Köki ja Kokka Ramat/Keiksuggused pölletud winad ja Weed

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Köki ja Kokka Ramat
Cajsa Warg, tõlkinud Johann Lithander

Keiksuggused pölletud winad ja Weed.

940. Kanneli wiin. (Caneel-Brandwein.)

Wotta üht naela Kannelit 4 kanno Wransk pölletud wina peäle. Lasse sedda Kannelit 8 päwa ühhe tobi sellesamma pölletud wina sees ligguda, ja tistilleri sädda pärrast. Kui se pölletud wiin tistillerides wiimselt hakkab walgeks löma, siis wotta sedda issiärranis, ja lasse ikka joosta, kunni temmal Kanneli maggo on; Se on siis Kanneli wessi, ja prugitakse pima roade sees.


941. Kardemomi wiin. (Cardemom-Brandwein.)

Wotta 24 Loti Kardemomid 4 kanno pölletud wina peäle, touka koortega tükkis, ja leota neid seddasamma wisi, kui praego enne öppetati.


942. Anisi wiin. (Anis-Brandwein.)

Wotta üht naela Anisi ja 8 Loti Wenklit 4 kanno pölletud wina peäle, touka ja leota neid seddasamma wisi.


943. Köömli wiin. (Kümmel-Brandwein.)

Wotta üht naela Köömlid 4 kanno pölletud wina peäle, touka ja leota neid seddasamma wisi.


944. Roosmarini wiin. (Rosmarin-Brandwein.)

Wotta üht naela kuiwatud ja pool teist Loti torest Roosmarini, kust seest keik warred ärranoppitud, 4 kanno pölletud wina peäle, ja leota neid ka seddasamma wisi,


945. Lawendli wiin. (Lawendel-Brandwein.)

Wotta 3 naela Lawendlid lehte ja öiedega tükkis , 4 kanno pölletud wina peäle, ja leota neid ka seddasamma wisi. Kes pool Roosmarinit ja pool Lawendlid wottab, saab weel parremat wina.


946. Kaddaka marja wiin. (Wacholderbeeren-Brandwein.)

4 Kanno pölletud wina peäle woetakse 4 naela küpsid kaddaka marjo, neid harritakse puhtaks, rudjutakse katki ja leotakse.


947. Koi rohho wiin. (Wermuth-Brandwein.)

4 Kanno pölletud wina peäle wotta üht naela koi rohho öisi, ehk nori lehte, mis ükspäinis ühhe öö leotakse. Kui öisi woetakse, siis peab neid warsi noppima, kui need agga wälja tullewad.


948. Persiko wiin. (Persico-Brandwein.)

Touka Kirsi marja ja Plumi kiwwa katki, leota neid pölletud wina sees, tistilleri siis, ja te sedda Sukroga maggusaks.


949. Kirsi marja wiin. (Kirschen-Brandwein.)

Wotta pruni Kirsi marjo, kui naad öiete küpsed on, touka kiwwedega tükkis katki, panne neid Klaside sisse, ja walla pölletud Wransk wina peäle. Lasse 5 ehk 6 päwa seista, agga loksuta neid igga pääw. Lasse neid pärrast 8 päwa ligutamatta seista, kalla se, mis klaar on, peält ärra, te Sukroga maggusaks, ja kurna sedda wimaks halli Pabberi läbbi. Walla siis teist wina selle peäle, mis paks on ja järrel jääb, panne Plumi ehk Kirsi marja kiwwa senna sekka, ja tistilleri ning te sedda Sukroga maggusaks.


950. Kirsi marja wiin kuiwast marjust. (Brandwein von trocknen Kirschen.)

Touka üht naela kuiwi kirsi marjo kiwwidega tükkis öiete penikesseks, panne neid ühhe Klasi sisse, leika 2 Neilikest katki, ja murra üht Loti Kannelit ka katki, ja panne neid senna sekka. Walla pool teist topi pölletud Wransk wina peäle, korgi sedda klasi kinni, ja lasse 8 päwa, päwa paistes, ehk ühhe soja potti ahjo peäl seista, agga loksuta sedda wahhest. Kurna pärrast, ja te sedda Sukroga maggusaks. Sedda pakso, mis järrel jääb, woib teise wina sekka kallata, kui sedda tistilleritakse.


