Köki ja Kokka Ramat/Monningad Pima-Suppid

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Köki ja Kokka Ramat
Cajsa Warg, tõlkinud Johann Lithander

Monningad Pima-Suppid.

862. Missuguste riistade sees Pima-Suppid keigeparreminne sünnib keeta.

Et kül pima-roga nihästi kiwwi- kui wask- ja raudpajade sees sünnib keeta, siiski on wallatud raudpajad ehk pannud seks keigeparremad, sest et se pima-roog ennamiste tahhab pohjast kinni hakkata ja se läbbi need tinnatud wask riistad ikka sandiks jäwad, kui neid puhtaks küritakse. Agga raudpajad kannatawad parreminne sedda kürimist, ja tewad ka head walget roga, kui agga neid puhtaste petakse ja hoitakse.


863. Piim Risi klimpidega. (Milch mit Reisklimpen.)

Panne üht korterit rööska Pima nattokesse riwitud Sitroni kore ja Sukroga ühhe pissikesse raud-panno sees tullele. Kui agga se piim ülleskeeb, siis wispelda ni paljo jahwatud Risi senna sekka et se lähhäb öiete paksuks, nago hea kowwa pudder, keetes agga sötku sedda taignat pu lussikaga hästi, kunni ta panno küljest lahti annab, ja wotta siis tulle peält mahha, ning sötku warsi 5 munna, agga üht hawalt, senna sisse, ja peksa sedda taignat hästi, et se kauniste sitkeks lähhäb. Panne siis üks padda ühhe kanno rösa pimaga tullele, kui ülleskeeb, siis kasta ühhe pu lussika senna sisse, wotta selle lussikaga pissikessed Klimpid sest taignast wälja, ja panne neid senna keewa pima sisse, agga jätta nattoke taignat järrele, ja walla kulbi täit seddasamma pima senna jure, wispelda hästi, ja tösta sedda ka paja sisse. Lasse tassa keeta, kunni klimpid küpseks sawad, anna siis ülles, ja ripputa ühteseggatud Sukrut ja Kannelit, mis penikesseks on tougatud, senna peäle. Sedda sünnib keigesugguse pima-roa peäle ripputada.


864. Piim Mandli klimpidega. (Milch mit Mandelklimpen.)

Wotta 8 Loti Mandlid, seäl seas agga peab 10 tükki wihha Mandli ollema, aja nahhad soja weega peält ärra, ja touka neid monne pima tilkokessega hästi penikesseks, et need omma Ölli ei aja wälja. Kui Mandlid on penikesseks tougatud, siis segga neid 4 munna, 5 Loti riwi leiwa, 2 lussika täie Sukro, ja 2 lussika täie sullatud woiga hästi ärra. Keeda sedda aego üht kanno rööska pima ülles, kasta ühhe pu lussika senna keewa pima sisse, wotta selle lussikaga pissikessed klimpid sest Mandli taignast wälja, panne neid pima sisse, ja sedda wisi pead sa ikka teggema, kunni keik taigen saab ärralöppend. Agga se piim peab tassa ja hiljokste keema, et klimpid ei lähhä katki, panne ka nattoke riwi leiba senna sisse, ni paljo agga, et se piim sest jääb seggaseks, ja kui klimpid ühhe werendeli tunni aega on keenud, siis naad jo ennasmiste küpseks sawad, ja siis woib sedda suppi üllesanda.


