Köki ja Kokka Ramat/Keiksuggused Worstid

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Köki ja Kokka Ramat
Cajsa Warg, tõlkinud Johann Lithander

Keiksuggused Worstid.

628. Tango-worst. (Grützwurst.)

Leika katki neero-raswa ni suureks würwliks, kui herned, harri agga keik kaswiad ja nahhad seest ärra. Kori ja hakki sibbulad hästi penikesseks, ja keeda üks toop penikest odra-tango 5 tobi rösa pima sees. Kui tangud hästi paisunud, ja se pudro paksuks on sanud, siis panne 6 kammalo täis sedda leigatud raswa, ja üks peo täis neid hakkitud sibbulid ühhe pankoki panno sisse, lasse sedda nattoke pradida, liguta agga seggaminne ümber, et se ühhetassa saab praetud. Saab se pudro tulle peält mahha töstetud, siis panne sedda praetud raswa, ja 4 peo täit puhhastud, pestud ja linnase ridega ärrakuivatud sinnisi Rosinad senna sisse. Panne siis se pudro ühhe pissikesse künna sisse jahtuma, ja liguta saggedaste ümber, et se ei wea nahka peäle. Sesinnane pudro peab keedetama öhto enne kui worsti tehhakse. Senni leika härja ehk lamba maksa wiloka wisi katki, harri keik soned ja muud raisad hästi ärra, touka pu-nuiaga katki, ja kurna sedda Turslagi läbbi. Kui se pudder hästi külmaks sanud, ehk kui se ülle öö on seisnud, siis segga sedda 5 korteriga seest kurnatud lamba maksast ärra; agga härja maksa saab nattoke wähhem woetud; senna jure saab ka pool toop rööska pima, nattoke tougatud Piprat, Ingwäri, nattoke riwitud Muskati, Meirami, ja Timiani woetud. Agga needsinnatsed rohhud peawad jo enne sedda kuiwatud, katki höerutud ja jöhwi soöla läbbi soölutud ollema. Panne 4 munna, üks peo täis tougatud Sukrut, 4 lussika täit sullatud woid, 2 peo täit riwi leiba, ja ni paljo penikest sola senna jure, kui sa arwad tarwis ollewad, ja segga keik teine teisega hästi ärra. Leika raswa sooli ni pitkaks katki, kui sa tahhad, kuiwata neid linnase ridega hästi ärra, panne teine ots wardaga kinni, toppi neid mitte öiete täide, sest naad peawad üllespaisuma, te ka se teine ots wardaga kinni, ja panne neid keewa wee sisse, mis nattoke solatud on. Agga ärra panne wägga paljo worsti ühtlase sisse, et need kitsaste ei seisa, ärra lasse ka mitte wägga kowwaste keeta, sest siis lähtwad nemmad katki. Sawad need nattoke keenud, siis pista ühhe worsti wardaga nende sisse, ja lasse neid 2 tundi tassa keeta. La-uta siis ölgi laua peäle wälja, tomba need worstid hästi öigeks, ja panne neid senna peäle, agga mitte wägga tihti, et need hästi külmaks sawad, ja siis woetakse wardad seest ärra. Needsinnatsed worstid seiswad kül kaks näddalt, kui neid külma hone sees süggise hoitakse, seäl kus külm neid mitte ei rikku.


629. Werre-worst. (Blutwurst.)

Wotta 2 kanno werd, kurna sedda Turslagi läbbi, wotta senna jure 3 poole topi nödra öllut, mis mitte wihha ep olle, ehk rööska pima, ja panne arro pärrast sola sisse. Panne senna jure üks hea lussika täis penikesseks hakkitud sibbulad, katki höerutud ja jöhwi soöla läbbi soölutud Meirami ja Timiani, kassin lussika täis kummagist, ja pool ni paljo tougatud Piprat ja Ingwäri, ning 3 näppo täit tougatud Neilikest. Wispelda rukki jahho, sedda jämmemat, sedda parrem se on, senna sekka, et se saab ni paksuks, kui üks weddel pudder; panne puhtaks harritud ja würwliks katki leigatud neero-raswa senna sekka, ja wülli keik sedda soolte sisse, et need agga nattoke ennam kui pool täis sawad, issiärranis kui se jahho hea on, ja hästi paisub. Kui sa keik sedda wisi olled ärrasegganud, siis keeda essite katseks üks worst, et sa saad maitsta, kas parrajaste sola ja jahho sees on. Kui pissut jahho sees on, siis se worst jääb tahkeks, ja siis peab ennam jahho jure pantama. Kui keik worstid on walmiswüllitud, siis panne neid keewa wee sisse, mis solatud on, lasse neid tassa keeta, et naad ei lähhä katki, keetes agga, pista ühhe penikesse worsti wardaga nende sisse. Kas werre-worst kül on keedetud, sedda woid sa sedda wisi katsta; wotta üks kuiw worsti warras, pista sedda süggawaste worsti sisse, hoia agga, et se wee sisse ei sa, tomba siis wälja, ja kui se worsti-Wüllmg wardast ei hakka kinni, egga polle tahke, siis se worst jo kül on sanud. Wotta siis need worstid seest wälja, panne neid ölge peäle, mis ühhe laua peäle on wäljalatud, agga mitte wägga teine teise liggi, et naad külmaks ja kuiwaks sawad. Tomba pärrast wardad seest wälja, ja kui neid pestakse ja kuiwatakse ärra, siis woib neid teiseks korraks hoida.

