Õpilase võõrsõnastik/R

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Š
Z
Ž
T
U
V
Ö
R
RA
RE
RI
RO
RU
P
Õpilase võõrsõnastik
August Voldemar Kõrv
S

R.
R = Réaumur'i järgi
raadius ringi keskpunktist ringini tõmmatud sirgjoon, pool ringi läbimõõtu
raarne haruldane
rabatt mahaarvutus, (hinna)vähend; kahekorra käänatud äär, käänis; kitsas (lille)peenar, äärpeenar
rabi juudi vaimulik
radeerima välja kaapima ehk hõõruma; söövitama
radiaalne kiir-, kiirjas; kodar-, kodarjas
radiaarne kiirjas, kiireline
radiaator kütmisaparaat; (autol jne.) jahutusaparaat
radikaal käremeelne isik; juur; keemiline ühend
radikaalne juurdunud; juurteni tungiv, põhjalik; äärmusse kalduv, käremeelne
radikalism käremeelsus
radikalist käremeelne (isik)
radiogramm raadiosaadetis, -teade
radža india vürst
rafinaad puhastatud kõva valge suhkur
rafineerima puhastama, peenendama, välja selitama, väärtuslikumaks tegema
rafineeritud puhastatud (suhkur jne.); peen, riuklev-kaval (inimene)
rahhiit inglistõbi, luupehmus
rajoon ringkond, piirkond
ramp lampide rida näitelava esiäärel
randevuu kohtamine
rantjee isik, kes elab ainult oma varade sissetulekuist
rapiidne ülikiire
rapiir vehklemismõõk
raport ametlik teadustus, esitus (ülemale); vastassuhe, seos; mustri kordus (näit. kangas)
raporteerima = raportima teadustama, esitama
rapsodist rapsoodiate koostaja, rapsood
rapsood eepiliste luuletuste esitaja vanas Kreekas
rapsoodia rapsoodi esitatud eepiline luuletus või selle katkend; vormi- ja plaanivaba luuletus; instrumentaalfantaasia rahvaviisidest
rapsoodiline üksiklaulest koosnev, katkendlik; rapsoodiaga sarnanev
rariteet haruldis, haruldane asi ehk ese
raseerima habet või karvu ajama; kõõpima; maastikku hooneist, puudest jne. puhastama
rass tõug
rassiline tõuline
ratifikatsioon hääkskiitmine, kinnitamine, täidesaatmine
ratifitseerima kinnitama, hääks kiitma, täide saatma
ratsionaalne mõistlik, korrapärane; mõistuspärane; arvutatav (arv)
ratsionaliseerima ratsionaalseks tegema
ratsionalism mõistus-usk
ratsionalist mõistus-usuline, mõistus-inimene
ratsionalistlik ainult mõistust juhteks võttev
raut õhtune seltskondlik koosviibimine
reaal liik trükikirja; raha; tõsi-ese, tõeline ese, väärtasi; reaalteadmus
reaal- = reaalne asjaline, sisuline; tõeline, tõeoluline; usaldatav
reaalsus tõelisus; tõsi-ese
reageerima (millessegi, millelegi) (millegi suhtes) tähelepanelik olema, (millestki) hoolima, (millelegi) kostma, vastutoimet avaldama; keemiliselt toimima, ümber muutma
reaktiiv proovimisvahend; vastutoimiv vahend; keemilises ühendis teatava keha esinemist tõendav aine, tõendus-aine
reaktsionäär tagasikiskuja, tagurlane
reaktsioon reageerimine; tagasikiskumine
reaktsiooniline tagasikiskuv, tagurlik
realiseerima täide saatma, teostama; (sula)rahaks tegema, ära müüma
realism tõelisus; kirjanduslik-kunstiline vool, mis kujutab ainet vastavalt tõelisusele; filosoofiline vaade, mis tahtis keskajal üldmõisteid näha tõeliste olenditena
realist tõsielu kujutav kunstnik või kirjanik; ainelisust, kasulikkust silmas pidav isik
realistlik tõsielu silmaspidav; ainelisusele, kasulikkusele suunduv