951. Uskeba. (Usqueba.)

Wotta Anisi, Wänklit, Koriandrit, punnast ja walget Kannelit, ja Kardemomid, üht Loti igga soust; Wiol juurt, Lakritsi juurt, Tilli, Isopi ja Neilikest, poolt Loti igga soust, ja kolm werendeli Loti Muskatplomi. Touka needsinnatsed rohhud penikesseks, wotta 2 kanno Piritust ja tistilleri neid sellega. Panne siis poolt Loti Sahwranit, poolt naela Rossinad, poolt naela Tatlid ehk Wigid senna sisse, ja lasse soja ahjo peäl 8 päwa seista. Wäna pärrast keik rammo rohhude seest wälja, walla wet wina jure, ja te sedda Sukroga maggusaks.


952. Wespetro. (Vespetro.)

Leika 3 Sitroni würwli wisi katki, ja harri keik seemned ärra; wotta üht werendeli Loti Karro putke semet ja üht Loti Koriandrit, ja touka neid pool teist naela Sukroga penikesseks; Panne siis need Sitroni würwlid ja need tougatud rohhud 2 kanno ja ühhe korteri pölletud Wransk wina ehk Piritusse sisse, lasse 8 päwa seista, ja kurna sedda siis halli Pabberi läbbi. Piritus Jani öiede ja Sukroga sedda samma wisi walmistud on ka hea.


953. Pölletud wiin, mis wärske Pomerantsidega tistilleritakse. (Distillirter Brandwein von frischen Pomeranzen.)

Ühhe kanno pölletud wina peäle wotta 22 Pomerantsi, wotta kored öhhukeste peält ärra, lasse neid 8 päwa ühhe tobi pölletud wina sees ligguda, ja kui sa tahhad tistillerida, siis kalla üht topi pölletud wina senna jure, ja panne ka 4 Pomerantsi, mis katki leigatud ja seemned seest ärrawoetud on, senna sisse. Sellesinnatse arro järrel panne ni mitto kanno, kui sa tahhad, katla sisse. Kui se nüüd wisi pärrast hakkab jooksma, siis panne ühhe klasi trehtriga pipude alla, trehtri sisse agga panne ühhe linnase nartso ja senna sisse monningad wärske Pomerantsi kore träämlid, ja lasse siis joosta, kunni tal rammo ja head maggo on. Saab se tistilleritud, siis te sedda Sukro Sirupiga maggusaks. Sedda samma wisi tistilleritakse ka Sitroni wina, agga Sitronid ei panta mitte katla sisse, egga Sitroni koort selle linnase nartso sisse, waid kored woetakse 2 Sitroni peält ärra, ja pannakse Sukro Sirupi sisse, misga se wiin saab maggusaks tehtud.


954. Pölletud wiin, mis kuiwa Pomerantsi koortega tistilleritakse. (dito von trocknen Pomeranzenschalen.)

Wotta pool teist naela kuiwi Pomerantsi kori 4 kanno pölletud wina peäle, leota neid 4 ehk 5 päwa, tistilleri siis, ja te pärrast sedda wina Sukroga maggusaks. Sitroni wina tehhakse kuiwist koortest seddasamma wisi.


955. Pomerants Rojal. (Pomerants Royal.)

Wotta 25 Pomerantsi, harri kored peält ärra, ja panne neid ühhe klasi sisse; wäna siis sedda Sahwti 10 Pomerantsi seest ride läbbi wälja, ja keeda sedda ni paljo Sukroga, et ta jääb nago hea paks Sirup. Kalla sedda Sirupi ni pallawalt kui ial sünnib Pomerantside peäle klasi sisse, ja se-u sedda ühhe leotud härja poiega kinni. Lasse 3 päwa akna peäl päwa paistes seista, walla siis pool teist topi pölletud Wransk wina senna sisse, se-u teist poiega kinni, ja lasse nenda sammoti 3 ehk 4 näddalt päwa paistes seista, ning kurna sedda pärrast halli Pabberi läbbi.


956. Tistellerimatta pölletud wiin Pomerantsist. (Undistillirter Pomeranz-Brandwein.)

Ühhe pool ankro pölletud Wransk wina peäle wotta 20 Pomerantsi, leika neid würwli wisi katki, ja harri keik seemned seest ärra. Wotta siis 3 naela Sukrut, ja walla pool teist korterit wet senna peäle, panne Pomerantsid selle Sukro wee sisse, ja laske sedda ülle öö seista. Wotta siis ühhe kanno ossa ehk nattoke ennam wina pool ankro seest wälja, ja panne need Pomerantsid ankro sisse. Kui ankur täis ei sa, siis tösta sest winast, mis sa seest walja wotsid, senna sisse. Lasse pärrast ankrut 6 ehk 7 näddalt seista, loksuta agga need essimest 3 näddalt üks ehk kaks korda, ja siis peab ta ligutamatta seisma, kunni se wiin Puddellitte sisse lastakse.


