Köki ja Kokka Ramat/Keiksuggused Winad ja Weed, mis marjust woib tehha

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Köki ja Kokka Ramat
Cajsa Warg, tõlkinud Johann Lithander

Keiksuggused Winad ja Weed, mis marjust woib tehha.

912. Mis Puddelitte korgimisse ja puhtaks harrimisse jures tulleb tähhele panna. (Wie Bouteillen müssen gereinigt und zugekorkt werden.)

Ennekui sa Puddellite sisse middagi lassed, siis lopputa essite hästi, ja pöra neid kummuli ümber, et keik wessi seest wäljajoseb, ja need hästi kuiwaks jäwad. Olled sa neid täitnud, siis korgi neid sedda wisi kinni: wotta igga Puddelli peäle ühhe suurema korgi, kui tarwis näitab ollewad, hammusta sedda pitkiti ümberringi, kunni se tümmaks lähhäb, kuiwata ridega ärra, katsu tedda siis käega Puddelli suu sisse wäggise ajada, ja lö pärrast pu nuiaga hästi sisse, sedda agga tehhes, pea Puddellit teises käes kinni, sest muido ta lähhäb katki. Tahhad sa peälegi tedda waigoga kinnitehha, siis te sedda Püddelli-waiko sedda wisi; wotta nattoke wähhemat wahha kui waigo, sullata sedda ühte, ja kui ta wägga pallaw ennam ei olle, siis pista se korgitud Puddel ülle suu senna sisse.


913. Kuida marja-wina ehk wee tarwis jöhwi riet peab ankrude sisse seädma. (Wie die Ankern zu Beerenwein oder Wasser mit Haartuch versehen werden sollen.)

Lö se pohhi, mis sees tappi auk on, uurtest wälja, tomma siis head arwa jöhwi riet hästi kowwaste ühhe kasse- ehk sarrapu witsa peale, ömmble sedda öiete tuggewast kinni, ja seäa siis sedda witsa poolt korterit uurte alla ankro sisse, ning lö sedda pissikste pu naeladega kinni, et se paigal seissab. Saab se tehtud, siis seäa pohja jälle uurte sisse, ja wata järrel, et se ankur hästi tihhedaks saab. Sedda jöhwi riet prugitakse sepärrast ankrude sees kui wina ehk wee tarwis marjo ankro sisse pannakse, et need siis tappi augo sisse ei tulle, ja sedda kinni ei matta, sest et se rie siis wasto peab.


914. Kirsimarja wessi. (Kirschenwasser.)

Wotta 4 kanno wärskid kirsi marjo, touka kiwwidega tükkis katki, ja panne neid ühhe pool ankro sisse, mis enne jodawa wina al on olnud, ja kus jöhwi riet sisse pandud, nenda kui praeao näideti. Keeda kanega ühhe tunni aega head hallika ehk kaewo wet, wotta wahto peält ärra, ja kui se leigeks jääb, siis walla sedda marjade peäle, et se ankur pea täis saab. Panne se prunt wallale peäle, ja lasse sedda ankrut külma hone sees teise päwani seista, agga loksuta sedda monni kord. Walla siis üht korterit pölletud Wransk wina senna sisse, te prunti hästi kinni, ja wi sedda keldri. Kui se 6 näddalt seäl sees seisnud, siis lasse sedda Puddellitte sisse, panne agga Nessli-ride nartso trehtri sisse, ja korgi siis Puddellit truiste kinni. Ni kaua, kui se ankur keldri sees alles on, siis peab sedda wahhest loksutama, agga kaks neddalt enne kui tahhad sedda wet seest ärralasta, siis ärra putu temmasse mitte, et se paksuks ei lähhä. Weel mlled keige wee ja wina pärrast tähhele panna, et keik ühtlasse ankro seest peab ärralaskma, muido se kautab omma maggo ärra. Seddasamma wisi saab ka waarmarja-wet tehtud, agga need marjad ei tougata mitte katki.


