Köki ja Kokka Ramat/Keiksuggused Sjeleed

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Köki ja Kokka Ramat
Cajsa Warg, tõlkinud Johann Lithander

Keiksuggused Sjeleed.

878. Sitroni Sjelee. (Sitron-Gelée.)

Kui sul 10 munna rebbo on, siis riwi se koldne öhhuke koor 6 Sitroni peält ärra, ja piggista se Sahwt 12 Sitroni seest wälja. Kurna sedda Sahwti, ja segga sedda munna rebbudega ärra, ja panne siis 3 lussika täit Rein ehk Wransk wina ühtlase selle ärrariwitud koldse Sitroni korega senna jure. Seäa sütte tullele, ja liguta lussikaga ühte puhko ümber, kunni se hästi touseb ülles, ja kui ta paksuks lähhäb, siis on ta walmis. Sedda woib siis ni hästi waagna peäl, kui ka Klaside sees lauale üllesanda.


879. Hirwe-sarwe Sjelee. (Hirschhorn-Gelée.)

Wotta 3 poolt topi kaewo wet 3 werendeli naela hirwe-sarwe peäle, walla keik tükkis ühhe kiwwi krusi sisse, ja panne korgiga hästi tihti kinni, ja lasse sedda weega ühhe katla sees 6 tundi keeta. Wotta siis tulle peält ärra, ja kurna sedda Salwetti läbbi ühhe tinnatud wask katla sisse, mis agga hästi puhhas on. Panne 2 Loti Kannelit, se koor 4 Sitroni peält, 20 Loti penikest Sukrut, ja 8 hästi wispeldud munna walget senna jure; seäa sedda riista järso tullele, et se äkkitselt ülleskeeb, wotta siis tulle peält ärra, et ta ennam ei kee; seäa jälle tullele, ja sedda wisi pead sa kolm korda teggema. Agga kui sa kolmat korda saad tedda tulle peält mahha wotnud, siis walla poolt topi maggusat ja poolt topi Rein ehk Wransk wina, ja üht korterit Sitroni Sahwti senna sekka, ja keeda sedda ueste nenda kui ennegi kolm korda ülles. Senni pöra üks pu tool kummuliste ümber, wotta ühhe Salwetti, se-u keik otsad toli jalge külge kinni, panne üks Porslini ehk höbbe kaus Salwetti alla, ja walla keik hopis senna Salwetti sisse, et se kaunist noppeste löbbinörjub kausi sisse. Agga wotta keik, mis klaar ep olle, peält ärra, walla sedda taggasi Salwetti sisse, ja siis woib sedda waagna peäl ehk klaside sees prukida. Kes muist tahhab punnaseks tehha, ostko Aptekist punnased nartsud, ja pango neid kausi sisse, et se soe Sjelee nende peäle joseb. Kui ühtegi krusi ep olle, mis korgiga woib kinni tehha, siis sünnib ka tedda tinnatud katla sees keeta, mis hea kaas peäl on. Agga kui se monni tund on keenud, siis peab katsma, kas ta parrajaste paksuks sanud, ja kui se wessi wottaks wägga paljo ärrakahhaneda, siis peab ennam wet jure wallama, ja ueste keetma, kunni se parrajaste kowwaks lähhäb. Kui maggusat wina ep olle, siis peab ühhe naela Sukrut wotma. Kui se Sjelee krusi sees keedetakse, sedda wisi kui praego ööldi, siis ta jääb kauniste wäddelaks, agga kes sedda kowwemaks tahhab sada, peab sedda 8 tundi keetma.