realiteet tõsi-olu, tõsi-ese; maaomand; kinnisvara
redaktor redigeerija
redaktsioon (ajalehe, ajakirja, koguteose) toimetus; toimetamine, redigeerimine
redigeerima (ajalehte) toimetama; (kirjutist) trükivalmis tegema
rediskonteerima taasdiskonteerima (juba diskonteeritud vekslit veel kord müüma)
reduktsioon redutseerimine, redutseerumine
redutseerima kahandama, vähendama; (ühelt mõõtühikult teisele) ümber arvutama; taandama; (murdu) lühendama; (mõisu) tagasi võtma, tagastama
redutseeruma taanduma, tagasi tõmbuma; jädenduma, rudimentaarseks ehk jädemeliseks muutuma
reduut näokattepidu; kants lahtisel väljal
reebus piltmõistatus
reegel juhis
reekviem katoliku hingepalve surnu eest; vastav helitöö
reeling käsipuu, balustraad ehk rinnatis ümber laevalae serva
reetor kõneleja, kõnemees; kõnekunstiõpetaja
reevakueerima mingilt maaalalt äraviidud varasid tagasi tooma
referaat ettekanne, esitus, aruanne
refereerima kõnendama; esitama, aru andma
referendum aruantav (asi); rahvahääletus, rahvahääletus-korraldus
referent kõnendaja, kõneleja, esitaja, aruandja
refleks peegeldus
refleksiivne enesekohane
refleksioon reflekteerimine, reflekteerumine
reflekteerima tagasi heitma, peegeldama; mõtisklema
reflekteeruma tagasi põrkama, peegelduma, vastu helkima ehk kiirguma
reflektoorne reflekteeruv, reflekteerunud (valguskiir); refleksile, mitte tahtele alistuv
reflektor valguskiirte suunaja seadis, helgiheitja; peegel-pikksilm; nurgamõõtja (maastiku-ülesvõtte jaoks)
reform uude, taaskujundus, plaanikindel uuendus või muudatus
reformaator uuendaja, parandaja, reformija
reformaatorlik uutev, uuendav, taaskujundav, parandav; kaadav, äramuutev (otsus)
reformatsioon usupuhastus, usu-uude
reformeerima = reformima uutma, uuendama, ümber kujundama, parandama, (usku) puhastama
refraktor kiirtemurdja, läätspikksilm
refraktsioon (valgus-, soojus)kiirte murdumine
refrään kordusriim
regaal riiul; ladumispult trükikojas; väike toaorel ehk positiiv; oreli keelvilede register; kuninglik õigus, ülemvõimu ainu- ehk eelisõigus (näit. rahalöömist, postikorraldust riigis enda käes pidada); kuninga-, keisri-, tsaariau või riigivõimu tunnusmärk; varemaaegne paberikaust
regaalne kuninglik, vürstlik; regaalina esinev (õigus)
regatt paadisõidu-, sõudevõistlus, võidusõidu-pidu
regeneratsioon uundumine, uudung, uudumus, taastekkimine, taasteke, taassünd
regent (riigi)valitseja, riigipää; riigi asevalitseja
regionaalne piirkondne, valdkondne
regioon ala, piirkond, valdkond
register (raamatu sisu, ainete) loend; loostik (ametiasutistes vastavasse raamatusse kantavad andmed); oreli vilekond; inimese hääle kõlakarakter; korraldamisseadis; paberikaust
registraator loostaja, loostiku- ehk registriraamatu pidaja (kantseleiametnik); loostamiskaaned
registratsioon loostamine, nimistusse kandmine
registratuur loostu (ametlik loostamiskoht, näit. loostikuraamat, -kapp, -tuba), loostamisbüroo; toimikusse paigutatav lühike loostik
registreerima registrisse, loostikku kandma
reglementaarne määrustega kooskõlas
reglementatsioon määrus, tegevusmäärustiku koostamine, eeskirjade valmistamine
