Hariduse sõnaraamat/BA

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
A–AJ
AK–AM
AN–AQ
AR–AS
AT–AZ
BA
BE–BH
BI–BO
BR–BÜ
CA–CH
CI–CZ
DA–DE
Hariduse sõnaraamat
Hariduse sõnaraamat B.png

 

Baal ehk Bel (E. k. Paal), wanaaegsete Semi sugu rahwaste (syrialaste, assyrialaste, babylonlaste jne.) jumal.

Hariduse sõnaraamat Baal.png

Baal.

Baalbek (Gr. k. Heliopolis), Syria linnake, Libanoni ja Antilibanoni wahel. Wanal ajal oli siin rikas ja kuulus linn „päikese jumala“ templiga, millest nüüd ainult hiiglawaremed järele on jäänud.

Baba (Türgi k.), isa; auunimi.

Babel, wt. Babylon.

Bab el Mandeb, merekitsus Arabia ja Afrika wahel, ühendab India okeani Punase merega.

Baber, wt. Babur.

Babeuf (l. baböf), François Noël, (1764—97), Prantsuse kommunist (kutsuti ka Prantsuse Cajus Gracchuseks), andis direktoriumi walitsuse ajal ajalehte „Le tribun du peuple“ (rahwa tribun) wälja, milles ta waranduse ja maade jagamist kehwadele inimestele nõudis. Nurjaläinud mässukatse pärast hukati ta ära.

Babinowitschi, linn Mohilewi kub. Orscha kreisis; 1,200 el.

Babur (Baber = tiiger), Sahîr ud-dîn Muhammed, India esimene suurmogul (walitseja), Timuri pojapoeg, snd. 1483, päris 1494 oma isalt Samarkand’i ja Indus’e jõe wahel olewad maad, wõitis 1526 Panipat’i tasangul indialased. Suri 1530.

Babylon (Babel ehk Paabel), wanal ajal Babylonia riigi päälinn, Euphrati jõe ääres; kuulus oma kõrgete ja laiade müüride, Semiramise rippuwate aedade ja Nebukadnetsari lossi poolest. Linna ehitaja olla Belus ehk Semiramis olnud. Nüüd waremetelinn Hilleh.

Babylonia (Piiblis Sinear, Gr. k. Kaldea), wanal ajal kuulus ja wägew riik Asias, Euphrati ja Tigris’e jõgede wahel (nüüdne Irak Arabi). Oli iseseiswa riigina 3800—745 ja 625—538 e. Kr. — B. kõige kuulsam walitseja oli Nebukadnetsar II. Tema hääwitas (604 e. Kr.) Egiptuse üliwõimu Asias, wõitis Tyros’e linna ära ja wiis (580 e. Kr.) Juudamaa elanikud ühes kuningaga Babylonisse wangi. Pärast tema surma hakkas B. riik langema. B. wiimase kuninga, Nabonidi, walitsuse ajal wõitis Persia kuninga Kyros (Piiblis Koores) B. sõjawäed ja tegi (538 e. Kr.) B. isewalitsusele otsa pääle.

Bacchus (l. bakkus, greeklaste Dionysos), wiina jumal. — Bacchuse wend, joodik. — Bacchuse pidu, joogi-pidu.

Bach, Johann Sebastian, (1685—1750), Saksa helilooja ja tubli orelimängija, oli 1723 a. saadik kantor ja muusika-direktor Leipzigis. Ta on suure hulga ilmlikka ja waimulikka muusikatükkisid kirjutanud. Teda peetakse „uuema muusika“ isaks. — B. neli poega oliwad ka kõik tublid muusikamehed ja osawad orelimängijad.

Bachosen, Johann Joseph (1815—87), Saksa õiguse- ja ajaloo-teadlane. Ta on „wõrdlewa õiguse-teaduse“ põhjendaja.

Bacillus (l. batsillus), wt. bakteriad.

Back (l. bäk), Sir Georg (1796—1878), Inglise admiral, leidis oma reisil Põhja jäämeres (1833) suure Kalajõe ehk Backriver’i ja (1834) kuninga Wilhelm IV-ma maa üles.

