Õpilase võõrsõnastik/D

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Š
Z
Ž
T
U
V
Ö
DA
DE
DI
DO
DR

DU
C
Õpilase võõrsõnastik
August Voldemar Kõrv
E

D.
daatum koha- ja ajamäär; andepäev
dadaism lapsekunsti jäljendav moodne kunstivool
daktül ühest pikast (rõhulisest) ja kahest lühikesest (rõhutust) silbist koosnev värsijalg (–◡◡)
dalai-laama budha usu ülempreester
daltonism värvisepimedus
darvinism Darwini õpetus, põlvenemisõpetus
darvinist darvinismi pooldaja
dateerima aastat ja päeva ära tähendama; aja-arvet algama
debateerima vaidlema, elavalt läbi rääkima
debatt sõna- ja kõnevõitlus, sõnalahing
debiteerima midagi võlaks arvama, võlastama
debütant algaja; esmakordlane
debüteerima esimest korda avalikult esinema
debüüt esimene avalik etteaste
deduktiivne järeldusil põhinev; üldnähtusist erijuhtumit tuletav
deduktsioon järeldusil põhinev tõendus; üldnähtusist erijuhtumi tuletus
dedutseerima üksikut või osalist üldisest tuletama
deebet arve sissetulekute-pool, kohustu, võlastu
deebitor võlgnik
deemon vaim, eriti kurja loomuga
de facto tegelikult
defekt viga, rike, puudus
defektiivne = defektne puudulik, vigane, rikutud
defineerima piirima, määratlema
definitiivne lõplik, otsustav
definitsioon piiring, määratlus
defitsiit puudujääk
deformatsioon moonutus, kujumuude
deformeerima moonutama, kuju muutma
degenerant manduja
degeneratsioon mandumine, väärastus, alaväärtuslikumaks muutumine
degenereeruma manduma, moonduma
degradatsioon alandamine madalamasse astmesse, auvähendus
degradeerima alandama, madalamale asetama
deism ratsionalistlik õpetus jumalast kui maailma loojast, kes aga pärast loomist ei sega end selle seaduspärasesse käiku
deist deismi pooldaja
de jure õiguslikult
deka- kümme; dekagramm 10 g; dekaliiter 10 l; dekameeter 10 m
dekaan teaduskonna juhataja ülikoolis; vaimulik ülevaataja
dekadent dekadentsi-ajastu kirjanik, sümbolist
dekadents langus, eriti kirjanduses ja kunstis
dekanaat teaduskonna kantselei
dekateerima riiet aurutama ning pressima, et ta pressimisläike asemel omandaks püsivama läike ja kandmisel kokku ei kisuks
deklamaator ilulugeja
deklamatsioon ilulugemine, iluloeng
deklameerima ilulugema
deklaratsioon selgitus, avaldus, teadaanne väärtuse kohta
deklareerima seletama, kaupa või tulusid üles andma
deklinatsioon kääne; keele alal: käändkond
deklineerima käänama; kõrvale kallutama
deklineeruma kõrvale kalduma; käänduma
dekoltee naiste pluusi või kleidi sügav kaelaväljalõige
dekoraator kaunistuskunstnik
dekoratiivne kaunistav, ehtiv
dekoratsioon ehted, kaunistis
dekoreerima kaunistama, ilustama
dekreet otsus, määrus, käskkiri
delegaat saadik
delegatsioon saatkond
delegeerima saatma, lähetama
deliirium hullus, vaimusegadus
delikaatne maitsev; peenetundeline; õrn, hell
delikatess hõrk roog, hõrgutis, rakatis; peenetundelisus
delta suudmemaa
demagoog rahvajuht, kes rahva madalatele kirgedele toetudes teeb ühiskonnale kahjulikku kihutustööd
demagoogia rahva eksitamine, ülesässitamine
dementeerima eitama, (mingit teadet) ümber lükkama
demobilisatsioon väeteenistusest kojulaskmine
demobiliseerima väeteenistusest koju laskma
demograafia statistiline rahvakirjeldus
demokraat rahvavalitsuslane
demokraatia rahvavalitsus
demokraatlik rahvavalitsuslik
demonism usk deemoneisse
demonstratiivne näitav, esitav; meeleavalduslik
demonstratsioon näitlik selgitus, esitus; tõendus; meeleavaldus
demonstreerima näitama, esitama; tõendama
demoralisatsioon kõlblusrike, kõlbluslik laostumine
demoraliseerima kõlblalt rikkuma, enesetunnet langetama
denatureerima teatavaks otstarbeks kõlbmatuks tegema; piiritust joogikõlbmatuks muutma
dentist hambatehnik
denuntseerima päälekaebavalt teatama, öördama
denuntsiant ülesandja, öördleja
departemang osakond, ringkond; riigiosa
depešš kiirteade
deponeerima hoiustama, hoiule andma, talletama
depoo ladu, tallestu
deposiit hoius
deposiitor hoiuleandja
depressioon surutis, masendus
deputaat saadik
deputatsioon saatkond, komisjon