915. Kirsi marja wessi, mis warsi juakse. (Kirschenwasser, das so gleich getruncken wird.)
Wotta üht topi head hallika wet ühhe tobi wärske kirsi marjade peäle. Touka marjad kiwwidega tükkis katki, segga neid weega ärra, panne 6 Loti Sukrut senna jure, ja lasse nattoke seista. Kalla sedda siis ühhe jöhwi ride kotti sisse, lasse 2 ehk 3 korda sedda wisi läbbijoosta, et kui se keige klarim wessi läbbi saab käinud, siis walla sedda jälle kotti sisse, agga hoia, et ta sedda pakso, mis kotti pohjas on, wägga paljo ülles ei aia. Walla sedda pärrast Puddellitte sisse, ja korgi neid hästi kinni. Agga sesinnane wessi ei seisa ennam kui 3 päwa.

916. Kirsi marja wiin. (Kirschenwein.)

Wotta wärskid kirsi marjo, touka kiwwidega tükkis katki, ja panne neist ni paljo ühhe ankro sisse, et ta ennamiste pool täis saab. Panne ka monningad tougatud wihhad Mandlid senna sisse, ja walla siis ni paljo Wransk wina jure, et se ankur täis saab. Panne warsi prunti hästi kinni, ja loksuta sedda. Lasse pärrst 6 ehk 8 näddalt seista, agga sel aial loksuta sedda wahhest, ommeti ei pea sa need wimist 14 päwa sedda liggutama. Saab se omma aega seisnud, siis lasse sedda Puddellitte sisse, ja korgi neid hästi kinni.


917. Möddo keeta. (Meedh zu kochen.)

Wotta 8 kanno head kallika wet, ühhe kanno hea mee peäle. Walla essite 6 kanno wet katla sisse, ja pista üks pilbas senna sisse, moöta kui paljo wet sees on, ja leika püggalt pilba sisse ennesele märgiks. Walla siis need 2 kanno wet ühtlase meega senna jure, ja lasse keeta, agga wotta wahto hästi peält ärra. Panne umb peo täit häid hummalid sisse, ja lasse keeta, kunni se wessi ni paljo kahhaneb ärra, et se märgi tassa pilba peäl käib. Kalla sedda siis ühhe puhta pu riista sisse, mis sees ühtegi pahha maggo ehk haiso ep olle. Sedda aego kui se möddo keeb, siis wotta head pärmi, walla wet senna peäle, et se wihha maggo seest ärratulleb, ja lasse sedda nattoke seista, kunni se pärm pohja wajub. Harri ka härjakaatso sedda wisi puhtaks, et se pissike rohhilinne seme seest saab ärrawoetud, ja se puhhas koldne lillike järrele jääb. Kui nüüd möddo nattoke sojem on, kui öllut peab ollema, kui se pärm sisse pannakse, siis walla sedda pärmi peält ärra, panne 4 lusika täit pärmi ühtlase ühhe tobi ossa puhtaks harritud härjakaatsadega senna möddo sisse. Segga siis nenda sammoti, kui öllutgi seggatakse, katta sedda essite puhta linna, ja siis teiste riettega hästi kinni; lasse sedda wisi kaks ööd ja kaks päwa seista. Kurna sedda pärrast ride läbbi ühhe pool ankro sisse, panne se koor 4 Sitroni peält ja 2 Loti katki murtud Kannelit ühhe pissikesse kotti sees senna jure. Te siis prunti hästi kinni, lasse 2 näddalt keldri sees seista, kurna ueste ärra, ja lasse sedda Puddellitte sisse.


918. Musta soostra marja möddo. (Medh von schwarzen Johannisbeeren.)
Wotta 5 kanno wet ühhe kanno mee peäle, agga keeda essite se messi issipäinis, ja wotta wahto hästi peält ärra. Kui se wessi ka hästi keeb, siis kalla sedda met senna jure, ja lasse keeta, kunni neljas ossa ärrakahhaneb. Saab se sedda wisi keenud, siis kalla sedda ühhe puhta riista sisse, ja lasse külmaks jäda. Panne siis pool wiet topi häid küpsid ja wärskid mustad soostra marjo ühhe pool ankro sisse, ja kui se wessi öiete külmaks läinud, siis kurna sedda senna peäle. Panne se prunt wallale peäle, ja lasse sedda 2 näddalt külma hone sees seista, agga ligguta igga päwa tagga ühhe kasse labbidaga ümber. Te pärrast prunti öiete kinni, wi keldri, lasse 6 näddalt ligutamatta seista, lasse siis Puddellitte sisse, ja korgi neid hästi kinni.

