Köki ja Kokka Ramat/Keiksuggused Pima Road

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Köki ja Kokka Ramat
Cajsa Warg, tõlkinud Johann Lithander

Keiksuggused Pima Road.

795. Koldne Pubbert tobi sees. (Gelber Bubbert im Stof.)

Wotta ühhe poole tobi rösa pima peäle 12 Loti maggusad ja monningad wihhad Mandlid, mis puhtaks peab harritama ja hästi penikesseks tougatama. Keeda se piim ühhe tükki Kanneliga ja monninga jämmedast tougatud Kardemomiga ülles, walla nende tougatud Mandlitte peäle, ja tösta sedda siis ühhe Salwetti sisse, ning wäna keik rammo seest wälja. Wispelda 12 munna rebbo, ja panne ni paljo Sukrut pima sisse, kui sa tahhad sedda maggusaks sada. Saab se piim külmaks, siis walla sedda hästi wispeldades munnade sekka. Tösta sedda siis ühhe tinna tobi sisse, ja panne sedda topi ühhe keewa wee paja sisse, mis tassa keeb, ja hoia et ühtegi wet ei sa tobi sisse tullema. Kui se Pubbert tobi sees paksuks läinud, siis tösta sedda lussikaga waagna peäle, ja kui se külmaks jääb, siis süakse sedda maggusaks tehtud rösa korega, mis Pubberti peäle wallatakse, ehk issipäinis kausi sees laua peäle wiakse.


796. Munna walge Pubbert. (Eyerweis-Bubbert im Stof.)

Wispelda poolt topi rööska pima ja 8 munna walget Sukroga hästi, walla sedda ühhe tinna tobi sisse; panne se toop keewa wee paja sisse, ja kui se piim hästi kangeks läinud, siis wotta sedda topi, paja seest wälja. Kui se külmaks saab, siis tösta sedda lussikaga waagna peäle, wi lauale, ja siis süakse sedda rösa korega, mis Sukroga maggusaks tehhakse.


797. Munna Pubbert Mandlittega. (Eyerbubbert mit Mandeln.)

Wotta üks hea peo täis maggused ja 4 tükki wihha Mandli, harri puhtaks, ja touka neid nattokesse Orransi ehk Rosi weega hästi penikesseks. Wotta 5 munna, agga üht ainust omma walgega senna peäle, segga need munnad ja Mandlid nattokesse Sukroga hästi ärra, ja walla siis poolt topi rööska pima, agga nattoke hawalt senna jure, et se ei lähhä mitte klimpilisseks, ja kalla sedda wiimselt ühhe höbbe waagna sisse, ning lasse ahjo sees seista, kunni se weab ennast kangeks. Kui agga höbbe waagnat ep olle, siis sünnib sedda ühhe tinna waagna sisse kallata, mis siis kanega ühhe keewa wee paja peäle peab pantama, tuld agga ka kane peäl.


798. Walge kore Moos. (Weißer Schmantmoos.)

Keeda poolt topi head rammokast rööska koort Sukro ja ühhe pissike lussika täie Orransi ehk Kanneli weega ülles, te sedda siis 8 hästi wispeltud munna walgega tummiks, ja lasse sedda, ühte puhko wispeldades, nattoke keeta. Tösta tulle peält mahha, ja wispelda sedda ikka, kunni se kangem pallawus seest ärra on. Tösta siis waagna peäle, ja kui se külmaks saab, siis ehhita sedda punnaste sissetehtud marjadega wälja.


799. Walge juust happo korest. (Weißer Käs von saurem Schmant.)

Lasse ühhe tobi rööska pima ni paljo Sitroni kore, terwe Kanneli, ja Sukroga nattoke keeta, et se sest saab maggo, ja wotta siis need rohhud pima seest ärra. Wispelda sedda aego üht korterit happo koort 6 munna walgega, ja walla sedda selle keedetud pima sisse. Kui se hästi juustuks kokko läinud, siis panne sedda juusto ühhe öhhukesse ride sisse, ja se-u sedda paelaga hästi kinni, ehk panne sedda ühhe aukliko Wormi sisse, et se wessi saab peält ärranörriseda. Saab se juust külmaks, siis panne sedda waagna peäle, kalla rööska koort, mis Sukroga on wispeldud, peäle, ja ehhita sedda lummi Mosiga wälga.


800. Sitroni piim rösa korest. (Citron-Milch von süßem Schmant.)

Te poolt topi pakso rööska koort penikesseks tougatud Sukroga hästi maggusaks, riwi se öhhuke koldne koor ühhe Sitroni peält senna sisse, ja wa-uta sedda Sahwti 3 Sitroni seest wälja, ja panne sedda ka senna sekka. Kalla sedda wiimselt waagna peäle, ja panne pissikessi Sukro leibo peäle, siis on ta walmis.


801. Sitroni piim happo korega. (Citron-Milch mit saurem Schmant.)

Wispelda head pakso happo koort, mis agga wanna ep olle, hea ossa riwitud Sukro, Sitroni Sahwti, ja selle öhhukesse korega ärra, mis ühhe Sitroni peält saab riwitud. Saab se hästi wispeldud, siis tösta sedda waagna peäle, ehhita sedda Sukro leiwaga wälja, ja riwi koldset Sitroni koort peäle. Siin kullub paljo Sukrut ja Sitroni Sahwti ärra, kes agga wägga maias ep olle, woib ka wähhemaga toime sada.


802. Sitroni Moos munnadest. (Citron-Moos von Eyer.)

Riwi se koldne öhhuke koor 2 Sitroni peält ühhe poole tobi rösa pima sisse, ja keeda sedda pima rohke ossa Sukroga ülles, et se maggusaks saab. Wispelda siis üht lussika täit head nisso jahho 10 munna rebbo sisse, te sedda keedetud pima nende wispeldud munna rebudega tummiks, et se paksuks saab kui üks pudder, ja keetes wispelda tihti, et se ei lähhä kokko. Saab se Moos ni pakseks keedetud, kui jo ööldi, siis tösta sedda ühhe tinna kausi sisse, ja liguta tassa ümber, kunni se külmaks jääb. Wa-uta siis sedda Sahwti nende 2 Sitroni seest senna jure, ja liguta hästi ümber, agga seemned ei pea mitte senna sekka tullema. Tösta wiimselt sedda Mosi waagna peäle, ja ehhita sedda pitkerkonste Sitroni kore träämlittega wälja.


803. Sitroni pudder. (Citronbrey.)

Riwi üht Raspli leiba penikesseks katki; wotta üht korterit jodawat wina, ja ni samma paljo wet, panne sedda ühhe tinnatud riista sees tullele, panne se riwitud leib senna jure, ja lasse sedda Sukroga keeta, riwi se koldne koor ühhe Sitroni peält senna sisse, ja wa-uta sedda Sahwti 2 Sitroni seest ka senna sekka. Saab se nattoke keenud, siis te sedda 6 munnaga tummiks, agga 3 munna walget jäetakse mahha. Kui se hakkab paksuks sama, siis wotta tulle peält mahha, liguta ümber, kunni se külmaks jääb, ja tösta sedda siis waagna peäle. Ehhita sedda wiimselt waljakrusitud Sitroni wilokattega wälja.


