Köki ja Kokka Ramat/Keiksuggused marjad, mis Sukroga sissetehhakse

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Köki ja Kokka Ramat
Cajsa Warg, tõlkinud Johann Lithander

Keiksuggused marjad, mis Sukroga sissetehhakse.

889. Terwed Pomerantsid sissetehha. (Ganze Pomeranzen einzukochen.)

Panne terwed Pomerantsid jöe wee sisse, ja kui need ühhe päwa seal sees olnud, siis keeda neid rohke ossa weega, kunni ni tümmaks sawad, et ühhe olle körre nende läbbi woib pista, ja mis ni tümmaks saab, sedda wotta seest wälja, ja panne külma wee sisse, sest monningad tahtwad ennam, teised jälle wähhem keeta. Lasse neid siis 7 päwa wee sees seista, wahheta agga igga pääw teist wet peäle. Wotta neid pärrast wee seest wälja, leika ühhe pissikesse augo senna otsa, kus se wars on olnud, pista jämmeda noälaga arwad augud kore sisse, ja panne neid körwastikko ühhe linnase ride peäle, agga mitte wägga tihti. Keeda sedda aego ni paljo head paksut Sukro Sirupi, et se Pomerantside ülle käib, agga wotta wahto holega peält ärra. Panne Pomerantsid ühhe süggawa kiwwi-waagna sisse, ja kalla se Sirup pallawalt senna peäle. Lasse neid monni pääw sedda wisi seista, liguta agga üks kord päwas. Kui se Sirup wäddelaks lähhäb, siis kalla peält ärra, keeda sedda rohkema ossa Sukroga ülles, wotta wahto holega peält ärra, ja walla jälle pallawalt Pomerantside peäle. Sedda wisi peab monni kord tehtama, kunni sa nääd neid öiete klariks jäwad; agga kui se Sirup liig wäddelaks ei jä, siis polle pärrast tarwis ennam Sukrut senna jure panna. Wiimne kord, kui se Sirup peäle saab wallatud, siis kurna sedda jöhwi ride ehk öhhukesse linnase ride läbbi. Jääb se pärrast külmaks, siis panne need Pomerantsid ühhe Klaas-krusi sisse, leika wahhatud Pabberit ümmargusseks, naggo üks pohhi, panne sedda krusi sisse Pomerantside peäle, ja se-u sedda teise Pabberiga hästi kinni, agga senna peälmisse Pabberi sisse peab nööp-noölaga tihti augusid pistetama.

Rohhilissed Pomerantsid, terwed Sitronid ja Sitroni kored tehhakse sedda samma wisi sisse, agga kored ei jä mitte ennam, kui kolm päwa wee sees seisma.


890. Pomerantsi lihha. (Pomeranzenfleisch.)

Kori Pomerantsid, ja harri keik seemned ja öhhukessed nahhad lihha peält ärra, hoia agga, et se wägga paljo katki ei lähhä. Saab se lihha sedda wisi puhtaks harritud, siis wagi sedda ülles, ja wotta nattoke rohkemat ossa Sukrut, kui Pomerantsi lihha on, keeda sedda nattokesse weega heaks paksuks Sirupiks, wotta wahto holega peält ärra, ja kui se öiete klariks jääb, siis panne se Pomerantsi lihha senna sisse, ja nattoke tümmaks keedetud Sitroni koori ka, mis agga penikessiks träämliks peab leigatama. Lasse sedda tassa tulle peäl tassaste keeta, wotta wahto holega peält ärra, ja liguta sedda wahhest, et se pohjast ei hakka kinni, ja kui se ni kaua keenud, et se öiete klaar wäljanäitab, siis kalla sedda Klaas-kruside sisse.