919. Musta Sootra marja wessi. (Schwarze Johannesbeerenwasser.)

Panne pool wiet kanno pühtaks noppitud musta soostra marjo ühhe pool ankro sisse, ja keeda hallika ehk kaewo wet ülles, ning wotta wahto holega peält ärra. Saab se wessi leigeks, siis walla ni paljo wet marjade peäle ankro sisse, et se ankur pea täis saab. Lasse siis ankrut 3 ööd ja 3 päwa lahti pruntiga seista, ja liguta sedda wet ühhe kasse labbidaga üks kord päwas ümber. Walla pärrast ühhe korteri ossa pölletud Wransk wina senna jure, siis peab se ankur öiete täis sama, te prunti kinni, wi keldri, lasse 6 näddalt ligutamatta seista, ja lasse wimaks sedda wet Puddellitte sisse.


920. Soostra marja wiin. (Johannisbeerenwein.)

Kui punnased soostra marjad hästi küpseks sanud, siis noppi neid warte peält, wagi 3 leiskast ärra, ja tampi neid hästi kassepu nuiaga ühhe puhta tündri sees. Wotta siis head hallika ehk kaewo wet, keeda sedda katla sees, kunni kolmas ossa kahhaneb ärra, ja kurna sest, pool neljat kanno leigelt marjade peäle. Katta siis riettega kinni, ja lasse sedda ühhe öö ja päwa seista. Wotta siis keik marjad kättega seest wälja, piggista neid ni paljo kui sa ial jouad, touka neid jälle, mulju sedda Sahwti jöhwi ride läbbi nattoke hobilt senna teise wee sekka. Wotta siis üht leiskast Puudri Sukrut, panne sedda marja wee sisse, liguta kasse pu keppiga ümber, kunni se hästi saab sullanud, ja kurna sedda pärrast puhta ankro sisse; agga se ankur peab ühhe kämli ossa wajak jäma, te prunti hästi kinni, panne waiko peäle, ja wi sedda warsi keldri. Agga wata igga pääw järrele, kui se kussagi poolt wottaks läbbi ajade, siis te warsi hästi kinni, ja panne waiko peäle. Kui 8 päwa möda läinud, ja temma paljo ennam ei käri, siis wülli ankrut täis, sellasamma sugguse Sahwtiga, mis üksnäs wüllimisse tarwis ühhe teise ankro sees peab hoitama, ja te sedda waigoga öiete truiste kinni. Sedda kaueminni se nüüd sedda wisi saab seista, sedda parremaks ja kangemaks ta ikka jääb. Keige wähheminne peab se 3 kuud seisma, enne kui sa sedda Puddellitte sisse lassed, ja siis ei pea sa ankrut paigalt ligutama, et se wiin ei lähhä paksuks ja seggaseks. Marjad pead sa warsi prukima, ni pea kui sa neid olled noppinud, sest muido lähtwad naad raisko. Selle pärmiga, mis ankro sees järrele jääb, woib wina tistillerida, mis otse ni heaks saab, kui pölletud Wransk wiin.


921. Tikkelbäri marja wessi. (Stachelbeerenwasser.)

Walla 4 kanno ja poolt topi wet katla sisse, panne 3 naela Sukrut jure, ja kui se Sukkur ärrasullanud, siis moäda pilbaga, kui paljo wet sees on, ning leika püggalat ennesele märgiks pilba sisse. Walla siis pool neljat topi wet senna jure, ja lasse ni kaua keeta, et agga ni paljo wet järrel jääb, et se märgi tassa käib, mis pilba sisse leigati. Kurna siis nartso läbbi sedda wet ühhe puhta pu riista sisse, ja lasse sedda seista. Panne 2 kanno ja üht korterit häid küpsid ja puhtaks harritud Tikkelbäri marjo ühhe pool ankro sisse, touka pool teist Loti head Wina-kiwwi ja ni samma paljo Sukrut hästi penikesseks, ja kui se wessi alles hea leige on, siis panne sedda Sukroga ärraseggatud Wina-kiwwi marjade peäle, walla kohhe sedda wet ja üht topi maggusat Wransk wina senna jure, agga se ankur peab nattoke wajak jäma, et ta woib kärida. Panne se prunt wallale peäle, ja lasse sedda pool päwa ühhe külma hone sees seista. Te pärrast prunti kinni, wi keldri, ja lasse sedda 5 näddalt seista, ja kui se omma aega seisnud, siis lasse sedda trehtri läbbi, mis sisse üks pissike narts peab pantama, Puddellitte sisse, ja te neid korgide ja waigoga hästi kinni. Need rohhilissed karrused Tikkelbäbäri marjad on selle tarwis keige parremad, kui naad küpsed on.