804. Sitroni Krääm jodawa winaga. (Citroncreme mit Wein.)

Riwi se koldne koor 3 Sitroni peält, ja wa-uta sedda Sahwti nende seest wälja, wotta agga need seemned ärra. Wispelda se Sahwt ja se riwitud koldne koor 15 munna rebbo, poolteist korteri Rein ehk Wransk wina ja ni paljo Sukroga ärra, kui sa arwad tarwis ollewad. Lasse sedda siis, ühte puhko wispeldades keeta, kunni se paksuks lähhäb; wotta siis tulle peält mahha, ja liguta ümber, kunni se kangem pallawus ärrajahtub, ja siis anna sedda waagna peäle ülles. Sedda roga sünnib ka Sjelee-klaside sees prukida.


805. Jodawa wina ussid. (Weinmaden.)

Keeda ühhe kanno rööska pima, ja kui se äre tassa ülleskeeb, siis walla ni paljo Wransk wina sisse, et se hästi kokko lähhäb. Kui ülleskeeb, siis kalla keik hopis Turslagi peäle, et se wessi hästi joseb peält ärra. Touka sedda aego hea peo täit maggusad ja monningad wihhad Mandlid hästi penikesseks. Segga se juust riwitud Sukro, ja nende tougatud Mandlittega ärra, panne sedda ühhe suure riwi raua sisse, ja mulju sedda pu lussikaga riwi raua läbbi ühte unnikasse kesk waagna sisse. Tösta siis rööska koort, mis Sukroga maggusaks on tehtud, ta ümber, ja ehhita sedda lumme Mosiga wälja.


806. Jodawa wina juusto Krääm. (Weinkäse Creme.)

Keeda ühhe tobi rööska pima ülles, ja walla ühhe korteri Wransk wina senna sisse. Saab se hästi juustonud, siis kalla keik hopis Turslagi peäle, et se wessi juusto seest wälja nörriseb. Keeda sedda aego poolt topi rööska pima terwe Kanneli, ja Sitroni korega, ja te sedda pool teist Loti Tärklisega tummiks. Sötku sedda jodawa wina juusto katki, wispelda sedda senna pima sekka, ja lasse sedda sellega nattoke keeta, wispelda agga ühte puhko, et se juust lähhäb hästi seggaseks ja penikesseks. Panne siis üht Tee-lussika täit Orransi wet, 5 tükki penikesseks tougatud wihha Mandli ja Sukrut mao järrel senna sisse. Saab se hästi seggaseks, siis wotta Kannelit ja Sitroni koort ärra, ja liguta se Krääm nattoke, et se kangem pallawus seest ärralähhäb, tösta sedda siis waagna peäle ülles, ja kui se külmaks jääb, siis ehhita sedda mele pärrast wälja.


807. Wlää. (Flay.)

Wotta 8 munna rebbo ja Sukrut mao järrel ühhe poole tobi wärske rösa kore peäle. Wispelda hästi, kalla waagna peäle, ja panne sedda ühhe keewa wee paja peäle, tullega peält, ja kui se weab kangeks, siis on ta walmis. Panne tähhele, et sa warsi wottad sedda paja peält ärra, ni pea kui se kangeks läinud, sest jääb se kaueminne paja peäl seisma, siis ajab se wet wälja.


808. Krääm dö päng. (Creme de Pain.)

Raspli üht Wransk leiba riwi rauaga ümberringi, leika siis pohjast üks kaas wälja, ja kaewa keik sisso seest wälja. Panne sedda aego pool teist korterit rööska pima, ühhe tükki terwe kanneli, 4 Loti puhtaks harritud ja penikesseks tougatud Mandlitte, ühhe lussika täie penikesseks tougatud Sukkati, ehk sissetehtud Pomerantsi kore, ja ni paljo Sukroga tullele, et se parrajaste maggusaks saab. Lasse sedda pima sellega nattoke keeta, kunni se head maggo saab, ja siis te sedda 6 munnaga, mis sisse üks lussika täis nisso jahho saab pandud, tummiks. Keetes wispelda hästi, ja kui paksuks saab, kui üks paks pudder, siis wotta Kannelit seest ärra, ja kui se Krääm külmaks jääb, siis tösta sedda selle oöne leiwa sisse, ja panne kaas peäle. Panne sedda siis Kastrulli sisse, ja walla ni paljo keedetud rööska pima senna jure, et se ennamiste leiwa ülle käib. Panne siis se Kastrul tullise tuhha peäle, ja seäa et se mitte ei kee, waid et temma hästi pallawaks lähhäb, kunni keik piim kauniste leiwa sisse saab tommanud. Kalla sedda siis üllesandmise waagna peäle kummuli, ja ripputa hästi paksuste Sukrut peäle. Te sedda wiimselt ühhe kuma labbidaga pruniks, siis woib sedda ni hästi sojalt kui külmalt süa.


809. Pinati Krääm. (Spinat Creme.)

Lopputa ja kuppata Pinatid ülles, ja panne neid Turslagi peäle, et keik wessi hästi mahha joseb. Panne neid siis jöhwi ride sisse, ja mulju keik Sahwti seest wälja. Tonka sedda aego 8 Loti puhtaks harritud Mandlid ühhe lussika täie rösa pimaga hästi penikesseks, panne neid waagna sisse, ja nende peäle panne üht korterit rööska pima, 3 ehk 4 tükki penikesseks tougatud wihha Piskuit, ja poolt korterit sedda Pinati Sahwti. Segga keik teine teisega hästi ärra, panne siis jöhwi ride sisse, ja wäna keik Sahwti seest wälja, nenda et temmal neist Mandlist head maggo saab. Panne siis selle wäljawääntud Sahwti sekka poolt korterit head rööska koort, ja ni paljo Sukrut, et se kaunist maggusaks lähhäb. Wispelda wiimselt 8 munna rebbo senna sisse, tösta sedda üllesandmisse waagna peäle, katta sedda waagnat kanega kinni, panne sedda ühhe keewa wee paja peäle, ja panne ka nattoke tuld kane peäle. Wata agga saggedaste järrel, et ni pea kui se kangeks weab, sa warsi wottad paja peält ärra, ja annad sedda sojalt ehk külmalt laua peäle ülles. Kui tahhetakse, siis woib sedda wäljaehhitada munna walge Pubbertiga,mis jo enne on öppetud teggema.


