NSV Liidu siseministri käskkiri nr 00225

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Käskkiri nr 00225
NSV Liidu siseminister, tõlkinud Vikitekstide kaastöölised

NSV Liidu siseministri käskkiri nr 00225 oli 1949. aastal NSV Liidu siseministri poolt välja antud käskkiri, mis määras rangelt täitmiseks ülesanded NSV Liidu Siseministeeriumile ja selle allüksustele Baltikumis läbiviidavale deporteerimisoperatsioonile "Priboi" ("Murdlaine").

Mitteametlik tõlge[muuda]

Täiesti salajane
Eriti tähtis

NSV LIIDU SISEMINISTRI
K Ä S K K I R I
1949. aasta kohta

Dokumendi teema:

"Leedu, Läti ja Eesti territooriumilt kulakute, bandiitide ja natsionalistide perekondade väljasaatmisest."

nr 00225 "12." märts 1949 Moskva
NSV Liidu Ministrite Nõukogu määrusega nr. 390-138ss 29. jaanuarist 1949 on NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Ministeeriumile tehtud ülesandeks saata välja Leedu, Läti ja Eesti NSV territooriumilt kulakud koos perekondadega, bandiitide, natsionalistide, illegaalses olukorras olevate, relvastatud kokkupõrgetes tapetud ning süüdimõistetud bandiitide perekonnad ja legaliseeritud bandiidid, kes jätkavad vaenulikku tegevust, ning nende perekonnad, samuti bandiitide represseeritud abistajate perekonnad. NSV Liidu Ministrite Nõukogu määras, et osutatud isikud tuleb paigutada asumispaikadesse igaveseks ajaks. Väljasaadetuil on lubatud võtta kaasa neile isiklikult kuuluvad väärisasjad, koduse majapidamise esemed (riided, lauanõud, põllumajanduslik, käsitööstuslik ja kodune väikeinventar) ja toidutagavara iga perekonna kohta kokku kaaluga kuni 1500 kilogrammi. NSV Liidu Ministrite Nõukogu kohustas NSV Liidu Siseministeeriumi tagama Leedust, Lätist ja Eestist väljasaadetavate konvoeerimise ning veo raudteel ja veeteid mööda asumiskohta, väljasaadetavate hoolika valvamise teel, administratiivjärelevalve asumispaikades ning asumiselesaadetute ettenähtud arvelevõtmise, kehtestades režiimi, mis välistab igasuguse põgenemisvõimaluse, samuti väljasaadetavate tööhõive põllumajanduses (kolhoosides ja sovhoosides) ning tööstuses[1]

Ülaltoodud NSV Liidu Ministrite Nõukogu määruse täitmiseks

K Ä S I N:

1. Saata Leedu, Läti ja Eesti territooriumilt väljasaadetavad kulakute, natsionalistide, bandiitide ning nende käsilaste perekonnad eriasumisele:

Krasnojarski kraisse — 4000 perekonda
Novosibirski oblastisse — 3000 perekonda
Tomski oblastisse — 7000 perekonda
Omski oblastisse — 6000 perekonda
Irkutski oblastisse — 6967 perekonda

[...][2]

2. Krasnojarski krai Siseministeeriumi Valitsuse ülemal polkovnik Kozlovil, Novosibirski oblasti Siseministeeriumi Valitsuse ülemal kindralmajor Petrovskil, Tomski oblasti Siseministeeriumi Valitsuse ülemal polkovnik Brovtšenkol, Omski oblasti Siseministeeriumi Valitsuse ülemal polkovnik Petrovil, Irkutski oblasti Siseministeeriumi Valitsuse ülemal polkovnik Došlovil, [...][3]:

a) koostada koos kohalike partei- ja nõukogude organitega konkreetne plaan saabuvate väljasaadetute vastuvõtmiseks ja paigutamiseks. Plaanis näha ette väljasaadetute kindlustamine elamispinnaga ja nende tööle paigutamine, samuti transpordivahendite eraldamine väljasaadetute vedamiseks raudteejaamadest asumispaikadesse;