891. Pomerantsi lihha teist wisi. (dito auf eine andere Art.)

Kori Pomerantsid, panne neid siis Salwetti sisse, se-u paelaga hästi kowwaste kinni, ja lasse jöe weega ühhe tinnatud wask-katla sees 6 tundi keeta, kaas agga peäl, ja kui se wessi kahhaneb ärra, siis walla ennam keewat wet senna jure. Saab se omma aega keenud, siis wotta Salwetit lahti, lasse sedda wet peält ärarjoosta, ja noppi keik seemned seest ärra. Wagi siis need Pomerantsid ülles, wotta ni samma paljo Sukrut, keeda sest head pakso Sirupi, wotta wahto holega peält ärra, ja panne siis se Pomerantsi lihha senna sisse. Lasse nüüd tassa keeta, wotta ikka wahto peält ärra, kunni se öiete klariks jääb, ja hoia sedda pärrast Klaas-kruside sees. Seddasinnast Pomerantsi lihha woib kokide tarwis ja Taartide ehk pissikeste Pastetide sees prukida.


892. Sitroni kore Moos. (Moos von Citronschalen.)

Piggista se Sahwt Sitronide seest wälja, ja panne kored 3 päwaks ja ööks wee sisse, agga wahheta igga pääw teist wet peäle. Keeda neid pärrast rohke ossa wee sees hästi tummaks, panne Turslagi peäle, et wessi hästi ärrajoseb, ja touka neid pärrast öiete russuks. Wagi siis ennesele ni paljo Sukrut, kui Sitroni kori on, kasta sedda wee sisse, ja keeda sest nattokesse weega Siruppi, panne siis need tougatud kored senna sisse, lasse neid tassa tulle peäl hästi keeta, agga liguta wahhest ümber, et need ei hakka pohja kinni. Saab siis öiete paksuks ja kangeks läinud, siis kalla sedda krusi sisse, lasse teise päwani seista ja se-u siis Pabberiga hästi kinni. Sesinnane Moos on kokide tarwis wägga hea, sünnib ka Taartide ja pissikeste Pastetide sees Wüllingiks prukida.


893. Kahhekordsid kirsimarjo sissetehha. (Doppelte Kirschen einzukochen.)

Wotta missuggusi Kirsimarjo sa tahhad, leika pool wars ärra, wotta siis 4 korda ni paljo teisi kirsimarjo, ja harri kiwwa kännaste seest ärra. Keeda siis Sukrust head pakso Sirupi, wotta wahto holega peält ärra, ja panne need wartega marjad senna sisse, lasse neid tassa keeta, agga wotta wahto peält ärra, kunni need klariks jäwad, ja wotta siis seest wälja ning panne neid arwo ühhe kiwwi-waagna peäle. Kasta siis tük Sukrut wee sisse, panne sedda Sirupi jure, ja kui se jälle paksuks lähhäb, siis panne need teised marjad senna sisse, lasse keeta, kunni need klariks lähtwad, ja panne ka neid nenda sammoti ühhe kiwwi-waagna peäle. Kasm siis jälle nattoke Sukrut wee sisse, panne sedda Sirupi sekka, lasse sedda tassa keeta, kunni se paksuks lähhäb, agga wotta wahto holega peält ärra, ning kalla sedda pärrast ühhe kiwwi riista sisse. Kui need marjad hästi külmaks jäwad, siis poe need, kus seest kiwwid ärrawoeti, nende körwa, mis wartega jäeti. Jääb se Sirup öiete külmaks, siis panne marjad kordamissi Krusi sisse, ja Sirupi igga korra wahhel. Morellid on seks keigeparremad.