810. Punnane Krääm jahwatud Risist. (Rother Creme von gemahlenem Reis.)

Segga wet kirsi marja Sahwtiga ärra, keeda sedda ühhe tükki terwe kanneli, ja Sukroga ülles, wispelda nattoke jahwatud Risi senna sekka, et se parrajaste paksuks saab, lasse sedda keeta, kunni se kauniste sitkeks lähhäb, ja se Risi jahho ennam ep olle jämme tunda; agga liguta saggedaste ümber, et se pohjast ei hakka kinni. Kui sa arwad sedda liigkuiwaks jäwad, siis walla ennam wet, mis Sahwtiga on segggatud, senna jure, et Risi jahho hästi paisub. Saab se nüüd paksuks, kui üks paks pudder, siis wotta ühhe Piilkumi, kasta sedda wee sisse, ja tösta sedda Pudro senna Piilkumi sisse. Lasse hästi külmaks ja kangeks jäda, kalla sedda waagna peäle kummuli, ja ehhita sedda lummi-Mosi, ehk munna walge Pubbertiga, mis penikesseks träämliks peab leikatama, ja ruti wisi senna peäle pantama. Punnast wina sünnib ka Sahwti assemel prukiga.


811. Walge Krääm jahwatud Risist. (Weißer Creme von gemahlenem Reis.)

Sesinnane Krääm saab seddasamma wisi keedetud, kui segi, mis praego enne näideti, agga wee ja Kirsi marja-Sahwti assemel peab rööska pima wotma. Sedda woib ka lumme Mosiga wäljaehhitada, ja rösa korega, mis Sukroga maggusaks on tehtud, süa.


812. Terne piim. (Kälberdantz.)

Kui üks lehm on kannud, siis hoia sedda torest pima, igga lüpsmisse ossa issipäinis, ja kui sa kolmat korda lüpsad, siis wotta sest korrast üht topi pima, ja nattoke koort sest essimessest, agga keik koort sest teisest lüpsmisse ossast, wispelda keik sedda Sukro, tougatud Kanneli, ja Kardemomiga hästi ärra. Walla siis nattoke sest ärraseggatud pimast ühhe panno sisse, panne sedda tullele, siis woib warsi nähha, kas se liig kowwa on, ehk mitte. On se liig kowwa, siis walla nattoke teist pima senna jure, sest se peab nago üks pehme munna-Pubbert ollema. On se agga parrajas, siis kalla keik hopis ühhe waagna sisse, panne se wagen ühhe paja peäle, mis weega täis, ja sütte tulle peäl hästi kermeste keemas on. Panne kaas waagna peäle, ja mönned sööd kane peäle, ja kui se saab kangeks läinud, sis wotta waagnat paja peält ärra, ja kui sedda sojalt süakse, siis ripputa Sukrut ja Kannelit peäle. Saab se agga külmalt södud, siis tösta sedda lussikaga wisi pärrast ühhe teise waagna peäle, ehhita lumme-Mosiga wälja, siis süakse sedda rösa kerega, mis Sukroga on maggusaks tehtud.


813. Käsind piim. (Gäsmilch.)

Wotta hommiko 1 ehk 2 pütti seest head happo pima ilma koreta, panne sedda ühhe Salwetti sisse, se-u paelaga hästi tuggewaste kinni, ja ripputa sedda launani ülles, et keik wessi hästi wäljanörriseb. Wotta siis se Salwet lahti, wa-uta sedda pima lussikaga kokko, se-u sedda Salwetti jälle kinni, ja lasse sedda öhtoni rippuda. Kui sedda warsi peab prukitama, siis wotta happo kort ühhe ehk kahhe pütti peält, wispelda sedda hästi, ja walla rööska pima nattoke hawalt senna sekka, kunni se jääb kui üks öhhuke witmoos, ja wispelda sedda ni paljo, et se nattoke lööb kobrotama. Saab se tehtud, siis tösta sedda wispeldud koort waagna sisse, ja panne suuri klimpid sest pimast, mis Salwetti sees olli, senna jure, ning anna sedda laua peäle ülles. Kui se kääspiim sel korral ei sa ärrasödud, siis woib sedda 2 ehk 3 päwaks hoida, kui sa tedda kiwwi kausi sisse panned, ja 3 ehk 4 lussika täit röska koort igga pääw senna peäle töstad.


814. Käsind pima ürrikesse aja sees tehha. (Gäsmilch in kurzer Zeit zu machen.)

Wotta ühhe kanno head kowwaks läinud happu pima ühtlasse korega, liguta kulbbiga ümber, ja kalla sedda ühhe Krusi sisse, mis piisi peäle peab pantama, et se sojalt seissab. Keeda agga essite üht topi rööska pima ülles, ja walla sedda pallawalt senna sisse, ja siis lasse sedda krusi ühhe tunni aega piisi peäl seista, ning katta sedda talrikoga kinni. Wotta siis se talrik peält ärra, lasse sedda pima külmaks jäda, ja kalla keik wet hästi peält ärra. Walmista siis se Kääspiim wispeltud happo kore, ja rösa pimaga, nenda kui seddagi, mis praego enne näideti. Sesinnane kääspiim ei sa mitte wägga heaks, sest ta jääb nattoke tanguseks, ommeti woib sedda hädda pärrast prukida.


815. Wannund piim. (Geronnenmilch.)

Keeda üht topi rööska pima ülles, ja kui se leigeks saab, siis panne üht hea lussika tait happo koort sinna sisse, liguta hästi ümber, ja tösta sedda siis ühhe Porslini krusi sisse, ja lasse sedda sojas kohtas seista. Saab se hommiko aegsaste tehtud, siis lähheb se piim öhtoni kokko, ja se saab wägga heaks.


816. Krääm Tuus. (Creme Douce.)

Wotta 3 topi ehk 2 kanno rööska pima, ni sojalt kui se lehma alt tulleb, walla sedda paja sisse, panne tullele, ja lasse ülleskeeta. Kui ülleskeeb siis tösta sedda warsi tulle peält mahha, lasse nattoke seista, kunni se nahka weab pima peäle, ja tösta lussikaga sedda nahka peält ärra ühhe Sallati talriko sisse. Panne jälle padda tullele, ja kui ülleskeeb, siis wotta tulle peält mahha, lasse seista kunni ueste nahka weab pima peäle, tösta ka sedda pealt ärra, ja panne sedda selle essimesse nahha jure senna talriko sisse. Te ikka seddasamma wisi, kunni ei ennam, kui üks lussika täis pima paja pohjas on järrele jämas. Saab se pima koor sedda wisi koggutud, siis panne riwitud Sukkrut, monni tilk Orransi wet, ja sedda koort, mis kahhe wärske Sitroni peält saab ärrariwitud, senna sisse, segga sedda pu-lussikaga teine teisega ärra, ja rapputa sedda Sallati talriko, et se tassaseks lähhäb. Walla se lussika täis pima, mis paja sees järrele jäi, senna peäle, sillita sedda lussikaga kauniste silledaks, ehhita Sitroni kore träämlittega wälja, ja anna sedda lauale.


817. Krääm rösa korest. (Creme von süßen Schmant.)

Wotta pool teist korterit rööska koort, mis hommiko kurnatud ja launani on seisnud, ja panne sedda tullele. Wispelda sedda aego 5 munna hästi, ja walla pool lussika täit Rosi wet nende sekka. Keeb se koor ülles, siis wispelda need munnad senna sisse, lasse hästi keeta, kunni se kauniste paksuks lähhäb, tösta siis ühhe kausi sisse, ja sötku sedda lussikaga hästi, kunni se külmaks jääb. Segga sedda siis Sukro, ja riwitud wärske Sitroni korega ärra, tösta waagna peäle, ja panne Sukkati ehk Pomerantsi kore träämlid äärte ümber.