Bacon (l. beekn), Baco, 1) Roger (1214—1294), Inglise mõttetark ja looduse-uurija (Franciskani munk), Oxfordi ülikooli professor; leidis suurekstegewa klaasi üles. Kirjutas hulga kirjatöösid, millest kõige tähtsamad: „Opus majus“, „Opus minus“ ja „Opus tertium“. Oma suurte ja laialiste teadmiste pärast sai ta nime Dr. mirabilis (imede doktor). 2) Francis, Verulami lord, Inglise riigimees ja mõttetark, snd. 1561 Londonis, nimetati 1619 lordkantsleriks (kohtuministriks), kaotas aga 1621 meelehää wastuwõtmise eest ameti ja auu, suri 1626. Teda peetakse „empirilise (katselise) mõttetarkuse“ isaks. Tema tähtsam kirjatöö on „Novum organon“, milles ta õpetab, et üksi see tõsi on, mis meie meelte abil wõime tähele panna.

Badajoz (l. badahoods), Hispania kindlus ja linn Estremadura’s, Guadiana jõe ääres, 22,500 el.

Baden, suurhertsogiriik Saksamaal, 15,081 rkm. suur, 1,870,000 in. Piirid. Põhjas: Baieri-maa. Hessen; lõunas: Schweiz; idas: Würtemberg; läänes: Elsass, Rhein-pfalz. Mäed: Schwarzwald, Odenwald. Jõed: Rhein, Neckar, Main, Donau. Järwed: Boden, Mummel. Saadused: sool, wili, kartulid, kanep, lina, tubak, humalad, puuwili, marjawiin. B-s on 2 ülikooli (Heidelberg’is ja Freiburg’is). Päälinn Karlsruhe. — Riigi korraldus. B. parlament on kahekojaline. Ülemkojas istuwad printsid, kõrged aadelimehed ja mõne asutuse asemikud. Alamkoja liikmed, keda 73 on, walitakse rahwa poolt üleüldise, ühesuguse, otsekohese ja salajase hääleõiguse põhjal neljaks aastaks. Parlamendi otsuste täitjateks ja walitsuse asjade ajajaks on 5 ministert, kellest üks riigiministri nime kannab.

Baden, 1) B.-Baden, linn ja kuulus terwisewee koht Badeni suurhertsogiriigis (Schwarzwaldis), 16,000 in.; soojad (+44—69° C. j.) terwisewee hallikad. — 2) terwisewee koht Wieni linna ligidal, 12,450 in.; soojad weewlihallikad.

Baer, (l. bäär), Karl Ernst von, kuulus looduseuurija, snd. 1792 Piibe mõisas Eestimaal, õppis 1810 kuni 1814 Tartu ülikoolis arstiteadust, läks pärast seda Saksamaale, kus ta Döllingeri juhatusel (Würzburg’is) wõrdlewat anatomiat uuris; töötas loomade-teaduse (zoologia) professorina ja anatomia-asutuse juhatajana Königsberg’is; kutsuti lõpulikult 1834 Peterburi teaduse akademia liikmeks. Weneriigi kulul käis ta mitmel teaduselisel reisil. Uuris (1851—56) Peipsi järwe, Lääne-mere ja Kaspia-mere kala-asjandust. Ta suri 1876 a. Tartus. — B. kirjatööde hulgast olgu nimetatud: „Entwickelungs­geschichte der Thiere“, „Untersuchungen über die Entwickelungs­geschichte der Fische“ jne. Ta andis ühes Helmerseniga wälja: „Beiträge zur Kenntnis des Russischen Reichs“, millest 1839—72 aastani kakskümmendkuus köidet ilmus. — B. auuks on Tartus Doome-mäele auusammas üles seatud.

Baeyer (l. beijer), Adolf, Saksa lahutusteadlane, snd. 1835 Berlinis, oli 1875 a. saadik professor Münchenis; „kunstliku indigo“ walmistamise-wiisi ülesleidja.

Baffin (l. bäffin), William (1584—1622), Inglise laewakapten, käis leiukäikudel Põhja jäämeres (Põhja-Amerika põhjarannal), kus tema järele Baffini laht (Gröönimaa ja Cumberlandi saare wahel olew Põhja jäämere osa) ja Baffinimaa omale nime on saanud.

Bagage (Pr. k., l. bagaash), reisikraam, reisile kaasawõetawad asjad.

Bagamojo, sadamalinn Saksa Ida-Afrikas.

Bagdad, Türgi linn Irak Arabias, Tigrise jõe ääres, 145,000 in.; tähtjas siidi- ja puuwilla-riide kudumise tööstuse poolest. — B. oli 763 kuni 1258 kalifide elukoht.