[...][4]

b) korraldada plaanis ettenähtud asumispaikade ülevaatus, saates sinna Siseministeeriumi Valitsuse töötajad koos nõukogude organite ja vastavate majandusorganite töötajatega ning võtta kasutusele abinõud nende täielikuks ette valmistamiseks väljasaadetute vastuvõtmisel; v) organiseerida väljasaadetute ešelonide saabumisel mahalaadimisjaamadesse väljasaadetute vastuvõtmine ešeloniülematelt ešelonimekirjade järgi koos akti koostamisega. Panna väljasaadetute vastuvõtmine Siseministeeriumi rajooniosakondade ülematele, kelle territooriumile paigutatakse väljasaadetud, vastavate erikomandantuuride komandantidele ning spetsiaalselt määratud Siseministeeriumi—Siseministeeriumi Valitsuse volinikele;

g) organiseerida väljasaadetute asumispaikades Siseministeeriumi erikomandantuurid; 1. aprilliks 1949[5] valida välja ja määrata organiseeritavate erikomandantuuride töötajad ning väljasaadetute saabumise ajaks instrueerida neid hoolikalt vastavalt NSV Liidu Siseministeeriumi käskkirjadele ja direktiividele töö kohta väljasaadetute keskel.

Samaks ajaks esitada NSV Liidu Siseministeeriumi-le organiseeritavate erikomandantuuride dislokatsioon ja koosseisud;

d) võtta asumispaikadesse saabuvad väljasaadetud arvele, teha neile teatavaks väljasaadetute õiguslik seisund ja NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi seadlus kriminaalvastutuse kohta sundasumispaikadest põgenemise eest, organiseerida range režiim ning seada sisse administratiivjärelevalve vastavalt NSV Liidu Siseministeeriumi käskkirjale 7. detsembrist 1948 nr. 001445. Erilist tähelepanu pöörata põgenemisvõimalust välistavate tingimuste loomisele.

3. Komandeerida NSV Liidu Siseministeeriumi volinikena abi osutamiseks kohalikele Siseministeeriumi organitele väljasaadetute vastuvõtmisel, paigutamisel ja tööle suunamisel, samuti range arvestuse, režiimi ja administratiivjärelevalve organiseerimisel väljasaadetutele: Novosibirski oblastisse kindralmajor Stefanov, Krasnojarski kraisse polkovnik Maslennikov, Tomski oblastisse polkovnik Pjadõšev, Omski oblastisse polkovnik [...][6], Irkutski oblastisse polkovnik Poljakov, [...][7].

4. Leedu NSV siseministril kindralmajor Bartašunasel, Läti NSV siseministril kindralmajor Eglitil, Eesti NSV siseministril kindralmajor Resevil:

a) tagada vajalik avalik kord linnades ja asustatud punktides maal, kust teostatakse väljasaatmist;

b) organiseerida väljusuudclute õigeaegne vastuvõtmine ja ärasaatmine asumispaikadease;

v) määrata Siseministeeriumi operatiivtöötajate hulgast ešeloniülemad ja nende asetäitjad, neid hoolikalt instrueerides (ešeloni- ja konvoiülemate instruktsioon lisatakse).

5. Komandeerida NSV Liidu Siseministeeriumi volinikena: Leedu NSV-sse kindralmajor Matevossov, Läti NSV-sse kindralmajor Ratušnõi ja Eesti NSV-sse kindralleitnant Petrov.

Kohustada Leedu NSV siseministrit kindralmajor Bartašunast, Läti NSV siseministrit kindralmajor Eglitit, Eesti NSV siseministrit kindralmajor Resevit ja NSV Liidu Siseministeeriumi volinikke kindralmajor Matevossovit, kindralmajor Ratušnõid ning kindralleitnant Petrovi töötama välja konkreetsed abinõud väljasaadetavate väljasaatmise ja eriasumisele saatmisega seotud ülesannete tagamiseks.

6. NSV Liidu Siseministeeriumi Raudtee- ja Veetranspordi osakonnaülemal kindralmajor Arkadjevil tagada NSV Liidu Siseministeeriumi Eriasumisosakonna saatekirja põhjal vajalik hulk vaguneid väljasaadetavate veoks asumispaikadesse.

Sealjuures võtta arvesse, et NSV Liidu Ministrite Nõukogu kohustas NSV Liidu Teedeministeeriumi eraldama NSV Liidu Siseministeeriumi tellimuse põhjal vajaliku hulga inimveoks sisustatud raudteevaguneid ning tagama väljasaadetavate elelonide liikumise kuni asumispaikadeni sõjaväeelelonide õigustes.

7. NSV Liidu Siseministeeriumi Konvoivägede Valitsuse ülemal kindralleitnant Botikovil eraldada vajalik konvoi ja organiseerida väljasaadetavate konvoeerimine kuni asumispaikadeni, võttes tarvitusele kõik abinõud, mis välistavad väljasaadetavate põgenemise teel.