957. Sangbersjett. (Sanbergiete.)

Ühhe kanno pölletud Wransk wina peäle wotta sedda koort 2 suure Pomerantsi peält, sedda Sahwti 4 Sitroni, ning ka sedda koort 2 Sitroni peält. Panne üks hea Tee lussika täis katki rudjutud Annisi ja Wänklit pool kummagist, senna jure. Mässi siis üks näppo täis Sahwranit ühhe penikesse nartso sisse, ja ripputa sedda löngaga senna klasi sisse, agga saab se 36 tundi seäl sees olnud, siis wotta sedda jälle seest wälja. Lasse pärrast sedda klasi 8 päwa seista, agga mitte päwa paistes ehk sojas; loksuta üks kord päwas, wiimselt kurna ja te sedda Sukroga maggusaks.


958. Sitroni wiin. (Citron-Brandwein.)

Ühhe kanno pölletud Wransk wina peäle, wotta sedda Sahwti 4 Sitroni seest, ja need koldsed kored leika penikesseks. Murra üht Loti Kannelit penikesseks tükkiks katki, harri üht Loti Kardemomid koortest puhtaks, ja touka üht naela Sukrut penikesseks. Kalla essite sedda Sitroni Sahwti Sukro peäle, ja panne sedda siis nende teiste rohhudega wina sisse, te sedda korgi ja poiega kinni, lasse 2 näddalt päwa paistes ehk soja ahjo peäl seista, loksuta agga saggedast, ja kurna sedda wiimselt halli Pabberi läbbi.


959. Rohho wiin. (Gewürz-Brandwein.)
Wotta poolt naela kuiwi Pomerantsi kori, 5 Loti Kannelit, 5 Loti kuiwi Müntid, kus seest keik jämmedad warred ärraharritud on, 5 Loti Wänklit, pool neljat Loti Anisi, ni samma paljo Köömlid, 5 Loti Kalmus, pool neljat Loti karro putke juurt, 5 Loti Koriandrit, 5 Loti Sitroni koort, 5 Loti Lillikessi, pool neljat Loti kuiwi Rosi lehte ja 5 Loti katki tougatud kirsi marja kiwwa. Leota keik need rohhud ja tistilleri neid siis 4 kanno winaga, mis nissust ja kaerast, pool kummagist, pölletud on. Saab se tistilleritud, siis panne Jani öisi senna sisse et ta illusat Kölari saab. Kurna pärrast, ja te sedda Sukroga maggusaks.

960. Münti Wiin. (Krausemünz-Brandwein.)

Kolme kanno pölletud wina peäle wotta Muskatplomi, Muskati, ja Neilikest, poolt Loti igga soust; kuiwa Pomerantsi ja Sitroni koort, 8 Loti kummagist, agga kui se on wagitud, siis leika se mis walge on peält ärra; kuiwi Roosmarini lehte ja Wänkli semet, üks Loot kummagist; kuiwi Müntid, kust seest keik warred ärraharritud on, ja rudjutud kaddaka marjo, 16 Loti kummagist. Lasse keik need rohhud 2 päwa ligguda, ja tistilleri neid siis. Kui agga se kattel hakkab öiete jooksma, siis wotta muist, mis wäggewam on, issipäinis, ja panne hea peo täis katki hoörtud kuiwi Münti Lehte senna sisse, ja lasse sedda 24 tundi ühhes sojas kohtas seista, loksuta agga saggedast, ja sellega wärwi siis sedda wina, kui ta ärraseggatud ja maggusaks on tehtud.


961. Männa kasso wiin. (Tannensprossen-Brandwein.)
Kui männa kassud ni pitkad on, kui üks sörme like, agga weel mitte jämmedamad, kui pissike sorm, siis noppi neid pude peält ärra; harri sedda wisi puhtaks, et sa keik, mis terraw on, holega peält ärrakapid, ja hakki neid siis penikesseks. Wotta neid hakkitud kassusid ühhe tobi ossa, ja leota neid 3 päwa pölletud wina sees. Wotta nipaljo pölletud wina, et sa ühte kokko sellega, mis sees need kassud leotati, 3 kanno saad; tistilleri ja te sedda pärrast Sukroga maggusaks.

962. Wilja maggo wina seest ärrawotta, kui sedda tistilleritakse. (Dem gemeinen Brandwein den Korngeschmack zu benehmen, wenn er distillirt wird.)