regress taganemine, taane; tagurpidiminek; tagas, tagatasu
regressiivne taanduv; tagurlik; analüütiline (meetod)
regressioon taganemine, tagurpidi-minek, mahajäämine
regulaar vaimuliku reegli järgi elav vaimulik, näit. vennastu või vaimuliku ordu liige
regulaarne korrapärane, -mõõdune, reeglipärane
regulaator korraldaja, korraldav seadis
regulatiiv korraldus, korraldav määrus, juhend; maksukoormusi korraldav määrus
regulatiivne juhteks olev
reguleerima korraldama, korda ehk joonde seadma
rehabilitatsioon (kaotatud au ja õiguste) ennistamine, jaluleseadmine, taastus
rehabiliteerima kaotatud au ja õigusi ennistama, taastama
rehabiliteeruma endale hääd nime tagasi võitma; ülikooli õppejõuna tegevusse asuma
reid sadamaeelne ankruplats või laevade seisukoht, välissadam
reinkarnatsioon taaslihastumine
rekapitulatsioon taasumine: taasutamine, pääsisu lühidalt kokkuvõtmine
rekapituleerima eelmist kokkuvõttes lühidalt kordama
rekapituleeruma taasuma
reklaam karjuv-kiitev kuulutus või soovitus või tutvustus
reklamatsioon tagasi-, kätte-, väljanõudmine, nõudlus; vastulause; kaebus, nõude- ehk hagiesitus; väeteenistusest vabastamise palve
reklameerima tagasi, kätte, välja nõudma, nõudlema; vastu vaidlema, vastulauset esitama; kaebust või nõuet esitama; kiitvalt, ülistavalt kuulutama, soovitama, tutvustama (kaupa jne.)
rekomandatsioon soovitus
rekomandeerima soovitama; tähtima (postisaadetist)
rekonstrueerima uuesti kokku panema, ümber tegema, ehitama
rekonstruktsioon taastarind, taasehitis; taastarindus, taasehitus
rekord kõrgeim, parim saavutis
rekreatiivne kosutav, karastav, värskendav, meelt-lahutav
rekreatsioon kosutus, karastus, värskendus, puhkus, meelelahutus
rektor kooli, eriti ülikooli või akadeemia juhataja; juhtiv vaimulik
rektoraat rektorielamu; rektoriamet
rektsioon alistava ja alistuva sõna seos lauses
rekvireerima riigilt, teiselt asutiselt kaastegevust, abiks olemist paluma; (elu- ja väetarbeid) sunduslikult hankida laskma, võtustama
rekvisiit (näitelava) tarb-ese, manus
rekvisitsioon sundvõtmine sõjaväeliseks otstarbeks, võtus
relatiivne suhteline, võrdluse tulemusena esinev; lihtne (enamus); siduv (asesõna)
relativism vaade, mis väidab, et meie ei või tunnetada asjade tõelist olu, vaid ainult nende vastastikuseid suhteid
relatsioon aruanne, esitis; suhe; vahekord; seos
religioon usund; usk
religioosne = religiooniline usundlik; jumalakartlik, vaga
religiositeet usundlikkus; jumalakartlikkus, vagadus
reliikvia jäänus, (pühaku)säile
relikt jäänus, säile
reljeef kõrgend, pinnast esilekõrguv kujutis või kaunistis
remark (ääre)märkus
remeedium vahend, arstim; õigusvahend; kulla ja hõbeda lubatud alammäär (müntide puhul)
reministsents mälu; mälulaen
remiss maksutähtaja edasilükkamine; maksusumma vähend; ostuhinna vähend
remiteerima tagasi saatma; (nõudest) maha jätma, alandama, vähendama; (arve katteks) raha või vekslit saatma
remitent vekslisaaja (firma või isik, kellele või kelle käsul tuleb maksta)
remont kohendus, kordaseade, parandus, uuendus; kohend; ratsaväele noorte hobuste juurdeostmine, hobuskonna täiendus