Kekkid tehhakse ka sestsammast taignast, ommeti peab se nattoke kowwem ollema. Kasta käed wee sisse, ja wormi need kekkid ni suuriks kui sa tahhad, sillita siis ärra, ja panne neid sellesamma suppi sisse, mis sees worstidgi keedeti, panne agga nattoke ennam sola sisse. Kui monningad kekkid jo on sissepandud, ja se padda ühte puhko keeb, siis liguta tassa ümber, et need pohja ei hakka kinni; neid ei pea ka ühtlase sissepantama, et need teine teise külge ei hakka kinni. Kui sa ligutad paja sees ümber, siis peab se kulp pohja peäl tihti käima, et need kekkid ei lähhä katki. Tahhad sa katsta, kas need jo kül on keedetud, siis leika ühhe neist katki, kui se seest kuiw ja auklik on, siis on ta küpse. Neid pannakse ka ölge peäle, siis seiswad nemmad keigeparreminne.


630. Maksa-worst. (Leberwurst.)

Wotta wassika ehk harja maksa, leika sedda wiloka wisi katki, harri keik mis ei kolwa seest ärra, touka penikesseks, ja kurna sedda Turslagi läbbi. Keeda pudro riwi leiwast ja ühhest kannust rösa pimast. Wotta üks kammalo täis neero-raswa, leika penikesseks, ja prae sedda nattoke ühhe lussika täie penikesseks hakkitud sibbulaga ühhe pankoki panno sees; panne sedda selle pudro sisse, ja lasse sellega nattoke keeta. Kui se pudder tulle peält mahha töstetakse, siis panne 2 peo täit puhhastud ja pestud sinnist Rossinad senna sisse, ja kui se külmaks jänud, siis panne senna jure üks pool toop sedda tougatud maksa, üks pool korter rööska pima, sola, Piprat, Ingwäri, nattoke Timiani ja Meirami, 2 lussika täit riwitud sukrut, 3 lussika täit sullatud woid, üks peo täis riwi leiba ja 3 munna. Segga keik hästi ärra, ja toppi sedda raswa-soolte sisse; need worstid pannakse siis keewa wee sisse, mis nattoke solatud on, ja keedetakse kunni need kül sawad. Pärrast wotta neid seest wälja, ja neid sünnib ni hästi warsi süa, kui pärrastki rösti peäl pradida.


631. Risi-tango worst. (Reiswurst.)

Keeda pudro Risi tangudest ja rösa pimast, segga sedda, nenda kui praego enne öppetati raswa, sibbula, ja Rossinattega ärra, ja kui külmaks saab, siis panne maksad, sola, Piprat, Ingwäri, nattoke Meirami, Timiani, riwi leiba, Sukrut, woid ja munna ka sekka, ja siis saab se worst tehtud kui praego ööldi. Korintid prugitakse ka siin sees.


