Õpilase võõrsõnastik/I

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Š
Z
Ž
T
U
V
Ö
IB
ID
IG
IH
IL
IM
IN
IR
IS
H
Õpilase võõrsõnastik
August Voldemar Kõrv
J

I.
ibid. = ibidem säälsamas, samal kohal, samas raamatus, raamatu samal leheküljel
id. = idem sama
ideaal paleus; aadend
ideaalne ainult kujutluses olemasolev, täiuslik, eeskujulik
idealiseerima = ideaalistama paleustama, täiuslikuks, paleuslikuks tegema või kujutlema
idealism filosoofiline õpetus mõistete olulisusest; ideaalne meelelaad
idealist aate-inimene, paleuslane
idealistlik aateline, paleuslik
idee aade; mõte, mõiste
ideeline aateline
identifitseerima samastama
identne samane, täiesti ühtlane
identsus samasus, täieline ühtlus
ideograafia kiri, mille tähtedeks ei tarvitata häälikumärke, vaid mõistemärke, näit. hiina kiri, numberkiri
ideogramm ideograafiline märk
ideoloog ideedeõpetaja, ideedekandja; unistaja, märatseja, doktrinäär
ideoloogia ideedeõpetus
idiomaatiline keelemurdele või keelele omane
idioom keeleerivus; murre (dialekt); kõnelemisviis; omapärane, iseseisev keel
idioot totter isik, rumal inimene, lollpää
idiootlik idiootne, rumal, totter, nõdramõistuseline
idiotism murdeline keele iseärasus
idüll lihtsate loodusinimeste elu kirjeldus, kujutus; kaunis, hubane maaelupilt
idülliline maaline, karjaseline, lihtne ja süütu
ignorant mitteteadja
ignorants mitteteadmine, teadmatus
ignoreerima tähelepanemata jätma, mitte hoolima
ihtüo- kala-
ihtüoloogia kalateadus
ihtüosaurus kalasisalik (kivistunud hiigelroomaja)
illegaalne mitteseaduslik, seadusevastane
illuminatsioon ilutulestus, iluvalgustus
illumineerima ilutuledega valgustama
illusioon meelepettus, lummutus
illusoorne näiv; petlik; ahvatlev, lummutuslik
illustratiivne selgitav
illustratsioon piltselgitus, -kaunistus
illustreerima selgitama; kaunistama (raamatuid jne.)
imaginaarne ettekujutatav, kujutletav
imaginatsioon ettekujutus; kujutlemisjõud
imitaator järeleaimaja
imitatiivne järeleaimav
imitatsioon järeleaimus; järeleaimatud ese
imiteerima järele aimama, jäljendama, matkima
immanentne asja või mõiste sees püsiv
immanents seespüsimine; jumaliku vaimu asumine looduses ja aines
immateriaalne ainetu, kehatu, vaimne
immatrikulatsioon erinimistusse sissekandmine (üliõpilaste, aadli jne.)
immatrikuleerima nimistusse kandma
immensiteet mõõtmatus
immigrant sisserändaja
immigratsioon sisserändamine
immobiil kinnik, liikumatu vara, kinnisvara
immortaalne surematu
immortaliteet surematus
immuniteet vabadus, vabastus teenistuskohustustest, maksudest ja koormatustest; nakkuse vastu kaitstud olek
immuunne haigust mitte vastuvõttev, nakkuse vastu kaitstud; kohustusist, paniseist vaba
impeerium ülemvalitsus; riik, keisririik
imperaator ülemjuhataja; keiser
imperatiiv käskiv kõneviis; tungiv mõistusekäsk
imperatiivne käskiv
imperfekt lihtminevik
imperialism keisri-, volivalitsus; kalduvus maailmariiki luua
impersonaal umbisikuline tegumood või pöördsõna
impersonaalne umbisikuline
imponeerima lugupidamisele sundima, aukartust äratama, suurt mõju avaldama
imponeeriv meeldiv, mõjuavaldav
import sissevedu
importantne tähtis
importeerima = importima võõraid kaupu sisse vedama
importöör kaupade sissevedaja; sisseveokaupmees
imposantne meeldiv, mõjuavaldav
impotentne suguvõimetu (mees)
impotents suguvõimetus; jõuetus
impregneerima läbi jootma, küllastama, imistama
impressaario etenduste, kontsertide toimepanija, asjatoimetaja
