Köki ja Kokka Ramat/Mis leiwa teggemisse jures tulleb tähhele panna

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Köki ja Kokka Ramat
Cajsa Warg, tõlkinud Johann Lithander

965. Mis leiwa teggemisse jures tulleb tähhele panna.

Kes head leiba armatseb, peab hoolt kandma, et jahhud öiete sojaks sawad, enne kui leiba sisseseätakse. Head pärmi lähhäb ka tarwis. Se hone, kus sees leib tehhakse, peab hea soe ollema, et ta wisi pärrast ülleskäib.


966. Knakkebrö. (Kneckebrodt.)

Panne jahhud künna sisse ühhe soja kohta, et külm seest wäljatulleb, ja te siis wet sojaks, agga mitte ni pallawaks, et ta kässi pölletab. Panne wee sisse nattoke sola, ja kalla sedda wet künna sisse, ning sötku sedda jahho ja nattokesse köömliga wägga hästi ärra. Panne 4 ehk 5 lussika täis head pärmi, (ehk ennam ja wähhem, sedda möda kui se leiwa teggo suur on) senna sekka, sötku hästi, ja te siis sedda taignat peält silledaks, ripputa jahhud peäle, ja katta sedda essite ühhe linnase ride, ning pärrast ühhe pea padjaga kinni, et ta soe jääb, ja öiete hakkab ülleskäima. Sötku pärrast sedda taignat jälle künna sees soja jahhudega, ja katta tedda nenda sammoti kinni. Kui sa nääd, et taigen öiete käib, siis kütta ahjo, ja saab se taigen öite ülleskäinud, siis panne tedda laua peäle, ja te laio, ümmargusi, agga öiete öhhukessi leibo, ja krusi neid mollemilt poolt ühhe puhta kammiga ruti wisi ärra. Te sörmkübbaraga ühhe auko igga leiwa sisse äre wasto, ja lasse neid siis seista ning ülleskäia. Panne agga tehhele, kui sa leiwad laua peäl üllesloöd, et sa siis wägga pissut jahho pead prukima, et se taigen kaunis tümma jääb. Sawad keik leiwad tehtud, ja öiete ülleskäinud, ning ahhi on parrajaste soe, siis pista ühhe kahwli ehk sukka warraga kummagil küljel arwad augud leiwade sisse, ja panne neid ahjo. Kui leiwad küpsed on, siis wotta ahjo seest wälja, pühhi jahhud igga leiwa peält ühhe tiwaga ärra, ja wotta korteri pitkussed paelad, se-u pissikessed pu pilbad kummagi otsa kinni, tomma need paelad nende aukude läbbi, mis leiwa äärte sisse sörmkübbaraga tehti, ja sedda wisi seäa need leiwad kaks ja kaks igga paela peäle, ning ripputa neid örte peäle, ühhe soja hone sees kuiwama. Kui leiwad murredaks lähtwad, siis wotta örte peält mahha, ja panne neid ühhe soja ahjo, agga lasse neid mitte seäl sees kaueminne seista, kuid et naad pehmeks löwad, ja wotta siis warmalt ahjust wälja, ja panne neid ühhe tündri sisse, ning pu-pohja kiwwiga peäle, et naad öiete kokko wajuwad. Sawad naad pärrast külmaks, siis wotta kiwwi wautust peält ärra. Kui neid leibo sedda wisi tehhakse, siis naad kül ülle aasta seiswad. Sedda wisi woib knäkkebrö tehha, ni hästi nisso kui ka pilitud rukki jahhust, ehk kes tahhab, woib mollemid teine teisega ärraseggada, ja rösa pimaga sedda taignat sisseseada.