Bagdadi raudtee. Juba läinud aastasaja keskel saadi aru, kui tähtsalt see läbikäimist Europa ja Asia wahel edendaks ja Türgi-Asia majanduselist jõudu ja haridust tõstaks, kui Wahemere rannast raudtee Persia laheni ehitataks. Sest ajast pääle kuni aastasaja lõpuni tehti ühtelugu ehitamise-plaanisid, kuni wiimaks Anatolia raudteede selts, kelle eesotsas sakslased on, käesolewa aastasaja algusel ehitamise enesega algust tegiwad, selle järel kui ta seks Türgi walitsuse käest jaanuarikuul 1902 luba oli saanud. Tee, mis Koniast Bagdadi ja Basra kaudu Persia lahe äärde peab minema, saab esialgse arwamise järel üle 300 miljoni rubla ehitusetulusid tegema. Tema sissetulekud saawad esiotsa wäiksed olema ja ei saa kapitali protsentisid ammugi mitte äratasuma. Wene- ja Inglisemaa on tema ehitamise wastu, sellepärast et nad Saksamaa mõju suurenemist Türgi-Asias (Wenemaa iseäranis oma piirimail ja Inglisemaa Persia lahe ääres) ei soowi.

Bagehot (l. beedshot), Walter (1826—77), Inglise majanduseteadlane. Kirj. „The Englih constitution“, (Inglise põhjusseadus) „Physics and politics“, „Lombard Street“.

Bagger, jõgede, järwede jne. puhastamise-masin; mere-põhja puhastaja.

Bagirmi (Baghirmi), neegririik Kesk-Afrikas, Tsad järwe lähedal, 183,404 rkm. suur, 1 mil. in., kes suuremalt jaolt Muhamedi usku. Päälinn: Massenja.

Bagration, Peter Iwanowitsch würst, Wene kindral, snd. 1765, wõttis 1788 a. saadik kõigist Wenemaa sõdadest osa, sai 1812 Borodino juures surmawalt haawata.

Bahama saared, Lääne-India saarestik (Florida ja Haiti saare wahel), 13,960 rkm. suur, 57,700 in. Saadused: punapuu, mais, riis, merekäsnad (shwammid). Päälinn: Nassau (New-Providenc’i saarel). B. saared leidis Kolumbus 1492 a. üles, ja nad on 1632 a. saadik Inglise päralt.

Bahia, Brasilia linn Atlandi okeani ääres, 200,000 in. — Oli 1549—1808 Brasilia päälinn.

Bahmut, kreisilinn Jekaterinoslawi kub., 20,000 in.

Bahr (Ar. k.), jõgi.

Bahtshisarai, endine Krimmi khaniriigi päälinn, nüüd wäike linnake Krimmi poolsaarel Tauria kub., Simferpoli kreisis, 13,000 in.

Baidari org, wiljarikas ja looduse ilu poolest kuulus org Krimmi poolsaare lõunapoolsel kaldal (Sewastopoli ja Jalta wahel). Ta on u. 15 w. pikk ja 6—8 w. lai.

Baieri, kuningriik Lõuna-Saksamaal, 75,870 rkm. suur, pääle 6 milj. in. B. langeb kahte jakku: Ida-Baieri ja Lääne-Baieri (Rhein-pfalz). Maapind on suuremalt jaolt wäga mägine. Mäed: Alpid, Böhmerwald, Fichtelgebirge, Frankenwald, Rhön, Spessart, Odenwald, Franki Jura jne. Jõed: Donau, Iller, Lech, Iser, Amper, Inn, Raab, Main, Franki ja Saksi Saale, Eger. Saadused: kiwisöed, sool, rauamuda (ärtsid), seatina, raud, weewlihape, witriol, juust, humalad, õlu, lina, wili. Tööstus ja kauplus on hääs korras. Rahwahariduse eest kannawad hoolt wäga paljud koolid. Baieris on kolm ülikooli, (Münchenis, Würzburg’is ja Erlangenis). Päälinn: München. — Riigi korraldus. Baieri-maa astus 1870. a. Saksa riikide ühisusesse eelwiimsena, kus juures ta enesele mõned iseäralised õigused välja tingis. Nii on tal ise oma sõjawägi, oma post jne. Sisemistes asjus on ta iseseisew nagu teisedgi Saksa ühisriikide liikmed. Põhjusseadus on tal 1818. a. saadik olemas, parandatud on seda wiimati 1905. Selle järel on kuninga kõrwal parlament olemas. See on kahekojaline. Ülemkoja liikmeteks on kõrge aadeli asemikud ja teised suured herrad. Alamkoda walitakse rahwa poolt 1905 a. seaduse järele wiieks aastaks. Hääleõigus on igal maksumaksjal mehel, kes wähemalt 25 aastat wana on. Kohad jagatakse erakondade wahel häälte arwu järele ära. Kohtade arw on praegu 159. Kaugelt suurem osa neist on kiriklaste käes, kes oma wõimu hariduse asjus õige tublisti tunda annawad.

