Köki ja Kokka Ramat/Keiksuggused Puddingid

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Köki ja Kokka Ramat
Cajsa Warg, tõlkinud Johann Lithander

Keiksuggused Puddingid.

645. Rossina Pudding. (Rosinen Pudding.)

Wotta 26 Looti Rossinad, mis seest kiwwid on ärrawoetud, 10 munna, 10 lussika täit nisso jahho, üks lussika täis riwitud Sukrut, ja nattoke riwitud Muskati ühhe naela woi, ehk hakkand nero raswa peäle, mis seest keik soned holega on ärraharritud, ja segga keik sedda hästi ärra. Ripputa rohkeste jahho ühhe Salweti peäle, panne sedda ühhe kausi sisse, ja kalla se taigen senna peäle, ning se-u se Salweti paelaga tuggewaste kinni, sest se ei paisu mitte wälja. Panne sedda siis keewa wee sisse, mis nattoke solatud on, ja lasse 3 ehk 4 tundi kanega tassa keeta; sedda kaueminne ta keeb, sedda parrem se on. Se Soost temma tarwis saab sedda wisi tehtud: wotta 4 munna rebbo, nattoke wähhem kui üks pool korter wet, jodawat wina ja Sukrut mao järrel, nattoke katki leigatud Sitroni koort, üks neppo täis nisso jahho, ja üks rasoke woid, ni suur kui üks pähkel; segga keik sedda ärra, wispelda hästi, panne tullele, lasse keeta, keetes agga wispelda ühte puhko. Saab se Pudding üllesantud, siis walla sedda Soosti ülle, ja ripputa tougatud Kannelit peäle.


646. Rossina Pudding teist wisi. (dito auf eine andere Art.)

Wotta üht naela häid sinnisi Rosinad, harri keik kiwwid seest ärra, wotta ka 24 Looti riwitud saia, ja kalla ni paljo sullatud woid senna peäle, et need saiad hästi sawad leotud. Wispelda siis 8 munna, ja panne need leotud saiad, 2 lussika täit tougatud Sukrut, ja 6 lussika täit rööska koort ehk pima senna jure. Panne need puhtaks harritud Rossinad senna sekka, ja segga keik hästi ärra. Märi siis üks Salwet külma woiga, ja ripputa nattoke nisso jahho peäle; panne se taigen senna sisse, se-u paelaga hästi kinni, ja panne sedda keewa wee sisse, mis nattoke solatud on, ja lasse 2 tundi kanega keeta. Te jodawa winaga soosti senna jure, nenda sammoti kui praego enne oppetati.


647. Sago-tango Pudding. (Sago Pudding.)

Keeda pudro ühhest tobist rösa pimast ja 8 Lootist hästi pestud Sago-tangust. Kui tangud hästi paisunud ja pudder kowwaks on läinud, siis tösta tulle peält mahha, ja kui se alles soe on, siis panne tükk woid, ni suur kui üks kalkuni munna senna sisse, ning 8 Looti penikesseks tougatud nisso webakkid, ni paljo Sukrut, et se nattoke maggusaks lähhäb, ja üks neppo täis Muskatplomi. Wispelda 8 munna, ja kui se pudder külmaks saab, siis kalla neid senna jure. Woia üks salwet külma woiga, ripputa nattoke nisso jahho peäle, kalla sedda pudro sisse, se-u paelaga hästi kinni, panne sedda keewa wee sisse, ja lasse 3 tundi kanega keeta, agga se wessi peab nattoke solatud ollema. Nattoke enne kui se Pudding saab üllesantud, siis panne sedda salwettiga tükkis ühhe ümmarguse pläk-Turslagi sisse, agga sedda Turslagi panne ühhe kausi sisse, mis piisi peäle pantakse, et se sojalt seisab, ja parremat kinnitust saab; ja sedda peab ikka keige Puddingittega tehtama, mis wägga pehmet on, sest siis naad parreminne omma wormitud nä-ule jäwad. Sedda aego te seddasinnast Soosti: Wotta üks peo täis kuiwatud kibbowitsa marjo, harri puhtaks, lopputa hästi, ja keeda neid wee sees öiete tümmaks. Kurna siis suppi peält ärra, ja mulju sedda sahwti marjade seest wälja, et se suppile maggo annab. Panne tükk woid, ni suur kui üks kanna munna, Soosti panno sisse, lasse sedda nattokesse nisso jahhoga wähhä läbbikeeta, tösta ni paljo kibbowitsa-marja suppi senna jure, et se parrajast soosti annab, liguta ümber, ja lasse sedda keeta 3 lussika täie Wransk-wina, Sukro, ja nattokesse Sitroni korega, mis pissikessiks träämliks on katki leikatud. Panne se Pudding waagna peäle, walla sedda Soosti ülle, ja ripputa tougatud Kannelit peäle. Sellesinnatse Puddingi tarwis woib ka seddasuggust Kirsimarja Soosti prukida, mis lihha-Soostide seas on ülleskirjotud.