865. Nuudli piim. (Nudelmilch.)

Wispelda 2 munna 2 lussika täie rösa pima, nattokesse Sukro, ja ni paljo hea nisso jahhoga, et ta rönga wisi keritab, kui sa wisplit seest üllestöstad. Keeda ühhe kanno rösa pima ülles, kasta se wispel senna taigna sisse, tösta ülles, ja kera sedda selle keewa pima ülle ümber, et se taigen wispli seest senna pima sisse tilkub, ja sest siis nago pissikessed klimpid ehk nuudlid sündiwad. Ja kui keik taigen wispli seest pima sisse tilkunud, siis kasta wisplit ueste taigna sisse, ja lasse sedda nenda sammoti pima sisse tilkuda, kunni keik taigen otsa saab. Agga liguta sedda pima kulbiga tassa ümber, ja wotta wiimselt nattoke sestsammast pimast, tösta sedda senna riista sisse, kus se taigen sees olli, liguta wispliga hästi ümber, ja kalla ka sedda senna teise pima sekka. Lasse siis keeta, kunni se piim seggaseks, ja need Klimpid küpseks sawad, ja anna siis sedda suppi ülles.


866. Sokladi piim. (Chocolademilch.)

Keeda rööska pima ülles, ja panne ni paljo riwitud Sokladi senna sekka, et se parrajaste tumme karwale lähhäb, lasse siis ühhe tükki terwe Kanneli, ja Sukroga mao jättel nattoke keeta, te sedda 4 ehk 5 munnaga tummiks, et se parrajaste paksuks jääb, panne siis praetud saia wilokad waagna sisse, ja tösta sedda pima senna peäle. Kui Sokladi ep olle, siis wotta head nisso jahho, pruni sedda ühhe wägga puhta pankoki panno sees üsna pruniks, agga liguta sagedaste ümber, et se ei körwe ärra. Kui se piim ülleskeeb, siis wispelda seddasinnast jahho ni paljo senna sisse, kui Koläri pärrast tarwis lähhäb; lasse siis ühhe tükki terwe Kanneli, 3 ehk 4 terwe Neilikesse, ja Sukroga nattoke keeta, te sedda ni mitto munnaga tummiks, kui tarwis on, et se parrajaste paksuks lähhäb, ja anna siis praetud saia wilokattega ülles, agga need terwed Neilikessed ja Kanneli tükkid pead sa seest ärrawotma.


867. Piskui Piim. (Biscuitmilch.)

Keeda üht kanno rööska pima ülles, panne 22 penikesseks tougatud Piskui senna sisse, ja lasse sedda tassa keeta, kunni se seggaseks lähhäb, ja anna siis saia wilokattega ülles, mis rösti peäl on praetud. Kes Piskui ei tahha kullutada, wotko riwitud nisso leiba selle assemel, agga siis se piim ei sa ni maggusaks. Needsinnatsed Piskuid on Koläri polest prunid, ja neid woib Sukro-pekri jures sada.


868. Piim leiwaga. (Milch mit Brod.)

Wotta üht saia kakko, ehk tükki nisso leiba, leika ruti wisi süggawad kriipsud senna sisse, agga hoia, et se leib ei lähhä katki; walla ni paljo sullatud woid senna sisse, et se leib hästi niiskeks saab, panne sedda siis rösti peäle, ehk ühhe leige ahjo sisse, ja lasse seista, kunni se woi hästi tommab leiwa sisse, hoia agga et se ei körwe ärra. Keeda sedda aego üht kanno pima ülles, ehk ennam ja wähhem, sedda möda, kui sinnul leiba on. Lasse sedda terwe Kanneli, ja Sitroni korega keeta, kunni se neist maggo saab, ja nattoke enne, kui sa annad ülles, sis panne se leib essite pima sisse, agga wotta jälle warsi seest wälja, ja panne sedda waagna sisse, walla pissut pima peäle, ja lasse nattoke seista, et se leib hästi paisub, tösta siis keik se piim senna peäle, agga wotta Kannelit ja Sitroni koort seest ärra, ja ripputa wiimselt ärraseggatud Kannelit ja Sukrut peäle, ning anna sedda lauale. Unnusta mitte ärra, sola sisse panne.