Baikal (Tatari k. Bai-kul, „rikas järw“; Mongoli k. Dalai-nor, „püha meri“), Siberi järw, 35,000 rw. suur ja kuni 5000 jalga sügaw. B. on u. 474 m. merepinnast kõrgemal. Järwesse jooksewad järgmised jõed : Selenga ja Ülem-Angara; järwest wälja: Alam-Angara. Järwe läänepoolsel kaldal on Baikali mägestik, mis kohati kuni 8000 jalga kõrge on.

Bailli (Pr. k., l. baji, Ingl. k. bailiff (l. beelif), „eestseisja“). Inglisemaal Willem I. saadik krahwikonna juhataja, nüüd kohtuteener; oli Prantsusemaal sõjawäe juhataja, nüüd kroonumaade walitseja.

Bain (l. been), Alexander, Inglise mõttetark (filosof), snd. 1818, õppis Aberdeen’i ülikoolis mõttetarkust ja oli kaua aega säälsamas mõttetarkuse professoriks; töötas ka Londonis. Suri 1903. Tema tähtsamad tööd on: „Senses et Intellect“ (meeled ja mõistus), „Emotions and Will“ (tundmine ja tahtmine), „Logic“ (mõtteteadus), „Education as science“ (kaswatuse teadus). B. asutas ja toimetas kaua aega Inglise keelset filosofialist ajakirja „Mind“.

Baisse (Pr. k., l. bäss), raha- ja wäärtpaberite hindade (kursi) alanemine.

Bajaderid, India lauljad ja tantsijad naesterahwad, kes end templiteenistusesse pühendanud.

Bajesid (Bajazet), Jildirim (wälk), Türgi sultan, Murad I. poeg, snd. 1347, walitses 1389—1402, laiendas Türgi riigi piirisid Balkani poolsaarel ja Wäike-Asias, kaotas Angara juures (1402) Timuri wastu wõideldes lahingu ja wõeti wangi. Suri 1403.

Bajonett, püssitikk. — Oma nime on ta Prantsuse linna Bayonne järele saanud, kus kõige esite (17. aastasajal) bajonettisid (püssitikka) hakati walmistama.

Bajza (l. baisa), Joseph (1804 kuni 1850), Ungari kirjanik ja luuletaja, kutsuti 1831 Ungari akademia liikmeks, waliti 1837 rahwusliku näitemängu-maja juhatajaks. Kirj. luuletusi jne.

Baker (l. beekr), Samuel White (1821—93), Afrika-reisija, rahwuse poolest inglane, leidis 1864 a. Albert-Nyanza järwe üles.

Bakewell (l. beekwell), Robert (1726—95), kuulus Inglise põllumees ja karjakaswataja.

Bakhschisch (Persia k.), kingitus, jootraha.

Bakkalaureus (Pr. k. Bachelier, Ingl. k. Bachelor), 13. aastasajal Parisis ja teistes ülikoolides tarwitusele wõetud esimene auunimi õpetlastele. Tarwitatakse weel praegugi Prantsuse ja Inglise ülikoolides.

Bakteriad (Gr. k. „kepikesed“), üherakulised elawad olewused, mida üksi suurekstegewa klaasi abil näha wõib; pisi-elukad. Wälimise kuju järele jagatakse neid harilikult kolme jakku: 1) kokid (kuuli sarnased), 2) batsillused (pulgakeste näolised) ja

Hariduse sõnaraamat Bakteriad.png


Bakteriad.

1) muhu-tõbe, 2) Asia kolera, 3) sooja-tõbe, 4) kurgu-tõbe (diphteritis’e), 5) kukla-kangestuse (tetanos’e), 8) kopsu-põletiku, 9) katku, 10) tiisikuse (tuberkulosa) pisi-elukad; 6) staphylo-kokid ja 7) strepto-kokid.