648. Mandli Pudding. (Mandel Pudding.)

Wotta 12 Looti tauggatud nisso webakkid ehk teist riwitud saia, panne tük woid, ni suur kui 2 kanna munna, 2 lussika täis riwitud Sukrut, 2 näppo täis tougatud Kannelit, 4 Loti koritud ja penikesseks tougatud maggusad Mandlid, ja 4 tükki wihha Mandli senna sekka. Keeda üks korter rööska pima ülles, ja walla sedda nendesinnaste rohhude peäle, liguta hästi ümber, et se woi ja se riwi leib hästi ärrasullab. Kui se külmaks saab, siis wispelda 6 munna hästi, ja panne neid senna sekka. Märi siis üks Salwet külma woiga, ripputa nattoke nisso jahho peäle, ja kalla keik sedda seggatud roga ta sisse, ning se-u sedda paelaga hästi kinni, ja panne warsi keewa wee sisse, mis nattoke on solatud, ja lasse ühhe rohke tunni kanega keeta. Nattoke enne kui sa üllesannad, siis panne sedda Turslagi sees piisi peäle, nendasammoti kui seddagi, mis praego enne öppetati. Seks woib seddasamma Soosti prukida, kui Rossina Puddingi tarwis, ehk kui sa tahhad, siis te teist Soosti sedda wisi: Keeda üks kassin korter rööska pima ülles, te sedda 3 munna rebbo, ja nisso jahhoga tummiks, ja panne Sukrut sisse, et se maggusaks saab. Kui sa Puddingit üllesannad, siis walla se soost ülle ja ripputa Kannelit peäle.


649. Üddi Pudding. (Marck Pudding.)

Wotta poolt naela üddi, harri keik kontid holega seest ärra, ja hakki sedda hästi penikesseks. Wotta 16 Loti penikesseks tougatud kuiwa saia, leota sedda 5 pitsklasi rösa pima sees, ja panne se hakkitud üddi, üks lussika täis tougatud sukrud, üks neppo täis tougatud Kardimomid, nisammapaljo tougatud Muskatplomi ja nattoke penikest sola senna sekka. Panna 6 wispeldud munna senna jure, ja segga sedda hästi ärra. Panne siis wet tullele, ja nattoke sola ka sisse. Kui se ülles keeb, siis märi üks Salwet woiga, ripputa nattoke nisso jahho peäle, kalla keik sedda seggatud roga senna sisse, se-u paelaga hästi kinni, panne selle kewa paia sisse ja lasse 2 tundi kanega keeta. Panne agga tähhele, et kui se wessi kahhaneb, sa keewa wet selle tarwis hojad, ja warssi peäle wallad. Weel lähhäb tarwis, et sesinnane Pudding ni hästi kui keik teisedki Puddingid keetes monni kord ümberpöörtakse, et se läbbi ja läbbi küpseks saab. Se Soost sellesinnatse Puddingi tarwis saab Wransk winast, weest, ja Sukrust tehtud, mis munna rebbude ja ühhe näppo täie nisso jahhoga tummiks tehhakse.


650. Jahho Pudding. (Mehl Pudding.)

Panne 7 lussika täis head nisso jahho, pool korter sullatud woid, nattoke riwitud Muskati ja sola 7 wispeldud munna sekka. Wispelda keik hästi ärra, ja walla siis polt topi rööska pima senna jure, agga nattoke hobilt, et se ei lö ennast klimpisseks. Saab se keik hästi ärraseggatud, siis ripputa nattoke jahho Salwetti peäle, panne se taigen sinna sisse, se-u paelaga hästi kinni, panne keewa wee sisse, mis nattoke solatud on, ja lasse sedda 3 tundi keeta. Kui sa ülles annad, siis walla Soosti ülle, mis sedda wisi saab tehtud: Lasse woid ja nisso jahho sütte tulle peäl nattoke läbbikeeta, walla siis nattoke wet ehk rööska pima sinna sekka, lasse keeta, panne pärrast ennam woid jure, ligguta agga ühte puhko ümber, et se ei lähhä kokko, senni kui keik woi saab ärrasullanud.


651. Pinnati Pudding. (Spinat Pudding.)

Wotta üks korter rööska pima, panne 12 Looti penikesseks tougatud nisso webakkid senna sisse, ja 3 werendeli korterit Pinnati, mis enne ülleskuppatud, wessi seest wäljapigistud, ja penikesseks hakkitud on. Wotta siis üks korter sullatud woid, üks lussika täis riwitud Sukrut, nattoke Muskatplomi ja Piprat, ja segga keik hästi ärra, ning wispli siis 6 munna senna sekka. Woia ühhe Salwetti külma woiga, ja la-uta torid Pinnati lehte temma ülle, et leht lehhe külge jääb, kalla siis sedda seggatud roga Salwetti sisse, ja seäa nenda, et need lehhed keik Puddingit katwad, ja se-u Salwetti hästi kinni. Panne se Pudding keewa wee sisse, mis nattoke solatud on, ja lasse pool teist tundi kane all keeta. Nattoke enne, kui sa annad ülles, siis panne sedda Turslagi sisse, mis ühhe kausi sees piisi peäle peab pandama, et se Pudding nattoke kangeks lähhäb. Saab ta nüüd lahti tehtud, ja Salwetti seest waagna peäle ümberlötud, siis olgo temma Soost jo enne, sedda wisi walmistud: Wotta üks hea lussika täis woid, lasse sedda panno sees nisso jahhoga läbbikeeta, walla ühhe korteri rööska pima sekka, ja lasse keeta. Te sedda 3 ehk 4 munna rebboga tummiks, ja kui se Pudding üllesantud on, siis walla sedda Soosti ülle.