632. Hakki-Worst, mis perrele prugitakse. (Gehackte Wurst, die man fürs Dienstvolck gebraucht.)

Wahhe-lihha, kopsud, südda, lehma ehk lamba uddarad, neerud, ja keik se lihha mis härja ehk lehma pea peält woib ärraharrida, saab keik puhhas hakki-worsti tarwis woetud. Hakki keik sedda penikesseks, ja segga sedda tougatud Pipra, Ingwäri, sola, hakkitud sibbula, Meirami, ja Timianiga ärra. Wülli sedda siis sinni-soolte sisse, se-u otsad löngaga kinni, ja sola neid sisse ühhe tündri sees. Panne üks ümmargune laud kiwwiga peäle, et need hästi kokko wajuwad, ja se sool-wessi ülle käib. Needsinnatsed worstid seiswad terwe aasta, kui neid hästi solatakse. Kes agga tahhab, woib neid ka sauna sees külma suitsoga 8 päwa suitsetada, kui naad essite kaks näddalt sola sees on olnud. Sesinnane hakki-worst saab ka sedda wisi tehtud, et keik se enne nimmetud hakki-roog essite keedetakse, siis penikesseks hakkitakse, ja soolte sisse toppitakse. Se worst agga, mis sedda wisi tehhakse, ei pea ennam kui 2 ööd ja 2 päwa sola sees jäma. Pärrast woetakse sola seest wälja, kastetakse keewa wee sisse, ja ripputakse ühhes sojas hones lae alla ülles kuiwama. Kui sea hakki-worsti tehhakse, siis on parrem, et se hakki-roog jääb keetmatta. Sest kui keik se hakki-roog on tores, siis worstil jääb omma rammo, ja se annab parremat maggo, kui suppi temma peäle keedetakse.


633. Sea ja härja-lihha Worst. (Wurst von Schwein- und Ochsenfleisch.)

Wotta 4 naela selget sea-lihha, 4 naela härja-lihha, ja 4 naela selget pekki. Leika se lihha penikesseks, hakki hästi, ja touka sedda pu-nuiaga. Leika sedda pekki ka öiete penikesseks, sötku sedda lihhaga seggaminne, ja panne sola, Piprat, Ingwäri, Neilikest ning head öllut senna sekka. Kui keik hästi on sötkutud, siis toppi sedda kaunist kowwaste soolte sisse, ja se-u mollemad otsad löngaga kinni. Sola siis need worstid sisse ühhe werendeli sees, ja lasse neid 8 päwa seal sees olla. Pärrast woib neid sool-wee sisse jätta, kus sea lihha sissesolatud on, sest seäl nemmad seiswad keigeparreminne, ja kui neid wee sees wäljaleotakse, siis woib neid kapsta ehk hernede sees prukida.


634. Kaap-worst. (Die so genante Schraapwurst.)

Wotta paksemast reiest üks leiskas härja lihha, leika wiloka wisi katki, kaapi sedda noaga, hoia agga, et ühtegi soont ei tulle senna sekka. Kui sul 8 naela nisuggust penikesseks kaabitud lihha on, siis keeda kontidest, soontest ja sest üllejänud lihhast üks wäggew supp, ja wotta wahto holega peält ärra. Senni wotta neero-raswa, harri keik soned ja nahhad ärra, ja leika sedda ni suuriks würwliks katki, kui pissikessed herned on. Sedda katki leigatud raswa peab rohkeste pool nelja naela ollema. Wotta siis üks werendel loot Muskatplomi, kolm werendeli looti Piprad, 8 looti penikest sola, ja pool loot jämmedaste tougatud Neiliksst. Sötku siis sedda keik kättega hästi seggaminne, ja kui se supp on külmaks sanud, siis walla sedda üks pool toop ühtlase selle raswaga, mis peäle on angunud, senna jure. Olled sa keik teine teisega ärrasegganud, siis toppi sedda, ni kowwaste kui sa ial woid, sinnisoolte sisse, ja se-u mollemad otsad löngaga hästi kinni. Agga enne sedda, pead sa need soled ridega ärrakuiwatama, et need märjad ei olle. Kui worstid on palmis, siis segga 2 looti penikest sola ja üks werendeel loot salpetrit ärra, hoöru need worstid sellega, ja panne neid kordamissi ühhe werendeli sisse. Agga nende sekka korrade wahhel tulleb üks peo täis tougatud küpsid kaddaka marjo, üks peo täis Petersilli okse, ja ni samma paljo Timiani, Roosmarini okse, ja Loorbäri lehte ka panna. Wotta pärrast kolm toopi wet, ja pool teist naela sola, keeda sest soolwet, wotta wahto peält ärra, ja kui se ülle öö saab seisnud, siis walla sedda worsti peäle. Panne siis üks ümmargune laud kiwwiga senna peäle, et se sool-wessi worsti ülle käib. Kui sesinnane worst kanega hästi kinnikaetud ühhe külma hone sees saab hoitud, siis ta seisab tük aega. Kapsta ja hernede sees woib sedda prukida.