8. NSV Liidu Siseministeeriumi Sõjalise Varustamise Peavalitsuse ülemal intendanditeenistuse kindralmajoril Gornostajevil organiseerida väljasaadetavate toitlustamine teel kuni asumispaikadeni.

9. NSV Liidu Siseministeeriumi Eriasumisosakonna ülemal polkovnik Šijanil tagada:

a) ešeloniülemate ja nende asetäitjate õigeaegne väljavalimine vabariikide Siseministeeriumi-te ja oblastite Siseministeeriumi Valitsuse-te operatiivtöötajate hulgast;

b) NSV Liidu Tervishoiuministeeriumi poolt õigeaegne ühe arsti ja kahe meditsiiniõe eraldamine iga väljasaadetavate eleloni kohta koos vajaliku hulga meditsiini-ja sidumisvahenditegu väljasaadetavatele meditsiinilise abi osutamiseks teel.

10. Väljasaadetavate ešelonide vastuvõtu, konvoeerimise ja õigeaegse ärasaatmise organiseerimisega seotud küsimuste operatiivseks lahendamiseks komandeerida Leedu, Läti ja Eesti NSV-sse konvoivägede ülema asetäitja kindralmajor Spassenkol[8] ning NSV Liidu Siseministeeriumi Raudtee ja Veetranspordi Osakonna ülema asetäitja alampolkovnik Iškov koos operatiivtöötajate grupiga (abinõude plaan väljasaadetavate konvoeerimise tagamiseks asumispaikadesse lisatakse).

11. NSV Liidu Siseministeeriumi Keskfinantsosakonna ülemal intendanditeenistuse[9] polkovnikul Karmanovil rahastada õigeaegselt väljasaatmise ja organiseeritavate erikomandantuuridega seotud Siseministeeriumi kulutused.

Käesoleva käskkirja täitmise jälgimine panna NSV Liidu siseministri asetäitjale kindralleitnant V. S. Rjasnoile.

NSV LIIDU SISEMINISTER
kindralpolkovnik
/allkiri/[10]
(S. Kruglov)

Originaaltekst (vene keeles)[muuda]

Сов. секретно
Особой важности

П Р И К А З
МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СОЮЗА ССР
за 1949 год

Содержание:

№ 00225 «О выселении с территории Литвы, Латвии и Эстонии кулаков с семьями, семей бандитов и националистов»


№ 00149 гор. Москва "12." марта 1949 г.
Постановлением Совета Министров СССР № 390-138сс от 29 января 1949 г. на МГБ СССР возложено выселение с территории Литовской, Латвийской и Эстонской ССР кулаков с семьями, семей бандитов, националистов, находящихся на нелегальном положении, убитых при вооруженных столкновениях и осужденных, легализовавшихся бандитов, продолжающих вести вражескую деятельность, и их семей, а так же семей репрессированных пособников бандитов.

Совет Министров СССР установил, что указанные лица должны быть расселены в местах поселения навечно. Выселяемым разрешено брать с собой лично им принадлежащие ценности, домашние вещи (одежду, посуду, мелкий сельскохозяйственный, ремесленный и домашний инвентарь) и запас продовольствия на каждую семью общим весом до 1500 килограммов.

Совет Министров СССР обязал Министерство внутренних дел СССР обеспечить: конвоирование и перевозку выселяемых из Литвы, Латвии и Эстонии по железной дороге и водным путям к месту поселения, тщательную охрану выселяемых в пути следования: административный надзор в местах расселения и надлежащий учет поселенцев, установив режим, исключающий какую бы то ни было возможность побегов; трудоустройство выселяемых в сельском хозяйстве (колхозах и совхозах) и в промышленности.[1]

Во исполнение вышеуказанного постановления Совета Министров СССР

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Выселяемых с территории Литовской, Латвийской и Эстонской ССР семей кулаков, националистов, бандитов и их пособников направить на спецпоселение:

в Красноярский край — 4.000 семей
в Новосибирскую область — 3.000 "
в Томскую область — 7.000 "
в Омскую область — 6.000 "
в Иркутскую область — 6.967 "

[...][2]

2. Начальникам УМВД по Красноярскому краю полковнику Козлову, Новосибирской области генерал-майору Петровскому, Томской области полковнику Бровченко, Омской области полковнику Петрову и Иркутской области полковнику Дошлову:[3]