894. Morellid mis waarmarjadega wüllitakse. (Morellen mit Hinbeeren gefüllt.)

Wotta ni suuri Morellid, kui ial woib sada, kriipsuta noölaga nattoke selle augo ümber, kus wars sees on olnud, wotta kiwwid seält seest wälja, ja toppi punnasi ehk walgid waarmarjo jälle sisse, ja seäa sedda kirsi lihha ja nahka kauniste ümber, et se waarmarri mitte ep olle nähha, ja panne pärrast need wüllitud Morellid Pilkumi sisse. Keeda siis head pakso Sukro Sirupi, wotta wahto holega peält ärra, ja kui se öiete külmaks jääb, siis walla sedda marjade ülle. Lasse neid siis 8 päwa sedda wisi seista, agga liguta neid üks kord päwas kauniste tassa ümber, et need katki ei lähhä. Sawad need omma aega seisnud, siis kalla se Sirup peält ärra, kedda sedda ülles, ja wotta wahto peält ärra; kui se agga liig wäddel olleks, siis panne ennam Sukrut jure, ja kui se öiete klariks lähhäb, siis panne marjad senne sisse, ja lasse neid öiete hiljokeste keeta, kunni need klariks lähtwad, agga keetes wotta hästi kännaste keik wahto peält ärra, et need katki ei lähhä, ja saab se tehtud, siis tösta neid jälle Pilkumi sisse, lasse ülle öö seista, ja hoia neid kruside sees.


895. Klarid Kirsimarjo sissetehha. (Klare Kirschen zu kochen.)

Harri kiwwid kännaste marjade seest wälja, wotta nisamma paljo head riwitud Sukrut, kui marjo on, ja panne neid Sukroga kordamissi ühhe kiwwi riista sisse, ja lasse neid sedda wisi seista, kunni se Sukkur nattoke sullab. Tösta neid siis ühhe tinnatud walge wask-katla sisse, ja lasse tassa keeta, agga wotta wahto peält ärra, kunni need klariks lähtwad, ja kalla neid siis ühhe süggawa kiwwi waagna sisse, ning rapputa sedda ümber, kunni need näitwad täis ja paisund ollewad. Kui need pärrast külmaks jäwad, siis panne neid Klaas-kruside sees tallele. Sedda samma wisi woib ka prunid kirsimarjo ja waarmarjo sissetehha; agga waarmarjust ei woeta mitte kiwwid seest ärra.


896. Kirsi-Soostra-Waar- ja Jöhwi-marja Moos. (Kirschen-Johannis-Hin- und Kransbeeren Moos.)

Wotta neist nimmetud marjust, missuggusi sa tahhad, mulju pu-lussikaga kiwwi kausi sees hästi katki, panne neid ühhe jöhwi-ride kotti sisse, ja ripputa sedda ühhe kiwwi kausi ülle, et se Sahwt senna sisse tilgub. Saab se tehtud, siis walla sedda klaas-krusi sisse, panne agga wäljaspiddi krusi ühhe merja Pabberi tükki märgiks, et sa sest woid nähha, kui paljo Sahwti sul on, ja kalla sedda jälle seest wälja, ja panne ni paljo riwitud Sukrur klaas-krusi sisse, kui Sahwti olli, ning segga siis se Sukkur Sahwtiga ärra. Saab se Sukkur Sahwti sees nattoke sullanud, siis kalla keik tükkis walge wask-paja sisse, seäa sedda järso tullele, et se 3 ehk 4 korda äre tassa ülleskeeb, wotta agga igga korra wahhel tulle peält mahha et se keeminne nattoke seisma jääb, ja wotta wahto höbbe-lussikaga kännaste peält ärra. Te sedda aego sedda krusi hästi sojaks, ja kalla sedda siis senna sisse. On se siis Pabberi tükkiga tassa, mis krusi peäle essite sai märgiks pandud, siis on se parrajaste keedetud, kui agga se Moos märgi ülle käib, siis se weel wägga pissut on keenud, ja sepärrast woib sedda paja sisse taggasi kallata, ja ueste weel ükskord ülleskeeta. Panne tähhele, et kui sa waarmarja Mosi keedad, sa siis Soostra-marja Sahwti pooleks senna jure woid wotta, sest siis se ikka parremaks saab. Marjad peawad öiete küpsed ollema, agga jöhwi-marjo ei woi enne kui kewwade prukida.