635. Uks issisuggune lamba-Worst. (Eine Art Schaafswurst.)

Wotta keled ärra, kui naad alles tored on, ja kaabi neid hästi puhtaks. Leika neid siis ühtlase süddamette ja nattokesse lamba lihhaga katki, hakki hästi penikesseks, ja touka neid pu nuiaga, et naad lähtwad sitkeks ja tümmaks, nago üks taigen. Wotta senna jure neero raswa, ennamist nisamma paljo, kui sedda lihha on, leika katki, ja hakki sedda ka nattoke. Segga siis sedda lihha ja raswa sola, penikesseks leigatud Sitroni kore, nattokesse Kardemoni, Pipra, ja Inglise würtsiga ärra, ja sötku sedda pärrast jodawa wina, ja lihhasuppiga, mis sees sibbulad keedetud ja pärrast seest ärrakurnatud on. Toppi sedda kaunist kowwaste härja sinni-soolte sisse, ja se-u otsad löngaga kinni. Hoöru siis igga worst solaga, ja panne neid nattokesse jämmedaste tougatud kaddaka marjadega ühhe werendeli sisse. Walla pärrast seddasuggust sool-wet peäle, kui praego enne kaap-worsti jures öppetati teggema. Sesinnane worst on ka hea kapsta ja hernede sees prukida.


636. Sosiis dö Pulonj. (Saucice de Boulogne.)

Wotta 16 naela lahja sea-lihha, ja 3 naela härja lihha ühhest norest weiksest, leika keik soned holega seest ärra, hakki hästi penikesseks, ja kloppi sedda pu nuiaga. Leika head raswast pekki penikesseks würwliks katki, wagi sest 4 naela ärra, ja wi sedda ühhe külma kohta, et ta angetab. Sötku siis se hakkitud lihha, et se saab kui üks taigen, ja panne 8 looti jämmedast tougatud Piprad, 24 looti penikest sola, 3 looti Muskati, ja pool teist looti Muskatplomi senna jure. Kui needsinnatsed rohhud lihhaga hästi ärraseggatud on, siis panne se katki leigatud pekk senna sekka, hoia agga, et se mitte ei sa klimpiseks, waid et se lihaga hästi ärraseggatakse. Wotta härjast raswa-soli, ja enne kui neid prugitakse, siis puhhu neid tuult täis, ja ripputa neid 2 ehk 3 päwaks tuule; panne neid siis ühheks tunniks punnase wina sisse, ja kui sa wottad seest wälja, siis kuiwata neid sedda wisi, et need ei wägga märjad, egga wägga kuiwad ei olle, ja leika neid ni pitkaks tükkiks katki, kui sa issi tahhad. Toppi sedda enne-nimmetud worsti roga kaunist kawwaste nende sisse, ja se-u mollemad otsad löngaga hästi kinni. Wotta siis 3 ehk 4 penikessi kolme tahhalist kasse-keppi, panne worstid pitkiti keppide wahhel, ja mässi neid löngaga tuggewaste kinni. Ripputa neid siis 3 päwaks ülles tuule, ja pärrast suitseta neid 8 ehk 10 päwa külma kaddaka suitsoga, agga kui nemmad 4 ehk 5 päwa suitso sees on rippunud, siis se-u need keppid kowweminne kinni. Sui aego on med worstid wägga head süa.


637. Metworst härja lihhast ja pekkist. (Metwurst von Ochsenfleisch und Schweinspeck.)

Wotta härjast se nero-lihha, ja se penem lihha seestpiddi reiest, harri keik soned ärra, ja leika se lihha ni penikesseks katki, kui suured odra krubid on. Leika ka head raswast pekki ühhest norest seast nenda sammoti katki, agga wotta 2 naela lihha ühhe naela pekki peäle. Sötku sedda kättega hästi ärra, ja panne nattoke öllut, riwitud Muskati, tougatud Piprat, Muskatplomi, ja sola senna jure. Wotta siis härjast suuri raswa-soli, tomma keik raswa peält ärra, ja toppi neid hästi kowwaste teide. Lasse ühtegi tuult wahhele jäda, waid toppides pista wahhest penikesse noölaga soolte sisse, ja se-u mollemad otsad löngaga hästi kinni. Sola siis need worstid sisse ja lasse neid 3 päwa selle samma sola sees seista, agga pöra neid üks kord päwas ümber. Wotta siis kolme tahhalissed kasse-keppid, panne neid pitkiti sedda wisi worstide ümber, et nemmad kolmekantlikkuks jäwad, sw-u hästi kinni, ja suitseta neid 3 päwa külma kaddaka suitsoga. Ripputa neid siis ühhe hone sees ülles, mis mitte wägga paljo ei sa ködud, ja kui naad kuiwaks sawad, siis hoia neid ühhe külma hone sees.