818. Krääm Prülee. (Creme Brulée.)

Wotta 10 Loti Sukrut, kasta sedda wee sisse, walla, 2 lussika täit wet senna jure, et se Sukkur hästi sullab, panne keik hopis ühhe walge wask ehk höbbe panno sisse, ja seäa sedda sütte tullele, et se pruunkoldseks saab, agga liguta saggedaste, et se ei körwe ärra. Saab se Sukkur pruniks, siis walla poolt topi rööska pima senna sisse, liguta hästi ümber, et se Sukkur sullab, ja te, et se piim warsi ülleskeeb. Kui se Sukkur hästi sullanud, ja se piim pruniks läinud, siis walla ühhe kausi sisse, ja lasse sedda külmaks jäda. Wispelda siis 10 munna rebbo hästi, walla se piim ja nattoke tougatud Kannelit nende sekka, segga hästi ärra, tösta siis ühhe höbbe waagna peäle, ja panne sedda ahjo sisse. Ni pea kui se kangeks weab, siis on ta walmis, ja sedda woib ni hästi külmalt kui sojalt süa. Kes tinna waagnat tahhab prukida, pango sedda ühhe keewa, wee-paja peäle, siis need äred et sulla mitte ärra.


819. Kibbowitsa marja Krääm. (Hahn-Butten Creme.)

Lopputa kibbowitsa marjo hästi, ja keeda neid wee sees, et need tümmaks lähtwad. Kui keik wessi sissekeenud, siis mulju neid Turslagi läbbi, et sa neist head pakso Mosi saad, ja lasse sedda külmaks jäda. Wotta siis head happo koort, wispelda sedda nattoke, ja panne se kibbowitsa marja Moos, Sukro, ja riwitud Sitroni korega mao järrele, senna kore sisse. Kui sa ei arwa sedda happo kül ollewad, siis wa-uta Sitroni Sahwti senna jure, ja panne pooli Sukro leibo, ehk sisse tehtud kibbowitsa marjo äärte ümber.


820. Tee Krääm. (The Creme.)

Wotta üht lussika täit Tee ühhe poole tobi rösa pima peäle. Keeda sedda, kunni se koldse karwaseks lähhab, ja temmal sest Teest maggo saab. Kurna siis sedda Tee seest ärra, ja panne se piim jälle ühhe tükki terwe Kanneli, ühhe Sitroni kore, ja Sukroga tullele. Keeb temma ülles, siis te sedda 8 munna rebbo, ja nattokesse nisso jahhoga tummiks, agga keetes wispelda sedda hästi. Ni pea kui se paksuks lähhab, siis wotta tulle peält mahha, ja liguta sedda kulbiga ümber, kunni se kangem pallawus seest ärra läinud. Anna siis waagna peäle ülles, ja ehhita sedda melepärrast wälja. Seddasamma wisi woib ka Krääm tehha pölletud ja jahwatud Kohwist. Sest agga woetakse 2 lusika täit ühhe poole tobi pima peäle, ja kui se piim selle Kohwiga on keedetud, siis peab ka sedda seest ärrakurnama. Panne agga tähhele: Kui se Krääm on keedetud, siis wotta se Kannel ja se Sitroni koor seest ärra.


821. Sjokoladi Krääm. (Chocolade Creme.)

Wotta 8 Loti Sjokoladi ühhe poole tobi rösa pima peäle. Panne se piim tullele, ja panne tük Kannelit, Sukro mao järrele ja se Sjokolad senna sisse. Lasse sedda keeta, keetes agga liguta hästi ümber, kunni se Sjokolad saab sullanud, ja te sedda siis 6 munnaga tummiks. Kui se paksuks lähhäb, siis wotta tulle peält mahha, liguta kulbiga ümber, kunni se kangem pallawus seest ärralähhäb, ja tösta sedda waagna peäle. Wotta Kannelit seest ärra, ja ehhita sedda koritud ja kahheks leigatud Mandlittega, ehk misga sa isse tahhad.


822. Marja Krääm. (Beeren Creme.)

Keeda pool topi rööska pima ühhe tükki terwe Kanneli, Sitroni kore, ja hea ossa Sukroga, ja kui ülleskeeb, siis te sedda 10 munna rebbo, ja ühhe lussika täie hea nisso jahhoga tummiks; agga keetes wispelda hästi, ja hoia, et se ei lähhä kokko. Saab se paksuks läinud, siis tösta tulle peält mahha, ja liguta kulbiga ümber, kunni se külmaks jääb. Wotta siis se Kannel ja Sitroni koor seest ärra, ja panne soostra-kirsi-waar- ehk Parberitsi marja Sahwti senna sekka. Kui se maggus kül ep olle, siis panne ennam Sukrut jure. Anna siis se Krääm waagna peäle ülles, ja ehhita sedda penikesse walge Sukro, ehk munna-walge Pubbertiga wälja.


823. Wärske Pomerantsi Krääm. (Pomerantz Creme von frischen Pomeranzen.)

Riwi se koor ühhe Pomerantsi peält ärra, ja wa-uta se Sahwt 3 Pomerantsi seest wälja, walla pool teist korterit Wransk wina, 15 munna rebbo, ja Sukrut mao järrele senna jure. Wispelda hästi, ja lasse sedda tinnatud Kastrulli sees keeta, kunni se paksuks lähhäb, hoia agga, et se ei lähhä kokko. Kui nende 3 Pomerantsi sees Sahwti kül ep olle, siis peab neid ennam wotma. Kui sa annad ülles, siis panne sissetehtud ehk klaseritud Pomerantsi koort äärte ümber.


824. Sissetehtud Pomerantsi Krääm. (Creme von eingemachten Pomerantzen.)

Hakki head ossa sissetehtud Pomerantsi koort hästi penikesseks, wotta ni paljo Siropi ka kui sadawas on, ja kui se Sirup ei lö ette, siis panne ni paljo Sukrut jure, et ta parrajaste maggussaks lähhäb. Panne sedda ühhe poole tobi Rein ehk Wransk wina sekka, ja wispelda 15 munna rebbo senna sisse. Keeda sedda tassa wispeldades, kunni se parrajaste paksuks lähhäb, wotta siis tulle peält mahha, agga liguta kulbiga ümber, kunni se kangem pallawus seest ärralähhäb. Tösta sedda siis waagna peäle, ju kui se külmaks jääb, siis ripputa hea kord penikest riwitud Sukrut peäle, ja klaseri sedda wisi, et sa ühhe kuma labbida tihti Sukro ülle pead.


