Lehekülg:Hariduse sõnaraamat.djvu/97

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
82

Europa klima kohta on. A. okeani kõige suurem sügawus on 8341 m. (Bermuda ja St. Thomas’e saarte wahel) keskmine sügawus 3700 m. A. okeanis on 18 weealust telegrafi (kabelit), mis wana-maailma uue-maailmaga ühendawad. Ka on A. okean kõige rohkem tuntud ja maailma kaubandusele kõige tähtsam meri.

Atlantis, muinasjutuline saar Atlandi meres.

Atlas, mägestik Põhja-Afrikas (Marokkos, Alegerias ja Tunesias). Selle mägestiku kõige kõrgem latw on Dschebel-Ajaschi (4500 m. kõrge).

Atlas, 1) Greeka muinasusus Prometheus’e wend. Zeus pani teda maakera kandma; 2) esimene kaelalüli; 3) hiilgaw, toimene siidiriie; 4) maakaartide raamat.

Atmometer, riist, mille abil wee auruks-muutmist mõõdetakse.

Atmosphera (Gr. k., l. àtmosfeera), õhukogu, mis maakera ümbritseb. Ka teiste taewakehade (planetide) gaasisarnast ümbrust kutsutakse a-ks. Maakera a. on 21% hapnikust, 78% lämmastikust ja 1% argonist (kogu suuruse järele) koos. Pääle nende on weel a-s wähe söehapnikku, weeauru ja ammoniaki leida. A. tihedus wäheneb seda rohkem, mida kaugemale maakerast mindakse. A. kõrgus on wäga mitmesugune (75 kuni 160 klm.). Oma raskusega rõhub a. maakera pinna pääle. Seda rõhumist mõõdetakse barometri abil. Keskmine rõhumine on umbes 1033 gr. ruut-sentim. pääle. Harilikus elus nimetatakse seda rõhumist üheks atmospheriks

Atollid, kitsad, rõngasarnased koralli-saared India- ja Waikses okeanis.

Atom (Gr. k.), kõige wähem aine osa, mida enam ühegi kunstlise (mehanilise ega keemilise) abinõuuga jagada ei saa. A-d ühinewad molekülideks. Mitmesuguste ainete a-d ühinewad üksteisega mitmel wiisil. Seda ühinemise-jõudu nimetatakse wäärtuseks (valenziks). Wäärtuse üle otsustatakse selle järele, kui mitme wesiniku a-ga antud aine a. ühineda wõib. Wesinik on üksus. Nii näituseks ühineb 1 kloori a. ühe wesiniku a-ga (ühewääriline), 1 hapniku a. kahe wesiniku a-ga (wesinik = kahewääriline), 1 lämmastiku a. kolme wesiniku a-ga (lämmastik = kolmewääriline). Igat a-i ümbritseb eeteri kord. See eeteri kord ongi see osa, mis a-i teiste a-dega ühendab.

Atonia (Gr. k.), lõtwus, mittekorraline tegewus; kõhu a., kõhu lõtwus.

Atriplex, wt. maltsad.

Atrium (Lad. k. ater, must, s. o. kolde suitsust „mustunud tuba“). A. oli esiotsa muinasroomlaste elumajades kõige tähtsam jagu, sest siia oli kolle, perekonna jumalad, rahakast jne. paigutatud. Pärastpoole hakati a-i sammastega, toredate asjade, purtskaewude ja muruplatsidega kaunistama. Teda tarwitati ka klientide wastuwõtmise ruumiks.

Atropa belladonna, wt. hullkirss.

Atrophia (Gr. k. l. atrófia), üksikute kehaosade ehk terwe keha kõdu-