897. Punnasid Soostra marjo sissetehha. (Rothe Johannisbeeren einzukochen.)

Kui sa marjad warte peält olled ärranoppinud, siis wotta nisamma paljo Sukrut, kui marjo on, kasta se Sukkur wee sisse, ja keeda sedda nattokesse weega heaks paksuks Sirupiks, wotta agga wahto hästi peält ärra, panne siis marjad senna sisse, ja lasse neid hiljokeste keeta, kunni need klariks lähtwad, ja keetes wotta ikka wahto holega peält ärra. Panne neid pärrast klaas-kruside sisse, ja kui naad külmaks jäwad, siis se-u krusid Pabberiga kinni, agga pista noölaga pissikessed augud Pabberi sisse.


898. Tikkelbäri marjo sissetehha. (Stachelbeeren einzukochen.)

Wotta Tikkelbäri marjo, kui need täisi kaswanud, agga alles rohhilissed ja kowwad on, ja harri neid sedda wisi puhtaks: leika süggawat risti selle otsa sisse, kus se wars on olnud ja wotta keik seemned pu pilba ehk höbbe noölaga wälja; agga monningatte marjade sisse tulleb ükspäinis ni suur kriips sisseleigata, et seemnid hästi sünnib seest wäljawotta. Leika siis wisplist ni pitkad pilbad ärra, kui keddimissed on, te neid ühhest otsast terrawaks, ja jätta teise otsa nago üks pissike nööp. Poe siis essite ühhe neist marjust, senna pilba peäle, mis sisse üksnäs se kriips leigati, ja pärrast hästi tihti neid teisi marjo, et se näitab wälja nago keddimissed, ja ni pea kui sa sedda wisi olled marjad peäle poetanud, siis panne neid warsi külma wee sisse. Kes agga need marjad keddimiste wisi ei tahha sissetehha, leikago neid ükspäinis ühhest küljest lahti, wotko seemned seest ärra, ja pango neid warsi wee sisse. Panne siis ühhe hästi puhtaks küritud walge wask-katla weega tullele, ja kui se tahhab ülleskeeta, siis panne marjad senna sisse; wotta agga se kattel tulle peält warsi mahha, ja kalla keik hopis ühhe kiwwi kausi sisse, ning katta sedda tinna waagnaga kinni. Lasse marjad teise päwani sedda wisi seista, panne neid siis Turslagi sisse, ja tösta puhhast wet nende peäle. Pärrast tulleb neid ühhe linnase ride peäle arwo panna, et need nattoke kuiwaks lähtwad. Keeda sedda aego nattokesse Sukrust ni pakso Sirupi, et se lussikast hakkab kinni, kui sa wahto peält ärrawottad; hoia agga et se liigkeemissest pruniks ei jä, waid et se klaar ja walge on, ja lasse sedda külmaks sada. Panne pärrast need marjad kordamissi selle külma Sirupiga ühhe Pilkumi sisse, ja lasse neid sedda wisi monningad päwad seista, agga liguta igga pääw tassa ümber. Kui se Sirup wäddelaks jääb, siis kalla sedda peält ärra, keeda paksuks, ja kui ta külmaks jänud, siis kalla jälle marjade peäle, ja lasse neid monni pääw jälle Pilkumi sees seista, agga liguta ikka wahhest kauniste tassa ümber. Kui siis se Sirup wäddelaks ennam ei lähhä, siis panne neid klaas-kruside sisse tallele, se-u Pabberiga hästi kinni, ja pista noölaga monningad augud Pabberi sisse.


899. Tikkelbäri Moos. (Stachelbeerenmoos.)

Wotta Tikkelbäri marjo, mis weel ep olle küpsed, et need kül täisi on kaswanud, keeda neid nattokesse weega ühhe tinnatud wask-katla sees, liguta agga saggedaste ümber, et need pohjast ei hakka kinni. Kui nüüd marjad nago üks pudder katki on keenud, siis panne neid ühhe arwa jöhwi ride sisse, ja wäna keik Mosi hästi seest wälja. Wotta siis ni paljo riwitud Sukrut ehk Sukro Sirupi, kui marjo on, segga neid ärra, panne penikesseks leigatud wärske Sitroni koort senna jure, ja lasse neid tassase sütte tulle peäl hiljokeste keeta, agga liguta saggedaste ümber, et need pohjast ei hakka kinni. Saab se hästi keenud, et se nago paksuks pudruks lähhäb, siis hoia sedda klaas-kruside sees. Seddasinnast Mosi woib kokide tarwis prukida, ehk nago Ouna-Mosi rosa korega süa.


