Lehekülg:M. J. Eisen, Eesti-, Liiwi- ja Kuramaa ajalugu, 2. tr.djvu/24

Allikas: Vikitekstid
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.

– 24 –

Isjaslaw nägi uuesti tarwiliku olewat sõjakäiku ette wõtta. 1060 tungis ta „sosolide“ (teisendites „solide“) kallale ja wõttis neilt 2000 kriuna maksu. Kes need „sosolid“ wõi „solid“ olnud, nõuab päämurdmist. Mõned arwawad neid Sakala rahwaks, teised saarlasteks; „sosolid“ wõiksiwad aga ka sooäärsid tähendada, nagu wanus kirjus wahest Soopoolsest maast räägitakse. Wõidetud rahwas maksis küll esiti maksu, kihutas aga pea maksunõudjad maalt minema. Järgmisel kewadel tungisiwad „sosolid“ Tartu ümberkaudsete külade kallale, riisusiwad sääl, põletasiwad Jurjewi ära ja jõudsiwad sõjakäigul kuni Pihkwa linnani. Wiimaks tuli Pihkwa ja Nowgorodi sõjawägi neile wasta. Wenelasi langes ses lahingis 1000 meest, „sosolisi“ lugemata hulk. Nii palju kui wanust kirjust aru saame, jäiwad slaawlased sest saadik mõneks ajaks Tartumaalt eemale.

Aastal 1111 hakkas Nowgorodi würst uuesti püüdma eestlasi oma alamateks teha, wähemalt neilt maksu nõudma. Würst Mstislaw tungis Wõrumaale ja kippus Koiküla (Очела=Adsel) kallale. Kudas see kallaletungimine lõpes, ei ole selgelt teada. Niisama jääb kahtlaseks, keda need tshuudlased tähendawad, kelle kallale ta paar aastat hiljemini tungis. Igapidi näikse Mstislawil kange tahtmine olnud olewat eestlasi oma walitsuse alla saada. Nowgorodi ja Pihkwa sõjawäega seltsis tuli würst Mstislaw Tartumaale ja wõttis 1. nowembril 1116 Otepää linna ära, pääle selle „lugemata palju“ külasid ja läks siis hulga wangidega Nowgorodi tagasi.

Nagu näha, ei pidanud eestlased endid ometi Nowgorodi würsti alamateks. 14 aastat hiljemini pidi würst Mstislawi poeg Wsewolod uue sõjakäigu eestlaste maale ette wõtma. Wsewolod ühendas ennast Polotski würsti Isjaslawiga ja Smolenski würsti Rostislawiga, tungis siis nendega üheskoos tshuudlaste kallale, wõttis neilt maksu, tappis mehi, laastas maad ja wiis naisi, lapsi wangi.

Kordaminek andis Wsewolodile julgust. Wsewolod lootis Eestimaalt weel rohkemat saaki. Sõjawäega tungis ta talwel Waiga maakonda wõtma, mis wõtta sündis. Kuid pea puutus ta eestlaste sõjawäega kokku. Tubli taplus tõusis 23. januaril 1132. Nüüd maksiwad eestlased Nowgorodi meestele selle kurja kätte, mis need enam kui aasta eest Wõrumaal eestlastele teinud. Palju Nowgorodi sõjamehi langes ses lahingis. Wsewolod pidi suure kahjuga taganema.

Nowgorodi tagasi jõudes ootas uus äpardus Wsewolodi eest. Wsewolod sattus Nowgorodi rahwaga tülisse. Nowgorodlased