deputeerima saadikuks määrama, saatma
derivaat tuletis
derivatsioon tuletamine
deriveerima tuletama
dermatoloogia nahateadus
derviš islamiusulise ordu liige, fakiir
desarmeerima relvitustama, sõjariistust vabastama; sõjavarustist ja -vägesid vähendama
deserteerima väeosast omavoliliselt lahkuma
desertöör väejooksik
desinfektsioon nakatisehävitus
desinfitseerima nakatist hävitama
deskriptiivne kirjeldav, kujutav
deskriptsioon kirjeldus
desorganisatsioon orgaanilise kokkukuuluvuse hävitamine; korratustamine, korra laostamine
desorganiseerima organisatsiooni kaostama; korratustama, segi ajama
despoot vägivallavalitseja
despotism vägivallavalitsus
dessant laevadel või soomusrongidel edasitoimetatav ja säält võitlusse saadetav jalavägi
dessert järelroog, magusroog
destillaat aetis, destilleerimise tulemus
destillatsioon aurendus, ajamine
destilleerima aurendama, ajama
destineerima määrama, pühendama
destrueerima lahustama, purustama, hävitama
destruktsioon lahustus, purustus, häving
dešifreerima salamärkidega kirjutatud kirja lugema, seletama
dežuur valvekord, valve
dežureerima = dežuurima määratud ajal järjekorraliselt valvekohustusi täitma
detail üksikasi; en détail väikemüük, jaemüük
detailne üksikasjaline, peen
detektiiv salapolitseinik
detektor avastaja, avastusseadis, seadis elektromagnetiliste lainete kõrvale kuuldavaks tegemiseks
determinatsioon piiristus, piiristamine
determineerima määrama, piiristama
determinism õpetus, et kõik muutused maailmas on ette kindlaks määratud ja seega möödapäästamatud
determinist determinismi pooldaja, tahtevabaduse eitaja
detsentralisatsioon tegevuse keskusest väljapoole asetamine
detsentraliseerima keskpaigast väljapoole asetama; riigivalitsemises alamatele asutistele teatavat iseseisvust jätma
detsi- kümnendik; detsigramm 0,1 g; detsiliiter 0,1 l; detsimeeter 0,1 m
detsimaal- kümnend-
devalvatsioon raha nimiväärtuse vähendus
deviis juhtlause, tunnuslause; veksel või tšekk
diadeem otsmikuside
diafragma vahesein; vahelihas; vahekatja
diagnoos haiguse äratundmine või äramääramine; perekonna- ja liigitunnuste varal vahetegemine
diagnostika haiguste äratundmisõpetus
diagonaal nurkjoon; põikside
diagramm arvjoonis
diakon abivaimulik, abipreester
diakoniss haigeravitseja, halastaja-õde
dialekt keelemurre
dialektika väitlemisoskus; loogiline mõistete arenemine; pettejärelduste oskus
dialogiseerima dialoogiks kujundama
dialoog kahekõne, kõnelus
diameeter läbimõõt
diametraalne vastandlik, vastupidine
diapositiiv läbipaistev päevapilt
diastaas fermendina mõjuv keha, entsüüm
didaktika õppeõpetus
didaktiline õppeõpetuseline, õpetlik
dieet mõõdukus söömises ja joomises; arstlik ettekirjutus toitude suhtes
diferentne erinev
diferents vahe, erinevus
diferentseerima = diferentsima eristama
diferentseeruma erinema
diftong kaksiktäishäälik
difundeerima seitima, segunema; levitama
difusioon seitimine, segunemine; levimine
difuusne hajuv, laialivalguv
diiva kuulus lauljanna või näitlejanna
diktaator piiramatu võimu kandja
diktaatorlik käskiv, valitsev, kõikvõimas
diktatuur piiramatu valitsus
dikteerima ette ütlema; käskima
diktsioon hääldus-, väljendusviis
dilemma loogiline järeldamisvorm: valik kahe võimaluse vahel
diletant asjaarmastaja
diletantism asjaarmastajana tegelemine, asjaarmastajalikkus
dimensioon mõõde
diminutiiv = deminutiiv vähendussõna
dinee lõunasöök, pidulik õhtusöök
dinosaurus eelajalooline sisalikutaoline roomaja
diplom asjakiri; pidulik kirjalik tunnistus; ametioskustunnistus
diplomaat riigi esindaja rahvusvahelises läbikäimises; ettevaatlik ning osav inimene seltskondlikus läbikäimises
diplomaatia riigi välispoliitiliste eesmärkide taotlemise viis
diplomeerima tunnistusega varustama
direktiiv juhtnöör
direktne otsene
direktoorium juhtiv eestseisus
direktor juhataja
direktriss naisjuhataja, direktori naisabiline
direktsioon juhatus; suund; siht
dirigeerima juhatama (koori, orkestrit)
dirigent (muusika)juht