а) совместно с местными партийными и советскими органами разработать конкретный план приема и расселения прибывающих выселенцев. В плане предусмотреть обеспечение выселенцев жильем, их трудовое устройство, а также выделение перевозочных средств для передвижения выселенцев от железнодорожных станций к местам расселения;

[...][4]

б) провести обследование намеченных по плану мест расселения выселенцев путем направления туда сотрудников УМВД совместно с работниками советских органов и соответствующих хозяйственных органов и принять меры к их полной подготовке к приему выселенцев;

в) по прибытии эшелонов с выселенцами на станции разгрузки организовать прием выселенцев от начальников эшелонов по эшелонным спискам с составлением акта. Прием выселенцев возложить на начальников РО МВД, на территории которых будут расселены выселенцы, на комендантов соответствующих спецкомендатур и специально назначенных уполномоченных МВД-УМВД;

г) в местах расселения выселенцев организовать спецкомендатуры МВД. К 1 апреля 1949 г[5]. подобрать и назначить работников вновь организуемых спецкомендатур и к моменту прибытия выселенцев тщательно проинструктировать их в соответствии с приказами и директивами МВД СССР о работе среди выселенцев.

К этому же сроку представить в МВД СССР дислокацию и штатную численность вновь организованных спецкомендатур;

д) прибывших в места расселения выселенцев взять на учет, объявить им правовое положение выселенцев, Указ Президиума Верховного Совета СССР об уголовной ответственности за побег с места обязательного поселения, организовать строгий режим и установить административный надзор в соответствии с приказом МВД СССР № 001445 от 7 декабря 1948 г.

Особое внимание обратить на создание условий, исключающих возможность побега.

3. Для оказания помощи местным органам МВД в приеме, расселении и трудоустройстве выселенцев, а также организации строгого учета, режима и административного надзора за выселенцами командировать в качестве уполномоченных МВД СССР: в Новосибирскую область — генерал-майора Стефанова, в Красноярский край — полковника Масленникова, в Томскую область — полковника Пядышева, в Омскую область — полковника Парфенова[6], в Иркутскую область — полковника Полякова, [...][7].

4. Министрам внутренних дел Литовской ССР генерал-майору Барташунас, Латвийской ССР генерал-майору Эглит, Эстонской ССР генерал-майору Резеву:

а) обеспечить надлежащий общественный порядок в городах и сельских населенных пунктах, из которых будет производиться выселение;

б) организовать своевременный прием и отправку выселенцев к местам расселения;

в) назначить из числа оперативных работников МВД начальников эшелонов и их заместителей, тщательно проинструктировав их (Инструкция начальникам эшелонов и конвоя прилагается.)

5. В качестве уполномоченных МВД СССР командировать: в Литовскую ССР — генерал-майора Матевосова, в Латвийскую ССР — генерал-майора Ратушного и в Эстонскую ССР — генерал-лейтенанта Петрова.

Обязать министров внутренних дел Литовской ССР генерал-майора Барташунас, Латвийской ССР генерал-майора Эглит, Эстонской ССР генерал-майора Резева и уполномоченных МВД СССР генерал-майора Матевосова, генерал-майора Ратушного и генерал-лейтенанта Петрова разработать конкретные мероприятия по обеспечению задач, связанных с выселением и направлением на спецпоселение выселенцев.

6. Начальнику Отдела железнодорожных и водных перевозок МВД СССР генерал-майору Аркадьеву обеспечить выделение по разнарядке Отдела спецпоселений МВД СССР необходимого количества вагонов для перевозки выселяемых к месту поселения.

Учесть при этом, что Совет Министров СССР обязал Министерство путей сообщения СССР выделить по заявке МВД СССР необходимое количество железнодорожных вагонов, оборудованных для людских перевозок, и обеспечить продвижение эшелонов с выселяемыми до места поселения на правах воинских.

7. Начальнику Управления конвойных войск МВД СССР генерал-лейтенанту Бочкову выделить необходимый конвой и организовать конвоирование выселяемых до места расселения, приняв все меры, исключающие возможность побега выселяемых в пути следования.

8. Начальнику Главного управления военного снабжения МВД СССР генерал-майору интендантской службы Горностаеву организовать питание выселенцев в пути следования к месту поселения.