652. Pudding Pinnati sahwtist. (Spinat Pudding von Saft.)

Kuppata Pinnatid ülles, panne Turslagi peäle, et wessi hästi seest ärrajookseb, ja wäna siis sedda Sahwti ühhe linnase ride läbbi seest wälja. Panne tükk woid, ni suur kui üks kanna munna ühhe poole tobi rööska pima sisse, ja lasse sedda nödra tulle peäl seista, kunni se woi saab sullanud. Senni wispelda 16 munna hästi, agga 7 munnast jätta sedda walget mahha. Kui need munnad hästi on wispeltud, siis panne üks pool korter sedda Pinati Sahwti, 3 peo täit head nisso jahho, üks pool riwitud Muskat, nattoke riwitud Sitroni koort, sedda Sahwti poolteist Sitroni seest, nattoke sola ja 8 Loti riwitud Sukrut senna sisse. Wispelda keik sedda hästi, ja walla siis se leige piim senna jure. Saab se keik hästi ärraseggatud, siis ripputa rohkeste nisso jahho ühhe Salwetti peäle, panne se seggatud roog senna sisse, se-u hästi tuggewaste kinni, ja panne sedda warsi ühhe keewa paja sisse. Saap se ühhe tunni aega kane all keenud, siis panne sedda ilma lahtiwotmatta Turslagi sisse, mis ühhe kausi sees sojas paikas peab seisma, kunni sesinnane Soost saab walmis tehtud: lasse woid ja jahho nattoke läbbikeeta, walla nattoke sestsammast Pinati Sahwtist, mis Puddingi sisse sai pandud, senna jure, lasse keeta, liguta allati, ja panne nattoke Sukrut, ja ennam woid senna sisse. Kalla siis se Pudding Salwetti seest kummuli waagna peäle, ja walla sedda Soosti ülle.


653. Porgani Pudding. (Porkanen Pudding.)

Wotta üks korter rööska pima, panne 2 lussika täit riwitud Sukrut senna sisse, keeda sedda ülles, ja wispelda ni paljo nisso jahho, kui ial sünnib, senna sisse, ja peksa sedda tulle peäl wägga hästi, kunni se panno külgest lahti annab. Tösta siis tulle peält mahha, ja panne ni suur tükk woid, kui 2 kanna munna, senna sisse, ja liguta ümber, et se sullab. Panne pärrast üks korter riwitud tored Porkanid senna jure, ja wispelda 8 munna, 2 Loti riwi leiba, ja nattoke sola senna sekka, ja segga keik edda hästi ärra. Woia üks Salwet sullamatta woiga, kalla se taigen sisse, ja lasse sedda 2 tundi kanega keeta. Nattoke enne kui sa annad ülles, siis panne se Pudding ilma lahtiwotmatta Turslagi sisse, mis ühhe kausi sees piisi peäle peab pantama, et se ennast nattoke kangeks weab, ja te seddasinnast Soosti. Keeda nattoke katki leigatud Porganid pool teist korteri rösa pima sees, kunni se piim neist maggo saab, ja kurna need jured seest ärra. Panne siis tükk woid, ja nattoke nisso jahho panno sisse, saab se nattoke läbbikeenud, siis walla se kurnatud piim senna sekka, ja lasse sedda keeta. Se peab siis ni tummi kui üks parrajas Soost ollema. Saab se Pudding Salwetti seest waagna peäle pandud, siis walla sedda Soosti ülle.


654. Kapsta Pudding. (Kohl-Pudding.)

Te essite üks Waars kallast ehk lihhast, leika siis pea-kapstad monningaks tükkiks löhki, ja keeda neid wee sees hea tükki woi, Pipra, Muskatplomi, ja solaga, nattoke ennam kui pool-küpseks. Sawad need kapstad seest wäljawoetud, siis panne neid Turslagi peäle, et se wessi hästi nörjub peält ärra. Wotta siis lussikaga monningad klimpid sest Waarsist, lasse neid sellesamma kapsta-suppi sees keeta, ja leika neid siis pissikesseks tükkiks katki. Kuppata Murklid ülles, piggista wet seest wälja, harri puhtaks, ja keeda neid nattoke, woi sees. Kasta üks Salwet soja wee sisse, ja panne sedda ühhe süggawa waagna sisse. La-uta siis se tores Waars öhhukeste selle märjaks kastetud Salwetti peäle wälja, ja panne need ülleskuppatud kapstad, mis seest need jämmedamad warred jo enne peawad ärrawoetud ollema, Murklid, moningad rasokessed woid, need katki leigatud Wrikadellid, nattoke Muskatplomi ja sola kordamissi senna peäle. Kui siis se Pudding ni suureks sanud, kui sa tahhad, siis la-uta jälle torest Waarsi peäle, ja wata hästi järrel, et se Pudding ülleültse saab Waarsiga kinni kaetud. Se-u siis se Salwet paelaga hästi tuggewaste kinni, ja panne sedda keewa wee sisse, mis nattoke on solatud; se wessi peab ikka temma ülle käima, ja kui se 2 tundi ehk nattoke ennam kane all on keenud, siis on ta walmis. Siis peab sesinnane Soost ka tehtud ollema: Wotta tük woid, ja lasse sedda nattokesse nisso jahhoga Kastrulli sees wähhä läbbikeeta, walla sedda wet, mis sees kapstad keedeti, senna sekka, lasse keeta, te sedda 3 ehk 4 munna rebboga tummiks, et se Soost saab parrajaks, ja walla sedda Puddingi ülle, kui sa Salwetti seest saad tedda waagna peäle pannud.


