NSV Liidu Ministrite Nõukogu määrus nr 390-138ss

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Määrus nr 390-138ss
NSV Liidu Ministrite Nõukogu, tõlkinud Vikitekstide kaastöölised

NSV Liidu Ministrite Nõukogu määrus nr 390-138ss oli aluseks 1949. aasta kevadel läbiviidud deporteerimisele Eestis, Lätis ja Leedus.

Mitteametlik tõlge[muuda]

Täiesti salajane
NSV Liidu Ministrite Nõukogu määrus

29. jaanuar 1949, nr 390-138ss

Moskva, Kreml


"Kulakute ja nende perekondade, illegaalselt elavate või relvastatud kokkupõrgete ajal tapetud ning süüdimõistetud bandiitide ja natsionalistide perekondade, vastupanutegevust jätkavate legaliseeritud bandiitide ning nende perekondade, samuti represseeritud banditiide abistajate perekondade Leedu, Läti ning Eesti territooriumilt väljasaatmise kohta".

NSV Liidu Ministrite Nõukogu OTSUSTAB:

1. Vastu võtta Leedu, Läti ja Eesti NSV Ministrite Nõukogu ning Leedu, Läti ja Eesti Kommunistlike (bolševike) Parteide Keskkomiteede ettepanekud välja saata kulakud koos perekondadega, illegaalselt elavad, relvastatud kokkupõrgete ajal tapetud ning süüdimõistetud bandiitide ja natsionalistide perekonnad, vastupanutegevust jätkavad legaliseeritud bandiidid ning nende perekonnad, samuti represseeritud bandiitide abistajate perekonnad.

Kokku tuleb välja saata 29 000 perekonda 87 000 inimese näol, nendest Leedu NSV-st 8500 perekonda, 25 500 inimest, Läti NSV-st 13 000 perekonda, 39 000 inimest ning Eesti NSV-st 7500 perekonda, 22 500 inimest.

2. Eelmainitud kategooriatesse kuuluvad isikud tuleb välja saata saata igaveseks ajaks Jakuutia ANSV-sse, Krasnojarski ning Habarovski kraidesse, Omski, Tomski, Novosibirski ja Irkutski oblastitesse, mille tarvis rakendada nende suhtes NSV Liidu Ülemnõukogu seadlust 26. novembrist 1948 "Isamaasõja ajal kaugematesse Nõukogude Liidu rajoonidesse välja saadetud ja kohustusliku pagenduse kohtadest põgenenud isikute kriminaalvastutusele võtmise kohta".

3. Kohustada NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Ministeeriumit (sm. Abakumovit) käesoleva otsuse 1. punktis nimetatud isikute Leedust, Lätist ning Eestist väljasaatmist läbi viima ajavahemikul 20.–25. märts 1949.

Kulakud koos nende perekondadega välja saata Leedu, Läti ja Eesti NSV-de Ministrite Nõukogude poolt kinnitatud nimekirjade järgi; illegaalselt elavate, relvastatud kokkupõrgete ajal tapetud aga ka süüdimõistetud bandiitide ja natsionalistide perekonnad, vastupanutegevust jätkavad legaliseeritud bandiidid ning nende perekonnad NSV Liidu RJM juures asuva Erinõupidamise otsuse kohaselt.

4. Kohustada NSV Liidu Siseministeeriumit (sm. Kruglovi) tagama Leedust, Lätist ja Eesti väljasaadetute konvoeerimise ning kohaletoimetamise raudtee ja veetranspordil nende pagendamise kohtadeni; väljasaadetute hoolika valve teekonnal; pagendatute administratiivse järelvalve pagendamiskohtadel ning sisse viima registreerimise, luua selline režiim, et keegi ei põgeneks; pagendatutele tuleb anda tööd põllumajanduses (kolhoosides ja sovhoosides) ning metsavarumis- ja kullakaevandustööstuses.

5. Lubada pagendatutel võtta kaasa väärisasju, majapidamistarbeid (riided, lauanõud, tööriistad jm kodune inventar), toitu, kokku iga perekonna kohta kuni 1500 kilogrammi.

Ülejäänud pagendatute vara ja kariloomad konfiskeerida.

