Köki ja Kokka Ramat/Monningad Munna Road

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Köki ja Kokka Ramat
Cajsa Warg, tõlkinud Johann Lithander

Monningad Munna Road.

852. Lahti keedetud munnad. (Verlohrne Eyer.)

Keeda wet Kastrulli sees ülles, lö munnad katki, ja panne neid senna sisse, agga mitte keik ühhel hobil, waid järrestikko, et need ei hakka teine teise külge kinni. Sa ei pea ka mitte wägga paljo sisse pannema, et need kitsaste seäl sees ei seisa, waid et neil kül rumi teine teise körwas on. Lasse tasse keeta, siis naad ei kauta omma modo ärra, ja ni pea kui se walge nattoke kangeks lähhäb, siis wotta lussikaga seest wälja, ja panne neid körwastikko waagna peäle. Saab ni paljo munne sedda wisi keedetud, kui tarwis lähhäb, siis leika ümbert ärra keik, mis nago löhki kärristud wälja näitab, panne neid siis wisi pärrast waagna peäle, ja walla wina Soosti peäle, mis nenda sammoti saab tehtud, kui Rosina puddingi tarwis. Sedda Soosti woib ka essite waagna sisse kallata, ja siis munna peäle panna. Kes agga Korintid Soosti sess tahhab, keetko neid essite wee sees, kunni need hästi paisuwad.


853. Lahti keedetud munnad waagna peäl. (Verlohrne Eyer aus der Schüßel.)

Woia ühhe waagna woiga hästi ärra, panne ni paljo katki lödud munne körwastikko senna sisse, kui tarwis lähhäb. Panne se wagen wüürpanno peäle, kunni munnad nattoke kangeks lähtwad, wotta siis waagnat tulle peält ärra, ja walla nisuggust Ansjowissi Soosti peäle, kui kalla-Soostide seltsis jo enne üllesnäidetud on.


854. Lahti keedetud munnad wähhidega. (Verlohrne Eyer mit Kräbse.)

Wotta wähhi lakko, Murklid ehk Sjampionid ja ülleskuppatud Kroon-Arsjokki nairid, leika keik penikesse träämli wisi katki, ja te neist Ragu sedda wisi; Lasse nattoke woid ja jahho Kastrulli sees nattoke läbbi keeta, walla kulbi tait lihha suppi ehk wet senna jure, liguta ümber, ja lasse sedda keeta. Jääb se Soost seggaseks, siis panne need katki leigatud träämlid, riwitud Muskati, hakkitud Petersilli lehte, sola ja ni paljo wähhi woid senna sekka, et se Soost parrajaste punnaseks saab. Lasse nüüd tassase tulle peäl tuwida, ja keeda sedda aego lahti keedetud munne, ning wotta keik narmad ümbert ärra. Kui sa üllesannad, siis kalla essite se Ragu waagna siisse, ja panne need munnad peäle, ehk kui sa tahhad, siis sünnib munnad essite sisse panna, ja siis Ragu nende peäle tösta.


855. Lahti keedetud munnad kanna poja Kuliiga. (Verlohrne Eyer mit Couli von jungen Hühnern.)

Wotta üht praetud kanna poega, tomma se pruun nahk rinna peält, leika siis keik lihha rinna peält ärra, hakki hästi penikesseks, ja touka sedda Mäösri sees, et se kauniste sitkeks lähhäb. Touka siis se konti-körre, tiwad, reied, ja se nahk, mis rinna peält ärratombati öiete russuks, ja lasse sedda ühhe pissikesse paja sees nattokesse woiga prunida, liguta agga hästi ümber. Saab se pruunkoldseks, siis walla 2 ehk 3 lussika täit lihha suppi ehk wet senna peäle, jä lasse sedda 2 ehk 3 Petersilli jure, ühhe kinki wiloka, ja ühhe Sibbulaga keeta, mis sisse kerwitud on. Saab se Kulii hästi rammokaks, ja temmal on head maggo, siis kurna sedda jöhwi soöla läbbi, panne se tougatud rinna-lihha sisse, liguta hästi ümber, ja wäna sedda ühhe jöhwi ride läbbi, et keik rammo lihha seest wälja tulleb. Tösta siis se Kulii waagna peäle, panne sola mao järrel sisse, panne sedda waagnat Müürpanno peäle, ja lö ni paljo munne körwastikko senna sisse katki, kui tarwis lähhäb, ja ni pea kui munnad nattoke kangeks lähtwad, siis anna sedda roga lauale. Seddasamma wisi woib ka metspüüd walmistada.


856. Lahti keedetud munnad Silleri juurtega. (Verlohrne Eyer mit Sillerie.)

Wotta 2 ehk 3 Silleri juurt, harri se koor peält ärra, leika kauniks pissikessiks tükkis katki, ja tuwi neid. Tösta neid siis waagna peäle, panne lahti keedetud munne peäle, ja ehhita neid kowwaks keedetud munnadega wälja, mis 4 ehk 6 tükkiks on katki leigatud, ja panne neid nende lahti keedetud munnade wahhel. Ehk kui sa tahhad, siis hakki need kowwaks keedetud munnad nattokesse Petersilli lehtega penikesseks, ripputa neid peäle, ja anna siis lauale.