900. Parberitsi marjo sissetehha. (Barberitzen einzukochen.)

Kui Parberitsi marjad hästi küpseks sanud, agga weel mitte kortso läinud, siis wotta nendasuggusi okse, mis peäle hästi marjo on kaswanud. Leika küljest penikest kriipso marjade sisse, wotta kiwwid kännaste seest wälja, agga hoia, et naad ei tulle okste küljest ärra, ja ni pea kui need sedda wisi sawad puhtaks harritud, siis panne warsi külma wee sisse. Kui ni paljo marjo on puhtaks harritud, kui tarwis lähhäb, siis wotta wee seest wälja, ja panne neid linnase ride peäle. Keeda siis penikessest Sukrust head pakso Sirupi, ja saab se waht hästi peält ärrawoetud, siis panne marjad senna sisse, ja lasse neid nödra tulle peäl keeta, kunni need klariks lähtwad. Agga keetes wotta wahto holega peält ärra, ja hoia et oksad marjust paljaks ei jä ja kalla neid pärrast klaas-krude sisse.


901. Pohla marjo sissetehha. (Strickbeeren einzukochen.)

Pohla marjo peab selsammal päwal sissetehtama, kui neid noppitakse; otsi siis keik pissikessed ärra, et kül monningad walwakad punnased senna sekka tullewad, sest ep olle wigga. Kui need puhtaks on harritud, siis lopputa wee sees, ja panne neid walge wask Turslagi sisse. Tinnatud Turslagi sisse sünni neid mitte panna, sest siis naad löwad sinniseks. Panne neid pärrast linnase ride peäle, ja keeda sedda aego ni pakso Sukro Sirupi, et se sörme wahhel lönga wisi wännib, ja wotta wahto holega peält ärra. Panne siis marjad, penikesseks leigatud Sitroni koort, ja monni tük terwet Kannelit senna sisse. Lasse tassa keeta, ja wotta wahto peält ärra, kunni marjad klariks lähtwad. Ühhe naela puhtaks harritud marjade peäle peab 25 Loti Sukrut woetama.


902. Waarmarjo sissetehha. (Hinbeeren einzukochen.)

Wotta suuri waarmarjo, mis head küpsed on, wagi neid ülles, ja wotta ni samma paljo Sukrut kui marjo on; walla nattoke wet Sukro peäle, et se sullab, ja keeda Sirupi, wotta wahto peält ärra, ja lasse sedda kiwwi riista sees külmaks jäda. Panne siis marjad Pilkumi sisse, ja kui se Sirup öiete külmaks sanud, siis kalla sedda marjade peäle, ja lasse neid sedda wisi 3 ehk 4 päwa seista, agga liguta igga pääw tassa ümber, et need katki ei lähhä. Kalla siis maejad ühhe kiwwi Turslagi sisse, lasse Sirupit wäljanörriseda, keeda sedda ülles, wotta wahto peält ärra, ja panne siis marjad senna sisse. Lasse neid tassa tulle peäl hiljokeste keeta, kunni need klariks lähtwad, kalla siis jälle Pilkumi sisse, rapputa nattoke, ja kui naad monningad päwad sedda wisi seisnud, siis panne neid Klaas-kruside sisse.