880. Wassika Sjelee Mandlittega. (Kalbs-Gelée mit Mandeln.)

Panne se wassika pea ja keik 4 jalga wee sisse, et werri hästi tommab seest wälja, aja siis karwad pallawa weega peält ärra, panne jälle külma wee sisse, et need hästi walgeks lähtwad. Keeda neid siis, kunni se Sjelee kangeks lähhäb, mis sest tunnukse, kui sa ühhe tilka katseks panned lussika sisse, ja lassed sedda jahtuda. Saab se Sjelee kangeks läinud, siis kurna sedda, wotta raswa peält ärra, ja lasse sedda ülle öö külmaks jäda. Wotta siis se peälminne nahk tassa peält ärra, ja wotta kolmat ossa sestsammast Sjeleest, ja nattoke rööska pima, ning keeda sedda monninga tükki terwe Kanneli, 3 ehk 4 pissikese Kardemomi, Sukro, ja selle peälmisse koldse korega, mis ühhe Sitroni peält saab ärrawoetud, ja panne 2 peo täit puhtaks harritud, ja penikesseks tougatud maggusad ja 3 ehk 4 tükki wihha Mandlid senna sekka. Kui se nattoke on keenud, et se neist rohtudest ja Mandlittest maggo sanud, siis kurna sedda Salwetti läbbi, agga wäna keik rammo Mandlittest hästi wälja, walla sedda missugguse Wormi sisse sa tahhad, ja lasse sedda külmaks jäda. Kui sa kallad Wormi seest wälja, ja se ei tahha mitte lahti anda, siis te sedda nattoke sojaks. Saab se üllesantud, siis ehhita tedda lumme Mosi, ehk sissetehtud Pomerantsi korega wälja, ja siis süakse sedda rösa korega, mis Sukroga maggusaks tehtud on.


881. Punnane wassika Sjelee. (Rother Gelée vom Kalb.)

Wotta teine ossa sestsammast Sjeleest, mis praego enne öppetati, kui ta alles seggamatta on. Panne sedda ühhe tinnatud Kastrulli sisse, panne nattoke terwet Kannelit, se koldne koor ühhe Sitroni peält, hea tük Sukrut, ja 4 munna walget, mis kowwaks wahtuks on wispeldud, senna jure, ja seäa sedda järso tullele, et se äkkitselt ülleskeeb. Tösta siis warsi tulle peält mahha, et se keeminnne järrel jääb, ja nenda sammoti peab kolm korda järrestikko tehtama. Saab se kolmat korda tulle peält mahha woetud, siis walla ni paljo Parberitsi Sahwti senna sekka, et se kaunist Koläri saab. Seäa jälle tullele, ja lasse sedda nenda sammoti kui ennegi 3 ehk 4 korda ülleskeeta. Senni wotta üks Salwet, ja se-u keik otsad ühhe pu toli jalgest kinni, mis kummuliste on ümberpöördud, panne üks puhhas kaus Salwetti alla, tösta se Sjelee Salwetti sisse, et se kausi sisse läbbi joseb, ja te sedda pärrast walmis, et tedda lauale woib anda, nenda kui praego enne ööldi.


882. Soklad Sjelee Wassikast. (Chocolade-Gelée vom Kalb.)

Wotta nüüd kolmas ossa sestsammast seggamatta Sjeleest, mis järrele jänud, et ta kül wahhest pohjas nattoke paks on, ja seäa sedda Kastrulli sees tullele, terwe Kanneli, Sukro, Sitroni kore ja ni paljo riwitud Sokladiga, et se tumme pruniks jääb. Lasse sedda keeta, kunni need sissepandud rohhud temmale maggo andwad, ja wotta siis se Kannel Sitroni korega seest ärra, ning kalla sedda missugguse Wormi sisse sa isse tahhad. Tahhad sa mitte ennam, kui üht ainust suggu neistsinnatsist 3 wassika Sjeleest tehha, mis nüüd praego järrestikko on üllesnimmetud, siis ep olle tarwis sedda seggamatta Sjelee sedda wisi jaggada, kui öppetud on, kui se wahhest ei juhtu, et sind kästakse ni suggust kinki Sjelee tehha, mis nüüd warsi peab öppetadama.