638. Sea kopso worst. (Wurst von Schweins-Lunge.)

Panne need kopsud keewa wee sisse, ja kui se äre tassa ülleskeeb, siis wotta warsi seest wälja, leika neid wiloka wisi katki, ja harri keik soned seest ärra. Leika pärrast würwli wisi katki, ja hakki neid nattoke. Wotta ka se südda ja need nerud, mis kuppatamatta, senna jure. Kui keik on hakkitud, siis wotta kolmas ossa sea-raswa, leika sedda ka penikesseks würwliks katki, agga panne tähhele, et se rasw essite ülle öö peab wee sees seisma, ja se lähheb tarwis, et monni kord uut wet senna peäle pannakse. Kui keik sedda wisi on katki leigatud ja penikesseks hakkitud, siis segga sedda teine teisega ärra, ja panne Muskatplomi, Piprat, Ingwäri, nattoke Koriandrit ja sola senna sekka. Toppi siis sedda worsti roga kaunist kawwaste sinni-soolte sisse, ja se-u mollemad otsad löngaga hästi kinni. Te siis nisuggust sool-wet, kui Kaap-wursti pärrast tehti, panne neid worsti ühhe pütti ehk werendeli siisse, ja kui sool-wessi külmaks sanud, siis walla sedda senna peäle. Seddasinnast worsti woib kapsta ja hernede sees prukida. Panne tähhele, et kopsud, nerud, ja keik, mis seast worsti tarwis woetakse, peab ülle öö wee sees seisma, ja üks ehk kaks kord uut wet peäle wallatama, enne kui neid katki leigatakse.


639. Siiskid. (Ziischen.)

Wotta 4 naela selget sea-liha, 2 naela härja-lihha, ja 6 naela selget pekki. Leika se pekk hästi penikesseks katki, ja hakki se lihha weel penemaks. Sötku siis keik seggaminne, ja walla üks pool toop Kannarisäkk-wina, ning panne nattoke Piprad, Ingwäri, sola ja Muskatplomi ehk Muskati senna sekka. Te siis sest pissikessi koki ja panne neid Pritskoki wormi sisse. Tömma siis need soled Prits-trehti peäle, ja mulju se worsti-roog trehri läbbi soolte sisse, et need täis sawad. Seks lähtwad penikessed lamba soled tarwis.


640. Kanna-lihha Worst. (Wurst von Hünerfleisch.)

Wotta rinnad kuest pool-praetud kannast, ja leika neid öiete penikesseks. Leika siis wärsket sea-raswa ehk pekki ka penikesseks, ja wotta sest 4 peo täit, ning panne sedda kanna-lihha sekka. Panne senna jure 40 munna rebbo, 30 looti riwi leiba, mis ühhe tobi ülleskeedetud pima sees on leotud, sola, Piprat, nattoke penikesseks hakkitud sibbulad ja Muskatplomi, segga keik sedda hästi ärra ja panne tullele, segga sedda tulle peäl hästi ümber, et se ühhe tassa sojaks saab, ja wülli sedda siis penikeste sea-soolte sisse, mis hästi puhhastud on, et need pea täis sawad. Se-u mollemad otsad löngaga kinni, ja keeda neid rösa pima sees. Kes tahhab, sögo neid warsi, agga naad on parremad, kui need essite külmaks sanud, ja neid siis woitud pabberiga rösti peäl pruunkoldseks praetakse. Kui külm aeg on, siis need seiswad monne päwa.