967. Maggus happo leib. (Süßsauerbrodt.)

Wotta ühhe ankro, kus sees Rein ehk Wransk wiin enne olnud, lö se teine pohhi uurdest wälja, ja te kaant senna peäle, mis hea tihhe on, kesk kane sisse agga lasse ühhe auko. Te ka ühhe pu nuia, mis teisest otsast penem on, ja se auk kane sees peab ni suur ollema, et se penem nuia ots seält läbbi käib. Keeda siis ni paljo wet, kui tarwis lähhäb, et 2 poik sörme ossa paja sees ärrakahhaneb, kurna sedda wet ankro sisse, ja sötku selle pu nuiaga ni paljo pilitud rukki jahho senna sisse, kui ial mahhub. Panne kaant peäle, ja sötku sedda taignat nuiaga, kunni ta maggusaks lähhäb. Siin kallal agga peab kaks innimest ollema, et, kui teine ärrawässüb, teine jälle hakkab peksma, sest sedda peab öiete waljuste kloppitama ja pekstama. Lasse sedda siis 48 tundi pisi peäl seista ja ülleskäia. Kui agga se taigen jo teisel päwal maggus-happo olleks, siis kalla ühhe künna sisse, ja sötku tedda nattokesse köömli, pärmi ja ni palju jahhoga ärra, et ta parrajaste rajaste kowwaks lähhäb, ning katta linnase ride ja padjaga kinni. Kui se taigen öiete hakkab ülleskäima, siis kütta ahjo, ja sötku sedda taignat ueste jahhoga. Sawad puud ahjo sees ärra pöllend, ja sööd hakkawad ennast mahha laskma, siis lö leiwad ülles, ja panne neid laua peäle, mis hästi jahhuseks tehtud on. Kui keik leiwad walmis on, siis woia neid soja weega, hoia agga, et ühtegi wet nende körwa ei pilluta, sest siis hakkawad naad laua külge kinni, ja ripputa kohhe nattoke köömlid nende peäle. Kui tulli ahjo sees jo ärrapöllend on, siis panne ahjo suud peltiga kinni. Sawad leiwad öiete ülleskäinud, siis pühhi ahjo puhtaks, panne leiwad sisse, te ahjo su kinni, ja lasse neid ühhe tunni seäl sees seista. Woia pärrast ülleskeedetud weega, ja panne neid jälle ahjo. Senni kui sedda tahhakse, siis peab ahjo auko sees nattoke piirgo tuld ollema; agga sedda woetakse ürrikesse aia pärrast jälle ärra. Kui suured leiwad on, siis peawad kül 2 tundi ahjo sees seisma, agga need wähhemad pool teist tundi, ja se pelt peab ka ikka ahjo su ees ollema, kunni leiwad sees on. Panne tähhele, et, ni pea kui taigen ankro seest on wäljawoetud, siis te sedda ankrut seest jahhuseks, sedda pu nuia ka; panne nuia ankro sisse, ja kaant peäle, ning mässi ühhe puhta ride senna ümber, ja sedda wisi peab tedda hoidma, kunni ta jälle teine kord tarwis on.


968. Happo leib. (Sauerbrodt.)

Te wet hästi leigeks, agga ärra lasse mitte keeta. Walla sedda ühhe süggawa pu riista sisse, panne pilitud rukki jahhud sekka, ja peksa hästi, kunni ta maggusaks lähhäb, ja lasse sedda taignad pisi peäl ülle öö ülleskäia. Hommiko pärrast kalla sedda taignat künna sisse, sötku sedda jahhudega ärra, et ta parrajaste kowwaks lähhäb, ja panne köömlid, penikesseks leigatud kuiwa Pomerantsi koort, ning 1 ehk 2 lussika täit pärmi sisse. Katta siis linnase ride ja padjaga kinni. Kui hästi hakkab ülleskäima, siis kütta ahjo, ja kui se ahhi hakkab pöllema, siis sötku jälle jahho taigna sisse. Katta agga ueste kinni, ja lasse jälle ülleskäia, kunni puud ahjo sees ärrapöllewad. Kui sööd ahjus ennast mahha laskwad, siis lö leiwad laua peäl ülles, ja pärrast tehhakse nendega seddasamma wisi, kui praego enne maggus-happo leiwade pärrast ööldi, agga need sinnatsed happud leiwad ei seisa ahjus ennam kui ühhe tunni.


