse, panne neid Munkpanno augude sisse, ja kupseta neid leige ahjo sees, ehk piisi peäl tassa tullega alt ja peält, agga se kaas, misga se pann kinnikaetakse, peab panno peäle öiete hästi suggema. Sawad need kokid küpseks, siis kalla panno seest wälja, ja lasse neid külmaks jäda. Wotta sedda aego 24 Loti maggusad Mandlid, ja 2 Loti wihhad Mandlid, harri puhtaks, ja touka neid nattokesse Rosi weega, agga mitte wägga penikesseks, segga neid 13 Loti penikesse riwitud Sukroga ärra, ja lasse neid talriko sees Wüürpanno peäl ni paljo kuiwada, se need nago murrenewad. Agga kuiwatades liguta ümber, et need milgi kombel ei lähhä pruniks. Saab se tehtud, siis wotta need ärraseggatud Mandlit tulle peält ärra, ja lasse neid külmaks jäda. Wispelda sedda aego 3 munna walget wahtuks, ja panne need kuiwatud Mandlid ja Sukrut senna sekka. Saab se waht Mandlitte ja Sukroga hästi ärraseggatud, siis märi sedda noaga kokide peäle, moista: selle ümmarguse külge peäle, ja panne neid siis ahjo ehk Taarti panno sisse nödra tullega kuiwama; sest need peawad üsna walged nago Makronid ollema.


783. Mandli kook woiga. (Mandelkuchen mit Butter.)

Wotta 12 tükki wihha Mandlid ühhe naela maggusa Mandlitte peäle, harri puhtaks, ja touka neid penikesseks. Wotta 10 lussika täit klaritut woid, ja liguta sedda ümber, kunni se külmaks saab. Panne 7 munna rebbo, 10 lussika täit rööska koort, 20 Loti tougatud ja soölutud Sukrut, se koldne koor mis ühhe Sitroni peält saab riwitud, ja need tougatud Mandlid senna woi sekka. Peksa sedda ühhe tunni aega, allati ühhe külje poole. Agga nattoke enne, kui se kook saab ahjo sisse pandud, siis wispelda keik munna walged kowwaks wahtuks, panne neid ühtlase 5 Loti tougatud nisso webakkidega, tassa ümberligutades, senna sekka, ja ni pea, kui keik hästi on ärraseggatud, siis kalla se taigen Wormi sisse, mis hästi on woitud, ja tougatud kuiwa leiba pohja peäle ripputatud, ja lasse sedda ahjo sees pool teist tundi küpsta. Seddasinnast taignat woib ka pissikeste Wormide sees küpsta, ja siis ta weel parremaks jääb, agga Wormid peab woidma, ja tougatud kuiwa leiba sisse ripputama, ja ni pea kui need kokid sawad küpseks, siis peab neid seest wäljakallama, sest külmalt ei tahha need mitte Wormide seest lahkuda.


784. Sissetehtud marja kook. (Kuchen von eingemachten Sachen.)

Wotta pool teist werendeli korterit klaritud woid ühhe poole korteri sissetehtud marjade peäle; olgo need waar-soostra- ehk kirsimarjad, et need agga Sukroga on sissetehtud, ja et nendel pitka Sirupi ep olle, siis on se ükspuhhas. Kui se kangem pallawus woi seest ärra saab läinud, siis segga sedda marjadega ärra, ja panne siis 12 munna rebbo senna sekka, ning liguta ümber, kunni se hakkab paksuks löma. Wispelda sedda aego keik munna walged kowwaks wahtuks, ja kui se essimenne roog paksuks läinud, siis panne neid ühtlase 5 Loti penikesseks tougatud nisso webakkidega, tassa ümberligutades, senna sekka, kalla siis warsi ühhe Wormi sisse, mis hästi woitud on, ja küpseta sedda ahjo sees. Seddasamma wisi woib seddasinnast koki ouna Mosist tehha, mis Sukroga on kowwaks keedetud, nago olleks need ounad sissetehtud. Nenda ka Tikkelbäri Mosist. Seddasinnast taignat sünnib ka pissikeste Wormide ehk Munkpanno sees tullega alt ja kane peäl küpsetada.