disharmoonia ebakõla
disk ketas
diskonteerima oodustama, vekslit enne tähtaega ostma või müüma, maha arvates teatavat protsenti
diskonto oodus, mahaarvamine veksli nimesväärtusest enne tähtaega tasumisel
diskrediteerima halba kuulsusse viima; usaldust kaostama
diskreetne tagasihoidlik, taktiline, peenetundeliselt hooliv; eraldatud, hõre
diskussioon läbikaalumine; vaidlus, debatt
diskuteerima vaidlema, mõtteid vahetama
dispašöör merivahingu hindaja
dispersioon hajumine
disponeerima korraldama, korda seadma; määrama, otsustama
dispositsioon plaan, kava, järjestus, sead; kirjandusliku teose, kõne jne. teema arendav ja lahendav osa; käsutus; kalduvus, eelsoodumus; haiguse eelolu, haiguse vastuvõtlikkus
disputatsioon = dispuut sõnavõitlus, avalik vaidlus
disputeerima vaidlema, eriti teaduste alal
dissertatsioon väitekiri
dissimilatsioon erisuguseks muutumine
dissimileerima erisuguseks muutma
dissonants lahkheli, kokkukõlatus
distants kaugus, vahemaa
distihhon kaksikvärss
distributiivne jaotav, jaotuv
distsipliin teadus, teadusharu; karind, tarvilik kord ja alistuvus sõjaväes ja riigiametkonnas, korrapidamine
distsiplineerima = distsipliinima karindama, korrale harjutama
dito „eelnimetatud“, „seesama“, lüh. do või -do-
ditüramb vaimustatud kiidulaul, ülemlaul
divertisment meelelahutus, lõbustus
dividend osakasu
do vt. dito
dofään Prantsusmaa kroonprints
dogma tõenduseta tõeks peetav õpetuslause
dogmaatika dogmade kokkuvõte, dogmade süstemaatiline esitus ja põhjendus
dogmatism meetod teaduses, mis loobub proovimast õppelauseid, neid ilma selletagi täiesti kõikumatuks pidades
dokk laevaparandus-koht; sadamaosa
doktor õpetlane; kõrgeim akadeemiline aste; ka arst, lüh. dr.
doktriin õpetus, teadus, õppelause, (ühekülgne) väide
doktrinäär ühekülgne, tegelikku elu mitte arvesse võttev teoreetik
dokument asjakiri, kiritõend, ürik
dokumenteerima = dokumentima dokumendi varal tõendama
dominant juhtiv, määrav tegur; juhtjõud; kvint ja sellel baseeruv akord
domineerima valitsema, esirinnas või ülekaalus olema
dominioon Briti kuningriigi autonoomne osa
don härra, isand
don Juan naistekütt
donna proua, aadlidaam
doodž Veneetsia endise vabariigi valitsev vürst
doomino mask-mantel; mäng
doos annus
dotseerima õpetama
dotsent ülikooliõpetaja
dotsentuur dotsendiamet; dotsendi õppekoht
dr. = doktor
draama näidend
drakooniline ülivali, ülikarm
dramaatik näitekirjanik
dramaatika näitekirjandus
dramaatiline tegev, tegevust kujutav
dramatiseerima draamaks kujundama
dramaturg lavastaja
dramaturgia näidendiõpetus, etendamisteadus
drapeerima pidusaali riidekaunististega ehtima; kujusid rõivastama (maalikunstis)
drastiline tugevasti mõjuv
dresseerima välja õpetama
dressuur väljaõpetus
drill tegevuse mehaaniline kätteõpetamine
drogist rohukaupmees
droog arstimiseks või tehnikas tarvitatav tooraine
džaul elektrilise töö ühik
džentlmen aumees; peen ning viisakas seltskonnamees
džiiro vt. žiiro
džirant vt. žirant
džungel soine võsamets, lähistroopiline ürgmets
džuut india lina
dualism kahesus, kaksik-olu; kahesusõpetus
dualistlik kaheolulisusel põhinev
dublee tagasipõrkelöök (piljardimängus); kallismetallist kate; õhukeselt kullatud (ese)
dubleerima = dupleerima kahekordseks tegema, kokku liitma, ühte valtsima; kallismetallplaadiga katma
dublett teisik
duell kahevõitlus
duett kahelaul
dumping [damping] kaubamüük alla oma hinna, et teha teisile valmistajaile selle kauba valmistamist võimatuks
dupleerima = dubleerima kahekordistama
duplikaat teisikdokument
duplikaator elektrihulga suurendamisvahend; paljundaja
dušš vihmand, vihmand-kümblus
dünaamika õpetus jõududest ja nende varal tekitatud liikumisist; õpetus helijõu muutusist
dünaamiline dünaamikasse puutuv; jõuline, hoogus, võimas, seesmise elava jõu abil mõjuv
dünamism teooria, mis seletab mateeriat kui mõjusate jõudude avaldusvormi
dünamo masin elektrivoolu tootmiseks
dünamomeeter tungimõõtja, jõumõõtja
dünastia valitsejasugu
düün jõu-ühik; luide