Köki ja Kokka Ramat/Mis prulimisse jures tulleb tähhele panna

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Köki ja Kokka Ramat
Cajsa Warg, tõlkinud Johann Lithander

Mis prulimisse jures tulleb tähhele panna.

932. Kahhekordne pohhi, mis prulimisse jures prugitakse. (Ein doppelter Boden zum Bier brauen.)

Se kahhekordne pohhi peab ni paljo wähhem ollema kui törre pohhi, et ta törre sisse mahhub. Sedda peab kahhest tükkist tehtama, et ta keskelt lahti käib, ja kummagi poole sisse peab wiglaga ni suured aukud tihti lastama, kui suured herned, ja keskelt tehhakse nagga auko sedda wisi, et ta teisega, mis törre pöhjas on, kohhastikko käib. Kummagi poole alla tehhakse kaks pöna, mis tikkudega kinnitakse, ja alla törre pohja wasto pöörtakse. Kui needsinnatsed pohja pooled törre sisse, ölle prulimisse tarwis seäatakse, siis peab neid tikkude ehk naeltega keskelt ja ümberringi tubliste kinnitama, et naad paigal jäwad, kui wet törre sisse wallatakse.


933. Öllut kahhekordse pohjaga prulida. (Bier mit einem doppelten Boden zu brauen.)