857. Lahti keedetud munnad Sallati wisi. (Verlohrne Eyer en Sallade.)

Pesse üht ehk kaht Silleri juurt, keeda wee sees tümmaks, harri se koor peält ärra, leika wiloka wisi katki, ja panne neid kauniste wisi pärrast waagna sisse, ja panne ni mitto lahti keedetud munne senna peäle, kui tarwis lähhäb. Harri rood 6 ehk 7 Ansjowissi seest ärra, hakki neid ühhe lussika täie Kapridega hästi penikesseks, segga ölli ja Ädikaga ärra, tösta neid munnade peäle, siis woib neid laua peäle wia. Kes tahhab wotko Silleri juurte assemel sissetehtud Peetid, agga siis peab nattoke Peetid würwli wisi katki leikatama, ja Soosti sekka pantama. Lahti keedetud munne woib ka sedda samma wisi walmistada, kui keedetud munnad Sallati wisi walmistakse.


858. Keedetud munnad Sallati wisi. (Gekochte Eyer en Sallade.)

Keeda wärskid munne ni paljo, et se walge lähhäb kangeks, panne külma wee sisse, et need külmaks jäwad, ja wotta kored peält ärra, hoia agga et walged ei lähhä katki. Prae saia wilud rösti peäl, panne neid Sallati-talriko sisse, ja need munnad senna peäle. Harri rood Ansjowisside seest ärra, leika se lihha pitkiti penikessiks träämliks katki, panne neid ruti wisi igga munna peäle; segga siis Ädikast Ölliga ärra, ja walla sedda senna Sallati peäle. Sedda seggatud Ädikast peab ni paljo ollema et need leiwa wilud munnade al sest tümmaks lähtwad. Wiimselt anna sedda lauale.


859. Munna roog. (Röhrey.)

Lö ni mitto munna katki, kui tarwis lähhäb, wispelda neid hästi, ja panne penikesseks hakkitud Petersilli lehte ehk penikesseks leigatud murro laugud ja sola senna sisse. Panne nattoke woid Kastrulli ehk panno sisse, sullata sedda tulle peäl, kalla need wispeldud munnad sisse, agga panne üllesandmisse waagna pisi peäle, et ta sojaks jääb, ja panne sedda panno, mis sisse munnad kallati, hea sütte tulle peäle. Ni pea kui munnad pohja peäl nattoke paksuks lähtwad, siis wotta warsi seest wälja, ja panne neid waagna peäle, ja sedda wisi peab ikka tehtama, kunni alles middagi panno sees järrel on. Panne tähhele, et need munnad liig kowwaks ei pea jäma, ja kui sa lussikaga wottad pohja peält ärra, mis essite paksuks lähhäb, siis polle ka sest wigga, et nattoke wäddelat senna sekka tulleb. Anna sedda sojalt laua peäle.


860. Munna roog Asparrissiga. (Röhrey mit Aspargis.)

Leika need Asparrissid, nago suured herned katki, keeda neid nattokesse solaga lühhikesse wee sees, et naad parrajaste tümmaks lähtwad, ja panne neid siis Turslagi peäle. Saab se wessi peält ärranörrisenud,siis panne neid wispeldud munnade sisse, ja keeda siis munna roga, seddasamma wisi, kui praego öppetati, agga unnusta mitte sola ärra.


861. Munna Wrikassee. (Eyerfricassee.)

Keeda ühhe munna, et se rebbo jääb kowwaks, wotta siis koor peält ärra, panne se rebbo Kastrulli sisse, ja mulju sedda pu lussikaga, kunni ta hästi sitkeks lähhäb. Wotta pool korterit rööska pima, ja walla sedda nattoke hawalt senna munna rebbo peäle, liguta agga hästi ümber, et se klimpilisseks ei jää. Panne siis tullele, ja lasse sedda penikesseks hakkitud Petersilli lehte, riwitud Muskati, ja ni suure tükki woiga nattoke keeta, kui pool kanna munna. Keeda sedda aego 6 ehk 8 munna ni kowwaks, kui needki, mis Sallati wisi keedetakse (Numr. 858.) ja kui naad on keedetud, ja külma wee sees seisnud, siis wotta kored peält ärra, leika neid 4 ehk 6 tükkiks katki, ja panne kauniste wisi pärrast waagna peäle. Te sedda aego sedda keewa pima 2 munna rebboga tummiks, ja panne nattoke Sitroni Sahwti, Sukrut ja sola mao järrel senna sekka. Kalla siis seddasinnast Soosti munnade peäle, ja anna neid lauale.