remonteerima kohendama, korda seadma, parandama, uuendama (elamut, tööriista); ratsaväele noori hobuseid juurde ostma, hobuskonda täiendama; taasõitsma
renegaat usust taganeja, loobuja, apostaat
renegeerima maha salgama, tõekspidamisest taganema
renessanss kunstide ja teaduste uuestisünd, taaselustumine; taassünni-aeg
renomee kuulsus, hää või aus nimi
renomeerima hooplema, suurustlema; kiitma, ülistama
renonss kaardimängus mastikaardi puudumisel teist värvi väljamängitav kaart
renonsseerima keelduma, end (millestki) lahti ütlema; renonssi mängima
renoveerima uuendama, korda seadma; (vekslit) pikendama
reorganiseerima taaskorrastama, ümber korrastama ehk rakkima
reostaat takisti (galvaani voolus)
reparatsioon repareerimine
reparatuur parandus
repareerima parandama; häästama
reparteerima võrdeliselt jaotama (summasid, makse)
repartitsioon (võrdeline) jaotus
repertuaar teatri etenduste-kava, näitlejaosastik; laulja ettekannete-vara, varukava
repeteerima kordama, (õppijat) järele aitama, (näitemängu, laulu) harjutust ehk proovi tegema
repetiitor kordaja, järeleaitaja (õpitöös); kätteharjutaja (näitelaval)
repetitsioon kordamine; näitemängu või laulu proov, harjutus; soovikordne kellalöömine
repliik vastamine, vastus; kordus; teisik (eksemplar), dublett (kunstis); näitleja viimased kõnelemissõnad enne järgneva osalise kõnet; taasvaie, vaidele vastamine
reportaaž reporteritegevus, ajalehele, raadiole jne. teadete hankimine
reporteerima tagasi tooma; sisse kandma, hääks kirjutama
reporter sõnumisaatja, uudiste või teadete hankija
reportöör vt. reporter
representant esindaja, asemik, volinik, saadik
representatiivne esiletoov, nähtavale seadev; esinduslik; parlamentlik (riigikorraldus)
representatsioon representeerimine
representeerima esile tooma, nähtavale seadma; esindama
repressaal surve-abinõu, rõhum
repressioon mahasurumine, summutus
reproduktsioon taastus, (loometöö) järeleloomine, (kirja, pildi) paljundus; (looma, taime) sigimine, paljunemine; (kehaosa) taasteke, regeneratsioon; varemate kujutluste kordus teadvuses
reprodutseerima taastama, taas tekitama, järele looma; (kirja, pilti) paljundama; sigitama
reptiil roomaja (loom)
reptiilne roomav, lömitav, alandlikult sõnakuulelik
republiik vabariik
republikaan vabariiklane
republikanism vabariiklus
repulsiivne eemaletõukav, tagasilööv (jõud); keelduv, eitav (vastus)
repulsioon vastu-, tagasilöök; (palve) tagasilükkamine, keeldumine; ümberlükkamine, valekstunnustamine
repulss keeldumine, tagasilükkav vastus
reputatsioon (hää) kuulsus, (aus) nimi, lugupeetavus
reserv tagavara, varu, tallelepandu; tale
reservatsioon talemine, taleng
reserveerima = reservima ette valmis tellima või varuma; varuna säilitama, tallel hoidma, talletama
reservuaar (vedeliku, gaasi) mahuti, varula, hoidla
resideerima koduma, elama, asuma
resident volinik; valitsuseesindaja, riigivolinik
residents (valitseja) asukoht, asulinn, päälinn
resignatsioon pitseri lahtimurdmine, (testamendi) avamine; keeldumine, „äraütlemine“, loobumine, ameti mahapanek; (saatusele, jumalikule tahtele) alistumine; enesesalgamine, eneseohverdus