825. Pomerantsi piim. (Pomeranzen-Milch.)

Wispelda 4 munna ja üht korterit rööska pima nattokesse Sukroga ühte, kalla sedda ühhe tinna waagna peäle, mis Wüürpanno peäle peab pantama, kunni se kangeks lähhäb. Lasse sedda külmaks jäda, ja keeda sedda aego munna-pima ühhest korterist rösa pimast, 2 munna rebbust, ühhest munna walgest, nattokesse Sukrust ja ühhe lussika täie Orransi weest, ja lasse sedda ka külmaks jäda. Segga siis se munna-piim ühhe lussika täie penikesseks tougatud Mandlitte, 2 lussika täie sissetehtud Pomerantsi lihha, ja ühhe hea lussika täie penikesseks leigatud Sukkatiga hästi ärra. Tösta sedda siis waagna peäle, panna sedda Pubberti, mis tinna waagna sees tehti, klimpi wisi senna sisse, ja ehhita sedda sissetehtud Pomerantsi kore träämlittega wälja.


826. Ouna Krääm. (Aepfel Creme.)

Wotta 5 suur terwet ouna, keeda neist Sukro ja nattokesse weega head kowwa Mosi, ja lasse sedda külmaks jäda. Keeda siis poolt topi rööska pima ühhe tükki terwe Kanneliga ülles, segga üht lussika täit nisso jahho 6 munna rebboga ärra, ja te se keedetud piim nende ärraseggatud munna rebbudega tummiks, ja lasse sedda, tassa wispeldades, keeta, kunni se paksuks lähhäb. Saab se paksuks läinud, siis tösta sedda ühhe kausi sisse, liguta ümber, kunni se külmaks jääb, ja mulju se Ouna Moos Turslagi läbbi, ja panne sedda senna sekka. Wotta se terwe Kanneli tük seest ärra, ja panne Sukrut mao järrel sisse. Kui sa annad ülles, siis ehhita sedda Sukkati, ehk Pomerantsi kore, ehk Sukro leiwaga wälja.


827. Sesamma teist wisi. (dito auf eine andere Art.)

Kori ja riwi riiwrauaga 6 tükki parrast suurt ouna. Segga poolt topi rööska pima 3 hea lussika täie tougatud Sukro webakkide, 2 munna walge, ja Sukroga ärra, wispelda sedda hästi, panne need riwitud ounad senna sisse, seäa tullele, ja ikka wispeldades, lasse keeta kunni se paksuks lähhäb, ja tösta sedda siis ühhe kiwwi riista sisse. Kui se öiete tummi ep olle, siis panne nattoke ennam tougatud Sukro webakkid ja penikesseks leigatud Sukkati senna jure, ja liguta sedda ümber, kunni se külmaks jääb. Anna siis ülles, ja ehhita sedda sissetehtud soostra- ehk kirsi marjadega wälja.


828. Ouna Moos pima korega. (Aepfelmos mit Schmant.)

Kori need ounad, wiska neid warsi wee sisse, et naad punnaseks ei lähhä, riwi riiwrauaga penikesseks, jätta agga seemne süddamed mahha, ja keeda neid rohke ossa Sukkroga, ja riwi se koldne koor ühhe Sitroni peält ärra, ning panne sedda ka senna sekka. Lasse siis sedda Mosi keeta, kunni se kowwaks lähhäb, ja saab se keedetud, siis wormi sedda linno wisi waagna peäle. Te ka sestsammast Mosist ühhe penikesse äre ümberringi, ja krusi sedda melepärrast wälja. Pekki agga sedda wormitud lindo Sukkati ja Mandlittega, mis Pekki wisi on katki leigatud; teine ridda Sukkati ja teine ridda Mandlid. Te ka lumme-Mosi linno ja äre wahhel waagna peäle; se näitab kännaste wälja. Wiimselt peab rööska koort Sukroga kausi sisse pantama, et sedda woib laua peäl ouna-Mosi tarwis prukida.


829. Woi Moos. (Buttermos.)

Wispelda 10 munna ühhe tobi rösa pimaga ühte, panne tullele, ja liguta wispliga tassa ümber, kunni se juustuks lähhäb. Tösta sedda siis suppi soöla sisse, et se wessi hästi jooseb mahha. Panne üks pann woiga tullele, ja klari sedda, ja kui se wessi juusto peält ärrajoosnud, siis wotta poolt korterit klaritud woid, walla sedda senna juusto sekka, ja liguta sedda ümber, kunni se alles soe on. Saab se woi juusto sisse hästi sötkutud, siis panne 6 Loti riwitud Sukrut ja 6 Loti penikesseks tougatud maggusad Mandlid senna jure, agga nende hulkas peab ka 4 tükki wihha Mandli ollema. Sedda peab kulbiga ühhe süggawa riista sees wägga hästi sötkuma, et se ei lähhä tanguseks. Saab se juust sedda wisi sötkutud, et se kaunist sitkeks lähhab, siis kasta ühhe penikesse linnase nartso wee sisse, wäna sedda wet seest wälja, ja la-uta sedda nartso ühhe Piilkumi sisse wälja, tösta sedda juusto senna peäle, ja rapputa sedda, et se just wajub kokko. Lasse ülle öö seista, ja kalla siis waagna peäle ümber, ja pekki sedda Pomerantsi kore, ehk Sukkatiga; ja siis süakse sedda rösa korega, mis waagna sisse senne peäle peab töstetama. Lumme Mosi sünnib ka senna ümber panna.


830. Juust kowwaks keedetud munnadest. (Käse von hart gekochten Eyern.)

Keeda 20 munna öiete kowwaks, wotta rebbud seest wälja, ja segga neid penikesseks tougatud Mandlitte, hea peo täie Sukro, ja selle öhhukesse peälmisse korega ärra, mis ühhe ehk kahhe Pomerantsi peält saab ärrariwitud; panne ka ni suurt tükki woid, kui üks kanna munna, mis seest agga keik sool hästi on ärrapestud, senna sekka. Touka nüüd keik sedda ühhe kiwwi Möösri sees, et se nago sitkeks taignaks lähhäb, ja wormi sedda märja lussikaga missuguse modo järrele sa isse tahhad. Panne lumine Mosi ümber, ja siis süakse sedda rösa korega. Kui agga wärsked Pomerantsid ep olle, siis wotta 2 ehk 3 lussika täit sissetehtud Pomerantsi lihha, ja 1 ehk 2 lussika täit penikesseks leigatud sissetehtud Pomerantsi koort. Siis se roog ka wägga heaks saab.


831. Pistasi piim. (Pistagemilch.)

Keeda poolt topi rööska pima ülles, ja panne katki wa-utud Sukro leibo, Sukrut, ja poole naela koritud ja penikesseks tougatud Pistasid senna sekka. Kui se on keenud, siis te sedda 6 munna rebboga tummiks, keeda weel nattoke, tösta siis tulle peält mahha, ja liguta sedda ümber, kunni se kangem pallawus saab ärrajahtunud. Tösta sedda pärrast waagna peäle, ja kui se külmaks jääb, siis ehhita sedda Pistasittega wälja, mis pallawa wee sees puhtaks on harritud.