922. Masika marja wessi. (Erdbeerenwasser.)

Wotta 5 naela Sukrut 8 kanno hea hallika wee peäle, ja keeda sedda ühhe tunni aega. Saab se keenud, siis walla sedda ühhe puhta toowri sisse, ja lasse seista, kunni ta leigeks jääb; wotta siis 4 kanno küpsid ja puhtaks harritud masika marjo, kalla neid wee sisse, katta sedda riettega hästi kinni, ja lasse 8 päwa seista, agga liguta igga pääw ümber. Kurna pärrast ükspäinis sedda wet hea ankro sisse, walla üht topi pölletud Wransk wina senna jure, te prunti kinni, lasse 8 päwa kelris seista, ja lasse sedda Puddellitte sisse, ning korgi ja panne neid waigoga hästi kinni.


923. Kasse mahl. (Birkenwasser.)

Wotta 4 naela Puudri Sukrut 7 ja ühhe poole kanno kasse mahla peäle, lasse essite Sukrut seäl sees sullada, ja siis keeda sedda tassa, kunni 2 kanno ärrakahhanewad, agga wotta wahto holega peält ärra. Walla sedda pärrast ühhe suure pütti sisse, kus pissike auk tappiga pohja sees on. Saab se kangem pallawus ärrajahtunud, et kät woib sees piddada, siis panne 3 Sitronid, mis würwli wisi katki leigatud, ja seemned seest ärrawoetud on, poolt teist Loti jämmedast tougatud Kannelit, üht Loti Kardemomid, ja üht lussika täit head pärmi senna sisse. Katta sedda pütti riettega, ja se-u neid köiega hästi kinni, et ühtegi rammo seest wälja ei käi, ja lasse sedda üht ööd ja üht päwa kärida. Lasse sedda pärrast ühhe pool ankro sisse, mis sees hilja enne Wransk wina on olnud, prunti sedda tuggewaste kinni, ja wi keldri. Saab se 2 ehk 3 näddalt sedda wisi seisnud, siis lasse sedda mahla Puddelitte sisse, korgi ja te neid waigoga kinni, ja lasse neid keldris liwa sees kummuli seista.


924. Härja-kaatsa wiin. (Schlüsselblumenwein.)

Panne 6 naela Sukrut 6 kanno hea hallika wee siisse, keeda sedda ühhe tunni, ja wotta wahto peält ärra. Kalla siis ühhe suure pütti sisse, ja liguta wahhest ümber. Wotta siis 2 kanno härja-kaatso, touga neid nattoke möösri sees, ja kui se wessi alles hästi leige on, siis panne need härja-kaatsad, 2 lussika täie hea pärmiga senna sisse, segga neid ärra, katta essite ühhe puhta linna, ja siis teiste riettega, ja se-u neid köiega kinni, et ühtegi rammo seest wälja ei käi. Lasse 3 päwa sedda wisi seista, ja kurna sedda siis ühhe pool ankro sisse. Wäna keik Sahwti lillikeste seest wälja, leika 3 Sitroni würwli wisi katki, ja panne neid korega tükkis senna sisse, agga seemned tulleb seest ärraharrida, ja walla wiimselt üht topi Rein wina senna jure. Prunti siis kinni, ja lasse sedda 4 näddalt keldris seista. Lasse pärrast sedda wina Puddelitte sisse, te neid korgi ja waigoga kinni, ja lasse neid keldris liwa sees kummuli seista, siis woib sedda ülle aasta hoida.


925. Rossina wessi. (Rosinenwasser.)
Wotta 5 naela Rossinad, harri keik warred ärra, kuiwata ridega puhtaks, ja panne neid 3 katki leigatud Sitroniga ühhe pool ankro sisse, walla siis se ankur hea hallika weega täis, ja panne 3 lussika täit head pärmi sinna jure. Panne se prunt wallale peäle, ja lasse sedda 3 päwa külma hone sees seista. Prunti pärrast hästi kinni, wi keldri, lasse 8 päwa seista, kurna Näsli ride läbbi Puddelitte sisse kaelast sadik, ja te neid korgi ja waigoga hästi kinni. Saab se Puddellitte sees 2 ehk 3 päwa seisnud, siis woib sedda riwitud Sukroga jua, mis klaside sisse ripputakse.