969. Leiwad petti pimast. (Brodt don Buttermilch.)

Te petti pima sojaks, et ta agga hästi leigeks saab, kalla siis künna sisse, panne köömlid sekka, sötku pilitud jahhud sisse, ja segga sedda pärmiga ärra. Lasse taignat seddasamma wisi ülleskäia, kui jo enne ööldud on, ja kui ahhi hakkab pöllema, siis sötku ennam jahho sisse. Pärrast tehhakse nendesinnaste leiwadega seddasamma wisi, kui nende teiste leiwade pärrast jo ööldud on.


970. Happud rukki webakkid. (Saure Roggenzwiebacken.)

Webakkid woib tehha ni hästi maggus-happust, kui happust ehk petti pima taignast. Ja kui naad ahjo sees küpsetud ning löhki leigatud on, siis tomma noaga ruti wisi serwid nende sisse. Kui ahhi ärrajahtunud on, siis panne neid jälle senna sisse, et naad kuiwaks ja öiete murredaks lähtwad. Hädda pärrast woib ka leiwa wilokad webakkide assemel prukida, kui neid ruti wisi sisseserwitakse, ja kuiwatamise laute peäl ahjus kuiwatakse.


971. Kausi leiwad. (Schaalbrodt.)

Ühhe kanno rösa pima sisse, mis hästi leigeks tehhakse, panne nattoke penikesseks tougatud Kardemomid ja poolt naela woid, ning lasse sedda sullada. Wotta 6 munna ja 9 ehk 10 naela häid nisso jahhud, mis agga tulle ees sojaks tehtud on, ja sötku neid pima sisse. Saab se taigen ni paljo sötkutud, et ta kättest lahti annab, siis panne 2 lussika täit head pärmi sisse, ja segga sedda taignaga hästi ärra, ja lasse sedda ülleskäia. Kui sa pärrast need leiwad tahhad ülleslüa, siis sötku taignat ueste, ja siis peab sul pu kausid ollema, mis sojad ja seest hästi jahhused on. Lasse ni suurt taigna tükki igga kaussi sisse, et naad pool täis sawad, ja seäa neid ühhe soja kohta ülleskäima. Kui ahhi ni soe on, et üks Pabberi tük, mis katseks siisse wissatakse, pruun koldseks saab, siis ripputa jahho leiwa labbida peäle, kalla need leiwad kauside seest kummuli labbida peäle, ja tösta neid kohhe ahjo. Kui keik leiwad sees on, siis te ahjo su kinni, ja kui naad tunni aega ahjo sees olnud, siis on jo kül. Kes sedda taignat kauside sisse ei tahha kallata, pango sedda Pabberi tükkide peäle, mis külma woiga märitud on, ja lasko siis sojas kohtas ülleskäia. Kes maggusat leiba armatseb, pango 16 Loti Sukrut, ja ka nattoke Annisit pima sisse, kui sedda sojaks tahhakse.