832. Soostra marja Pubbert. (Johannisbeeren Bubbert.)

Wotta poole tobi Soostra marja-Sahwti peäle, 6 munna, pool teist Loti penikesseks tougatud nisso webakkid, ja Sukrut mao järrel. Wispelda keik hästi, kalla ühhe höbbe ehk tinna waagna peäle, mis ahjo sisse tulleb panna. Ehk kui sa tahhad, siis katta sedda waagnat kanega kinni, panne siis ühhe keewa wee paja peäle, ja tuld kane peäle. Ni pea kui se kangeks lähhäb, siis wotta tulle peält mahha, ja siis süakse sedda külmalt.


833. Selepubb. (Zelebubb.)

Wotta poolt topi head pakso rööska koort, ja panne penikesseks riwitud Sukrut, ja nattoke wärsket ehk kuiwa Pomerantsi koort senna sisse. Wispelda sedda siis ühte puhko ühhe werendeli tunni aega, ikka ühhe külje poole. Piggista pärrast se Sahwt 3 Pomerantsi seest ühhe poole korteri punnase wina sisse, walla sedda senna kore sekka, wispelda äkkitselt, ja kalla sedda ühhe waagna sisse. Kes agga Klaside sees tahhab sedda laua peäle üllesanda, peab sedda 6 tundi enne walmis teggema. Sedda woip ka Sitronist ja Reinwinast nendasammoti walmistada.


834. Sesamma teist wisi. (dito auf eine andere Art.)

Wotta ühhe klasi täis Pansk ehk Kanari-säkk wina, poolt topi rööska koort ja Sukro mao järrel, wispelda hästi nago lumme-Mosi, ja anna sedda waagna ehk klaside sees ülles.


835. Üks pima roog munna walgest. (Ein Milchgericht von Eyerweis.)

Wotta igga munna walge peäle 2 lussika täit rööska koort nattoke Sukkati, mis öhhukessiks würwliks on katki leigatud, ja wotta siis keige selle roa peäle hea peo täit penikesseks tougatud Mandlid ja Sukrut mao järrel, wispelda sedda hästi, keeda ülles, tösta siis waagna sisse, ja ehhita sedda Pomerantsi ehk Sitroni korega wälja.


836. Ouna Puppert. (Aepfel-Bubbert.)

Kori need ounad, leika neid würwli wisi katki, agga jätta seemne süddamed mahha. Wotta siis poolt topi neist katki leigatud ounest, ja prae neid klaritud woiga panno sees koldse pruniks. Wotta ni samma paljo nisso saia, leika sedda ka würwli wisi katki, ja prae sedda ni sammoti klaritud woiga ühhe teise panno sees. Woia siis üht waagnat klaritud woiga, ja kui need praetud ounad ja leiwad külmaks jäwad, siis segga neid teine teisega ärra, ja panne neid senna woitud waagna sisse. Wispelda siis 3 munna, 2 lussika täit riwitud Sukrut, nattoke penikesseks tougatud Kannelit, ja sedda koort mis ühhe Sitroni peält saab ärrariwitud, ühhe poole tobi rösa pimaga ühte, tösta sedda wispeldud pima leiwa ja ounade peäle waagna sisse ja panne sedda waagnat ühhe keewa wee-paja peäle, panne kaant waagna peäle, ja süssi kane peäle. Saab se Puppert nattoke kangeks läinud, siis riwi Sukrut peäle, ja anna sedda ülles.


837. Sago Pudder. (Segobrey.)

Wotta poolt korterit Sago tango, ehk ni paljo kui sa arwad tarwis minnewad, pesse hästi, ja keeda neid terwe Kanneli, terwe Sitroni kore, ja ni paljo weega, et need hästi paisuwad, wispelda ka neid wispliga nattoke, siis need lähtwad katki, ja jäwad parreminne seggatud. Panne Sukrut mao järrel sisse, ja walla ni paljo Kirsi-marja Sahwti ehk punnast wina senna sekka, et se kaunist Koläri saab. Lasse siis keeta, liguta agga hästi ümber, ja kui se nago kowwaks pudruks lähhäb, siis wotta Kannelit ja Sitroni koort seest ärra. Tösta agga sedda pudro ühhe Piilkummi sisse, ja lasse sedda hästi külmaks ja ni kangeks jäda, et kui sa tedda waagna peäle ümberkallad, se siis näitab wälja nago üks Pudding. Leika siis nendasuggust munna-walge Pupperti, mis praego warsi peab öppetud sama, penikesseks träämliks katki, ja panne neid ruti wisi senna pudro peäle. Agga lumme Mosi ehk wäljakrusitud Sitroni wilokaid peab alt temma ümber pantama, ja siis süakse sedda, rösa korega, mis Sukroga maggusaks tehhakse, ja kausi sees laua peäle antakse. Seddasinnast pudro sünnib ka wäddelamaks keeta, agga siis peab sedda warsi waagna peäle töstetama, ni pea kui se kangem pallawus seest ärra on, ja saab se külmaks, siis woib sedda melepärrast wäljaehhitada.


838. Munna walge Puppert wäljaehhitamisseks. (Eyerweis-Bubbert zur Garnirung.)

Wispelda 4 munna walget, poolt topi rööska pima, nattoke Orransi wet ja Sukrut mao järrel ühte. Kalla sedda siis ühhe suure ehk kahhe wähhekesse tinna waagna sisse, mis klaritud woiga essite on hästi woitud, ja lasse neid Wüürpanno peäl seista, kunni se Puppert nattoke kangeks weab. Wotta siis need waagnad tulle peält mahha, ja leika sedda Pupperti träämliks ehk lehteks katki, ehk missugguse Muntsri järrel sa tahhad, ja siis sa woid keiksuggust punnast, ehk pruni pima-roga sellega wäljaehhitada. Seddasamma wisi woib ka koldset Pupperti tehha, agga siis peab 6 munna rebbo ühhe poole korteri pima peäle woetama.


839. Lumme Moos. (Schneemoos.)

Wotta head rööska koort, panne rasokest Sukro senna sisse, ja wispelda sedda krusi sees ühhe külje poole, kunni se wahtuks lähhäb. Wotta siis wisplit seest wälja, ja lasse sedda nattoke seista. Tösta pärrast se waht lussikaga munna-roade peäle.


840. Mandli Krääm. (Mandel-Creme.)

Wotta poolt naela maggusad ja 3 ehk 4 tükki wihha Mandli, aja se nahk pallawa weega peält ärra, ja touka neid nattokesse rösa pimaga hästi penikesseks. Keeda neid siis ühhe tobi rösa pima sees, ühhe tükki terwe Kanneli, ja ni suure tükki woiga, kui üks kanna munna, mis seest agga keik sool essite saab hästi ärrapestud, ja panne ka Sukrut mao järrel senna sisse. Lasse sedda, ikka ümberligutades, keeta, kunni se paksuks lähhäb, nago wäddel pudder. Wispelda siis 4 munna walget kowwaks wahtuks, panne neid tassa ümberligutades senna sekka, ja tösta warsi se Krääm tulle peält mahha, liguta agga ümber, kunni se külmaks jääb. Tösta sedda waagna peäle, ja kui sa lassed laua peäle wia, siis krusi sedda wisi wälja: wotta üht Tee-lussika täit Parberitsi- ehk Soostra- ehk waarmarja Sahwti, segga sedda penikesseks tougatud Sukroga ärra, et se öiete paksuks lähhäb, ja kui se Sukkur hästi sullanud, siis kasta ühhe sulle sinna sisse, ja mali Rosid ehk Rutid ehk missuggused kirjad sa tahhad senna Krämi peäle.