903. Plumid pölletud Wransk winaga sissetehha. (Pflaumen mit Franzbrantwein einzukochen.)

Kui Plumid hästi küpsed on, agga tümmad ei pea naad mitte ollema, siis panne neid kiwwi kausi sisse, walla keewat wet peäle, ja ni pea kui se nahk annab lahti, siis kalla se wessi peält ärra, ja tomma siis nahhad kännaste peält ärra, hoia agga, et sa need marjad katki ei kissu. Siis peab sul üks hea paks Sukro Sirup walmis ollema, panne marjad senna sisse, lasse tassa keeta, ja wotta wahto peält ärra, agga se riist, mis sees naad keewad, ei pea mitte wägga kitsas ollema. Kui need senni keenud, et need klariks jäwad, siis panne neid Pilkumi sisse, ja kalla sedda Sirupi senna peäle. Lasse neid sedda wisi 8 ehk 10 päwa seista, agga rapputa se Pilkum üks kord päwas, ja kalla siis se Sirup peält ärra. Kui Sirup wäddelaks läinüd, siis kasta tük Sukrut wee sisse, ja panne senna jure, kui se agga parrajaste paks on, siis ep olle ennam Sukrut tarwis. Lasse siis nattoke keeta, wotta wahto peält ärra, kurna jöhwi ride läbbi, ja kalla sedda sojalt Plumide peäle. Lasse neid jälle 8 ehk 10 päwa seista, kalla Sirupit peält ärra, keeda sedda ueste ülles, ja wotta wahto peält ärra. Kui se kangem pallawus saab ärrajahtunud, siis walla ni paljo pölletud Wransk wina senna jure, kui Sirupit on, katta kanega kinni, ja lasse sedda seista, kunni ta öiete külmaks jääb. Panne siis need Plumid klaas-krusi sisse, kalla se külm Sirup senna peäle, se-u se kruus Pabberiga kinni, rapputa sedda pärrast weel monni pääw, siis on naad walmis.


904. Kibbowitsa marjo sissetehha. (Hanbutten einzukochen.)

Leika ühhe kriipso pitkiti külje sisse, wotta seemned ja raissad kännaste seest wälja, ja wiska neid kohhe, kui naad puhtaks sawad, külma wee sisse. Panne külma wet tullele, kui ülleskeeb, siis panne marjad senna sisse, ja saab se üks ainus kord äre tassa keenud, siis wotta aukliko kulbiga seest wälja, ja panne neid linnase ride peäle. Keeda sedda aego Sukrust Sirupi, wotta wahto peält ärra, panne marjad senna sisse, lasse neid hiljokeste keeta, ja wotta ikka wahto peält ärra, kunni need klariks lähtwad. Wotta neid pärrast seest ülles, ja keeda se Sirup weel ühhe korra ülles, kalla siis Pilkumi sisse ja lasse sedda külmaks jäda. Panne pärrast marjad krusi sisse, ja kalla wiimselt se Sirup senna peäle.


905. Wüllitud kibbowitsa marjad. (Gefüllte Haanbutten.)

Leika marjad kahheks löhki, wotta kiwwid seest wälja, harri hästi puhtaks, ja wiska neid mitte wee sisse, waid wi keldri, ja lasse neid seäl olla, kunni naad tümmaks jäwad. Kapi siis keik, mis tümmaks läinud, nahha küljest ärra, ja segga sedda penikesseks riwitud Sukro, penikesseks tougatud Kanneli, ühhe penikesseks tougatud Neilikesse, ja nattokesse penikesseks tougatud Kardemomiga. Segga keik sedda hästi ärra, et ta jääb nago üks Moos. Wotta pärrast teisi wärskid kibdowitsa marjo, leika ühhest küljest lahti, ja harri neid hästi puhtaks, ja wülli siis sedda Mosi nende sisse, ning rulli neid pärrast hästi kokko. Keeda siis Sirupi, agga mitte liig paksuks, kalla sedda pallawalt marjade peäle, ja kui need monne pääw sedda wisi seisnud, ning se Sirup öiete weddelaks läinud, siis keeda ueste ülles, ja kalla sedda jälle pallawalt marjade peäle. Sedda wisi peab 3 ehk 4 korda tehtama, kunni marjad klariks jäwad. Panne pärrast wahhatud Pabberit krusi sisse marjade peäle, ja se-u tedda teise Pabberiga kinni. Panne tähhele, et sa häid suuri ja terwid marjo pead otsima ni hästi sellesinnatse, kui sellegi teggo pärrast, mis praego enne öppetati. Ehk kül keik marjad öiete punnased ei olle, sest ep olle wigga, kui need agga küpsed on.


