Lehekülg:Hariduse sõnaraamat.djvu/213

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
186

Celsius, Andres (1701—1744), Rootsi täheteadlane. Tema järele on 100-graadiline soojamõõtja omale nime saanud.

Cement, wt. tsement.

Censor, wt. tsensor.

Census, wt. tsensus.

Cent, P.-Amerika Ühisriikide raha (meie raha järel umbes 2 kopikat). 1 dollar = 100 centi.

Centaur (Gr. k. kentauros), muinasjutuline loom, kellest üks pool inimene, teine pool hobune oli.

Centaurea, wt. sinililled.

Centenarium (Lad. k., l. tsensenárium), sada-aastane pidu.

Central (Lad. k., l. tsentraal) keskel olew, kesk. — Central-Amerika on Kesk-Amerika; central-walitsus, keskwalitsus; central-wõim on keskwõim ehk ülemwalitsus (riigipää, ministerium, parlament jne.), P.-A. Ühendatud riikides ka kõigile riikidele ühine walitsusekoht.

Centralisation (Lad. k., l. tsentralisatsion), keskkoha ümber kogumine, ühendamine. Politikas üksikute lahusolewate maakondade ühendamine üheks riigiks ja seega ühtlasi keskwalitsuse wõimu suurendamine ja üksikute maade walitsusekohtade wõimu wähendamine. Politiline süstem, mille juures terwet riiki tema keskkohast, tema ülema walitsuse poolt juhitakse. C. wastu käib decentralisation, mis üksikutele jagudele wõimalikult palju iseseiswust tahab anda wõi annab. C. on iseäranis isewalitsuse maadel ja sääl, kus würsti wõimu palju kitsendatud ei ole, nagu Wene- ja Saksamaal olemas, decentralisation aga wabariikides, nagu Amerikas ja Schweizis. Prantsusemaal on riigiparlamendi ja riigiwalitsuse wõim kohalikkude omawalitsuse-asutuste wõimu kõrwal alles Napoleoni ajast saadik suur. Selle wastu ajawad Suur-Britannias krahwkonnad ja linnad oma asju iseseiswalt ja riigiwalitsus ei tülita neid wäiklase wahelesegamisega ialgi.

Centrifuge ehk centrifuged, üleüldine nimetus riistadele, millede abil keskpunktist wäljawoolawa jõuu abil raskemaid olluseid kergematest ehk wedelaid kehasid kõwadest ära eraldatakse ehk lahutatakse. C.-de hulka käib meewurr, mille abil mesi kärjedest ära puhastatakse, nii et kärjed terweks jääwad ja mesi wahast puhas on. C-de hulka käib ka koorelahutaja ehk separator (wt. separator). C-d on iseäranis pruugitawad suhkru, parafini wabrikutes ja marjawiina tegemise töökodades.

Centrum (Lad. k., l. tsentrum), keskkoht. Parlamendis on centrum see osa saadikuid, kes wanameelse parema tiiwa ja radikalse pahema tiiwa wahel, s. o. parlamendi keskel, istuwad ja wahelmist politikat ajawad. Parempoolses centrumis on harilikult parajus-wanameelsed, pahempoolses centrumis parajus-wabameelsed. Saksamaal kannawad centrumi (keskerakonna) nime katoliku kiriklased.

Centum (Lad. k., l. tsentum), sada.

Centuria (Lad. k.), wanade romlaste juures: 100 mehe suurune wäe-