Lehekülg:Hariduse sõnaraamat.djvu/51

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
41

Ammon, wanade egiptlaste pääjumal. Oli egiptlastele umbes sedasama, mis Zeus greeklastele.

Ammoniák, kemialine ühendus, mis 1 osast lämmastikust ja 3 osast wesinikust kemialiselt koos seisab. Ta on wärwita gaas, sulab kergesti wees ja annab kanget ja lõikawat haisu. Wee sees sulatatud a.-segu nimetatakse nuusutuse- ehk tinkpiirituseks. — A. tekib lämmastikku-sisaldawate produktide mädanemise juures, näit. wäljaheidete aukudes, hukka läinud juustu juures jne. Suurel mõõdul saadakse a-i gaasiwabrikutes, kui kiwisütest lahkuw gaas läbi soolase wee sunnitakse minema; wähesel wiisil wõib ammoniaki gaasi sel teel saada, kui kustutamata lupja salmiakuga ühte segatakse ja seda segu kergelt tule kohal soojendatakse. — A-l on suur tähtsus tööstuse ilmas, sest tema abil tehakse kunstlikul teel jääd, soodat ja pärlikiwa. Arstid tarwitawad teda kui terawat ärituse-abinõuu ja sel korral, kui happe mõju wähendada tahetakse, näit. mesilaste piste-walu ja paistetuse wastu, wingu mõju wähendamiseks jne. Ettewaatamata sissewõtmise juures wõib a. ka surma tuua.

Ammónium, kemialine ühendus, milles 1 jagu lämmastikku ja 4 jagu wesinikku. Ei leita wabalt looduses.

Amnestia (Gr. k.), unustamine, armuandmine hulgale inimestele, kes seadusi on rikkunud, iseäranis politilistele süüdlastele. A. andja on harilikult riigipää, Prantsusemaal aga parlament. Würstid awaldawad armuandmise manifestisid, kui nende perekonnas mõni tähtjas sündmus on olnud. Muidu antakse a-t, kui politiline seisukord muutub, ehk kui karistamisel enam tähendust ei ole, kui ta üleüldise arwamise järel ülekohtune oleks, kui wanade asjade unustamine maad rahustaks jne.

Amor (Lad. k.), armastuse jumal, Mars’i ja Venus’e poeg.

Amorphiline (l. amórfiline), ilma kujuta, ilma kristallideta (mineral).

Amortisation (Lad. k., l. amórtisatsion), wõla kustutamine.

Amos, israelilaste prohwet; elas 800 e. Kr.; oli karjane Theko’as.

Amoy, Hiina sadama- ja kaubalinn wäiksel A. saarel Hiina meres; 114,000 el.

Ampère (l. angpäär), André Marie (1775—1836), Prantsuse arwu- ja wiisikateadlane; 1824 a. saadik prof. College de France’s. Awaldas tähtsaid uurimise-töösid elektro-dynamika õpetuse üle. Kirj. „Recueil d’observations electro-dynamiques“ (Tähelepanemisi elekro-dynamika kohta).

Ampère (l. angpäär), elekrtri-woolu jõuu üksus = 110 tsentimeter-gramm-sekund.

Ampèremeter, (l. angpäärmeter), riist, mille abil elektri-woolu jõudu mõõdetakse.

Amphibiad (Gr. k., l. amfìíbiad), kahepaiksed loomad. Oma nime on need loomad sellest saanud, et mõned neist niihästi maal kui wees elada