785. Ouna kook. (Aepfelkuchen.)

Kori need ounad, leika neid katki, ja harri keik seemne süddamed wälja. Wotta siis 3 korteri neid oune, mis sedda wisi harritud on, ja ni suurt tükki woid, kui üks suur kanna munna, agga se sool peab woi seest hästi ärrapestud ollema. Keeda need ounad selle woi, nattokesse katki leigatud Sitroni kore, tougatud Kanneli, ja Sukroga, ühte puhko ümberligutades, kunni need tümmaks sawad. Wispelda sedda aego 6 munna wahtuks, ja kui ounad, nenda kui jo ööldi, tümmaks sanud, siis kalla neid otse pallawalt, ühhe pissikesse lussika täie Sitroni Sahwtiga senna munnade sekka, ja segga neid hästi ärra. Woia siis se Worm hästi, ripputa riwi-leiba ehk jahho peäle, kalla se taigen senna sisse, ja küpseta sedda ahjo sees, ehk piisi peäl tassa tullega alt ja peält.


786. Mandli Prits. (Mandelspritz.)

Wotta 9 ehk 10 tükki wihha Mandlid, ühhe naela maggusa Mandlitte peäle, riwi neid munna walgega penikesseks, panne üks werendeli nael riwitud Sukrut senna sekka, ja sötku sedda hästi. Wotta jälle 3 munna walget, ja sötku neid senna sekka. Saab se tehtud, siis panne se taigen, Pritsi sisse, mulju sedda puhta Pabben peäle, panno ahjo, ja kui sa nääd need kokid pruunkoldseks sawad, siis tomma ahjo seest wälja, ja wotta neid warsi Pabberi peält noaga ärra, sest kui need külmaks jäwad, siis ei woi neid Pabberi peält ärralahhutada. Kui ühhe parraja suure waagna täis kokid tahhetakse sada, siis peab igga so-ust kahhe wörra ni paljo wotma, kui siin on nimmetud.


787. Happo kore kook. (Sauer Schmantkuchen.)

Wispelda poolt topi head happo koort 8 Loti riwitud Sukro, 5 munna, agga ükspäinis ühhe ainsa munna walge, ühhe Sitroni peält riwitud kore, ja ni paljo hea nisso jahhoga, kui 3 sörme wahhel sünnib wotta. Wispelda keik hästi seggaminne, ja kalla sedda ühhe woitud tinna waagna peäle, mis äärte ümber taignaga on kaetud, et se mitte ärra ei sulla, ja lasse sedda ahjo sees küpsta. Panne tähhele, et ni pea, kui te taigen on walmis wispeldud, sa warsi sedda pead waagna sisse kallama, ja ahjo sees küpsetama.


788. Wee Munkid. (Wassermunken.)

Wotta üht korterit sullatud woid, ja 18 Loti head nisso jahho. Panne se woi tullele, et se hästi pallawaks saab, ja wispelda siis jahhud äkkiselt senna sisse. Walla siis poole topi keewat wet senna jure, liguta hästi ümber, ja kui se keik saab kaunist seggaseks, siis tösta warsi tulle peält mahha, liguta agga ühte puhko ümber, kunni se taigen külmaks jääb. Panne siis 8 munna, walge ja rebboga tükkis, agga ühhe hawalt, ja nattoke tougatud Kardemomid senna sisse, ja sötku sedda hästi. Saab se hästi sötkutud, siis ripputa nattoke jahho Taarti panno sisse, wotta lussikaga ni suured Munkid kui sa tahhad, panne neid arwo panno sisse, ja küpseta neid ahjo sees, mis parrajaste on ködud.