impressionism kunsti- ja kirjandusvool, mis püüab muljeid ja meeleolusid esitada nii, nagu neid on tõeliselt tuntud
impressionist kunstnik või kirjanik, kes esitab muljeid ja meeleolusid nii, nagu ta neid on tõeliselt tundnud
impressioon mulje
impromptu ilma ettevalmistuseta tehtu; silmapilgumõte, silmapilgupidu
improvisaator luuletaja või laulja, kes esineb ettevalmistuseta
improvisatsioon ettevalmistuseta kõne või laul
improviseerima ettevalmistuseta kõnelema, luuletama, laulma, komponeerima
impulsiivne ergutav, õhutav, kihutav; äkilisist ajedest mõjutatav
impulss aje
incl. = inclusive kaasa arvates, ühesarvatult
indefiniitne määramatu, umbmäärane, piiramatu
indeks sisunäitaja register; järjenäitaja
independentne sõltumatu, iseseisev, vaba
independents iseseisvus, sõltumatus
indeterminism ettemääramatus, õpetus tahtevabadusest
indiferentism ükskõiksus, neutraalsus, loidus
indiferentne ükskõikne, loid, neutraalne, osavõtmatu
indignatsioon pahameel (millegi üle)
indirektne kaudne
indiskreetne järelekaalumatu (kõnes), viisakuseta
individuaalne üksik-olendile omane või kohane, isendlik; üksik, eriline, omalaadne
individualisatsioon isendiks, üksikuks, eriliseks, omalaadseks tegemine, omapära seisukohalt vaatlemine
individualiseerima isendiks, üksikuks, eriliseks, omalaadseks tegema, omapära seisukohalt vaatlema
individualism üksik-olendit, selle tahet ja omalaadsust rõhutav vaateviis
individualist üksik-olend, isend, kes rõhutab oma tahte omalaadsust
individualistlik isendlik, üksik-olendlik
individualiteet = individuaalsus erilisus; omapära, isendlikkus
indiviid üksik-olend, isend
induktiivne induktsiooniline, üksikuist juhtudest järeldatud, kogemusist ning tõsiasjust tuletatud
induktor induktsioonivoolu tekitamise seadis
induktsioon üksik-oludest imandatav üldistav järeldamine; edasijuhtimine
indulgentne armav, hoidev, andestav
indulgents armamine, pattude andestamine
industrialiseerima tööstustama, masinatööle üle viima
industrialism masinatööstuslikkude huvide soodustamine või ülekaal
indutseerima üksikoludest üldistusi tuletama, järeldama; mõjustama
inertne tegevuseta, loid
inerts = inertsus tegevusetus, loidus
infektsioon nakatus, nakkus
inferioriteet alamus, alam olukord; alaväärsus
infitseerima nakatama
inflatsioon ülemäärane rahamärkide hulga suurendamine; puhutus
informaator teadete-andja; koduõpetuseandja
informatsioon õpetuseandmine; kohtuline uurimine, järelepärimine; teade, aruanne, teatis
informeerima teateid andma, teadustama; õpetama
ingrosseerima kinnistama, kinnistusse sisse kandma
initsiaal suur algustäht
initsiaator algataja
initsiatiiv algatus
inkarnatsioon kehastumine, libastumine; Kristuse saamine inimeseks
inkasseerima raha sisse nõudma, kasseerima
inkasso raha sissenõudmine
inklusiivne kaasaarvatud
inkognito tundmatult, salaja võõra nime all; nime ja seisuse salajas pidamine
inkvisiitor ketserikohtunik, piinaja
inkvisitsioon ketserikohus, piinamine
innotsentne kahjutu, süütu
insinuatsioon meelitus; meelituse abil usalduse võitmine
insinueerima kellelegi midagi salaja omaks toimetama, veerdama; kohtulikult kätte toimetama, kättama; meelituse abil usaldust võitma
inskribeerima sisse kirjutama, nimistusse kandma
inskriptsioon sissekirjutus; päälkiri
inspektor ülevaataja, valve-ametnik; abijuhataja
inspektriss naisinspektor
inspektsioon ülevaatamine, valve-ringkond