655. Hakkitud kapsta Pudding. (Gehackter Kohlpudding.)

Harri need rohhilissed lehhed, need jurikad ja keik jämmedad warred kapsta peade peält ärra, hakki siis need kapstad penikesseks, ja tuwi neid lihha-suppi, ehk wee, hea tükki woi, Pipra, ja Muskatplomiga. Lasse kapstad sellega keeta, kunni naad tümmaks lähtwad, ja se supp hopis ärrakahhaneb. Wotta pool teist korteri sest tuwitud kapstast, ja lasse sedda külmaks jäda. Senni panne üks teine padda lihha-suppiga tullele, kui agga sedda ep olle, siis panne woid wee sisse, ja siin sees kupputa terwid kapsta lehte ülles. Wotta neid jälle seest wälja, et külmaks sawad, ja panne neid ühhe ride peäle, et naad kuiwawad. Sedda wet agga, mis sees neid keedeti, hoia Soosti tarwis, mis pärrast peab tehtama. Segga need tuwitud kapstad 8 Loti penikesseks tougatud nisso webakkide ehk muu kuiwa saiaga ärra, mis agga ühhe poole korteri rösa kore, ja 8 tükki hästi wispeldud munnade sees enne on leotud. Märi siis üht riet külma woiga, panne sedda ühhe süggawa waagna sisse, ja senna peäle panne need kuppatud kapsta lehhed. Agga neid peab ni paljo ollema, et neid kaks korda woib peäle panna, nenda et keik need wahhepaikad, mis essimesse korra jures wahhest lahti jäwad, selle teise korraga woib kinnikatta. Kalla siis need ärraseggatud kapstad senna peäle, ja se-u riet paelaga hästi kinni. Panne sedda keewa wee sisse, mis nattoke on solatud, ja lasse sedda 2 tundi kanega keeta. Kui Puddingit peab üllesantama, siis panne sedda Turslagi sisse, mis ühhe kausi sees piisi peäle peab pantama, et se mitte ei jahtu ärra; ja sedda aego te seddasinnast Soosti: Panne tük woid ühhe Kastrulli sisse, ja lasse sedda ühhe lussika täie nisso jahhoga nattoke läbbi keeta, walla nattoke sest weest, mis sees kapsta lehhed keedeti ja 3 ehk 4 lussika täit rööska koort ehk pima senna sekka, ja panne nattoke Sukrut, agga mitte ni paljo, et se tedda maggusaks teeb, ja nattoke riwitud Muskati senna jure; te sedda wiimselt 3 ehk 4 munna rebboga tummiks, et ta saab seggaseks.


656. Wähhi Pudding. (Krebspudding.)

Wotta 60 wähki, lopputa neid puhtaks, ja leika se peälminne koor seält kohhast ärra, kust se roius ja keik mis ei kolwa, seest woib wäljawotta. Touka siis need wähhid torelt hästi penikesseks, walla poolt topi rööska pima nende peäle, ja liguta hästi ümber. Hoöru neid Turslagi läbbi et keik se, mis märg on, läbbi tulleb, ja kurna sedda siis jöhwi soöla läbbi, ning mulju hästi, et ni paljo pakso seält läbbi ka jookseb, kui ial woib. Wotta siis üks Hummer ehk merre-wähhi, harri keik lihha lakkade ja sörrade seest ärra, hakki hästi penikesseks, ja kloppi sedda ühhe pu-nuiaga. Kui Humrid ep olle, siis wotta 20 ülleskuppatud wähki, ja wotta nenda sammoti se lihha lakkade ja sörrade seest wälja. Panne siis selle sekka, mis ärrakurnatud on, 20 Loti penikesseks tougatud nisso webakkid, nattoke Muskatplomi, nattoke tougatud Piprat, üks hea lussika täis tougatud Sukrut ja se kloppitud Humri- ehk wähhi-lihha. Neist Koortest, mis Turslagi sisse üllejänud, peab wähhi-woid teggema, walla sedda ühhe korteri sisse, hoia agga et ühtegi wet ei sa senna sekka tullema, panne ni paljo teist woid senna jure, et se korter täide saab, ja walla siis se woi, ja 10 hästi wispeldud munna, ning nattoke penikest sola selle ärraseggatud roa sisse. Peksa sedda hästi, et ühtegi klimpid sees ep olle nähha; woia üks Salwet külma woiga, panne sedda ühhe süggawa riista sisse, ja kalla se Puddingi roog senna sisse. Se-u paelaga hästi kinni, panne keewa wee sisse, mis nattoke on solatud, lasse sedda 2 rohket tundi keeta, ja te sedda aego seddasinnast Soosti: Kuppata 40 wähki ülles, harri neid puhtaks, ja te koortest punnast wähhi-woid. Panne tük woid Kastrulli sisse, lasse nattokesse jahhoga wähhä läbbikeeta, walla lihha-suppi senna peäle, ja lasse keeta. Panne siis wähhi-lakko ja koritud sörga, ülleskuppatud, puhhastud, ja woi sees nattoke läbbikeedetud Murklid, nattoke Muskatplomi, Piprat, sola, ja wähhi-woid senna sekka, ja lasse keik hopis nattoke keeta. Kui se Pudding saab üllesantud, siis walla sedda Soosti ülle. Kui lihha-suppi ep olle, siis woib rööska pima prukida, ja siis peab ka nattoke Sukrut sisse pantama, agga mitte ni paljo, et se maggusaks lähhäb.