Pagendatute konfiskeeritud vara kasutada riigi võlgade katteks, sellest ülejäänud vara (elamud ja abihooned, ettevõtted, põllumajandus- ja tööinventar ning loomad) tuleb tasuta üle anda kolhoosidele, arvestades selle mittejagatavasse fondi. Ülejäänud vara tuleb anda finantsorganisatsioonidele realiseerimiseks. Vili, loomasööt ja tehnilised kultuurid tuleb üle anda riigile.

6. Kohutusda NSV Liidu Finantsministeeriumit (sm. Zverevit) määrama NSV Liidu Siseministeeriumile üleliidulisest eelarvest täiendavaid rahalisi vahendeid 1949. aasta erikomandantuuride ülalpidamiseks, samuti pagendatute toitmiseks ja meditsiinilise teenindamise kulutusteks teekonnal, arvestades igale inimesele 5 rubla ja 60 kopikat ööpäevas.

7. Kohustada Sideministeeriumit (sm. Betsevi) eraldama NSV Liidu Siseministeeriumi taotluse kohaselt vajalikkogus raudteevaguneid pagendatute veoks, samuti hoolitsema selle eest, et pagendatute ešelonid liiguksid kuni sihtpunktideni sõjaväeešeloni õigustega. Pagendatute veo eest tasutakse vangide transportimise tariifide järgi.

8. Kohustada NSV Liidu Majandusministeeriumit (sm. Zavoronkovit) raudtee sööklate kaudu hoolitsema sooja toidu eraldamise eest pagendatute ešelonidele, tasuma selle eest käesoleva otsuse 6. punkti alusel NSV Liidu Siseministeeriumile eraldatud rahalistest vahenditest.

9. Kohustada NSV Liidu Tervishoiuministeeriumit (sm. Smirnovi) eraldama igale pagendatu ešelonile arsti ja kaks meditsiiniõde koos vajaliku koguse ravimite ja sidemetega, osutamaks teekonnal pagendatutele arstiabi.

10. Kohustada Jakuutia ANSV Ministrite Nõukogu, Krasnojarski ja Habarovski kraide, Omski, Novosibirski, Tomski ja Irkutski Töörahva Saadikute Nõukogude Täitevkomiteesid osutama abi NSV Liidu Siseministeeriumile pagendatute asustamiseks ning korraldama nende majapidamist ja elukeskkonda; samuti vajadusel asutama invaliidide- ja vanurite kodusid, kuhu saaks paigutada üksikud invaliidid ja vanurid saabunud pagendatute hulgast, eraldama rahalisi vahendeid eelmainitud asutuste loomiseks ja ülalpidamiseks.

NSV Liidu Ministrite Nõukogu esimees J. Stalin

NSV Liidu Ministrite Nõukogu asjadevalitseja J. Tšadajev

Originaaltekst (vene keeles)[muuda]

Сов. секретно
Совет Министров СССР

от 29 января 1949 г. Постановление № 390-138сс

Москва, Кремль


«О выселении с территории Литвы, Латвии и Эстонии кулаков с семьями, семей бандитов и националистов, находящихся на нелегальном положении, убитых при вооруженных столкновениях и осужденных, легализовавшихся бандитов, продолжающих вести враждебную деятельность, и их семей, а также семей репрессированных пособников бандитов»

Совет Министров Союза ССР постановляет:

1. Принять предложение Совета Министров Литовской ССР, Латвийской ССР, Эстонской ССР и Центральных Комитетов КП(б) Литвы, Латвии и Эстонии о выселении с территории Литовской ССР, Латвийской ССР и Эстонской ССР кулаков с семьями, семей бандитов и националистов, находящихся на нелегальном положении, убитых при вооруженных столкновениях и осужденных, легализовавшихся бандитов, продолжающих вести вражескую деятельность, и их семей, а также семей penpecсированных пособников бандитов.

Всего выселить 29000 семей, составляющих 87000 человек, в том числе: по Литовской ССР — 8500 семей в количестве 25500 человек, по Латвийской ССР — 13000 семей в количестве 39000 человек и по Эстонской ССР — 7500 семей в количестве 22000 человек.