883. Sjelee mis näitab wälja, kui üks katki leigatud kink. (Gelée so einem geschnittenen Schinken gleichet.)

Seks lähtwad keik need kolm suggu Sjelee tarwis, mis praego enne öppetati, agga neid peab siis kowwemaks keedetama, mis sedda wisi tehhakse, et se wassika pea, ja need jallad kaueminne keewad. Kui sa siis sedda punnast Sjelee keedad, siis segga sedda ni paljo Parberitsi Sahwtiga ärra, et se öiget lihha Koläri saab. Agga se ep olle tarwis, et ta wägga klariks jääb. Tösta siis sestsinnatsest punnasest Sjeleest ni paljo ühhe suure Pilkummi sisse, et se ni körgeks jääb, kui wahhest se lihha, kinki wiloka külges, lai on, ja lasse sedda angeda. Wotta pärrast se walge Mandli-Sjelee, ja te sedda rösa pimaga hästi walgeks; kui se agga siis liig tümmaks jääb, siis te sedda nattokesse Tärklissega tummiks, agga leota se Tärklis essite nattokesse rösa pima sees, ja panne tedda siis senna sekka, siis lähhäb temma weel enneminne pekki karwale. Saab se keenud, siis lasse sedda nattoke jahtuda, et ta hakkab paksuks löma, ja tösta siis ni paljo Pilkummi sisse, selle punnase Sjelee peäle, kui wahhest se pekk, kinki wiloka külges, lai on, ning lasse sedda anguda. Keeda wiimselt Sokladi Sjelee, lasse ka sedda essite nattoke jahtuda, et se hakkab paksuks minnema, ja tösta öhhukest korda sinna walge Sjelee peäle, et se näitab walja, kui kinki kammar. Saab se siis seisnud, et keik hästi kowwaks läinud, siis kasta üks höbbe lussikas wee sisse, ja leika poikiti läbbi nendasuggused wilokad, kui kinki wilud on, ja panne neid kinki wiloka wisi Porslini waagna peäle. Kui tahhetakse, siis woib rööska koort, mis Sukroga on ärraseggatud kausi sees seäl jures prukida.


884. Munna Sjelee. (Eyer Gelée.)

Wotta poolt topi Sjelee, mis wassika peast ehk jalgest on keedetud, agga se ei pea mitte kowwem ollema, kuid et se hästi jääb seisma; lasse sedda hästi keeta ühhe tükki terwe Kaneli, ja Sukroga mao järrel. Walla siis pool lussika täit Orransi wet 12 munna rebbo sekka, te se Sjelee nendega tummiks, ja wispelda hästi, kunni se saab ülleskeenud. Wotta Kannelit seest ärra, kasta se Worm märjaks, mis sisse se peab pantama, ja tösta sedda senna sisse. Saab se külmaks ja kangeks läinud, siis kalla sedda kummuli waagna peäle, ja ehhita sedda lumme-Mosi ehk wäljakrusitud Sitroni wilokattega wälja, ja siis süakse sedda rösa korega, mis Sukroga ärraseggatud on.


885. Sokladi Sjelee munnadega. (Chocolade-Gelée mit Eyer.)

Wotta poolt topi hirwe sarwe ehk wassika jalla Sjelee, panne 8 Loti riwitud Sokladi, Sukrut, tük Kannelit, ja Sitroni koort senna sisse ja lasse nattoke keeta, kunni se head maggo saab. Te sedda siis 10 munna rebboga tummiks, wispelda agga hästi, et se ei lähhä kokko. Saab se ülleskeenud, siis kasta Pilkumit wee sisse, tösta se Sjelee senna sisse, ja wotta se Kannel ning Sitroni koor seest ärra. Kui se külmaks ja kangeks läinud, siis kalla kummuli ümber waagna peäle, ja ehhita sedda wälja krusitud Sitroni wilokattega, ehk walla rööska koort, mis Sukroga maggusaks on tehtud, senna ümber, ja anna sedda lauale.