657. Kalla Pudding. (Fischpudding.)

Harri keik lihha ühhe haugi kalla peält ärra, mis 2 naela wagib, ja keeda rood, se pea ja nahk kassina wee sees. Wotta kaks wähhäkest Humrid, ja te nende korest punnast woid. Hakki siis se Humri ja kalla-lihha 30 wärske Ööstriga katki, ja touka sedda pärrast pu-nuiaga hästi penikesseks. Kuppata 2 peo täit Murklid, piggista wet hästi seest wälja, prae woi sees, ja hakki neid penikesseks. Leota 7 Loti riwi leiba ühhe poole korteri kalla wee sees, mis sees need rood keedeti, ja segga se tougatud kalla, need hakkitud Murklid, üht korterit sullatud woid, ja 8 munna selle leotud riwi leiwaga ärra. Panne ka üks riwitud pool Muskat, nattoke Piprat, ja sola mao järrel senna sekka, ja liguta keik holega ümber. Märi siis üks Kastrull ehk Worm külma woiga, kalla se seggatud roog senna sisse, ja lasse ahjo sees küpseda, et ta pruun-koldseks saab. Te sedda aego üks Soost sedda wisi: Lasse sedda punnast woid nattokesse nisso jahhoga wähhä läbbikeeta, walla lihha-suppi, ehk kui sedda ep olle, sedda kallawet, mis sees rood keedeti, senna peäle, ja panne nattoke Muskatplomi ja Piprat jure. Saab se Pudding ahjo sees küpsetud, siis kalla sedda Kastrulli seest Soosti sisse kummuli, ja lasse sedda seal sees ühhe rohke tunni aega, ehk nattoke ennam keeta. Kui se Soost sest punnasest woist ei olle kül raswane, siis panne ennam teist woid senna jure. Kui se Pudding senna sisse lastakse, siis peab ni paljo Soosti ollema, et ta Puddingi ülle käib, sepärrast ei pea sedda essite wägga tummiks tehtama. Agga kui tarwis lähhäb, siis woib sedda riwi leiwaga tummiks teggema, nattoke enne kui se Pudding üllesantakse, terwed Ööstrid woib ka siis Soosti sisse panna. Panne sola mao järrel ja nattoke Sukrut ka sisse, agga mitte ni paljo, et ta maggusaks lähhäb. Sedda Puddingit sünnib ka wee sees keeta, kui tedda ühhe woitud Salwetti sisse kinnise-utakse; agga siis peab 12 Loti riwi leiba wotma, ja kui sa üllesannad, siis walla Soosti peäle.


658. Maksa Pudding. (Leber-Pudding.)

Touka ühhe wassika maksa hästi penikesseks, kurna Turslagi läbbi, ja panne senna sekka kahhewörra ni paljo penikesseks hakkitud raswa, 2 peo täit riwi leida, nattoke hakkitud Salwii, üht peo täit hakkitud Kaperst, ni samma paljo Korintid, nattoke Muskatplomi, nattoke tougatud Kannelit, nattoke Piprat, 2 lussika täit rööska koort, 4 wispeldud munna, munna roga 3 rebbust, nattoke sola, ja üht lussika täit riwitud Sukrut. Segga keik hästi ärra, la-uta üks wassika mao-nahk ühhe Wormi sees wälja, ja kalla sedda seggatud roga senna sisse. Katta sedda selle samma mao-nahhaga kinni, ja lasse ahjo sees küpseda. Kui sa üllesannad, siis peab sul Soost walmis ollema, mis jodawa winast, Korintist, Ädikast, Sukrust, Kapersist, riwitud Päperkokist ehk prunitud jahhust, Sitroni wilokattest, ja woist tehhakse. Lasse siis se Pudding waagna peäle, wotta mao-nahk ärra, ja walla Soosti ülle.


659. Werre Pudding. (Blut-Pudding.)

Wotta pool korterit nödra öllut, 4 munna, nattoke Neilikest, Piprat, Ingwäri, nattoke penikesseks hakkitud sibbulat, sola, 4 lussika täit sullatud woid, nattoke Timiani ja Meirami, ühhe poole tobi werre peäle. Wispelda sedda ni palja jämmeda rukki jahhoga et se keerites wennib, kui sa wisplit üllestöstad. Panne ni paljo penikesseks leigatud nero-raswa senna sisse, kui sa arwad tarwis ollewad. Kalla siis sedda taignast ühhe woitud Puddingi-Wormi sisse, ja panne se Worm ühhe keewa wee-paia sisse, agga sedda wet ei pea ennam paia sees ollema, waid et se poolest Wormist sadik käib. Se Worm jääb ilma kaneta, agga sedda padda pead sa kaneda kinnikatma, ja lasse sedda 2 tundi tassase tulle peäl keeta. Kui sa panned sedda waagna peäle, siis walla sullatud woid ülle.


