Lehekülg:Hariduse sõnaraamat.djvu/179

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
156

47,000 el. Wanal ajal Avaricum, bituriglaste päälinn.

Bourget (l. burshee), Paul, Prantsuse kirjanik, snd. 1852 Amiens’is. Kirj. luuletusi, romanisid jne.

Boussingault (l. bussäng-goo), Joseph Dieudoné (1802—87), Prantsuse lahutusteadlane, oli lahutusteaduse professor Lyon’is, uuris iseäranis põllu-lahutusteadust. Kirj. „Agronomie, chimie agricole et Physiologie“ jne.

Bovista Dill., walge, söödaw seen. Hiigla b., kaswab inimese pää suuruseks.

Bowie-nuga (Ingl. k. Bowie-knife l. boineif), jahinuga, tarwitatakse P.-Amerikas. Oina nime on ta Amerika obersti Tim Bowie järel saanud.

Boycott (l. boikott) 1) ühe Inglise kapteni nimi; 2) läbikäimise lõpetamine suure rahwahulga ja mõne ettewõtja wahel. — Kui kapten Boycott, kes Iirimaal mõisaid walitses, talunikkude wastu wäga wali oli, wõttis Iiri maaliiga (kes talupoegade kasusid mõisnikkude wastu kaitsis) ta wastu iseäralised abinõuud tarwitusele. Ta keelis 1880 a. sügisel rahwale ära halastamata walitsejaga tegemist teha, temale tööd teha, temale kaupa müüa, talt kaupa osta jne. Keelu pani terwe ümberkaudne rahwas tähele: teenijad ja töölised lahkusiwad Boycotti juurest, poepidajad ei müünud talle enam midagi jne. Walitseja tõi enesele teisalt, kus maaliigal mõju ei olnud, töölisi ja sõjawäe kaitsel kogusiwad need osa lõikust kokku, kuna osa hukka läks. Wõitlus lõppis wiimaks seega, et Boycott Iirimaalt lahkus. Sellest saadik nimetatakse niisugust rahwawande alla panemist boikoteerimiseks. Harilikult ei lõpetata läbikäimist wastasega täiesti, waid ainult osalt. Näituseks lastakse töölisi talle tööd edasi teha, aga tema kaupasid ei osteta. Neid boikoteeritakse, ja mitte isikut. Nii boikoteeriti Iirimaal talusid, kust rentnikud ülekohtuselt wälja oliwad aetud, see on, neid ei lubatud rendile wõtta. Nii kuulutawad Wenemaal semstwo ametnikud wahel arsti ja muid kohtasid boikotti alla, kui nad semstwo walitsusega wastamisi on läinud. Saksamaal keelawad sotsialdemokratlised ühisused oma liikmetele ja sõpradele wõõrastemajades käimise ära, kes nende wastu waenulised on. Niisamati ka kaupmeeste ja wabrikantide kauba ostmise, kes oma töölistega halwasti ümber käiwad. — Boikotiks nimetati ka seda, kui mõni erakond Wenemaal esimestest riigiwolikogu walimistest 1906 a. osa ei wõtnud,

Boy-Ed, Ida, Saksa naiskirjanik, snd. 1852, Lübecki kaupmehe Boy abikaasa. Kirj. uudisjuttusid ja romanisid.

Boyer (l. boajee), Jean Pierre (1776—1850), Haiti wabariigi president (1818—43).

Boyle (l. boil), Robert (1627 kuni 1691), Inglise looduseuurija