841. Saiawilokad. (Semmelscheiben.)

Wotta 2 Raspli leiba, leika se koor öhhukeste peält ärra, ja leika siis need leiwad sörme paksusiks neljakantlikkuks träämliks katki, ning panne neid ühhe kiwwi waagna sisse. Wotta siis poolt topi rööska pima, panne 3 munna walget, 3 lussika täit riwitud Sukrut, üht lussika täit sullatud woid ja monni tilk orransi wet senna sekka, wispelda hästi, ja walla sedda siis leiwa träämlitte peäle. Woia sedda aego ühhe pissikesse waagna pestud woiga, ja kui se leib läbbi ja läbbi saab leotud, siis panne sedda kauniste ruti wisi selle woitud waagna sisse. Jääb siis nattoke pima ülle, siis walla sedda senna jure, ja panne monningad woi rasokessed senna peäle. Te siis neist munna rebbudest, nattokesse woist, 2 lussika täie weest ja nisso jahhust ühhe taigna, rulli wälja ja panne sedda äärte ümber waagna peäle, agga kasta neid äri essite, siis se taigen parreminne hakkab kinni. Krusi sedda taignat mele pärrast wälja, ja lasse sedda roga ahjo sees küpsta. Ehk kui sa tahhad, siis panne sedda kanega kinni kaetud piisi peäle, ja lasse sedda wisi küpsta, tuld agga al ja kane peäl. Saab se siis alt ja peält pruunkoldseks, siis on ta walmis, ja sedda woib sojalt üllesanda.


842. Wahwli koki Krääm. (Waffelkuchen Creme.)

Leika wahwli kokid poigeti öhhukessiks träämliks katki. Keeda sedda aego tummi munna-pima ühhe poole tobi rösa pimast, 4 munnast, ja ühhe näppo täie nisso jahhust. Sedda agga keetes, panne tük terwet Kannelit, riwitud koort ühhe tore Sitroni ehk Pomerantsi peält, ja rohket ossa Sukrut senna pima sisse. Saab se piim keenud, siis panne essite üks kord Wahwli koki träämlid ühhe Sallati talriko ehk waagna peäle, ja kui se kangem pallawus pima seest ärrajahtunud, siis tösta nattoke pima, ühte puhko wispeldades, senna peäle. Panne jälle kord koki träämlid, ja siis jälle pima senna peäle. Agga wiimselt tulleb koki träämlid kauniste wisi pärrast ümberringi peäle panna, ja keskelt Krämi peält peab se tühhi jäma. Sedda woib ka sissetehtud Pomerantsi korega wälja ehhitada, ja nenda külmalt süa. Need Wahwli kokid peawad kaunid suured, hästi küpstud ja kerged, ja mitte tahked ollema, ja kui 4 tükki neist woetakse, siis sest saab kül. Kes tahhab pango sissetehtud Pomerantsi lihha, pärrast kui se piim on keedetud, senna pima sisse, siis se Krääm weel parremaks saab.


843. Tikkelbäri marja Moos. (Stachelbeerenmoos.)

Keeda Tikkelbäri marjo nattokesse weega, kunni need hästi tümmaks ja paksuks lähtwad. Mulju neid siis Turslagi läbbi, kus penikessed augud sees on, et need seemned ja kored läbbi ei käi. Saab se Moos sedda wisi läbbimuljutud, siis segga sedda nattokesse riwitud Sitroni kore, penikesseks tougatud Kanneli, ja Sukroga ärra. Panne siis waagna peäle, ja ehhita sedda lumme-Mosiga wälja. Sedda woib ka Tikkelbäri marjust tehha, mis Puddelitte sees, ülle talwe keldri sees hoitakse.


844. Monnesuggused Road mis a la Klaas nimme peäl käiwad.

Et kül need road a la Klaas meie maal, kui neid paljo süakse, mitme innimesse terwist rikkuwad, siiski peab nende pärrast, kes seddasinnast külma toito armastawad, öppetust andma, kuida nisuggust roga tehhakse. Nendesinnaste roade pärrast lähtwad mitmesuggused Wormid tarwis, mis tinnatud Pläkkist tihhedatte kaantega peab tehtama. Üks Worm olgo nago juust, mis sedda wisi peab tehtama, otsekui olleks üks tük seest ärraleigatud. Teised sago kolm- ehk nelja-kantlikko torni wisi tehtud, mis peält kitsamaks lähtwad, ehk missugust Muntsert iggaüks issi tahhab. Agga a la Klaas munnade tarwis peab tinna Wormid tehtama, mis kahheks sünnib lahti wotta, ja seest ni suured on, et üks suur kanna munna nende sisse mahhub. Ja kui pannakse kokko, siis peab teises otsas ni suur ümmargune auk ollema, et üht penikest trehtrit woib sissepista, kui neid prugitakse. Kui kaks nendasuggusi Wormid kökis on, siis sest jo on kül. Nendasuggused road a la Klaas, mis marja Sahwtist tehhakse ei pea mitte Pläk Wormide sisse pantama, sest siis kautawad naad omma maggo ja Kölari ärra. Nende tarwis peab Pitsklasid prukima; agga Pitsklaside peäle peab wannust sea-tinna tosidest kaned sedda wisi tehtama, et sedda tinna ümmargusiks tükkiks leigatakse, mis siis kahhekordselt klaside peäle pannakse, ja sellesinnatse wahhaga hästi kinni märitakse, mis nüüd warsi öppetakse walmistama.


845. Wahha a la Klasi tarwis. (Präparirtes Wachs zu à la Glace.)

Wotta 12 Loti kollast mee-wahha, 9 Loti hästi ärrapestud woid, ja pool teist Loti waiko. Sullata essite se wahha, panne siis woid ja wiimselt waiko senna sisse, ja sullatades liguta ümber, et se hästi saab ärraseggatud. Saab se hästi sulland, siis wotta tulle peält mahha, ja liguta sedda ümber, kunni se külmaks jääb, et sedda woib sötkuda ja rullida. Kasta siis ühhe laua weega marjaks, ja rulli ja sötku se wahha seäl laua peäl kättega ni kaua, kunni se hästi sitkeks lähhäb, siis on ta walmis. Seddasinnast wahha prugitakse nende Wormide tarwis, kus ep olle tihhedad kaned peäl.