869. Munna piim. (Eyermilch.)

Wotta 4 ehk 5 munna, wispelda neid 2 lussika täie hea nisso jahhoga, ja keeda üht kanno rööska pima ülles. Kui se piim ülleskeeb, siis tösta sest nattoke munnade peäle, wispelda hästi, ja kalla neid paja sisse pima sekka ja lasse sedda allati wispeldades keeta, kunni se nattoke paksuks lähhäb. Tösta siis tulle peält mahha, wispelda weel nattoke, ja panne sola mao järrel sisse. Anna siis praetud leiwa wilokatega ülles, ja ripputa wiimselt Sukrut ja Kannelit peäle.


870. Nuudlid tehha. (Nudeln zu machen.)

Te nisso jahhust ja munnadest ühhe ni kowwa taigna, kui sedda woib sada, rulli siis Taarti rulliga laua peäl hästi öhhukesseks wälja, ja leika sedda kahhe poiksorme laiussiks träämliks katki, ripputa nisso jahho nende peäle, ja seäa siis monningad teine teise peäle. Leika need laiad träämlid, mis teine teise peäle pandi, poigiti wägga penikessiks träämliks katki, panne Pabberi peäle, ja kuiwata neid ühhe leige potti- ehk petsahjo peäl, siis woib neid ülle aasta pläk-Toside sees hoida. Pu riistade sees sünni neid mitte piddada, sest siis sawad naad pahha maggo. Neid woib ka ükspäinis munna walgettest tehha, kui neid rebbusid teiste roade tarwis prugitakse. Nago Matroon tangudki sünnib neid pima-roa ja lihha-suppi sees prukida.


871. Munna Tangud. (Eyergrütz.)

Lö 3 ehk 4 munna katki, ja peksa ni paljo head nisso jahho senna sekka, kui ial sünnib. Sötku siis se taigen jahhoga laua peäl, et se öiete kowwaks lähhäb, ja rulli sedda wägga öhhukesseks wälja. Lasse siis 2 tundi laua peäl seista, et se nago nattoke kowwaks lähhäb, ja hakki sedda kapsta rauaga hästi penikesseks katki, soölu siis need tangud tango-soöla ehk Turslagi läbbi, ning hoia neid sedda samma wisi kui Nuudlidki. Neid sünnib siis pimaga keeta, ja kui tahhetakse, siis woib neid ka lihha-suppide sisse panna.


872. Sago tangud pima sees keedetud. (Sagogrütz in Milch gekocht.)

Pesse Sago tangud soja weega hästi, et neil ühtegi pahha maggo ep olle, ja keeda neid essite wee sees. Agga kui sa neid wee sisse panned, siis wispelda hästi, muido jäwad naad klimpilisseks. Saab se wessi ärrakeenund, siis walla pima paja sisse, ja lasse sedda tassa sütte tulle peäl keeta, kunni se supp seggaseks lähhäb. Nattoke enne kui sa annad ülles, siis panne pissut woid ja Sukrut mao järrel sisse. Needsinnatsed tangud peawad kül 2 tundi keema, ja neist saab üks werendeli korteri moöt kuhjaga ühhe kanno rösa pima peäl woetud. Tangud peawad essite ühhe poole tobi wee sees keema.

Kui tangud, olgo missuggused tangud need ial on, essite wee sees keedetakse, siis ikka wähhema pimaga woib toime sada, ja se roog saab segipärrast ni samma heaks, kui siis, kui tangud warsi pima sisse pannakse.


873. Makroon tangud pima sees. (Macronengrütz in Milch gekocht.)

Wotta 4 Loti rohkeste wagitud Makroni tango ühhe kanno rösa pima peäle, ja keeda neid essite ühhe poole tobi wee sees. Walla siis se piim senna peäle, ja keeda sedda kunni se seggaseks lähhäb, agga liguta saggedaste ümber. Kui se 2 tundi on keenud, ja nattoke enne kui sa üllesannad, siis panne nattoke woid ja Sukrut mao järrel senna sisse.


874. Risi tangud pima sees. (Reis in Milch.)

Wotta üks kuhjaga werendeli korter ehk 8 Loti Risi tangud, ühhe kanno rösa pima peäle. Harri tangud puhtaks ja pesse neid hästi, keeda neid essite ühhe poole tobi wee sees, walla siis pima peäle, ja lasse 2 tundi tassa sütte tulle peäl keeta, agga liguta saggedaste ümber. Nattoke enne kui sa annad ülles, siis panne nattoke woid ja Sukrut mao järrel sisse.