906. Kibbowitsa Rosid sissetehha. (Rosen einzukochen.)

Noppi lehhed monningatte Roside peält ärra, walla keewat wet peäle, ja lasse neid sedda wisi seista, kunni se wessi punnaseks saab. Wotta siis lehte teiste Roside peält, mis weel ep olle täieste wäljalönud, keeda neid wee sees, kunni need tümmaks lähtwad, panne neid siis essite Turslagi sisse, ja pärrast ühhe linnase ride peäle. Keeda sedda aego Sukrust ja sest punnasest weest, mis sees need essimessed lehhed ollid, parrajast pakso Sirupi, ja kui sa wahto peält ärrawotnud, siis panne need keedetud Rosi lehhed senna sisse, lasse neid tassa keeta, kunni need klariks lähtwad, siis naad on walmis.


907. Kibbowitsa Rosid sissetehha, mis omma Koläri piddawad. (Rosen, die ihre Farbe behalten, einzukochen.)

Wotta head jaggo tumme punnasid Rosi-lehte, panne neid keewa wee sisse, ja lasse keeta, kunni se wessi punnaseks saab. Kalla siis sedda wet peält ärra, ja noppi teiste Roside seest need seestpiddised lehhed, mis ka kaunid tumme punnased on, ja leika neist keik koldsed otsad ärra. Wagi need puhtaks harritud lehhed ärra, ja wotta nelli korda ni paljo Sukrut kui lehte on. Panne muist Sukrut selle wee sisse, mis sees neid essimessi lehte keedeti, ja keeda sest wäddelat Sirupi, wotta wahto peält ärra, ja panne siis need puhtaks harritud lehhed senna sisse, ning lasse neid tassa keeta, kunni naad murredaks lähtwad; agga se wottab nattoke aega. Sawad nüüd need lehhed murredaks, siis panne ka sedda Sukrut, mis järrele jäi, järrestikko senna sisse, lasse ikka hiljokeste keeta, ja wotta wahto peält ärra, kunni need Rosid klariks lähtwad, ja siis on naad walmis. Nendesinnaste Roside jures tulleb suuremat hoolt kanda, kui teiste pärrast, mis praego enne nimmetati.


908. Pea Sallatit ehk Laktuki warred sissetehha. (Kopfsallat oder Lacktuckstängel einzukochen.)

Wotta häid Sallati jurikaid, mis kaunid murredad on, harri neid puhtaks, ja leika lehhed peält ärra. Leika neid ni jämmedaks ja pitkaks, kui sa tahhad, ja panne warsi külma wee sisse, ning keeda neid teise wee sees, kunni need nattoke tümmaks lähtwad. Lasse pärrast ürrikest aega külma wee sees seista, ja panne neid siis Turslagi sisse. Saab se wessi peält ärranörrisenud, siis wagi ni paljo Sukrut ärra, kui jurikad ehk warred on, keeda Sirupi, ja kui sa wahto saad hästi peält ärrawotnud, siis panne jurikad ehk warred senna sisse. Lasse neid hiljokeste nattoke keeta, agga wotta keik wahto peält ärra, ja kalla neid ühhe kiwwi kausi sisse. Pääw pärrast kalla Sirupi peält ärra, keeda sedda et ta paksemaks lähhäb, ja walla pallawalt jälle jurikatte peäle. Ja kui need siis külmaks jäwad, siis panne neid Krusi sisse.


909. Kuida marjo, mis Sukroga on sissetehtud, keigeparreminne woib hoida. (Wie die mit Zucker eingemachte Sachen am besten verwahrt werden.)

Klaas-krusid on keigeparremad nende marjade tarwis, mis Sukroga sissetehhakse. Walged kiwwi krusid, mis seest- ja wäljastpiddi on klaseritud, lähtwad ka korda. Agga enne kui sa marjad pallawalt sissekallad, siis te need krusid essite hästi sojaks, siis naad ei lähhä katki; ja et marjad öiete külmaks peawad jäma, siis ärra panne mitte enne kui päwa pärrast Pabberiga kinni, ja pista noälaga monnigad pissikessed augud Pabberi sisse, ja wi neid wiimselt ühte külma honesse, ehk nisugguse kohta, kus tuul hästi läbbi käib. Wölwitud honed on seks wägga head.