789. Wähhi kook Risiga. (Krebskuchen mit Reis.)

Kuppata 60 wähki ülles, wotta marjad ja keik lihha lakkade ja sörrade seest wälja, hakki sedda öiete jämmedast, ja te koortest wähhi woid. Keeda sedda aego 8 Loti Risi tango ühhe kanno rösa pima sees, kunni se pudruks lähhäb, agga keetes panne nattoke wähhi woid senna sisse. Agga saab se pudder täisi keedetud, siis panne keik wähhi woid sisse, ja kui se külmaks jääb, siis segga sedda pudro selle hakkitud wähhi lihha, ja 6 hästi wispeldud munnaga ärra, ja panne ka sola mao järrel sisse. Liguta keik hästi seggaminne. Woia se koki Worm woiga, ripputa kuiwa riwi-leiba peäle, tösta se pudder senna sisse, ja lasse sedda küpsta. Wägga pissut wähhi woid ei pea sa mitte teggema, sest siis se kook kuiwaks lähhäb. Sellesinnatse koki tarwis woib ka Soosti prukida, mis sedda wisi tehhakse: Keeda wähhi woid, rööska pima, riwi-leiba, nattoke Sukrut, ja Muskatplomi, et se kaunist seggaseks saab, sest kui se liig öhhuke on, siis se punnane woi jääb peäle ujuma; ja se ei kolba mitte.


790. Porgani kook. (Porkankuchen.)

Keeda poolt topi rööska pima ülles, ja wispelda ni paljo head nisso jahho senna sisse, et se kowwaks pudruks lähhäb. Saab se pudder hästi keenud, ja öiete kowwaks, siis tösta sedda ühhe süggawa waagna sisse, ja kui ta alles soe on; siis panne ni suurt tükki woid, kui üks suur kanna munna, senna sisse, segga sedda pudroga hästi ärra, ja kui se külmaks jääb, siis panne 4 Loti puhtaks harritud ja penikesseks tougatud maggusad ja 10 tükki wihha Mandlid, 2 Loti riwitud Sukrut, poolt topi riwitud tored Porganid, ja 6 munna rebbo senna sekka. Peksa ja sötku sedda hästi, ja wispelda need munna walged issipäinis kowwaks wahtuks. Woia siis se koki Worm hästi, ripputa kuiwa riwi-leiba senna sisse, panne need wahtuks wispeldud munna walged senna taigna sekka, ja tösta warsi Wormi sisse, ning küpseta sedda.


791. Porgani kook teist wisi. (dito auf eine andere Art.)

Pesse Porganid hästi, ja keeda neid wee sees tümmaks. Kori siis ja riwi neid riwi rauaga. Saab se tehtud, siis panne neid ühhe ride sisse, ja wäna keik Sahwti hästi seest wälja. Wotta siis 26 Loti neist wäljawääntud Porganist, 4 Loti riwitud Sukrut, 4 Loti maggusad ja 10 tükki wihha Mandli, 8 lussika täit sullatud woid, 8 lussika täit rööska pima ja 6 munna rebbo; agga need munna walged wispelda issipäinis kowwaks wahtuks. Peksa ja sötku keik hästi seggaminne; ja saab se tehtud, siis kalla se munna walge-waht ühhe loti penikesseks tougatud nisso webakkidega, tassa ümberligutades, senna sekka. Tösta siis sedda taignat koki Wormi sisse, mis hästi on woitud ja penikesseks tougatud nisso webakkid sisseripputud, ja lasse sedda küpsta.


792. Worsti kook. (Wurstkuchen.)

Leika nero raswa nago tango-worsti tarwis katki, ja hakki sibbulad ka hästi penikesseks. Touka ja kurna ühhe wassika maksa Turslagi läbbi. Keeda siis üht kanno rööska pima ühhe korteri täie penikesse odra tangoga, et se kowwaks pudruks lähhäb. Kui se pudder jo ennamiste saab keedetud, siis wotta 2 umb peo täit sest leigatud raswast, ja üks pissike lussika täis sest hakkitud sibbulast, ja prae neid ühhe panno sees, ja kui se pudder on täisi keedetud, sis panne ühhe hea peo täie puhtaks harritud, pestud, ja hästi kuiwatud sinnised Rosinad senna pudro sisse. Tösta siis pudro paja seest walja, ja panne se praetud rasw ja sibbulad ühtlase ühhe werendeli korteri pruun Sirupi, ehk Sukro, nattokesse Timjani ja Meiraniga senna sekka. Segga keik hästi ärra, ja kui se külmaks jääb, siis panne poolt topi sest kurnatud maksast, 6 tükki wispeldud munna, ja sola mao järrel senna jure. Woia siis se koki Worm woiga hästi ärra, ripputa penikesseks tougatud nisso webakkid pohja peäle, kalla se taigen sisse, ja lasse sedda küpsta ahjo sees ehk piisi peäl, tullega alt ja peält. Sestsinnatsest taignast woib ka Puddingit sedda wisi tehha, agga siis lähhäb ka wassika mao-nahk tarwis: woia üks jämme Salwet woiga, la-uta se mao nahk senna peale, ja tösta se taigen senna sisse, seäa agga, et se nahk taigna ümber ullatab. Se-u siis se Salwet paelaga kinni, panne se kimp keewa wee-paja sisse, ja lasse sedda 2 tundi kanega keeta, ja panne ka nattoke sola wee sisse. Seddasinnast Puddingit süakse siis nago wärsket Worsti ilma Soostita. Kui nero raswa ep olle, siis prae need sibbulad nattokesse woiga, ja hea tük woid peab ka pudro sisse pantama, kui sedda tulle peält mahha töstetakse. Sestsinnatsest taignast saab üks kaunis suur kook, kes agga sedda koki ni suureks ei tahha, wotko arro järrel wähhem neist nimmetud asjust.