Se lähhäb tarwis, et linnaksed tük aega enne kui prulitakse, sawad jahwatud. Kui sa agga hakkad prulima, siis panne essite ühhe ölle siddeme törre pohja nagga auko ümber, ja pärrast 3 ölle siddet igga külje wasto. Nende siddemette peäle panne sedda lahti pohja, nenda et need kaks poolt tihti kous ja ühhe tassa seiswad, nago olleks se pohhi ühhest tükkist, ja kinnita sedda tikkudega ni hästi keskelt kui ka äärte ümber öiete kinni, et ta paigal seisab. Senna peäle panne jälle üht ölle siddet nagga ümber, ja kinnita ka sedda tikkudega hästi kinni, agga sedda nagga kera tuggewaste kinni. Walla siis keewat wet törre sisse, et ta öieti sojaks saab. Lasse sedda wet wälja, ja walla jälle ni paljo keewat wet sisse, et se rohkeste üks poik kämmel ülle peälmisse pohja käib. Kalla siis 4 wakka linnassid sisse, liguta neid tubriga hästi ümber, et naad läbbi ja läbbi märjaks lähtwad. Saab se wee kattel ueste ülleskeenud, siis walla poole wadi ossa wet ehk nattoke ennam törre sisse, ja kalla jälle kotti ossa linnaksid sisse, ja liguta hästi ümber, et keik märjaks lähhäb. Ja sedda wisi pead sa ikka teggema, kunni keik linnaksed sees on. Igga korra wahhel agga, kui sa olled tubrinud, ning sa otad, et wessi katla sees peab ülleskeema, siis katta tört tekkide ehk ölle mattidega kinni, et ta ärra ei jahtu. Kui keik linnaksed sedda wisi jo sees on, siis walla ennam keewat wet jure, ja te ni paksuks ehk wäddelaks, kui sa sedda öllut tahhad kangemaks ehk nödremaks sada, liguta agga keik ühhe tassa ümber, ja katta siis holega kinni, et ta külmaks ei jä. Lasse siis seista, kunni kaks katla ehk ennam wet saab ülleskeenud, ja kalla sedda ühhe teise törre sisse, mis ka peab kinni kaetama, et se wessi ärra ei jahtu. Wotta nüüd nagga lahti, ja lasse ni paljo wirret peält ärrajoosta, kui ühhe katla sisse lähhäb, ja kera jälle nagga hästi kinni. Kui se wirre kattel hakkab ülleskeema, siis lasse jälle ühhe katla ossa wirret ärrajoosta. Te nagga hästi kinni, walla se essimenne katla täis ülleskeedetud wirret jälle kurna peäle, ja kui se teine katla täis wirret saab ülleskeenud, siis tösta ka sedda senna törre sisse kurna peäle. Agga kummagi katla wahhel, liguta tubriga hästi ümber, ja katta sedda hästi kinni. Sedda aego walla nattoke wet katla sisse, ja panne ni paljo hummalid senna jure, kui sa arwad tarwis ollewad. Hummalad peawad 2 tundi kassina weega keema, hoia agga et naad ärra ei körwe. Sawad hummalad keenud, siis tösta muist ärra, kui sa arwad neid liig paljo ollewad. Te nagga lahti, ja lasse ühhe katla täie wirret kurna peält ärrajoosta. Panne siis nagga kinni, ja tösta kohhe, ühhe katla ossa sedda ülleskeedrtud wet, mis selle teise törre sees on, kurna peäle, ja liguta sedda tubriga hästi ümber. (Agga keik wirre peab puhhas kurna peält ärralastud ollema, kui sa sedda ülleskeedetud wet senna peäle töstad.) Walla sedda wirret katla sisse hummalatte peäle, lasse 2 tundi keeta, walla siis toowri täis külma wet senna jure, ja kui ülleskeeb, siis kurna sedda ühhe puhta törre sisse, kus se öllut peab kärima. Sedda agga kurnades, te nagga lahti, ja lasse üht katla täit wirret kurna peält jälle ärrajoosta. Kera nagga kinni, ja tösta sedda, mis sest ülleskeedetud weest selle teise törre sees üllejänud, ka kurna peäle, ja katta sedda kinni. Sedda wirret agga, mis sa kurna peält lasksid, kalla katla sisse, ühtlase nende hummalattega, mis hummala kurna sees on. Kui sa agga arwad nendesinnaste hummalatte sees wägga pissut rammo ollewad, sest et üks katla täis wirret nendega jo ülleskeedetud on, siis panne neid senna jure, mis sa seest ärrawotsid, kui hummalad essiti keedeti. Saab se 2 tundi keenud, siis kalla üks toowri täis külma wet ka senna jure, ja kui se ülleskeeb, siis kurna ka sedda sinna törre sisse, kus se essimenne katla täis panti kärima. Lasse pärrast keik sedda soja wet kurna peält ärrajoosta, ja saab se tehtud, siis sa woid külma wet senna peäle wallada. Wotta agga siis keik kattet törre peält ärra, ja liguta hästi ümber, muido lähhäb ta peält külmaks, ja alt seisab ta pallaw, ja jääb kurna peäl jubba happuks. Pärrast lasse ikka kurna peält ärrajoosta, ja tösta jälle külma wet senna peäle, kunni sa arwad linnaste sees rammo ollewad, ja panne need ärrakurnatud hummalad igga katla sisse, mis sa ülleskeedad. Saab nüüd igga kattel hummalattega 2 tundi keenud, ja külma wet ikka jure töstetud, nenda kui jo ööldud on, siis lasse sedda seista ja ärrajahtuda. Agga sedda aego pead sa wahhest törre sees ligutama. Panne agga tähhele, et kui sa kangemat öllut tahhad wotta, siis ei pea sa mitte need essimessed 2 katla täit wirret sellega ärraseggama, mis pärrast saab keedetud, waid panne igga suggu issiärranis kärima. Kui sa pärrast kät ölle sisse pistad, nattoke ümberligutad, ning sedda jälle seest wäljatommad, ja kui siis nago üks külm röngas käe warre ümber lööb, siis on parras aeg pärmi sisse panna. Saad sa pärmi sissepannud, siis tösta ja liguta sedda öllut nattoke, et se pärmiga öiete saab ärraseggatud, ja katta sedda ühhe linnase ridega kinni. Kui agga külmad ilmad on, siis katta sedda ühhe hea jämmeda wiltse ridega kinni, wotta agga jälle peält ärra, kui sa nääd sedda öllut ülleültse walgeks löwad. Lasse pärrast kärida, kunni sa nääd, et se pärm hakkab ennast mahha löma, ja kui nago üks penike röngas, törre ümber, pärmi sees on nähha. Wotta pärrast sedda pärmi peält ärra, ja lasse sedda öllut warmalt watide sisse, neid peab agga ga ni paljo wajak jätma, et tal rumi on kärida. Olled sa kangemat öllut issipäinis wotnut, siis segga nödramat öllut, kui ta liig nödder olleks, sellega ärra, mis kangem on. Wi watid keldri, ja panne wati-trehtrid nende sisse, et se pärm trehtride sisse woib ülleskäia. Saab ta watide sees kärinud, siis wötta pärmi trehtride seest ärra, ja panne üks kulbi täis pallawar hummalid, (neistsammust, mis enne ölle sees keedeti) igga wati sisse, ning liguta neid wispliga hästi ümber. Wülli siis wadid täis, ja prunti neid sedda wisi kinni: wota hallid Pabberit, ja woia pärmi teise külje peäle, panne se Pabber prunti ümber, woitud külg wasto prunti, ja aja sedda wäggise prunti auko sisse. Toppi sedda Pabberit noaga, kellel wahhe ots, prunti ümber, prunti auko sisse, et ta hästi tihheks jääb, ja kui se öllut weel nattoke kärib, et ta sedda Pabberit wälja ajab, siis toppi sedda ueste sisse. Sest wahhest öllut kärib weel poole päwa, sepärrast peab saggedaste järrele watama, ja ikka ueste kinni toppima. Kui nüüd ei käri ennam, ja sedda Pabberit prunti ümber ennam ülles ei aeta, siis panne nisuggust kowwa taignat prunti peäle, mis tuhhast ja weest on tehtud, kloppi sedda hästi kinni, ja ripputa nattoke liwa peäle. Saab se öllut 8 päwa keldris seisnud, siis woib sedda jua. Kui wati seest hakkatakse laskma, siis panne kohhe ühhe pissikesse tappi wikk auko sisse, ja kui öllut lastakse, siis te sedda wikk tappi lahti, panne agga jälle kinni, et öllut ärra ei hinga.