resigneerima pitserit lahti murdma, (testamenti) avama
resigneeruma saatusele alistuma, alla heituma; end lahti ütlema, ennastsalgavalt loobuma
reskript (riigivalitseja) käsk-kiri, vastuskiri, (ministri) määrus, otsus
resolutsioon lahendus, lahustus, lahutus; otsustus, otsus
resoluutne meelekindel, teovalmis; südi, julge, mehine
resonaator seadis helijõu suurendamiseks; seadis osatoonide väljendamiseks
resonantne vastu-, kaasahelisev
resonants vastuhelin, kumu; kaasahelisemine; kõlaväljendus
resoneerima mõistuslikult arutlema või kaalutlema; targutlema, suud pruukima
resoneeruma vastu või kaasa helisema
resp. = respective või vastavalt, asjaoludele või suhteile vastavalt
respekt aukartus, lugupidamine
respekteerima = respektima (kedagi, midagi) (kellestki, millestki) lugu pidama, (kellegi, millegi vastu) aukartust tundma; vekslit aktsepteerima, tähtajaliseks väljamaksmiseks vastu võtma
respektiivne vastastikune
respiraator hingamiskurn, hingamis-kaitseseadis
respiratoorne (liigutus) hingamis-
respiratsioon hingamine
ressurss abi- ehk pälvimisallikas, päästevahend; seltskondlik ühing või selle maja
rest jääk, jäänus
restauratsioon joonde- ehk kordaseadmine; puhkus, kosu; (valitsejasoo) uuesti troonile seadmine; vägivaldselt kõrvaldatud riigirakkimi uuesti maksma panek
restaureerima taastama, uuesti korda ehk joonde seadma, (varemeist) uuesti valmis ehitama; kosutama; (kõrvaldatud riigikorda) uuesti maksma panema
resultaat tulemus, saadus
resümee kokkuvõte, päätulemuste kokkuvõtlik ülevaade
resümeerima kokku võtma, kokkuvõtlikku ülevaadet pakkuma
režii juhatus, valitsus
režiim riigivalitsus, valitsemisvorm ehk -viis; elamiskord
režissöör näitejuht
retardeerima hilistama, hiljendama, aeglustama, kiirust vähendama, pikale venitama, viivitama
retiküll naiste käekotike
retoorika kõnekunsti-õpetus, ilukõne; ülespuhutud väljenduslaad
retooriline kõnekunstiliste kaunistustega ehitud, ilukõneline
retort destilleerimisnõu
retrospektiivne tagasivaatav, pilku tagasi heitev
retsenseerima hindavalt läbi töötama; arvustavalt hindama või kõne alla võtma
retsensent arvustaja, hindaja
retsensioon arvustus
retsept valmistamisjuhatus, -õpetus; arstimisedel, rohutäht
retsidiiv taaslange (kuritööle), (haiguse) taaspuhkemine
retsidivist taaslangeja (kuritööle)
retsiprookne vastastikune, mõlemapoolne
retsitatiiv kõnelev laulmine
retsitatsioon (osa, luuletuse) esitamine, ettekandmine
retušeerima = retuššima järele aitama, viimistlema; (päevapildilt) vähemaid vigu kõrvaldama
retušš järeleaitamine, parandus
revanš vastutasu
revanšeerima vastutasu andma, tasuma, kätte maksma (nii hääs kui halvas mõttes)
reveranss (tütarlaste) kummardus
reverss (raha) tagakülg, vapikülg, „kull“; kohustis, allkiri; (eitav, kohustest vabastav) kirjalik vastutunnistus; kindlustusvallist taamal olev kraavikalle
revideerima järele vaatama (kooli, tehtud tööd), läbi vaatama, proovima, taatlema (arvet, trükiparandit), katsuma, visiteerima (kirikut), uuesti läbi vaatama, teistama (kohtuotsust)
revident revideerija