3) spirillid (korgitõmbaja moodulised). Sagedasti elawad b-d mitmekesi koos, nagu näit.: a) diplo-kokid (kahekesi koos), b) strepto-kokid (ahelasarnaselt koos) ja staphylo-kokid (hunnikutes ehk kobarates koos). — B-d kaswawad jagunemise läbi, s. o. üherakuline olewus jaguneb, kui ta täiskaswanuks on saanud, lihtsalt kaherakuliseks. Igalpool, kus kaswamist (vegetationi) leida, sääl on ka b-d suurel hulgal tegewusel. Nii sünnitawad nad käärimist, mädanemist ja külgehakkawaid haigusi (näit. kolera-tõbe, tiisikust jne.).

Bakteriologia, õpetus pisielukatest (bakteriatest).

Baktria, wanal ajal kõige suurem ja rahwarikkam Ida-Irani maakond Asias, Oxos’e (nüüd Amu-Darja) jõe ääres; nüüdne Balch. Oli 10. aastasajast saadik Türgi, nüüd Afghanistani päralt.

Baku, 1) Wene kubermang Kaukasias; 34,500 rw. suur, 830,000 in. (suuremalt jaolt tatarlased). Maapind on põjapool mägine, lõunapool madal. Elanikkude pää-elutoimetused on kalapüüdmine ja naftatööstus. B. kubermangus on 6 kreisi. 2) Kubermangu linn Kaspia mere ääres, Apsheroni poolsaarel, 112,000 el. — B. on tähtjas kaubalinn; Kaspia meresõidu ja Venemaa naftatööstuse keskkoht. Nafta wabrikuid on siin nii palju, et nad iseäralise linna-osa („musta linna“) täidawad.

Bakunin, Mihail Alelsandrowitsch (1814—1876), Wene sotsialist ja anarhistide erakonna asutaja. Tema oli mõisniku poeg, õppis ohwitseriks, ei jäänud aga wäeteenistusesse kaua. 1841 läks ta wäljamaale oma haridust täiendama, sai sääl rewolutsionäridega tuttawaks ja wõttis sotsialismuse mõtted waimustusega wastu. 1849 kaitsis ta Dresdeni linna Preisi sõjawäe wastu, mis eest ta surma mõisteti. Pärast anti ta Wenemaale wälja ja pandi Peetri-Pauli kindlusesse wangi. Säält saadeti ta Siberisse, kust talle (1860) korda läks põgeneda. Mõne aja elas ta siis Londonis, kus ta Herzeni „Kolokol’ile“ kaastööd tegi. 1863 a., Poola mässu ajal, püüdis ta Leedumaal mässu käima panna, mis aga nurja läks. 1869 astus ta rahwuswahelisesse tööliste ühisusesse ja püüdis sääl Marxi wastu anarhismuse mõtteid walitsema panna. Haagi konwerents kukutas ta ettepaneku, mis iga politilise wõimu häwitamist nõudis, läbi ja heitis ta enese ühisusest wälja. Temaga lahkusiwad säält ka Italia, Hispania, Belgia ja Schweizi töölised ja asutasiwad anarhistlise ühisuse. Wiimased elu-aastad saatis see kirgline rewolutsionär ja hoolimata kihutusetöö-tegija waikist elu elades mööda. — Wenemaal leidis B. anarhismus iseäranis 70-datel aastatel poolehoidjaid. Paljud uskusiwad sel ajal, et Wene talupoegi kerge on mässule kihutada ja et selle mässu järel kommunistlise anarhismusse aeg tuleb.

Balagansk, kreisilinn Irkutski kub. Angara jõe pahemal kaldal; 1500 el.

Balahna, kreisilinn Nishni-Nowgorodi kub.; 5000 el.

Balakirew, Mili Aleksejewitsch, Wene helilooja, snd. 1830 Nishni-Nowgorodis. Oli keiserliku laulukoori juhataja Peterburis. Kirj. mitu muusikatükki klaweri jaoks. Korjas Wene wanu rahwawiisisid. B-i peetakse Wene „uuema muusika“ päämeheks.

Balaklawa, linn Krimmi poolsaarel, Jalta kreisis 12 w. Sewastopoli linnast eemal; 2500 el.

