Lehekülg:Hariduse sõnaraamat.djvu/194

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
167

18. brumaire kuu päewal VIII. a. (9. now. 1793) kaotas kindral Napoleon Bonaparte direktoriumi ja wõttis kui esimene konsul walitsuse oma kätte.

Brunberg (kirjaniku nimega Bornhöhe), Eduard, Eesti kirjamees, snd. 1862 Kulla-aru mõisas (Rakwere lähedal), käis Tallinnas koolis, tegi (1888) Tallinnas gümnasiumi lõpu-eksami, õppis aasta Tartu ülikoolis keeleteadust; oli Tallinna ringkonnakohtu archiwariks, nimetati (1907) Jõhwi talurahwa kohtu eesistujaks. Kirj. „Tasuja“ (1880), „Willu wõitlused“ „Würst Gabriel“ jne.

Brunel (l. brönnl), 1) Marc Isambert (1769—1849), Inglise inshener; ehitas 1825—42 Londoni Themse-tunneli. 2) Isambert Kington (1806—59), inshener, eelmise poeg, hiiglalaewa „Great Eastern“ ehitaja.

Brunetiére (l. brunetieer), Ferdinand (1849—1906), Prantsuse ilukirjandusliste toodete arwustaja ehk kriitikus, oli ajakirja „Revue de deux Mondes“ wäljaandja.

Bruno, Giordino (1548—1600), Italia mõttetark; kahtlustati waleõpetuses; rändas (1576) Europat mööda ja pidas kõnesid mõtteteaduse üle. Kui ta Italiasse jälle tagasi läks, pandi ta Romas wangi ja põletati (1600) ära.

Brussa, Türgi linn Wäike-Asias; 76,000 el.

Brutal (Lad. k. brutus), mõistmata, toores, häbemata, metsik.

Brutto, (It. k.), tähendab kaubauduses: kaalutud ühes pakkimisega; brutto-sissetulek, millest kulud mitte maha-arwatud ei ole.

Brutus, 1) Lucius Junius, Roma wabariigi asutaja, oli üks esimestest Roma riigi konsulitest (509 e. Kr.). 2) Marcus Junius, Roma isamaalane, oli Caesar’i sõber. Kui aga Caesar kõik wõimuse wabariigis oma kätte kiskus, sõbrustas ta Caesari waenlastega ja wõttis Caesari tapmisest (44 e. Kr.) osa. Surmas (42 e. Kr.) end ise oma mõõgaga Philippi juures.

Brügge, Belgia linn, kus üle 53,000 el.; kuulus lõuendi, willa, puuwilla ja pitside tööstuse poolest.

Brülow, Karl Pawlowitsch (1799—1852), Wene kunstnik. Tema kõige kuulsam pilt on „Pompei linna wiimane päew“.

Brünn, Määrimaa päälinn; u. 109,000 el.; Austria tähtsam wabrikulinn.

Brüssel (Pr. k. Bruxelles, l. brüsell), Belgia kuningriigi päälinn Senne jõe ääres; 210,000 el., ülikool; tööstustest õitsewad siin pääasjaliselt: pitside-, mööblite-, brongsi, paberi- ja nahatööstus.

Bryan, (l. Brajan), William, Amerika politika- ja kõnemees, snd. 1860 Illinoisi riigis, oli adwokat, waliti 1890 a. Ühisriikide saadikutekogusse. 1896 a. nimetasiwad demo-