972. Sukro webakkid. (Zuckerzwibacken.)

Ühhe tobi rösa pima peäle wotta 10 munna, üht korterit sullatud woid, ühhe noa otsa peäl tougatud Ingwäri, ja poolt naela Sukrut, ja seäa head nisso jahhud soja kohta, et kümm seest wälja tulleb. Panne Sukrut ja Inwärit pima sisse, mis leigeks tehhakse, ja segga need munnad nattokesse jahhoga künna sees ärra. Kalla siis pima ja woid senna jure, te taignat parrajast kowwaks, ja sötku sedda hästi. Panne üht lussika täit pärmi jure, sötku sedda taignaga hästi ärra, ja katta sedda Salwetti ning padjaga kinni. Lasse siis taignat ülleskäia, kunni ahhi saab ködud, ja sötku sedda jälle künna sees nattokesse jahhoga hästi ärrra. Te lauda jahhuseks, kalla taignat senna peäle, ja rulli tedda Taarti rulliga pool teise sörme paksuseks wälja. Leika siis ühhe sarwe ehk pitsklasiga sest taignast ni suured webakkid wälja, kui sa isse tahad. Sillita need webakkid ümberringi ärra, ja lasse neid ülleskäia. Kui se ahhi ni soe on, et üks Pabberi tük pruun koldseks seal sees lähhäb, siis panne need webakkid suurte prae pannode ehk pläk platide peäle, ja tösta neid ahjo. Sawad need küpseks, ja pärrast külmaks jänud, siis leika neid wahheda noaga löhki, panne kuiwatamisse laute peäle, ja tösta neid jälle ahjo, kunni ta alles nattoke soe on. Lasse neid ahjo sees seista, kunni se pool, kust naad löhki leigati parrajast pruni Koläri saab; wotta siis seest wälja, ja panne neid soölade sisse, mis örte peäle ühhe soja hone sees pannakse seisma, kunni naad öiete murredaks lähtwad. Naad jäwad agga wahhest ka ahjo sees kül kuiwaks ja murredaks.


973. Webakkid, mis riwi leiwa tarwis prugitakse. (Zwiebacken zum Reibbrodt.)

Webakkid, mis riwi leiwa tarwis prugitakse, tehhakse rösa pimast ja nisso jahhust, ja siis leigatakse neid löhki, ning kuiwatakse ahjo sees, kui ta jo ni paljo ärrajahtunud on, et naad pruniks ei lähhä. Kui needsinnatsed webakkid katki tougatakse ja Turslagi läbbi soölutakse, siis woib neid ülle aasta riwi leiwa tarwis hoida; ja sedda wisi on riwi leiba ikka walmis, kui tedda tarwitakse.


974. Woi kringlid. (Butterkringeln.)

Te poolt topi rööska pima sojaks, ja panne üht korterit sullatud woid ning 8 Loti Sukrut senna sisse. Sötku 4 munna hea nisso johhoga ühhe pissikese künna sees, mis kaunis soe on, kalla sedda sojaks tehtud pima senna jure, sötku sedda siis ni paljo jahhoga ärra, et se taigen parrajast kowwaks saab. Panne 2 lussika täit head pärmi sisse, ja segga sedda taignaga hästi ärra. Lasse siis ülleskäia, ja kui ahhi walmis ködud on, siis te need kringlid ni jämmedad, kui üks kassin pöial. Lasse neid jahhuseks tehtud Pabberi peäl weel ülleskäia, ja tösta neid ahjo. Agga se ahhi ei pea mitte pallawam ollema, kuid et üks Pabberi tük, mis katseks sissewissatakse, pruunkoldseks jääb, kui pelti ahjo su ees kinni petakse. Panne weel tähhele, et needsinnatsed kringlid ei pea mitte ni paljo ülleskäima, et naad pakkatawad, sest siis ei sa naad mitte heaks.


975. Wina kringlid. (Weinkringeln.)

Panne 6 naela häid nisso jahho ühhe pissikesse künna sisse, ja lasse neid tulle ees nattoke sojaks sada. Keeda siis üht topi rööska pima ülles,wotta muist jahho künna seest ärra, ja te neist, mis järrel jäwad, ja 8 munnast, mis hästi wisplitud on, ühhe taigna, ja panne poolt korterit Pansk ehk teist maggusat wina, poolt korterit Rosiwet, poolt Loti Kardemomid, ja poolt Loti Muskatplomi senna sekka. Segga keik sedda hästi ärra, ja panne siis poolt naela Sukrut selle ülleskeedetud pima sisse; ja kui se kangem pallawus pima seest saab ärrajahtunud, et ta nago leigeks saab, siis kalla ka sedda senna taigna sisse. Panne need jahhud, mis essite künna seest ärrawoeti, ja 2 naela woid, mis seest sool hästi ärra pestud on, senna jure, ja sötku sedda taignat, kunni ta kättest lahti annab, ja pärrajast kowwaks jääb. Panne 2 lussika tait head pärmi sisse, segga sedda taignaga hästi ärra, ja katta pärrast kinni, ning lasse ülleskäia. Saab se taigen ülleskainud, ja se ahhi on walmis ködud, siis te pissikessi agga nattoke jämmedaid kringlid, ja kui walmis sawad, siis panne neid warmalt märitud Pabberitte peäle, ja lasse neid ülleskäia, ja pärrast küpseta neid nendesamma Pabberitte peäl. Kui needsinnnatsed kringlid ühhe soja hone sess ülles ripputakse kuiwama, siis seiswad nemmad hulka aega. Sestsammast taignast sünnib ka webakkid tehha.