910. Wahhatud Pabberit tehha. (Wachspapier zu machen.)

Wotta puhhast Pabberit, pea sedda Wüürpanno ülle, et se öiete sojaks saab, ja nühhi sedda wahhaga mollemit poolt tulle ülle. Seddasinnast Pabberit prugitakse marjade peäl, mis Sukroga on sissetehtud, ja siis leigatakse sedda ni samma laiaks, kui se kruus on, mis sees marjad peetakse. Agga enne kui sa sedda marjade peäle krusi sisse panned, siis leika kesk Pabberi sisse nago üks tipp, et sa sest woid kinni hakkada, kui sa sedda sissepanned ehk wäljawottad.


911. Sissetehtud marjo jälle parrandada, kui naad Sukruseks lähtwad, ehk kärima hakkawad. (Eingemachte Sachen zu verbessern, wen sie beschlagen oder in Gährung gekommen sind.)

Kui se Simp sissetehtud terwe Pomerantside ehk Pomerantsi koorte peäl hakkab Sukruseks löma, siis kalla sedda marjade peält ärra, walla nattoke wet jure, keeda sedda nattoke, agga wotta wahto holega peält ärra, ja kalla sedda pallawalt jälle Pomerantside peäle. Kui naad agga koggone hakkawad kärima, siis se tulleb sest, et se Sirup ehk liig wäddel on olnud, ehk et se kruus sojas hones, ehk ni sugguses kohtas on seisnud, kus tuul läbbi ei käi. Et nüüd sedda woiks parrata, siis keeda sedda Sirupi ennam Sukroga ülles, wotta wahto holega peält ärra, et keik seest ärra saab, kust se käriminne temmal tulleb, ja kalla sedda pallawalt Pomerantside peäle. Sedda wisi woib keiksuggusi suuri marjo ehk pu-wilja awwitada. Kui agga wähhemad marjad Sukruseks lähtwad, siis peab neid hopis krusi seest wäljakallama, nattoke wet jure wallama, hiljokeste keetma, et naad katki ei lähhä, ja wahto hästi peält ärrawotma. Kui se Sukkur holetusse läbbi ni kowwaks olleks nud, et neid ennam ei woi terwelt krusi seest wäljawotta, siis walla nattoke wet krusi sisse, panne sedda krusi pissikesse paja sisse, mis sees ni paljo wet on, et se marjadega ühhe tassa käib, seäa sedda tullele, aggo panne ühhe Triik-raua polti krusi peäle, et se kruus tuggewaste seissab pohja peäl, ja lasse tassa keeta, kunni marjad klariks jäwad, agga hoia, et ühtegi wet paja seest krusi sisse ei tulle. Kui sa, marjo sissetehhes, nattoke pölletud Wransk wina sinna sekka wallad, siis naad ni pea ei wotta kärida. Kui agga sissetehtud marjad keik omma Koläri ja öiget maggo ärrakautawad, siis segga neid keik hopis teine teisega ärra, olgo naad mis suggu need on, ja keeda neid keedetud ja penikesseks tougatud wärske Sitroni ehk Pomerantsi korega, kunni need kowwaks pudruks lähtwad, agga keetes liguta hästi ümber, et need pohjast kinni ei hakka. Kalla siis need ühte keedetud marjad kausi sisse, ja kui need külmaks jäwad, siis kalla nattoke Sukro Sirupi peäle, ja siis woib neid kokide tarwis prukida. Panne agga seäl jures tähhele: kui Kirsi marjo senna sekka pannakse, siis harri kiwwid ja warred ärra, ja kui suuri marjo, ja pu wilja senna sekka tulleb panne, siis mulju ehk leika neid katki.