926. Pohla marja wessi meega. (Strickbeerenwasser mit Honig.)

Wotta pohla marjo, mis head küpsed on, panne neid hea hallika wee sisse, liguta walge waskse auklisse kulbiga tassa ümber, et naad katki ei lähhä. Wotta neid seest ärra, mis peäl ujuwad, ja panne need head marjad ühhe kiwwi ehk walge wask Turslagi sisse, mis agga tinnatud ei pea ollema; sest kui neid tinnatud riista sisse pannakse, siis naad sinniseks löwad. Kui se wessi saab peält ärranörrisenund, siis la-uta neid linnade peäle wälja. Wotta siis 10 kanno hea hallika wee peäle, üht kanno head walget met, lasse sedda wet ühhe suure katla sees keeta, ja keeda sedda met ka ühhe walge wask paja sees ülles, agga walla essite nattoke wet pohja peäle et se ei körwe ärra. Saab se messi keenud, siis tösta tulle peält ärra, ja kui se waht wajub mahha, siis wotta sedda peält ärra, ja sedda wisi peab se messi 2 ehk 3 korda ülleskeema, ja wahto ikka peält ärrawoetama, kunni ta klariks jääb. Kui wessi katla sees hästi ülleskeeb, siis kalla sedda met senna jure, agga hoia et se äre ülle ei kee, sepärrast peab sul kaunis suur kattel ollema. Kui 3 kanno saab ärrakahhanenud,mis ühhe pilbags keige parreminne woib katsta, nenda kui se jo enne on öppetud, siis wotta tulle peält mahha, walla ühhe kiwwi riista sisse, ja lasse teise päwani seista, et se hästi ärrajahtub. Wotta siis 5 kanno pohla marjo, panne neid ühhe puhta ankro sisse, ja kui Wransk wina olleks enne sees olnud, siis se weel parrem on. Kurna sedda keedetud wet senna jure, panne prunti wallale peäle, lasse 2 näddalt soja hone sees seista, agga liguta ühhe kasse labbidaga igga pääw hästi ümber. Walla pärrast üht kanno head maggusat Wransk wina senna jure, ja ripputa wiimselt ühhe pissikesse kotti senna sisse, mis sees 2 Loti katki murtud Kannelit ja üks Loot pool tougatud Kardemomid on. Prunti pärrast ankrut öiete kinni, lasse 6 näddalt keldris seista, ja lasse tedda siis Puddellitte sisse, ning korgi neid hästi kinni.


927. Pohla marja wessi Sukroga. (Strickbeerenwasser mit Zucker.)

Wotta 15 kanno head hallika ehk kaewo wet, keeda sedda ni kaua 11 naela penikesse Sukroga, et ennamiste kolmas ossa ärrakahhaneb, agga wotta wahto hästi peält ärra. Saab se keenud nenda kui kohhus on, siis walla sedda ühhe kiwwi ehk pu riista sisse, ja lasse ülle öö seista, et ta hästi ärrajahtub. Panne siis 9 kanno pohla marjo ühhe ankro sisse, mis sedda samma wisi on harritud kui needki marjad, mis praego enne nimmetati. Kurna pärrast sedda Sukro-wet linnase ride läbbi senna jure, panne needsammad rohhud pissikesse kotti sees senna sisse, kui selle endise pohla marja wee sisse, ja panne wiimselt keik sedda tähhele, mis jo enne öppetati.