846. Juust a la Klaas. (Käse à la Glace.)

Wotta ni paljo rööska koort ja rööska pima, pool kummagist, kui sa Wormi suurusse järrel arwad tarwis ollewad; panne terwet Kannelit, sedda koort, mis ühhe Sitroni peält öhhukeste saab ärraleigatud, ja Sukrut mao järrel senna sisse. Lasse sedda tassase tulle peäl, ühte puhko ümberligutades keeta, kunni se nattoke paksuks lähhäb, ja head maggo saab. Walla sedda siis ühhe kiwwi riista sisse, wotta se Sitroni koor ja Kannel seest ärra, agga liguta sedda pima ümber, kunni se külmaks jääb, et ta nahka peäle ei wea. Walla sedda siis juusto-Wormi sisse, panne kaant hästi tihti peäle kinni, panne se Worm ühhe pütti ehk suure wask katla sisse, ja katta sedda alt ja peält katki tougatud jäa ja hea ossa solaga. Lasse siis keldris ehk ühhes teises külmas hones 2 ehk pool teist tundi seista. Agga kui se poole tunni sedda wisi seisnud, siis wotta jäad kane peält ja ni paljo ümberringi ärra, et ühtegi raiska Wormi sisse ei woi langeda. Wotta siis Wormi kaas peält ärra, liguta lussikaga sees nattoke ümber, et se, mis äärte ümber kinni külmetand, kesk Wormi sisse saab, panne siis kaant peäle, ja matta se Worm jälle jäa ja sola sisse. Kui se omma aega on seisnud, siis wotta seest wälja, ja pista sedda äkkitselt soja wee sisse, siis se juust annab ennast lahti, ja kalla sedda Wormi seest ühhe Sallati talriko peäle ümber, ehhita rohhiliste lehtega wälja, ja anna sedda warsi lauale, enne kui ta sullab. Kui sedda tahhetakse, et temmal Orransist peab maggo ollema, siis walla nattoke Orransi-wet sekka, agga siis woib Sitroni koort mahhajätta. Seddasinnast pima woib ka teiste Wormide sees tehha. Ek sedda peab ümberligutama, kui se alles külmetamas on, tehhakse sepärrast, et a la Klaas muido lähhäb wägga kowwaks, ja sedda peab ikka tehtama, kui neid kani wahhaga ei märita kinni.


847. Lumme Moos a la Klaas. (Schneemoos à la Glace.)

Wispelda rööska koort ühtlase Sukroga kowwaks wahtuks, ja panne nattoke Kirsi- ehk waarmarja Sahwti senna sekka, agga mitte ennam, kuid et se agga nattoke punnakast Koläri saab. Tösta siis missuguse Wormi sisse sa tahhad, ja lasse sedda külmetada seddasamma wisi, kui praego enne näideti.


848. Krääm a la Klaas. (Creme à la Glace.)

Keeda poolt topi rööska pima terwe Kanneli, Sitroni kore, ja Sukroga ülles, ja te sedda siis 6 munna rebboga tummiks. Saab se keedetud, siis tösta se Krääm ühhe kiwwi riista sisse, ja liguta sedda ümber, kunni se külmaks jääb. Wotta siis se Sitroni koor ja Kannel seest ärra, agga tösta se Krääm missuguse Wormi sisse sa tahhad, ja lasse sedda külmetada.


849. Sjokolaad a la Klaas. (Chocolade à la Glace.)

Panne 8 Loti riwitud Sjokoladi nattoke penikesseks tougatud Kannelit ja Sukrut mao järrel ühhe poole tobi rösa pima sisse, wispelda keik hästi, katta kinni, ja lasse sedda ühhe tunni aega seista. Kurna pärrast ühhe öhhukesse ride läbbi, kalla missugguse Wormi sisse sa tahhad ja lasse sedda nendasammoti külmetada, kui jo enne öppetadi.


850. Munnad a la Klaas. (Eyer à la Glace.)

Wotta ni mitto munna, kui sinnul Wormid on, keeda neid kowwaks, wotta siis rebbud seest wälja, ja sötku neid pu lussikaga hästi sitkeks. Panne nattoke riwitud Sitroni koort, ja ni paljo kaunist pakso Sukro-Sirupi senna sisse, et munnad parrajaste maggusaks sawad, ommeti mitte ni paljo, et naad liig wäddelaks lähtwad. Wormi siis neist ni suuri rebbusid jälle, kui need ennegi ollid, ja panne ühhe rebbo igga Wormi sisse. Panne siis mollemad Wormi pooled kokko, ja märi keik äred ümberringi selle jo enne nimmetud wahhaga kinni, agga jätta need ümmargused augud märimatta lahti. Siis peab sul röösk koor walmis ollema, mis Sukro, nattokesse Orransi wee, ja ühhe poole Tee lussika täie Kummi Raggantiga, igga munna peäle, on ühte wispeldud; agga sedda Kummi Ragganti peab essite wee sees hästi leotama, et se näitab wälja, nago üks Sjelee. Wülli need munna Wormid sellesinnatse wispeldud korrega ühhe trehtri läbbi, kunni naad täis sawad, ja märi need augud wahhaga hästi truiste kinni. Panne siis need Wormid ühhe pütti sisse, ja katki tougatud jääd ja rohket ossa sola alla ja peäle. Wi se püt keldri ehk teise hea külma hone, ja tiguta kolm werendeel tundi jääd ja Wormid tükkis pu kulbi ehk keppiga ühte puhko ümber. Kapi siis se wahha Wormide peält ärra, pista neid soja wee sisse, agga mitte ennam, waid et need andwad ennast lahti, ja kalla siis need külmetand munnad seest wälja, ning anna neid lauale.


851. Kirsi marja Sahwt a la Klaas. (Kirschensaft à la Glace.)

Mulju se Sahwt wärske Kirsi marjust wälja, ja kurna sedda jöhwi ride läbbi. Agga touka kiwwad katki, walla nattoke wet nende peäle, wäna keik rammo ühhe tihheda jöhwi ride läbbi nende seest wälja, nenda et se wessi tumedest head maggo saab. Segga siis seddasinnast wet Kirsi marja Sahwtiga ärra, panne Sukrut mao järrel senna jure, ja walla sedda klasi sisse; agga katta sedda Klasi sea-tinnaga hästi kinni, ja märi wahha peäle, nenda kui näideti Numr. 844. Panne siis se Klaas ühhe pütti sisse, ja katki tougatud jääd ja sola alla ja peäle, ja lasse sedda külmas kohtas ühhe tunni aega seista. Agga sedda pütti peab wahhest pörrotama, hoia agga et se Klaas ei lähhä katki. Kui sa tahhad üllesanda, siis kasta ühhe linnase ride soja wee sisse, mässi sedda Klaasi ümber, siis se warsi annab lahti. Wotta siis kaant peält ärra, ja kalla se a la Klaas ühhe Sallati talriko peäle ümber. Sedda samma wisi woib ka waarmarja Sahwti walmistada, agga tumed peab neist mahhajätma, ja se Sahwt saab ükspäinis Sukroga mao järrel ärraseggatud.