Lehekülg:Isamaa ajalugu 1893 Saal.djvu/92

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendamata.


ral weel weikest kirjawara kaswatama. Seltsi kauaaegne president DrHurt, keda Dr. Kreutzwaldi wälja antud Kalewipoeg iseäralise waimustusega oli täitnud 62), hakkas nüüd suure hoolega rahwalaulusid korjama, milledest ka 7 annet juba trükis on ilmunud. Mõne aasta eest laiendas ta oma korjamise tööpõllu nii, et sellest üleüldine wanawara korjamine wälja tuli. Ligi 700 kaastöölist 63) rahwa seast on talle laulusid, muinasjutte, wanusõnu, mõistatusi, usukombeid ja kõik, mis milgi wiisil wanawarasse puutub, wäga suurel arwul kätte saatnud, nii et ta käsikirjade kogu juba mitme tuhande poogna 64) peale ulatab. Juba aastate eest, kui wiimane üleüldine wanawara korjamine weel alganud ei olnud, paniwad kodumaa õpetatud mehed 65) Eestlaste luulerikkust wäga imeks. Pariisi õpetatud seltsis 66) on Eesti wanawarast kui aruldasest nähtusest kõnet peetud ning tema korjajale auustaw õnnesoow Peterburisse saadetud. Oma esiwanemate peale wõime meie uhked olla. Meie oleme üks nendest kuuest rahwast 67) ilma peal, kellel oma rahwa lugulaul (epos) on. Mitte üksi meie rahwa wanad laulud, waid ka muinasjutud ja usk on imekspanemist äratanud, mis wõeraid tihti selle otsuselle on awatelenud, et need mitte tema oma, waid wõerastelt laenatud olla 68). Kui meie wanawara ait kord kõigile awatud saab, küll siis mitmedki wõereti kohtumõistjad selgust saawad ning oma eksitusi ära tunnewad. — Kui kõrget lugu Eestlane laulust pidas, seda näeme juba sellest, et ta laulu pühapäewa keeleks nimetas ning et teda Jumal ise õpetas 69). Laul wõitis waenu ja tungis südame põhja. Kui Eestlased kord Läti kantsist