660. Wassika-jalla Pudding. (Pudding von Kalbsfüßen.)

Harri 4 wassika jalga puhtaks, keeda nattokesse wee sees woiga tümmaks, leika neid pissikessiks tükkiks katki, ja wotta keik kontid seest ärra. Leota 18 Loti nisso webakkid, mis tougatud on, ühhe poole korteri sullatud woi sees, linuta hästi ümber, ja panne senna jure need katki leigatud wassika jallad, üks peo täis koritud Mandlid, ni samma paljo hästi puhhastud ja pestud Korintid, nattoke katki leigatud Sukkati, penikesseks leigatud Sitroni koort, nattoke sola, ja üks näppo täis Muskatplomi. Segga keik sedda ühhe Pitsklasi täie rösa pimaga hästi ärra, ja wispelda 8 munna ka senna sekka. Märi ühhe Salwetti külma woiga, ripputa jahho peäle, kalla se Puddingi taigen senna sisse, se-u paelaga tuggewaste kinni, panne keewa wee sisse, mis nattoke solatud on, ja lasse sedda 3 tundi kanega keeta. Te pärrast senna tarwis üks Soost weest, Sitroni Sahwtist, jodawa winast, ja Sukrust, te sedda munna rebbudega tummiks, ja walla sedda Puddingi ülle waagna sisse.


661. Truls. (Struls.)

Wispelda üks korter wet, 2 munna ja ni paljo head nisso jahho kokko, et se heaks tümmaks taignaks lähhab. Tösta sedda laua peäle, rulli öhhukesseks wälja, et se pitkaks ja kahhe käe laiusseks saab. Woia sedda wäljarullitud taignast sullatud woiga hästi, riwi nattoke Muskati peale, ja ripputa jämmedaste tougatud nisso webakkid senna peäle. Lö mollemad taigna äred ümber, rulli pitkiti kokko, ja panne sedda ühhe Salwetti sisse; mässi Salwetti senna ümber ja pista tedda nööp-noölaga kinni. Panne sedda keewa wee sisse, mis nattoke solatud on, ja lasse kane all 3 tundi keeta. Saab se roog Salwetti seest wäljawoetud, siis leika sedda wiloka wisi katki. Laset se wagen wüürpanno peäl nattoke seista, walla sullatud woid ehk nisuggust Soosti ülle, mis Üddi Puddingi jures öppetati, ja wi laua peäle.


662. Makronid tuwida. (Makronen zu stuben.)

Need Makronid on mitme suggused, agga needsinnatsid, mis pärrast praego öppetust antakse, on jämmedad oöned Nuudlid. Murra neid nattoke katki, et naad wägga pitkaks ei jää, ja keeda neid woiga lihha-suppi ehk wee sees, kunni nemmad hästi paisuwad. Panne siis nattoke riwitud juusto, mis wihha ep olle, sola ja nattoke Muskati senna peäle, lasse neid sellega tuwida, kunni se supp jo ennamiste ärrakahhaneb, ja siis anna neid ülles.


663. Munna Pudding. (Eyer Pudding.)

Wispelda 12 munna hästi. Panne senna sisse 14 Loti nisso jahho, 5 lussika täit riwitud Sukrut, üht naela penikesseks hakkitud nero-raswa, mis seest keik soned on ärraharritud, üht naela Rossinad, mis seest kiwwid on ärrawoetud, ja nattoke penikest sola. Segga keik hästi ärra, panne ühhe Salwetti sisse, mis woiga on märitud, ja panne sedda keewa wee paia sisse, mis nattoke on solatud. Pöra sedda essimesses otsas saggedaste ümber, ja lasse 4 tundi kanega keeta. Kui sa anned ülles, siis kalla tedda ühhe murtud Salwetti peäle kummuli, sest seddasinnast Puddingit süakse ennamiste ilma Soostita. Kes agga tahhab sullatago wärsket woid senna tarwis. Siin tulleb ka tähhele panna, et se rasw peab ühhe naela wagima, pärrast kui se on puhtaks harritud, agga Rossinad wagitakse enne ärra, ja siis harritakse neid puhtaks.


664. Wassika-jalla Pudding. (Pudding von Kalbsfüßen.)

Harri 4 wassika jalga puhtaks, ja keeda neid solatud wee sees, kunni kontid lahkuwad ärra, wotta siis jallad wee seest wälja, harri kontid ärra, ja wiska sedda lihha kohhe wee sisse. Panne sedda pärrast ühhe puhta ride peäle, ja kui wessi saab peält ärranörjunud, siis hakki sedda ni penikesseks katki, kui penikessed kruubid. Wotta poolt naela nero-raswa, harri keik soned seest ärra, ja hakki sedda hästi penikesseks, ning segga sedda selle wassika lihhaga ärra. Wispelda 8 munna hästi, ja panne senna sisse se ärraseggatud lihha, üks pits-klaas Wransk wina, 4 Loti riwitud leiba, 4 Loti riwitud Sukrut, nattoke sola, 8 Loti Korintid, ja se koor ühhest wärskest Sitronist, mis ni penikesseks, kui kruubid peab katkileigatama. Saab se keik hästi ärraseggatud, siis märi ühhe jämmeda linnase ride külma woiga, kalla se Puddingi taigen senna sisse, ja se-u sedda paelaga tuggewaste kinni. Panne sedda siis keewa wee sisse, mis nattoke on solatud, ja lasse 3 tundi kanega keeta. Kui sa üllesannad, siis te seddasinnast Soosti: Panne tük woid, ni suur kui üks kanna munna, ühhe panno sisse, lasse sedda nattokesse nisso jahhoga pissut läbbi keeta, walla 3 Pitsklasi wet, üks Pitsklaas Wransk wina, nattoke Sitroni Sahwti, ja Sukrut mao järrel senna jure, lasse nattoke keeta, ja liguta hästi ümber. Te sedda 2 ehk 3 munna rebboga tummiks, ja kui se Pudding saab üllesantud, siis walla sedda Soosti ülle, ehk anna sedda kausi sees laua peäle.