inspiratsioon sissehingamine; sisendamine, mõjustamine; vaimustus
inspireerima sisse hingama; sisendama, mõjustama; vaimustama
installatsioon ametisseseadmine; (äri) sisseseadmine
installeerima sisse seadma, üles seadma; ametisse seadma
instants kohtuaste, kohus
instinkt loomusund, vaist
instinktiivne vaistlik, loomusunniline
instituut (õppe)asutis, hooldamiskoht
instrueerima õpetama; juhatusi andma
instruktiivne õpetlik
instruktor õpetaja; juhataja, nõuandja (mitmesuguseil aladel)
instruktsioon juhend, juhatus
instrument riist
instrumentaalmuusika muusika ainult mänguriistadel (lauluta)
instrumentatsioon helitöö jagamine mitmesuguste mänguriistade vahel
instrumenteerima helitööd mänguriistadele seadma
instseneerima lavastama
intellekt aru, mõtlemisvõime
intellektuaalne mõistuspärane, vaimne, mõisteline
intelligentne = intelligent taipav, arukas, tark, haritud
intelligents taip, arukus, haritus; haritlaskond
intendant ülevaataja, ülemvalitseja, eriti teatreis ja sõjaväes maksude ja ostude alal
intendantuur sõjaväe varustus-amet
intensiivne pingus, jõune, kulus
intensiivsus = intensiteet pingsus, jõusus, kulusus
intentsioon kavatsus, eesmärk
interdikt keeld; paavstlik kirikuvanne
interdiktsioon keelamine
interess huvi, armastus (asja vastu); tähtsus; kasu, tulu
interessantne huvitav, paeluv; tähtis; eriline, kummaline
interesseerima huvitama
intern internaadi kasvandik
internaat õpilaskodu
internatsionaal poliitiline tööliste liit ja nende laul
internatsionaalne rahvusvaheline
interneerima võõra riigi kodanikke, sõdureid, põgenejaid sisemaale või teatavasse kohta asetama
interpolatsioon vaheleliitmine, vaheleliidetu
interpoleerima vahele liitma
interpreet tõlgendaja
interpretatsioon tõlgendus; tõlgend
interpreteerima tõlgendama
interpunktsioon kirjavahemärkide tarvitamine
interregnum vahevalitsus
intervall (ruumi-, aja-, heli-)vahemik
interventsioon ühe riigi vaheleastumine teise riigi asjusse
intervjueerima usutlema
intervjuu usutlus, usutelu
intiim- = intiimne sisim
intiimsus lähedus, lähim sõprus
intolerantne sallimatu teisitimõtlejate, eriti muu-usuliste vastu
intolerants sallimatus
intonatsioon hääldeseade; helivõte
intoneerima heli, häält andma, häälde seadma
intress kapitali protsent, kasvik
intrigant võrgendaja, kaval sepitseja
intrigantne võrgendav
intrigeerima = intriigima võrgendama
intriig sõlmitus; riuge
introduktsioon sissejuhatus; ametisseseadmine jne.; (helitöö) sissejuhatus, uvertüür
intsest verepatt
intsident vahejuhtum, -juht
intuitiivne kaemuslik, vahenditult tunnetuslik
intuitsioon kaemus (sisemine vaatlus); võime keerulisi suhteid hoobilt õieti tabada
invaliid teenistuseks kõlbmatu, vigastatu, kavak
invaliidsus jõuetus, nõrkus; teenistuskõlbmatus
invasioon vägivaldne sissetung võõrasse alasse
inventar tarbvara
inventuur inventari ülestähendus või kontroll
inversioon ümberpööre, ümberpööramine; ümberpöördud sõnadejärjestus
inversne pöörd-, ümberpöördud
investeerima mahutama (kapitali)
ironiseerima pilkama
iroonia pilge
irooniline pilkeline
irratsionaal- = irratsionaalne väljaspool mõistuse piire olev, mõistusvastane; mitte täpselt arvutatav
irreaalne mittetõene
irregulaarne korrapäratu
irritatsioon ärritus
irriteerima ärritama, vihastama
iso- sama-
isolaator eraldaja
isolatsioon eraldamine
isoleer eraldav aine
isoleerima eraldama
isoterm samasooja-joon
isotermiline ühesoojuslik