Lehekülg:Hariduse sõnaraamat.djvu/153

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
130

plekkide wäljawõtmise juures riietest tarwitakse. Ettewaatliku tarwitamise juures ei muuda ta ka kõige õrnema riide wärwi mitte. Tehnilistes tööstuseharudes, nagu linaseemne õli wabrikutes, willa- ja luupuhastamise töökodades jne. pruugitakse b-i õlide ja raswa kättesaamiseks.

Bentsol ehk kiwisöe bentsin, kerge ja wärwita wedelik, mida kiwisöe tõrwast wälja aetakse. Ta aurab wäga kergesti õhku ja wõib seepärast, kui ta tulega kokku puudub, koledaid plahwatusi sünnitada. B-s sulawad asfalt, damarawaik, kautschuk, jod, weewel, woswor, waha, waigud ja enamasti kõik õlid ära, sellepärast on ta wäga hää plekkide puhastamise-aine. B-i tarwitatakse lakkide ja gummi-liimi tegemise juures. Teda pruugitakse ka kunstlise mandli-õli ja anilini walmistamiseks.

Benzoë (resina benzoë), kõwaks angunud walge ehk pruun waik, mis Siamis, Sumatra, Borneo ja Jawa saartel kaswawa puu (Styrax benzoin) koore sisse lõigatud haawadest wälja woolab; tarwitatakse arstirohuks ja lõhna-ainete walmistamiseks.

Beowulf, wanade anglo-sakside lugulaul, milles kangelase Beowulfi wägitöödest, nimelt wõitlusest lendawa mao ja imelooma Grindeli wastu, jutustatakse.

Beranger (l. berangshee), 1) Pierre Jean de (1780—1857), Prantsuse luuletaja; wõttis agarasti juulikuu mässust osa; waliti 1848 rahwa-asemikkude-kogu liikmeks, aga ta ei wõtnud walimist wastu. Ta maeti (1857) riigi kulul maha. Kirj. laulusid, mis suuremalt jaolt Prantsuse-maal rahwalauludeks on saanud. — 2) René, Prantsuse senator ja teadusemees, snd. 1830, kaitses 70-datel aastatel wabariiki tagurlaste wastu wäga agarasti, waidles pärast, kui wanameelsuse poole kalduw mees radikalsete wastu elawalt ja wõitles tuliselt kommete langemise wastu. Tema on tingimisi karistamise seaduse isa, mille järel need inimesed karistusest wabastatakse, kes esimest korda süüdlasteks on mõistetud ja wiie aasta jooksul uut süüdi ei ole teinud. See seadus, mida Béranger’e seaduseks kutsutakse, hakkas Prantsusemaal lõpulikult 1891 a. maksma.

Berdan’i püss ehk Berdanka, püss, mille P.-Amerika oberst Berdan üles leidis 1868 a. B. püssisid tarwitati endisel ajal üleüldiselt Wene sõjawäes.

Hariduse sõnaraamat Berdani püss.png

Berdan’i püss.

Berditschew, kreisilinn Kiiewi kubermangus; u. 54,000 el., kellest 80% juudid.