875. Pärlkrupid pima sees keedetud. (Perlgrupen in Milch gekocht.)

Wotta üht topi wet, ja 10 korterit rööska pima pool teist werendeli korteri Pärlkrupide peäle. Pesse krupid hästi puhtaks, keeda neid essite wee sees, ja saab se wessi ärrakeenud, siis kalla se piim senna jure, ja lasse sedda 3 tundi tassase sütte tulle peäl keeta, agga liguta saggedaste ümber, ja nattoke enne, kui sa annad ülles, siis panne woid ja Sukrut mao järrel sisse. Sellesinnatse pima-suppi ni hästi kui Sago tangude sekka, mis pima sees keedetakse, sünnib Korintid panna, agga neid peab essite puhtaks harrima, hästi pessema, ja ridega kuiwatama. Siis keedetakse neid issipäinis ühhe tinnatud wask panno sees, kunni need hästi paisuwad, ja saab se wessi ennamiste ärrakeenud, siis panne neid pima sisse, nattoke enne kui sa sedda suppi annad lauale. Siis ei pea ennam wet nende Korintide peäl ollema, kuid et sedda ka sünnib senna piina sekka wallada. Kui 24 Loti Korintid sellesinnatse pima-suppi peäle woetakse, siis on kül, agga Sago tangude peäl, mis nattoke enne öppetati keetma, ep olle ennam tarwis, kui 16 Loti.


876. Woi-pudder. (Butterbrey.)

Wotta ni suurt tükki woid, kui 2 hanne munna, ühhe kanno rösa pima peäle, keeda se piim ülles, ja panne sedda woid ühhe teise panno sisse. Saab se woi sullanud, ja hakkab keema, siis wispelda ni paljo head nisso jahho senna sisse, kui ial sünnib. Lasse sedda ni kaua, wispliga allati ümberligutades, tulle peäl seista, kunni sa arwad sedda jahho küpseks sawad, hoia agga kowwaste, et se pruniks ei lähhä, ja tösta siis üht kulbi täit hawalt sest keewast pimast senna jure, agga wispelda hästi, et se ei jä klimpilisseks, ja kui siis ni paljo pima sees on, et pudder parrajaste paksuks läinud, siis panne sola mao järrel sisse, ja anna sedda warsi lauale. Seddasamma wisi woib ka weest ja pilitud rukki jahhust woi-pudro keeta.


877. Kirsi marja supp, mis suppide seas on unnustud üllespanna. (Kirschensuppe, so bey den Suppen vergessen worden ist.)

Pesse kuiwi Kirsi marjo, ja rudjusta neid nattoke ühhe kiwwi- ehk pu-Möösri sees; keeda neid siis ni paljo weega tümmaks, kui suppi pärrast tarwis lähhäb. Kurna neid pärrast jöhwi-soöla läbbi, mulju keik Sahwti ja rammo marjust wälja, keeda siis sedda kurnatud suppi nattoke, te temmale jodawa wina, ja Sukroga head maggo, anna röstitud saia wiludega ülles, ja ripputa ühteseggatud Sukrut ja Kannelit peäle. Seddasinnast suppi woib ka Kirsimarja lihhast ehk Sahwtist keeta, ja siis ep olle jodawat wina tarwis, et se agga marjust head maggo saab. Se saab sedda wisi keedetud: Keeda essite wee sees keik rammo kirsimarja lihhast ärra, kurna siis, nenda kui jo öppetati, ja panne Sukrut mao järrel sisse. Sedda suppi peab ennamiste kiwwi riista sees keedetama, kus ta ei kauta omma kännat Koläri ärra. Kui 10 waimo on sömas, siis üks korter kuiwi Kirsimarjo jo ennamiste kül on.