revisjon järele-, läbivaatamine, taatlus; kontrolliv trükitööparand; teistamine: hingekiri
revolt mäss, vastuhakkamine
revolteerima mässule õhutama, üles kihutama ehk ässitama
revulteeruma vastu hakkama, mässama, mässu tõstma
revolutsionäär riigipööraja
revolutsioon põhjalik muudatus; riigipööre; taevakeha tiirlemine oma keskkoha ümber
revolutsiooniline mässuline, vastuhakkav
reväär käänis, rabatt (rõival)
revüü läbivaatus; väe-ülevaatus; ringvaade; reastik kergesisulisi lava-ettekandeid
ridiküll vt. retiküll
rigoolima (maad) kummutama, sügavalt ümber kaevama
rigorism (eetiline, moraalne) liigvaljus, ülikarmus, vali kõlblusnõudlikkus
rigorist ülivali kõlbluskohtunik
rigoroosne halastamata karm, ülikarm
riisiko risk, kahjuoht; kindlustatav või kindlustatud ese (kindlustus-asjanduses)
riisikoline kahjuohuline, riskantne
riitus kirikutavand, usundiline talitus
rikošett korduv tagasipõrge, tagasipõrklus
rikošettima (veepinnal lapiku kiviga) lutsu viskama; rikošettlaskusid tegema
rikša veo- ning sõidukaarik idamail
risk enese hädaohtu andmine kasusaamise lootusega; millegi ettevõtmine, kus tagajärjed kahtlased ja õnnega tuleb rehkendada
riskantne liiga julge, kardetav
riskeerima = riskima mestama, liiga palju julgema, õnne katsuma
ritornell instrumentaalne ees-, vahe- või järelmäng vokaalkompositsioonis; 3-realine itaalia rahvalaul
rituaal kirikutavandik, riitus
rituaalne riituslik
rivaal võistleja, vastane
robott masin-inimene
robustne tugev, tüse
rojalism kuningameelsus, kuningriigi-pooldamine, kuningriiklus
rojalist kuningriiklane
rokeerima vangerdama (malemängus)
rokokoo ehitus- ja ehtimisstiil Louis XV ajal
roll osa (eriti näitlejail)
romaan pikem ilukirjanduslik (proosa-)toode; armastusvahekord
romaani rahvad ladina keelest võrsunud keeli kõnelevad rahvad (hispaanlased, prantslased, itaallased jt.)
romanss õrnatundeline luuletus; laulupala
romantik romantismi pooldaja
romantika kangelaslikku, fantastilist ja ebamääraselt üliloomulikku eelistav ning tundeküllust harrastav kirjandusvool
romantiline kristlikku keskaega harrastav (luulekool); luuleliselt-ilus, veetlev, maaliline, suurepärane
romantism vt. romantika
romb kaldruut
rondell ümmartorn (vanades lossides); ümmarik lilleväli
rondoo ümmarkiri; väike refrääniga luuletus, tantsulaul
rosett roos-ehis, -lint, -pael; roosiskivi; lehekodarik
rotaator tiirel
rotatsioon tiirlemine, pöörlemine; trükimasin; külvikord; pöördumine
rubriik (kirjutise, seaduse) päälkiri; lahter, joontevahe, veerg, järk, liik
rudiment (kunsti, teaduse) alge; jäänus, jäde
rudimentaarne algeline, arenematu; jädemeline
ruiin häving, kadu, hukk; kokkuvajunud hoone (eriti endisist ajust), vare
ruineerima hävitama, laostama
ruineeruma hävima, raamuma, laostuma
rulett rullketas, -ratas; veeretamis-, õnneketas
ruloo rull-(puu), valts; rullkardin
rumoor lärm, müra; kuuldus, kuulujutt; halb või hää kuulsus
rutiin harjutuse teel omaseks saanud osavus ning oskus
ruupor kõnetoru
rütm ühtlane, mõõduline liikumine; värsi-, muusika-, tantsutakt
rütmika rütmiõpetus
rütmiline kindlamõõduline, taktikohane, ühtlane