2. Выселение лиц указанной выше категории произвести навечно в Якутскую АССР, Красноярский и Хабаровский края, Омскую, Томскую, Новосибирскую и Иркутскую области, распространив на них действие Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 ноября 1948 г. «Об уголовной ответственности за побег из мест обязательного и постоянного поселения лиц, выселенных в отдаленные районы СССР в период Отечественной войны».

3. Обязать Министерство государственной безопасности СССР (т. Абакумова) выселение лиц поименованных категорий в п. 1 настоящего Постановления из Литвы, Латвии и Эстонии произвести в срок от 20 до 25 марта 1949 г.

Выселение кулаков и их семей произвести по спискам, утвержденным Советами; Министров Литовской, Латвийской и Эстонской ССР, а семей бандитов и националистов, находящихся на нелегальном положении, убитых при вооруженных столкновениях и осужденных, легализовавшихся бандитов, продолжающих вести вражескую деятельность, и их семей, а также семей репрессированных пособников бандитов — по решению Особого совещания при МГБ СССР.

4. Обязать Министерство внутренних дел СССР (т. Круглова) обеспечить: конвоирование и перевозку выселяемых из Литвы, Латвии и Эстонии по железной дороге и водным путям к месту их поселения; тщательную охрану выселяемых в пути следования; административный надзор в местах расселения и надлежащий учет поселенцев, установив режим, исключающий какую бы то ни было возможность побегов; трудоустройство выселяемых в сельском хозяйстве (в колхозах и совхозах) и на предприятиях лесозаготовительной и золотодобывающей промышленности.

В местах расселения выселяемых организовать спецкомендатуры МВД.

5. Разрешить выселяемым брать с собой лично им принадлежащие ценности, домашние вещи (одежду, посуду, мелкий сельскохозяйственный, ремесленный и домашний инвентарь) и запас продовольствия на каждую семью общим весом до 1500 килограммов.

Остальное имущество и скот выселяемых конфисковать.

Конфискованное имущество выселяемых обратить на покрытие недоимок по государственным обязательствам, оставшуюся после погашения недоимок часть имущества (жилые и хозяйственные постройки, производственные предприятия, сельскохозяйственный, ремесленный инвентарь, а также скот) передать безвозмездно колхозам с зачислением их в неделимый фонд. Остальное имущество передать финансовым органам для реализации. Продовольственное зерно, зернофураж и технические культуры передать государству.

6. Обязать Министерство финансов СССР (т. Зверева) выделить Министерству внутренних дел СССР дополнительные средства на 1949 год на содержание спецкомендатур за счет союзного бюджета, а также оплату расходов по питанию и медобслуживанию в пути следования выселенцев из расчета 5 руб. 50 коп. в день на одного человека.

7. Обязать Министерство путей сообщения (т. Бещева) выделить по заявке Министерства внутренних дел СССР необходимое количество железнодорожных вагонов, оборудованных для людских перевозок, и обеспечить продвижение эшелонов с выселяемыми до места назначения на правах воинских.

Расчеты за перевозку выселяемых производить по тарифу, установленному для перевозки заключенных.

8. Обязать Министерство торговли СССР (т. Жаворонкова) организовать выдачу через железнодорожные буфеты горячей пищи проходящим эшелонам с выселяемыми, в соответствии с графиком движения эшелонов, за плату, в счет средств, выделенных для Министерства внутренних дел СССР п. 6 настоящего Постановления.

9. Министерству здравоохранения СССР (т. Смирнову) выделить на каждый эшелон выселяемых по одному медицинскому врачу и по две медсестры с необходимым количеством медикаментов и перевязочных средств для оказания медицинской помощи выселяемым в пути следования.

10. Обязать Совет Министров Якутской АССР, Красноярский и Хабаровский крайисполкомы, Омский, Новосибирский, Томский и Иркутский облисполкомы Советов депутатов трудящихся оказать содействие Министерству внутренних дел СССР в расселении расселяемых и их хозяйственно-бытовом устройстве, а также в случае необходимости организовать дома инвалидов и престарелых для размещения в них одиночек-инвалидов и престарелых из числа прибывающих выселенцев, выделив для организации и содержания этих домов необходимые средства.

Председатель Совета Министров Союза ССР И. Сталин

Управляющий Делами Совета Министров СССР Я. Чадаев

Märkus[muuda]

Vaata ka[muuda]