Kui need rohhud, misga sa tahhad wina tistillerida, jo wina sees leotud on, siis panne neid winaga Tistilleer katla sisse. Ja kui sul 5 kanno wina on, siis wotta senna jure 3 Loti Wiol juurt, ja 3 Loti penikesseks tougatud wina kiwwid, üks peo täis nori kuse okse, mis okste otsast wälja ajawad, ja üht topi ehk 5 korterit rööska pima; agga ühtegi wet ei pea sa mitte senna sekka wallama. Kui Potpurrii (Potpourri) on, siis wotta ka sest üks peo täis igga kanno peäle, se annab ka head maggo.


963. Oransi wet tistillerida. (Orange wasser zu distilliren.)

Wotta pool teist naela wärskid Oransi öisi, noppi katki, ja touka neid kiwwi Möösri, ehk pu nuiaga ühhe kiwwi waagna sees. Walla üht kanno kaewo wet senna peäle, katta tihti kinni, ja panne sedda ahjo peäle, et ta sojas seisab. Saab se 24 tundi seisnud, siis kalla sedda ühhe pissikesse Tistilleer katla sisse, märi sedda taignaga hästi kinni, ja lasse sedda tassa sütte tulle peäl seista, nenda et ta pipo seest pitka wäljatilkub. Lasse sedda tilkuda, kunni temmal weel Oransi öie maggo on. Panne agga tähhele, et wessi tündri sees ikka külm on. Kui ta pipo seest wälja tilkub, siis pea ühhe Puddelli, mis kitsa kaelaga on, pipo all, ja üks pissike trehter ühhe linnase nartsoga sees, peab Puddelli su sees ollema, siis se kangem wäggi ei hinga ärra. Ja kui ni paljo katla seest on jooksnud, kui agga hea on, siis segga keik teine teisega ärra, panne Puddellitte sisse, ja te neid korgi ning wahhatud Pabberiga hästi kinni, ja hoia neid keldris. Kui ühhe korraga ni paljo Oransi öisi ei olle, siis hoia neid ühhest aastast teise, sedda wisi: Kui öied wärsked on, siis noppi neid katki, ripputa penikest sola peäle, segga ärra, ja wauta neid rohke ossa solaga kordamissi ühhe klaas krusi sisse. Panne laua-pohja kiwwiga senna peäle, et naad hästi kokko wajuwad, ja omma Sahwti wälja ajawad. Se-u krusi Pabberiga kinni, et ta hästi tihti kinni jääb, ja hoia tedda ühhes külmas hones. Kui pärrast tahhad tistillerida, siis te nendesinnaste solatud öiedega seddasamma wisi, kui nendega, mis wärsked on. Se sool ei te nendel mitte kahjo, sepärrast sawad öied sool-weega tükkis tistilleer katla sisse pandud.


964. Rosi wet tistillerida. (Rosenwasser zu distilliren.)

Ni pea kui kibbowitsa Rosid wälja tullewad, siis noppi need lehhed warmalt ärra, ja panne neid solaga kordamisi ühhe suure klaas ehk kiwwi krusi sisse. Kui agga neid ep olle, siis sünnib ka tihhedad ja puhtaks tehtud pu riisto prukida. Panne warsi ühhe pu-pohja kiwwiga Roside peäle, et naad hästi kokko wajuwad, ja omma Sahwti wälja ajawad. Kui jo ni paljo Rosid sedda wisi koutud on, kui tarwis lähhäb, siis woib neid warsi, ehk kes tahhab, ka süggise tistillerida. Kui tistilleritakse, siis panne essite nattoke liwa katla pohja, ja siis ni paljo Rosid katla sisse, et kaks ossa katlast wajak jäwad, ja kolmas ossa Rosidega täis on. Wülli rinnast sadik wet katla sisse, ja märi sedda taignaga hästi kinni. Lasse siis pipo seest wäljatilkuda seddasamma wisi, kui Oransi wee pärrast ööldi, kunni ial wee sees maggo ehk haiso Rosidest tunnukse. Kui siis weel Rosid järrel on, mis essimesse katla sisse ei mahtunud, siis tistilleri neid ka seddasamma wisi, agga te pipo ja katlat essite hästi puhtaks. Ja kui keik pipo läbbi käinud, siis tistilleri sedda wet ueste ärra, ja panne hea ossa kuiwi Rosid senna sekka, siis wessi saab head maggo. Lasse pärrast sedda wet puhta Puddellitte sisse, mis head kuiwad on, ja korgi neid kinni, siis se wessi seisab ülle aasta.