641. Kanna-worst teist wisi. (Hüner-Wurst auf eine andere Art.)

Leika se rinna-lihha 2 tore kanna peält ärra, hakki sedda hästi penikesseks, ja touka keik se üllejänud lihha körre ja kontidega tükkis Möösri sees, ning keeda sest üht wäggewat suppi. Wotta siis nero raswa, harri keik soned ja nahhad ärra, ning leika sedda penikesseks. Wotta pool ni paljo nero-raswa kui sul sedda rinna lihha on, ja prae sedda nattoke pankoki panno sees. Hakki 16 Ansjowissi ja ühhe sibbula hästi penikesseks, ja lasse neid woi sees läbbikeeta. Kui keik se külmaks stab, siis wispelda 10 munna, agga 4 munna jurest saab se walge ärrawoetud, ja 6 munna jure jäetakse sedda. Panne siis penikesseks leigatud Petersilli lehte, riwitud saia, hoörutud ja soölutud Meirami, tougatud Piprat, ja nattoke Muskatplomi, selle hakkitud kanna lihha, raswa, Ansjowissi ja sibbula jure. Sötku keik sedda hästi, et se teine teisega öiete saab ärraseggatud. Kui se supp on keedetud, kurnatud, ja külmaks sanud, siis walla sest ni paljo senna sisse, et se saab nago üks paks Witmoos ehk üks weddel pudder. Wülli sedda siis penikeste soolte sisse, et naad pool täis sawad, se-u mollemad otsad löngaga kinni, ja keeda neid rösa pima ja wee sees, mis pooleks teine teisega on seggatud. Siis woib neid ellik warsi süa, ellik pruun-koldseks pradida, nendasammoti kui need worstid, mis praego enne öppetati teggema.


642. Leiwa worst. (Brodwurst.)

Wotta pool topi rööska pima ühhe naela riwitud saia peäle, wispelda 6 munna hästi, ja wotta se walge 2 munna seest ärra. Panne üks pool nael üddi wee sisse, et se werri hästi seest wäljatommatakse, leika sedda öiete penikesseks, ja wotta keik pissikessed luud holega seest wälja. Harri 8 Looti Korintid puhtaks, pesse ja kuiwata neid linnase ridega. Segga keik sedda hästi ärra sola, ühhe lussika täie riwitud Sukro, Pipra, nattokesse Muskatplomi, ja ühhe poole korteri sullatud woiga, ja wülli sedda raswa-soolte sisse, et need ennamist täis sawad. Se-u mollemad otsad löngaga kinni, ja keeda neid ühhe tunni aega wee sees, mis nattoke solatud on, pista agga warsi essimesses hakkatusses ühhe wardaga nende sisse, et tuul seest wälja tulleb.


643. Kalla-worst. (Fischwurst.)

Keeda ühhe haugi-kalla, mis 3 ehk 4 naela wagib, solasse wee sees pool-küpseks; harri keik nahka ja rood ärra, ja hakki sedda lihha hästi penikesseks. Wotta pool naela nero-raswa, leika sedda pissikessiks würwliks katki, ja segga sedda ärra selle kalla, 3 hakkitud Ansjowissi, 4 lussika täie sullatud woi, Pipra, Muskati, nattokesse hakkitud ja praetud sibbula, 8 Looti riwi leiwaga, mis ühhe poole korteri rösa kore sees on leotud, nattokesse penikesseks leigatud Petersilli lehte, ja 6 munnaga. Touka keik sedda hästi seggamissi, panne sola mao järrel sisse, ja toppi sedda lamba ehk penikesse härja soolte sisse. Keeda siis need worstid ni paljo wee sees, et se agga nende ülle käib, ja kui wessi saad sissekenud, siis prae neid woitud Pabberiga rösti peäl pruniks, ja siis woib neid sojalt süa. Worsti nahhad ei pea mitte pitkemat kui üks pool künar ollema, neid ei pea ka mitte taide wüllitama, sest se worsti-roog paisub wälja.


644. Wehhi worst. (Krebswurst.)

Kuppata 60 wähki ülles, wotta keik lihha raswaga seest wälja, hakki penikesseks, ja touka sedda ühtlase munna roaga, mis 2 munnast on tehtud, rösa pima sees leotud saia, nattokesse wähhi woi ja muu woi, Petersilli lehte, Pipra, nattokesse Muskatplomi, hoörutud Timiani, nattokesse Passilika, sola ja 3 tore munnaga. Kui se keik hopis ni paljo on tougatud, et se hästi sitkeks läinud, siis wülli sedda lamba soolte sisse, agga mitte wägga täide, sest sis lähtwad nemmad katki, kui se wülling paisub. Se-u mollemad otsad löngaga kinni, ja sillita need worstid ärra. Lasse neid nattokesse woiga rösa pima sees tassa keeta, ja kui on kedetud, siis wotta seest wälja, ja märi neid wähhi-woiga ümberringi. Te Pabberi laekud ni suured, kui worstidki on, ja märi neid pohja peäl ja äärte ümber wähhi woiga, panne siis need worstid senna sisse, ja lasse neid rösti peäl tassa pradida. Agga pöra need worstid ümber, et need ühhe tassa praetakse; leika siis löngad otsast ärra, ja anna worstid omma laekade sees ühhe Salwetti peäl ülles. Needsinnatsed worstid peawad lühhikessed ollema.