976. Sukro kringlid. (Zuckerkringeln.)

Wotta üht naela Sukrut, ja 20 munna, agga 5 munna seest jätta sedda walged mahha, ja wotta igga munna peäle üht lussika täit rööska koort. Wispli munnad Sukroga hästi ärra, enne kui se röösk koor senna sekka kallatakse, ja sötku sedda siis hea jahhoga ärra. Kui jahhud jo sees on, siis panne ni suurt tükki woid, kui üks hanne munna, senna sisse, pesse agga essite keik sola holega seest ärra, ja sötku sedda taignat hästi. Te siis pissikessi kringlid, panne neid Pabberitte peäle, mis jahhuseks tehtud on, ja küpseta neid Pabberiga tükkis ehk Tarti panno sees, ahjus.


977. Munna kausid. (Eyerschaalen.)

Wotta 10 munna, ehk kui sa tahhad, siis wotta ennam, kloppi pu lussikaga hästi, ja segga neid ni paljo hea jahhoga ärra, et ta jääb kui üks wäddel taigen, ja sötku siis, kunni ta ennast lussika küljest lahti annab. Kalla sedda taignat laua peäle, ja wannuta sedda kättega ni kassina jahhoga, kui sa ial woid. Leika sedda taignat pissikessiks tükküks katki, ja rulli neid ni laiaks kokiks wälja, kui üks alluminne Tee-kaus, ja ni paksuks, kui üks kahhe koppeki tük. Woia need kokid sullega, mis klaritud woi sisse kastetud on, ripputa penikesseks tougatud Kannelit ja Sukrut peäle, ja küpseta neid ahjus kiwwide peäle, sest kui neid Pabberi peäl küpsetakse, siis ei sa nemmad ni heaks. Kui ahjust wäljawoetakse, siis pühhi keik tuhka alt ärra, kui naad alles sojad on. Kes tahhab, pango nattoke tougatud Sukrut munade sekka, enne kui naad jahhudega ärraseggatakse.


978. Paksud raua kokid. (Dicke Eisenkuchen.)

Wotta 8 Loti riwitud Sukrut 10 munna rebbo peäle, wispli hästi, kunni ta paksuks lähhäb, panne poolt werendeli Loti Kardemomid, mis penikesseks tougatud, ja kolm werendeli korterit rööska ehk happo koort senna sekka, sötku sedda hea nisso jahhoga ärra, ja panne siis ni suurt tükki wärsket woid kui üks hanne munna senna sisse, pesse agga essite keik sola woi seest ärra. Sötku sedda taignat pu lussikaga hästi, kunni ta lussika küljest annab lahti, ja pärrast wannuta sedda laua peäl ni pisko jahhoga, kui ial sünnib; sedda tümmemaks ta saab, sedda parrem ta on. Te siis sest taignast pissikessi kringlid, ja panne kaks hawalt raua sisse, seäa neid agga keskelt kokko. Wauta rauda hästi kowwaste kinni, ja küpseta need kokid pitkamissi tassase tulle äres. Kes need kokid maggusamaks tahhab tehha, pango ennam Sukrut sisse.