934. Kuida Ölle watid peab hoidma, ja puhtaks harrima. (Wie die Bierfässer  sollen rein gemacht und vor übeln Geschmack verwahret werden.)

Ni pea kui sa kallatust wadi seest olled lasnud, siis te sedda kebbaga hästi kinni, ja lasse sedda wisi seista, kunni jälle ueste prulitakse. Kui agga wadid ülle sui ei prugita, sis lopputa pärmi nende seest wälja, te külma weega hästi puhtaks, ja lasse neid kummuli seista, et keik wessi hästi seest wälja jookseb. Kuiwata siis kuiwa nartsudega seest ärra, ja lasse neid nisugguses kohtas seista, kus tuul nende peäle käib, agga päwa paistes ei pea naad mitte seisma. Kui naad sedda wisi kuiwaks ja arwaks on jänud, siis panne ühhe kuse oksa igga wadi sisse, panne prunti peäle, te kebbaga hästi kinni, ja wi neid keldri. Kui neid süggise jälle prugitakse siis wötta prunti peält ärra, ja kuse oksad seest wälja, ja kui tarwis lähhäb, siis panne ued witsad peäle, ja wülli wet sisse, et need jälle paisuwad, ning lopputa neid puhtaks. Panne siis nattoke kaddaka wet igga wadi sisse, ja lasse neid sellega ilma pruntita seista, kunni se kaddaka wessi külmaks jääb. Lopputa neid pärrast wägga hästi, wülli neid külma weega täis, ja lasse neid üks ehk kaks päwa seista. Agga weel parrem on, kui sa wahhel üks kord uut wet sisse panned. Kui sa sedda wet seest ärrakallad, siis nühhi neid tore kuse oksadega, lopputa pärrast, ja wiimselt, enne kui öllut saab sisse wüllitud, siis kuiwata neid puhta nartsudega seest ja waljaspoolt ärra. Panne keige pu riistade jures tähhele, et sa ei ellades soja kaddaka wet, nende sisse ei panne, enne kui naad külma weega essite pandud paisuma, ja hästi pestud on; sest muido sawad need pahha maggo. Ja kui pärrast kaddaka wessi nende sees olnud, siis peab sedda kaddaka wee maggo külma weega wäljatambama. Kui agga se riist jo pahha maggo on sanud, siis te sedda essite külma weega puhtaks, panne siis soja wina raaki temma sisse, ja lasse tedda sellega ilma pruntita seista, kunni se külmaks jääb, ja wiimselt harri sedda külma wee ja kaddaka weega puhtaks.