665. Walge kapsta Pudding. (Weiskohl Pudding.)

Leika walge kapsta päid pissikessiks tükkiks löhki, ja harri need jurikad ja keik jämmedad warred seest ärra. Panne essite woid raudpaia sisse pohja peäle, ja siis üks kord kapstast. Panne siis jälle senna peäle nattoke woid, nattoke terwet Inglise würtsi, 2 lehte Rosmarinit, nattoke nisso jahho, nattoke Sukrut ehk pruun Sirupi, mis kapstal pruun-koldse Koläri peab andma. Ja nenda peab kord korra peäle pantama, kunni jo ni paljo kapstast sees on, kui sa arwad tarwis minnewad. Panne siis kaas paia peäle, ja seäa sedda essite nödra sütte tullele, kunni kapstad nattoke Sahwti wäljaaiawad. Panne pärrast ennam tuld alla, liguta saggedaste ümber, ja kui sa nääd neid illusat Kölari sawad, siis walla lihha-suppi nattoke hobilt peäle, ja lasse keeta, kunni kapstad öiete murredaks sawad, ning panne sola mao järrel sisse. Kui kapstad jo kül on keedetud, siis tösta neid Turslagi peäle, et kül rohkem ossa, agga mitte keik se supp saab peält ärranörjuda. Sawad kapstad külmaks, siis kasta ühhe jämmeda Salwetti märjaks, ja la-uta sedda ühhe süggawa kiwwi-waagna sees wälja. Nüüd peab sul üks kalla-Waars walmis ollema, kloppi sedda nattoke paksemalt wälja, kui 2 wie koppeki tükkid, ja la-uta essite sedda Waarsi Salwetti peäle, panne siis need tuwitud kapstad senna sisse, ja katta neid Waarsiga ümberringi hästi kinni, ning se-u se Salwet paelaga tuggewaste kinni. Panne siis se Pudding keewa wee sisse, nattoke sola ja keik jurikad, mis kapsta peält ärraharriti, pannakse ka senna sisse, ja lasse sedda 2 tundi kaene all keeta. Nattoke enne kui sa annad ülles, siis wotta Puddingit wee seest wälja, et keik wessi hästi saab peält ärrajoosta. Wotta siis se Salwet lahti, kalla Puddingit waagna peäle kummuli, te sedda suppi, mis kapsta peält Turslagi läbbi josis, sojaks, ja walla sedda temma ülle; agga sedda suppi ei pea rohkeminne ollema, kuid et sest parrajast Soosti saab. Se peab ka parrajas tummi ollema, kui se agga wägga wäddel on, siis te sedda nattokesse woi, ja jahho, ehk 2 ellik 3 munna rebboga tummiks.


666. Rootskäri Pudding. (Stockfisch Pudding.)

Ta-u Rootskärid, ja panne neid essite ülle öö wee sisse. Panne neid siis warsi hommiko külmalt tehtud lehhilisse sisse, mis wägga kange ep olle, lasse neid seal sees öhtoni seista, walla siis se lehhelinne peält ärra, ja panne neid jälle öseks külma wee sisse. Harri hommiko nahka ja keik rood ärra, wotta ka keik lihha ärra, mis punnane on, ja panne sedda jälle külma wee sisse. Te sedda aego üks hea kalla-Waars, kuppata wähki ülles, harri neid puhtaks, ja wotta keik lihha lakkade ja suurte sörrade seest wälja. Kuppata ka Murklid hästi ülles, ja lasse neid pärrast woi sees nattoke läbbi keeta. Woia lussikaga külma woid ühhe jämmeda ride peäle, ja panne sedda riet ühhe süggawa kiwwi-waagna sisse. Panne siis seggamissi senna ja tenna Murklid, wähhi-lakko ja sörge ride peäle, la-uta senna ülle kalla-Waarsi wälja, ja kloppi sedda nattoke paksemalt wälja kui üks 5 koppeki tük. Saab se tehtud, siis lopputa need Rootskärid weel ühhe wee sees ärra, panne neid senna ride sisse, ja la-uta Waarsi ümberringi senna peäle. Se-u siis riet paelaga hästi kinni, panne ühhe keewa wee-paia sisse, ja lasse 3 ehk 4 tundi kanega tassa keeta; keetes pöra sedda monni kord ümber. Nattoke enne kui sa annad ülles, siis panne se Pudding ilma lahtiwotmatta Turslagi sees ühhe soja paia peäle, et se wessi sojalt peält ärrajoseb. Wotta pärrast se ride lahti, kalla Puddingit waagna peäle ümber, ja walla nisuggust tummiks tehtud woid ülle, kui Rootskäri tarwis prugitakse. Sellesinnatse Puddingi tarwis pead sa ükspäinis sedda lihha wotma, mis selja roo ümber on, sest se on ennamiste ikka walge ja murre, ja sedda teist lihha woid sa tuwitud Rootskäri ehk Pasteti tarwis prukida.