979. Kanneli kokid. (Canelkuchen.)

Wie munna peäle wotta poolt naela penikest soölutud Sukrut, ja wispli sedda ärra, kunni ta paksuks lähhäb. Panne senna jure 2 Loti penikesseks tougatud ja söölutud Kannelit, kolm werendeel Loti tougatud Ingwäri, 6 Loti tougatud Mandlid, 24 Loti head klaritud woid, ja üht naela head nisso jahho, ning segga ja sötku sedda hästi ärra. Wormi siis sedda taignat nago Saksa pehkled (Wallnüße)ja küpseta neid mollemilt poolt koki raua sees.


980. Raua kokid rösast korest. (Eißenkuchen von süßem Schmant.)

Wotta 20 Loti head nisso jahho, ja poolt naela riwitud Sukrut, ühhe poole tobi hea pakso rösa kore peäle. Riwi ka sedda öhhukest kollase koort 2 Sitroni peält, wispli keik hästi ärra, ja küpseta sedda raua sees. Kui need kokid raua seest wäljawoetakse, siis panne neid kohhe ühhe ümmarguse pu peäle, et naad köwweraks lähtwad. Kui needsinnatsed kokid sojas hones ei seisa, siis naad lähwad pea niiskeks.


981. Raua kokid Rosi weega. (Eißenkuchen mit Rosenwaßer.)

Wotta üht korterit rööska koort, ja 3 munna walget, ja wispli neid kowwaks wahtuks. Panne Sukrut rösa kore sisse. Rosi wet, Kardemomid, ja üht lussika täit sullatud woid. Wispli ni paljo nisso jahhud senna sekka, et ta rönga wisi keritab, ja panne wimaks munna walged jure, ja wispli hästi. Küpseta pärrast need kokid raua sees, kui agga raua seest wäljawoetakse, siis panne neid kohhe ühhe ümmargusse pu peäle, et naad köwweraks lähtwad. Needsinnatsed kokid lähtwad ka niiskeks, kui naad soja hone sees ei seisa.


982. Raua kokid weega. (Eißenkuchen mit Waßer.)

Keeda wet ülles, ja lasse siis seista, kunni ta leigeks ärrajahtub. Ühhe tobi wee peäle wotta 2 munna rebbo, panne Sukrut maa järrel sisse, ja wispli sedda ni paljo jahhoga ärra, et sedda raua sees sunnib küpsetada. Te agga sedda rauda tulle peäl essite öiete pallawaks, ja essimest korda märi tedda nattokesse woiga ärra, mis ühhe linnasse nartso sisse pannakse. Panne pärrast nattoke taignat raua sisse, wauta tedda aekkitselt kinni, ja küpseta tulle peäl. Kui kokid raua seest wäljawoetakse, siis panne neid warmalt ühhe ümmarguse pu peäle, et naad köwweraks lähtwad. Neidsinnatsid koki woib tükkiks aiaks hoida, kui neid allati soia hone sees petakse. Panne tähhele: Korani kokide, ja öhhukeste raua-kokide rauad ei pea mitte kinni tehtama, kui naad alles sojad on, waid lasse lahti seista, kunni naad öiete ärrajahtuwad, ja siis te kinni, panne agga Pabberit wahhele, ja ripputa neid ülles. Kui sa sedda teed, siis need rauad ei lähhä mitte roostetama.


983. Päperkook Sukro ja meega. (Pfefferkuchen mit Zucker und Honig.)

Keeda üks korteri ossa met ülles, kassi wahto holega peält ärra, ja kui ta külmaks jääb, siis panne 8 Loti penikest riwitud Sukrut senna sekka. Wispli siis 10 munna, agga jätta 5 munnawalget mahha, ja kui munnad wisplitud on, siis kalla neid mee sekka, wispli jälle hästi, ja panne nattoke tougatud Ingwäri, Pomerantsi koort, ja Piprat mao järrel sisse. Saad se ahhi ködud, siis segga ühhe naela head nisso jahho, öiete tassa ümberligutades, meega ärra, kalla sedda taignat ühhe woitud pläk ehk tinnatud wask waagna peäl, ja lasse sedda ahjus küpseda.