Balalaika, Wene rahwa keelepill (3 keelega), tarwitatakse iseäranis Lõuna-Wenemaal.

Balance, (Pr. k. l. balangs), 1) kaal, tasakaal; 2) arwede lõpuotsus; waranduse- ja wõla-summa kokkuwõte, millest näha on, kumb suurem on, kas wõlg wõi warandus, ja kui palju suurem.

Balashow, kreisilinn Saratowi kubermangus, Hoper’i jõe ääres; 12,000 el.

Balboa, Vasco Nunez de (1475—1517), Hispania conquistador (maade-wõitja), leidis (1513) Waikse okeani üles. Teda süüdistati selles, et ta Hispania walitsuse wastu mässu olla tõstnud, ja hukati ära.

Balch, linn ja maakond Afghanistanis, Amu-Darjast lõunapool. Linnas on 15,000 el. Ennemuistne Baktra, Baktria päälinn.

Baldahin, trooni, järje ehk kanderaami riidest wari; troonikatus.

Hariduse sõnaraamat Baldahin.png

Baldahin.

Balduin, Jerusalema kuningad: 1) B. I. hertsog Gottfried v. Bouilloni wend, Boulogne krahwi Eustachius’e poeg, wõttis osa esimesest ristisõjast, waliti 1100 Jerusalema kuningaks, walitses sääl kuni 1118 a. — 2) B. II. eelmise lellapoeg ja järeltulija, walitses 1118—31, wõitis 1124 Tyrose linna ära. — 3) B. III., snd. 1129, walitses 1143—62, wõitis 1153 Askaloni, suri 1162 Tripolis.— 4) B. IV, liignimega „pidalitõbine“ Amalarich’i poeg ja järeltulija, walitses 1173—84. — 5) B. V, walitses 1184—86, snd. 1180.

Baldur (Baldr), skandinawialaste muinasusus „walguse jumal“; Odini poeg.

Baleari saared, Hispania saarestik Wahemeres, 5024 rkm. suur, 312,593 in. Tähtsamad saared on Malorca, Menorca ja Cabrera. — Päälinn: Palma (Mallorca saarel).

Balfour (l. baalför), Arthur James, Inglise riigimees ja kirjanik, snd. 1848, — waliti esimest korda 1874 alamkotta, oli 1878—1880 Salisbury sekretär ja aitas teda Berlini kongressil, nimetati 1886 Shoti asjade sekretäriks, 1887 Iiri asjade pääsekretäriks ja 1891 riigi wara-ameti esimeseks lordiks ja wanameelsete juhatajaks alamkojas. Kui Salisbury 1902 a. suwel pääministri ametist lahkus, sai B. tema asemele. Wabameelsete wõidu järele (1906 aasta algusel) hakkas ta walitsuse-wastaseid alamkojas juhatama. B. tuleb pahempoolseks wanameelseks lugeda, sest ta on iga wägiwalla wastu ja tööliste elujärje parandamise poolt.

Balhasch, järw Wene Kesk-Asias, Semirjetshenski piirkonnas (oblastis). Ta on u. 20,000 rw. suur ja kuni 65 jalga sügaw.

Balk (Balko), Hermann von, Saksa ordo esimene maawalitseja (Landmeister) Preisimaal 1230—37, wõitis 1231 pomesanlased, ehitas Thorn’i, Marienwerder’i ja Elbing’i linnad, waliti (1237) esimeseks Liiwimaa ordomeistriks. Suri 1239 a.

Balkan (wanal ajal Hämos), mägestik Bulgaria ja Rumenia wahel, 440 km. pikk. Kõige kõrgem mäetipp on Jumruktschal, mis 2374 m. kõrge. — Balkani poolsaar, Europa lõuna-idapoolne poolsaar, kus Türgi ja Greeka riigid. Laiemas tähenduses arwatakse siia pääle eelnimetatud riikide ka kõik need wäikesed riigid (Bulgaria, Montenegro, Rumenia, Serbia, Bosnia, Herzegowina), mis põhjapoole kuni Sawe ja Donau jõgedeni ulatawad.

Balláda (It. k. ballare, tantsima), oli Italias esialgu (12. aastasajal) tantsulaul. 14. aastajal hakati Inglisemaal b-ks epikalisi rahwalaulusid nimetama. Nüüd kutsutakse b-ks tundmuselist epikalist laulu.