935. Ölle Ädikas. (Biereßig.)

Linnaksed peawad Jürri kuus tehtama, ja tuules kuiwatadama, agga Mädda kuus peab prulitama. Kui sa agga prulid, siis segga 4 wakka linnaksid 3 wadi ossa weega ärra, seddasamma wisi, kui öllut tehhakse, ja lasse sedda kaks korda kurna läbbi käia, agga keeda sedda wirret igga korra wahhel ülles. Wotta 2 wadi ossa kangemat wirret Ädika tarwis, ja keeda sedda, kunni ta lähhäb kokko, ja lasse essite törre sees nattoke jahtuda, ning kalla sedda pärrast ühhe wadi sisse, kus Wransk wina enne sees on olnud. Lö agga essite se teine pohhi uurdest wälja, ja seäa sedda wati teise pohjaga kahhe jämmeda pu peäle seisma, ühhes nisugguses kohtas, kus tuul läbbi käib. Saab se wirre parrajaste ärrajahtunud, siis panne üht topi head pärmi senna sisse, segga hästi ärra, ja katta sedda siis kinni. Kui se hakkab kärima, siis ripputa 5 kanno jahwatud linnaksid senna peäle, katta essite linnase ride ja pu pohjaga kinni, ja panne pärrast tekkid ehk muud rided senna peäle, ning se-u neid köiega hästi kinni. Lasse 6 näddalt ligutamatta seista, ja te siis 3 korterit ülle allumisse pohja ühhe augo wadi sisse, ning lasse sedda Ädikast pool- ehk terwe ankrude sisse, ja prunti neid hästi kinni, et ühtegi rammo seest wälja ei tulle. Lastes ärra liguta sedda wati mitte, et Ädikas paksuks ei jä; kui se agga kallatusse peäle tulleb, siis tösta sedda wati nattoke, lasse 2 ehk 3 päwa seista, ja mis siis järrel on, sedda lasse Puddelitte sisse. Sedda pärmi woib pölletud wina tarwis prukida. Kes Ädikast öiete klariks tahhab sada, klarigo sedda nenda, kui nüüd warsi öppetakse.


936. Ädikast klarida. (Eßig zu klaren.)

Wotta 4 Loti Huusplasi 24 kanno Ädika peäle, ta-u pu nuiaga hästi, noppi sörmedega katki, ja lasse sedda ühhe poole tobi wiin-Ädika sees, mis kiwwi krusi sisse peab wallatama, 2 ööd ja 2 päwa ligguda, agga liguta sedda üks kord päwas ümber. Kalla siis poolt topi kowwaks wannund happo pima senna jure, segga ärra, kunni ta jääb nago üks Sjelee, ja kalla sedda Ädika sekka ankro sisse, ning liguta nattoke ümber. Prunti siis ankrut hästi kinni, lasse 2 näddalt keldris seista, ja kurna sedda Puddellitte sisse. Kui Huusplasi ja pima selle nimmetud arro järrel woetakse, siis woib ka krusi sees sedda samma wisi Ädikast klariks tehha, agga se kruus peab keldris ehk külmas hones seisma.


937. Tilli Ädikas. (Dill-Eßig.)

Noppi lehhed Tilli okste peält ärra, kui naad rohhillissed on, panne, neid puhta ja kuiwa klaside sisse, walla head Ädikast peäle, et klasid täis sawad, ja korgi neid hästi kinni. Kui tahhab seddasinnast Ädikast prukida, siis segga sedda muu Ädikaga ärra, siis on temma wägga hea Tilli lihha ehk sültiga süa.


938.Ragon Ädikas. (Dragon Eßig.)

Noppi lehhed tore Ragoni peält ärra, panne neid ühhe kuiwa klasi sisse, walla Ädikast peäle, ja korgi hästi kinni. Saab se tük aega seisnud, siis walla sest nattoke muu Ädika sekka, siis on se wägga hea Sallati tarwis prukida.


939. Punnane Ädikas. (Rother Eßig.)

Kes Ädikast tahhab wärwida, wallago punnast wina ehk Parberitsi Sahwti senna sekka.