984. Päperkook pruni Sirupiga. (dito mit Braunen Syrup.)

Ühhe tobi pruni Sirupi peale wotta üht Loti kuiwatud Pomerantsi koort. Leota sedda Pomerantsi koort ülle öö wee sees, leika siis keik, mis walge on, peält ärra, agga sedda kollast leika würwli wisi katki, panne need würwlid Sirupi sekka, ja keeda sedda ülles. Saab se Sirup külmaks läinud, siis wotta 24 munna, kalla 12 munna walget ühhe süggawa riista sisse, ja wispli neid kowwaks wahtuks, agga jätta need teist 12 munna walget mahha. Kalla siis need munna rebbud, allati wisplides, senna sekka, agga mitte ennam kui 1 ehk 2 rebbo hawalt. Saab se nüüd nago wahtuks läinud, siis kalla sedda külma Sirupi senna jure, ja wispli keik hopis ärra, ühhe terwe tunni. Panne siis tougatud kuiwa pomerantsi koort, tougatud Ingwäri, nattoke tougatud Inglise Würtsi, nattoke Wänklit ja Anisit senna sekka. Segga pärrast 2 naela head nisso jahho pu kulbiga senna sisse, ja siis peab üks koki Worm wallalisse pohjaga walmis ollema. Wotta sedda pohja seest ärra, woia Pabberit klaritud woiga, panne sedda pohja assemel Wormi sisse, ja woia ka sedda Wormi hästi ärra. Sawad need jahhud sissepandud, siis kalla sedda taignat Wormi sisse, pista monned öhhukessed Sukkati wilud süggawaste taigna sisse, ja monned Sukkati wilud ning ka monned koritud Mandlid panne taigna peäle, ja ripputa nattoke Anisi taigna ülle. Te agga sedda kermeste, enne kui se taigen ennast mahha annab, ja panne warmalt ahjo, ning lasse sedda ühhe tunni seäl sees seista.


985. Pissikessed Päperkokid. (Kleine Pfefferkuchen.)

Keeda 5 naelast Sukrust ja nattokesse weest üht Sirupi, kalla sedda ühhe künna sisse, ja segga kohhe 5 naela head nisso jahho sellega ärra. Panne ka senna sisse pool teist Loti Kardemomid, poolt Loti Muskatplomi, pool teist Loti Kannelit, poolt Loti Neilikest, 3 Loti katki leigatud Pomerantsi koort, 3 Loti katki leigatud Sitroni koort, pool teist Loti Paradisi semet, ja poot teist Loti Sal Tartari, mis agga essite Rosi weega peab ärraseggatama. Panne sedda keik hopis Sirupi sisse, kui ta alles soe on, ja liguta ühhe terwe tunni pu kiliga hästi ümber. Lasse siis 12 tundi ülleskäia, ja rulli pärrast sedda taignat ni öhhukesseks wälja, kui üks kopeki tük, ning leika sedda katki ruti wisi, ehk kuidas sa isse tahhad. Ripputa nattoke jahho wask platide ehk pläk waagnatte peäle, ja küpseta need kokid ahjus. Kes tahhab pango katki leigatud Mandlid ehk Sukkati taigna sisse, kui sedda wäljarullitakse.


986. Wänkli kokid. (Fenchelkuchen.)

Wotta 8 Loti wärsked woid, mis hästi pestud on, sötku sedda ni paljo hea nisso jahhoga ärra, et ta hästi murreneb. Sullata pool teist naela head met, lasse külmaks jäda, ja segga sedda siis selle woi taignaga ärra. Panne ka 4 Loti penikest soölutud Sukrut, 2 Loti pestud ja ridega ärrakuiwatud Korintid ning üks Loot Wänklit senna jure. Sötku keik hästi ärra, ja rulli ni paksuks wälja, kui üks sörm, ja leika sedda pärrast katki ruti wisi, ehk missugguse modo järrel sa tahhad, ja küpseta wimaks need kokid wask ehk pläk platide peäl kassina sojaga ahjus.