9. Начальнику Отдела спецпоселений МВД СССР полковнику Шияну обеспечить:

а) своевременный подбор начальников эшелонов и их заместителей из числа оперативных работников МВД республик и УМВД областей;

б) своевременное выделение Министерством здравоохранения СССР на каждый эшелон выселяемых по одному медицинскому врачу и по две медицинских сестры с необходимым количеством медицинских и перевязочных средств для оказания медицинской помощи выселяемым в пути следования.

10. В целях оперативного решения вопросов, связанных с организацией приема, конвоирования и своевременного отправления эшелонов с выселенцами, командировать в Литовскую, Латвийскую и Эстонскую ССР заместителя начальника конвойных войск генерал-майора Спасенко[8] и заместителя начальника Отдела железнодорожных и водных перевозок МВД СССР полковника Ишкова с группой оперативных работников (План мероприятий по обеспечению конвоирования выселенцев к местам расселения прилагается.)

11. Начальнику Центрального финансового отдела МВД СССР полковнику [интендантской службы][9] Карманову своевременно финансировать расходы органов МВД, связанные с выселением и содержанием вновь организованных спецкомендатур.

Наблюдение за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра внутренних дел СССР генерал-лейтенанта Рясного В.С.

МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР
Генерал-полковник
/подпись/[10]
(С. Круглов)

Märkused[muuda]

 1. 1,0 1,1 "В промышленности" ("tööstuses" vene k) on käsitsi juurde kirjutatud, kusjuures selle asemel olnud "на предприятиях лесозаготовительной и золотодобывающей промышленности" ("metsatööstus- ja kullakaevandusettevõtetes") on originaaltekstis käsitsi mahatõmmatud.
 2. 2,0 2,1 Originaalis on veel üks rida "в Марийскую АССР — 2500" (Mari ANSV-sse 2500 [perekonda]), aga see on käsitsi maha tõmmatud.
 3. 3,0 3,1 Käsitsi maha tõmmatud: "и министру внутренних дел Марийской АССР генерал-майору Маркееву" (ja Mari ANSV siseministril kindralmajor Markejevil").
 4. 4,0 4,1 Käsitsi maha tõmmatud: "б) при определении мест расселения выселенцев учесть целесообразность расселенияих компактно, не допуская расселения мелкими группами" (" b) väljasaadetute asumispaikade määramisel tuleks viimased majutada otstarbekalt (kompaktselt), mitte lubada asumist väikeste gruppidena"). Selle punkti mahatõmbamisega seoses on punktid v, g, d, e käsitsi parandatud tähtedega b, v, g, d.
 5. 5,0 5,1 Esialgu с.г. ("сего года" – sellel aastal vn k), hiljem "1949".
 6. 6,0 6,1 Esialgse "Клименко" asemele on käsitsi kirjutatud "Парфенова"
 7. 7,0 7,1 Maha on tõmmatud "и в Марийскую АССР — подполковника Кондратенко" ("... ja Mari ANSV-sse – alampolkovnik Kondratenko".
 8. 8,0 8,1 Dokumendis ei ole midagi maha tõmmatud, vaid lihtsalt käsitsi juurde kirjutatud "Заместителя началтика конвойных войск генерал-майора Спасенко".
 9. 9,0 9,1 "инт[ендантской] службы" on käsitsi juurde kirjutatud ja tuletatav teistest sel perioodil välja antud käskkirjadest.
 10. 10,0 10,1 Dokumendis on selle kohapeal allkiri, s.t tegu ei ole dokumendi ärakirja märkega.

 • Määrus on avaldatud vastavalt Venemaa Föderatsiooni tsiivilkoodeksi paragrahvile 1259, mille kohaselt juriidilistele aktidele (seadustele, seadlustele, kohtuotsustele jt aktidele) ning nende ametlikele tõlgetele ei laiendata autoriõiguse seadust.
 • Määruse koopia on olemas ka Eestis Riigiarhiivis: ERAF.4-K.1.26, "NSVL Siseministeeriumi käskkiri 12.03.1949. a. "Läti, Leedu, Eesti territooriumilt kulakute, natsionalistide, bandiitide ja nende perede väljasaatmisest". Akt ešelonide saabumisest küüditatutega Novosibirski oblastisse. Kiri J. Stalinile, V. Molotovile, L. Beriale, G. Malenkovile elanike Lätist, Leedust, Eestist sundasumisele saatmise tulemustest. Eesti kaart jaamade märkimisega, kust läksid teele ešelonid küüditatutega".