928. Pomerantsi wessi. (Pomeranzenwasser.)

Wotta 12 naela Sukrut 12 kanno wee peäle, keeda sedda 2 tundi, wotta wahto holega peält ärra, ja lasse jahtuda, kunni ta jääb leigeks. Leika sedda aego 20 Pomerantsi korega tükkis würwli wisi katki, harri seemned seest ärra; wotta weel 6 Pomerantsi, leika neid ilma koreta katki, ja panne keik Pomerantsid puhta andkro sisse. Kurna sedda Sukro-wet senna peäle, ja panne 2 kanno head Wransk wina, ja 2 lussika täit head pärmi ka senna sisse. Te pärrast ankrut hästi kinni, ja wi keldri; seisko ta seal 2 näddalt, ja lasse pärrast sedda wet kaela tassa Puddelitte sisse, agga lasse neid korgimatta seista, kunni sa keik Puddellid saad täitnud. Panne tähhele, et sa lastes ankrut paigalt ei liguta, sest siis se wessi lähhäb paksuks.


929. Teist wisi. (dito auf eine andere Art.)

Wotta se lihha 30 Pomerantsi seest wälja, agga harri keik nahhad ja seemned seest ärra. Leika siis 4 Pomerantsi ja 4 Sitroni korega tükkis würwli wisi katki, ja harri ka neist keik seemned ärra. Panne sedda keik ühhe hea ankro sisse, kus sees walge jodaw wiin enne olnud. Wotta 15 kanno head hallika wet ja 10 naela Puudri Sukrut, lasse sedda keeta, kunni 5 kanno ärrakahhanenud, agga keetes wotta wahto holega peält ärra. Saab se nattoke keenud, siis wispelda 20 munna walget wahtuks, panne neid senna sisse, ja siis polle ennam tarwis wahto peält ärrawotta. Saab nüüd ni palja ärrakahhanenud kui jo ööldi, siis kurna sedda Sukro-wet jöhwi ride läbbi pallawalt ankro sisse, ja kui ta ni leigeks jänud, kui öllutki peab ollema, kui pärmi sisse pannakse, siis panne 2 lussika täit pärmi sisse, te kohhe prunti hästi kinni, wi keldri, ja lasse sedda 3 näddalt seista. Lasse pärrast sedda wet Pudellitte sisse, ja panne neid korgi ja waigoga hästi kinni.


930. Mandli piim. (Mandelmilch.)

Wotta 8 Loti wihha Mandlid ja 3 topi wet ühhe naela maggusa Mandlitte peäle. Keeda sedda wet poole Loti Kanneli ja 4 Loti tümma nisso saiaga. Agga panne enne need Mandlid 2 ööd ja 2 päwa wee sisse, wahheta 2 korda päwas teist wet peäle, harri siis nahhad peält ärra, ja touka neid öiete penikesseks. Saab se wessi leigeks, siis walla nattoke hawalt Mandlitte peäle, ja wäna Salwetti läbbi keik rammo seest wälja, kunni keik wessi läbbi käinud on, ja te pärrast sedda pima mao järrel maggusaks. Kui sojad ilmad on, siis sesinnane piim ei seisa ennam, kui ühhe ainsa päwa, sest et ta happuks lähhäb.


931. Üks teggo Mandli pima tarwis. (Ein Satz zu Mandelmilch.)

Wotta Arbusi, Meloni, Uritsi, ja Körwitsi seemnid, keik ühte kokko 6 Loti, 4 Loti maggusad ja üht Loti wihha Mandlid, aja ni hästi seemnette kui ka Mandlitte peält keik nahhad ärra, ja touka neid kiwwi Möösri sees öiete penikesseks, agga toukades pritsi nattoke kaewo wet nende peäle. Saab se hästi penikesseks tougatud, siis panne 18 Loti riwitud ja soölutud penikest Sukrut senna sekka, ja touka sedda ueste, kunni ta jääb nago üks hea sitke taigen. Panne wahhatud Pabberit pohja ja ümberringi ühhe pu karbi sisse, wajuta sedda taignat hästi kowwaste senna sisse, panne ka wahhatud Pabberit peäle, ja te kaant kinni, ning hoia sedda külma hone sees. Kui sest tahhetakse prukida, siis segga sedda ni paljo weega ärra, kui sa isse tahhad. Nahhad sünnib sedda wisi seemnette peält keige parreminne ajada: Keeda jöe wet ülles, tösta tulle peält mahha, ja kui se kangem pallawus seest on ärrajahtunud, siis panne seemned senna sisse, ja lasse neid wee sees seista, kunni nahhad hakkawad lahti andma, panne neid siis soöla sisse, ja lasse neid jahtuda, siis woib kergeste nahhad peält ärrawotta. Seddasinnast teggo woib kül monneks ajaks hoida.