793. Atten Kratten. (Hattenkratten.)

Segga 8 munna hea nisso jahhoga ärra. Te siis ühhe korteri rööska pima sojaks, ja panne nattoke penikesseks tougatud Kardemomid, 8 lussika täit tougatud Sukrut, ja nattoke Kannelit senna sisse. Kui se piim hästi leigeks saab, siis walla sedda nattoke hawalt ühtlase 8 lussika täie klaritud woiga senna munnade sekka. Sötku sedda nüüd ni paljo hea nisso jahhoga ärra, et se saab kui üks pehme nisso taigen. Panne siis üks lussika täis wärsket pärmi, mis kaunis paks on, senna sisse, ja kui se taignaga hästi on ärraseggatud, siis katta kinni, ja lasse sedda ülleskäia. Kui se taigen hästi touseb, siis panne laua peäle, ja rulli sedda nago Taarti taignat öhhukesseks wälja. Leika siis ühhe pissikesse Tee-kausi järrele kokid wälja. Panne sissetehtud marjo, missuggusi sa ial tahhad, tuwitud oune, Prunellid, ehk mis ial on, senna kokide peäle, agga sedda on tarwis tähhele panna, et need sissetehtud marjad liig wäddelad, ja wägga paljo Sirupi nende peäl ei pea ollema. Saab se Wülling peäle pantud, siis lö need kokid kokko, et naad kahhekordseks lähtwad, tomma koki rattaga äärte ümber, et need sawad krusitud, ja et äred hästi kinni hakkawad, et ühtegi Wüllingit ei sa wäljajoosta. Lasse neid pärrast laua peäl ühhe soja hone sees seista, kunni need hästi touswad, ja küpseta neid klaritud woi sees. Liig paljo Wüllingit ei pea mitte sissepantama; se Wülling ei pea ka mitte külm ollema, sest et kokik siis mitte ei touse.


794. Woi-leiwad. (Butterschnitte.)

Wotta pool teist naela Mandlid, pühhi ridega hästi ärra, ja touka neid korimatta penikesseks: Wotta senna jure 8 Loti penikesseks tougatud ja Wloor soöla läbbi soölutud Sukrut. Panne se Sukkur ühtlase Mandlitte, ja ühhe lussika täie weega tullele, et se pallawaks jääb, ja liguta sedda wägga hästi ümber. Kalla siis laua peäle, ja rulli sedda, kui ta alles soe on, kunni se essite hästi sitkeks, ja siis öhhukesseks saab, kui üks kahhe koppeki tük. Leika siis Pabberi munstri järrele woi-leiwad sest taignast wälja, panne neid Taarti panno sisse, tassa tullega alt ja peält, et need ükspäinis kuiwawad. Wotta sedda aego 2 ehk 3 munna rebbo, peksa neid penikesseks tougatud Sukroga hästi, et need sitkeks lähtwad. Kui need woi-leiwad kuiwaks sanud, siis kasta ühhe sulle nende pekstud munna rebbude sisse, märi need woi-leiwad sellega, ja panne neid jälle Taarti panno sisse, nattoke kuiwama; siis on naad walmis.