Ballast (Daani k.), laewa täitekoorem, milleks harilikult liiwa, rauaprügi jne. tarwitatakse. B-ga täidetakse laewa sel juhtumisel, kui laewa koorem muidu liig kerge oleks ja laew sellepärast laenetawal merel oma tasakaalu mitte hoida ei suudaks.

Ballet (It. k.) teatritants.

Ballista (Lad. k.), wanaaegne greeklaste, roomlaste jne. wiskamise-masin, millega noolesid, kiwisid jne. waenlase leerisse pilluti.

Ballon (Pr. k., l. ballong), õhulaew.

Ballotage (Pr. k., l. ballotaash), häälte-andmine kuulidega; mustad kuulid tähendawad harilikult ei, walged ja. Balloteerima, häält andma kuulidega.

Balneographia (Gr. k.), õpetus mineral-wete lahutusteaduselistest ehk kemialistest omadustest ja nende mõjust inimese keha pääle. — Balneologia, suplemise, supelus-wannide ja nende tarwitamise õpetus.

Balsam. Loomulikkudeks balsamideks kutsutakse taimedes leiduwaid, lõhnawaid, paksulimulisi taimewaikude ja eetri õlide segusid. Mõnes taimes on b-i nii palju, et ta läbi koore wälja jookseb. B-i saadakse ka sel kombel, et taimedesse lõiked tehtakse, kust b. siis wälja woolab. Tuttawamad loomulikud b-d on: Copaiva-balsam, Peru-balsam, Tolu-balsam, Mekka-balsam jne. B-si tarwitatakse arstirohuks ja tehnikas. 2) Kunstlikud balsamid. Need on mitmesuguste ainete, enamalt jaolt õlide ja waikude segud; tarwitatakse arstiteaduses. 3) Üks tõug joowastawaid jookisid.

Balsamin (Impatiens balsamina), ühe ehk mitmeaastased taimed lemmaltsade (balsaminacea) sugukonnast; kaswatatakse ilutaimedena tubades ja aedades.

Hariduse sõnaraamat Balsamin.png

Balsamin.

Balsameerimine. B-se otstarbe on surnukeha mädanemise eest hoida. Selleks tarwitatakse mitmesuguseid mädanemise-wastuseid asju, mis keha sisse pannakse ehk weresoontesse pritsitakse. Egiptlased tarwitasiwad oma surnute b-se juures mitmesuguseid balsamid, s. o. taime waikusid, kus juures surnukeha asfalti korraga („Juuda waik“) üle tõmmati. Nüüdsel ajal tarwitatakse seks mitmesuguseid sulatisi, nagu: sublimati, arsenikalist hapet, weewlihapet, tsinki, karbolihapet, kahekordset kloorhapu elawhõbedat jne.

Balta, kreisilinn Podolia kubermangus; 35,000 el.

Balti-maa, wt. Läänemere-kubermangud.

Balti-meri, wt. Läänemeri.

Baltimore (l. báltimoor), linn P.-Amerikas, Marylandi riigis, Patapsco jõe kaldal, 510,000 el. Asutatud 1729 a. Linnas on ülikool, akademia ja seminar. — 2) Inglise lord George Calvert B. (1574—1632), oli Marylandi riigi asutaja. Tema nime järele hakati riigi päälinna Baltimoreks kutsuma.

Baltiski, wt. Paltiski.

Balti konstitutsioni erakond, nõuab põhjusseaduselist monarhiat ja üleüldist hääleõigust, aga nii, et kõige jõukamatel riigikodanikkudel rohkem õigusi oleks kui kehwematel. Tema poolehoidjad on mõisnikud ja jõukamad kodanikud, peaaegu ainult Saksa rahwusest. Erakonna kandidadid kukkusiwad kahel esimesel riigiwolikogu-walimisel läbi, saiwad aga 1907 a. walimisel, mis muudetud walimise-õiguse põhjal ära peeti, enamuse. Erakond peab wolikogus oktobristitega ühendust.

Balzac (l. balsákk), Honoré de (1799—1850), üks kõige parematest ja kuulsamatest Prantsuse romani-kirjanikkudest; kirjutas juttusid jne. realises sihis. Tema kirjatööd ilmusiwad Parisis 1856—59 a. päälkirja all: „La comédie humaine“ 45 köites.

Bambára, neegrite maa Sudanis, Nigeri jõe ääres, seisab nüüd Prantsuse walitsuse all; 236,800 rkm. suur, 2 milj in. Päälinn: Segu.