667. Häringi Pudding Risiga. (Herings Pudding mit Reis.)

Löhhu Häringid seljast löhki, leika pead ja sabbad ärra, ja wotta keik rood holega seest wälja. Panne neid ülle öö wee sisse, walla hommiko teist wet peäle, ja kui sa tahhad Puddingit walmistada, siis panne need häringid ühhe laua peäle, et keik wessi nörjub peält ärra. Panne neid siis, nahha-külg allapiddi pöördud, ühhe jämmeda Salwetti peäle, mis külma woiga hästi on woitud. Ripputa pestud ja ridega ärrakuiwatud Risi tango ja Korintid lihha-külje peäle. Sedda wisi peab ikka häringid, Risi tango ja Korintid kord korra peäle pannema, kunni jo ni paljo sees on, kui sa arwad tarwis minnewad. Se-u siis Salwettid paelaga kinni, siddudes agga hoia, et ühtegi Häringi ei jää paela alla. Panne tedda pärrast keewa wee sisse, lasse 3 tundi kane all keeta, pöra saggedaste ümber, ja wata järrel, et ikka rohkeste wet peäl on. Nattoke enne kui se Pudding saab üllesantud, siis panne sedda Turslagi sees paia ülle, et ta soe seisab, ja te sedda aego tummiks tehtud woid Soostiks. Saab se Pudding waagna peäle pandud, siis walla sedda Soosti ülle. Umbes arwata woib ühhe Loti Risi tango ja ühhe Loti Korintid igga häringi peäle wotta.


668. Wähhi Pudding. (Krebs Pudding.)

Kuppata wähki ülles, harri keik lihha seest wälja, ja te koortest wähhi-woid. Hakki se lihha ja need wähhi-marjad hästi penikesseks. Wotta 28 Loti wähhi-lihha, ja 10 Loti külma woid, ja touka sedda pu-nuiaga hästii seggamissi. Senni pead sa 8 Loti penikesseks taugatud nisso webakkid 5 Pitsklasi täie rösa pima sees leotama, panne need leotud webakkid, üks lussika täis tougatud Sukrut, nattoke Muskatplomi, Piprat ja sola mao järrel selle tougatud wähhi-lihha sekka, ja wiimselt kalla 10 hästi wispeldud munna senna jure, agga sedda walget peab 4 munnast ärrawoetama. Saab keik se öiete ärraseggatud, siis panne sedda ühhe Salwetti sisse, mis woiga hästi on woitud, se-u sedda paelaga tuggewaste kinni, panne keewa wee paia sisse, ja lasse 2 rohket tundi kane al tassase tulle peäl keeta. Nattoke enne, kui saab üllesantud, siis panne sedda ilma lahtiwotmatta Turslagi sisse, et ta ennast nattoke kangeks weab. Sedda samma wisi woib ka Humrist, se on merre-wähhist Puddingit tehha. Se Soost saab sedda wisi tehtud: Panne se wähhi woi ja nattoke nisso jahho Soosti panno sisse, lasse nattoke läbbi keeta, liguta ümber, ja walla ni paljo rööska pima senna jure, et se parrajast Soosti annab; panne ka nattoke Muskatplomi ja Sukrut mao järrel sisse. Kui sa Puddingid waagna peäle panned, siis te sedda Soosti 2 munna rebboga tummiks, ja walla sedda Puddingi ülle.


669. Üks Wransk Pudding. (Ein französischer Pudding.)

Wotta Wransk leiba, leika se peälminne koor ümberringi peält ärra, ja leika sedda sisso öhhukessiks wilokaks katki. Wotta 16 Loti neist katki leigatud saia wilokattest ja leota neid hästi pool neljat korteri rösa pima sees. Saab se leib wägga hästi leotud, siis wotta üks kiwwi-Kastrull, woia sedda wärske woiga hästi ärra; panne siis üks kord leotud leiba senna sisse, ripputa nattoke Sukrut ja Kannelit peäle, ja wiimselt panne ükskord sissetehtud ja würwli wisi leigatud Pomerantsi koort senna peäle. Panne sedda wisi kord korra peäle, kunni keik leib jo sees on, ja kui nattoke sest pimast, kus sees se saia leib sai leotud on üllejänud, siis walla sedda ka senna peäle. Wispelda 6 munna poole korteri rösa kore ehk pimaga hästi seggamissi, walla sedda senna peäle, ja lasse Puddingit ahjo sees küpseda. Annad sa roga ülles, siis mässi üks Salwet illusaste selle kiwwi-Kastrulli ümber, ja siis süakse sedda sojalt ilma Soostita. Kes tahhab tehko sedda Puddingit ilma Pomerantsi koreta, agga siis saab se Sukkur ja Kannel selle leotud leiwaga ärraseggatud. Sedda woid ka ühhe koki-wormi sees küpsetada, ja siis wormiga tükkis laua peäle üllesanda. Sesinnane Pudding on wägga tümma, sepärrast ei sünni tedda mitte Wormi seest waagna peäle kallata. Piisi peäl woib sedda ka küpsetada.