886. Pomerantsi Sjelee. (Pomeranzen-Gelée.)

Lopputa 12 Loti hirwe sarwe hästi puhtaks, panne sedda ühhe puhka tinna tobi sisse, walla poolt topi head kaewo ehk hallika wet senna peäle, ja märi se tobi kaas rukki jahho taignaga hästi truiste kinni. Panne siis se toop wee paja sisse, lasse sedda 10 tundi ühhetassa keeta, ja kui se wessi paja sees kahhaneb, siis walla keewat wet senna jure, et se keeminne ei jä seisma. Panne agga tähhele, et se wessi paja sees, taigna külge ei ullata, sest siis se annab lahti. Saab se omma aega keenud, siis kurna se Sjelee, mis tobi sees on, ühhe öhhukesse ride läbbi, ja lasse sedda külmaks jäda. Wotta sedda aego häid küpsid Pomerantsid, piggista se Sahwt nende seest wälja, ja mulju sedda ühhe jöhwi ride läbbi, et sa sest ni paljo saad, kui ühhe korteri ossa; wotta senna jure üht korterit penikest Sukrut, mis riwitud ja jöhwi soöla läbbi soölutud on, ja sullata se Sukkur Sahwti sees, ja panne nattoke rohkeminne, kui ühhe werendeli korteri ossa sest keedetud hirwe sarwe Sjeleest senna sekka; panne ka nattoke Sitroni koort, mis penikessiks träämliks peab leigatama, senna jure. Seäa nüüd keik sedda järso tullele, et se äkkitselt ülleskeeb, ja kui se äre tassa keeb, siis wotta tulle peält mahha: kui agga se waht jääb seisma, siis wotta sedda öiete kännaste peält ärra. Panne sedda jälle tullele, ja te pärrast nenda sammoti kui praego ööldi, 3 ehk 4 korda. Kalla sedda siis ühhe Klaas-krusi sisse, agga te se kruus essite sojaks, et ta katki ei lähhä. Saab se teise päwani sedda wisi seisnud, siis panne wahhatud Pabberit krusi sisse, ja wa-uta sedda hästi kowwaste senna Sjelee peäle, ja se-u se kruus teise Pabberiga hästi kinni, ning pista nööp-noölaga monningad pissikessed augud senna peälmisse Pabberi sisse, siis se kül ülle aasta seisab, kui sa tedda külma hone sees hoiad. Kui sa sest tahhad prukida, siis wotta lussikaga krusi seest wälja, ja anna sedda klaas-kauside sees lauale; nenda sammoti kui teisigi sissetehtud marjo.


887. Ouna Sjelee. (Aepfel-Gelée.)

Kori ja leika oune öhhukessiks wiluks katki, agga harri keik seemne süddamed ärra, ja keeda neid walge waskpaja sees ni paljo weega, et need agga pohjast ei hakka kinni, enne kui need omma Sahwti wälja ajawad. Lasse neid, ühte puhko ümberligutades, keeta, kunni need nago wäddelaks pudruks lähtwad, ja kalla neid siis ühhe öhhukesse Salwetti sisse, mis nenda rippub, et se Sahwt woib läbbi joosta. Moöta siis ühhe klasiga ni samma paljo riwitud Sukrut, kui sul ouna-Sahwti on, segga ärra, ja keeda neid järso tulle peäl ühhe walge waskpaja sees. Lasse sedda 4 ehk 5 korda ülleskeeta, agga wotta igga korra wahhel tulle peält mahha. Nattoke enne, kui se täisi saab keedetud, siis panne wärske Sitroni ehk Pomerantsi koort senna sisse, agga sedda peab wee sees essite tümmaks keetma ja penikesseks träämliks katki leikama, ja kui need ounad happud kül ep olle, siis piggista nattoke Sitroni Sahwti senna jure. Saab se siis kül keenud (agga sedda woid sa sest wahhust selgeste nähha, mis peält peab ärrawoetadama, kui se hakkab kangeks weddama) siis te Klaas-krusid hästi sojaks, kalla se Sjelee nende sisse, ja lasse neid teise päwani kinnisiddumatta seista. Seddasinnast Sjelee woib Porstorpi ehk ka teistest ounest tehha, kus agga paljo Sahwti sees on.


888. Lihha Sjelee. (Fleisch-Gelée.)

Wotta üht puhtaks harritud kanna, üht wassika labba luu, 4 tükki puhtaks harritud wassika jalga, ja 8 Loti rasplitud hirwe sarwe, lasse sedda hea tihhe kanega keeta ühhe tinnatud katla sees, ja walla ni paljo wet senna jure, et se agga lihha ülle käib, ja kui ülleskeeb, siis wotta wahto holega peält ärra. Panne siis kaas peäle, ja lasse sedda keeta, kunni se kanna purruks lähhäb, kurna siis se Sjelee suppi-soöla läbbi, ja lasse sedda külmaks jäda. Harri siis keik raswa peält ärra, ja wotta se klaar Sjelee seest wälja, agga hoia et ühtegi pakso, mis pohja on wajunud, senna sekka ei tulli. Segga siis se Sjelee nattokesse Sitroni Sahwti, ja Sukroga ärra, ja keeda sedda munna walgedega, nenda sammoti kui hirwe sarwe Sjelee keedetakse (Num. 879.) ja pärrast kurna sedda ärra. Sesinnane Sjelee on haige innimessel wägga hea.