Bamberg, linn Baierimaal, Regnitzi jõe ja Ludwigi kanali ääres, u. 45,000 el.

Bamberger, Ludwig, (1823 kuni 1899), Saksa majanduseteaduse tundja ja politikamees. Wõttis 1849 a. Pfalzi wabadusewõitlusest osa. Seisis pärast agarasti wabakauplemise eest. Kui rahwuswabameelsete enamus kaitsetollide poole lõi, astus B. ühes 20 teise mehega säält wälja ja hakkas Bismareki politika wastu agarasti wõitlema.

Bambuk, neegrite maa Senegambias, 800,000 el. Päälinn: Farbana.

Bambuse pilliroog (bambusa), puu-sarnased taimed heinakaswude (graminae) sugukonnast. Nad kaswawad soojades maades (Asias, Amerikas ja Afrikas). Neid on mitu tõugu. Iseäranis tähelepanemise wäärt on India bambuse pilliroog (bambus arundinacea), mis 60—65 jalga pikaks kaswab ja harilikult käewarre jämedune on. B. pilliroost tehtakse aedasid, sööginõuusid, mööblid, wankrisid, keppisid jne. Noore bambuse pilliroo suhkrurikkast mahlast walmistatakse joowastawat jooki.

Ban (baan) ehk banus (baanus), Kroatia maawalitseja. Bani amet oli Kroatias ja teistel lõuna-slaawlaste maadel juba keskajal olemas. Ta jäi ka siis edasi, kui Kroatia oma iseseiswuse kaotas. Maa ülema ametnikuna ja sõjawäe juhatajana oli ta nagu rahwuse asemikuks ja seisis kõigi kroatlaste silmis suure auu sees. Uuemal ajal on b. ainult Ungari walitsuse-erakonna käsutäitja. 1867 a. lepingu järel nimetab Austria-Ungari keiser ban’i Ungari pääministri ettepanekul, ja wõib ta kui maawalitseja Wieniga ainult weel Budapestis asuwa Kroatia ministri kaudu kirju wahetada, kes Ungari ministeriumi liige on ja Ungari parlamendi ees wastutab. Kui Kroatia walitsuse juhataja peab b. Kroatia maapäewa ees wastutama, ja ei wõi õiguse järel maad ta tahtmist wastu walitseda, aga sagedasti ei hooli ta sest tahtmisest.

Banan ehk pisang (musa), mitmeaastane palmikujuline taim scitaminae’de sugukonnast, kaswab soojal maal (Asias). B. wili on kurgi kujuline, kobaras koos. Seda (wilja) küpsetawad soojamaa rahwad palawas tuhas ja sööwad teda kui leiba.

Hariduse sõnaraamat Banan1.png

Banan.

Mõned banani-taime tõuud annawad oma puu-rikaste lehtede läbi hääd kudumise ainet. Nõnda nimetatud Manilla kanep on Filippini saaredel kaswaw banan, mis oma kiu kõwaduse poolest kuulus on. Tema kiudest walmistatakse nöörisid ja köiesid.

Bancroft (l. bänkroft), George (1800—1891), P.-A. ajalookirjutaja ja riigimees, oli Ühisriikide saadikuks
Hariduse sõnaraamat Banan2.png

Banan.

1846—49 Londonis ja 1867—74 Berlinis. Kirj. „History of the United States“ (Ühisriikide ajalugu), mis kümnes köites 1834—78 a. ilmus, ja „History of the American revolution“ (Amerika rewolutsioni ajalugu).

Banda saared, Hollandi päralt olew saarestik Ida-Indias (Molukkides).

Banderoll (Pr. k. banderole), tähendab meil Wenemaal ristpaela, 1) mis mõnele jaole postisaadetustele, nagu ajalehtedele ümber pannakse: 2) mis aktsiisimaksu alla käiwatele asjadele, nagu tikutoosidele, tubakapakkidele jne. ümber tõmmatakse.

Banér, Johann (1596—1641), Rootsi sõjawägede ülemjuhataja (feld-marshal), wõttis kolmekümne aastasest sõjast osa, juhatas Breitenfeldi lahingus (1631) Rootsi sõjawägede paremat tiiwa, wõitis (1636) Wittstock’i juures saksilased ja Chemnitzi juures (1639) keisri sõjawäed.

Banffy, wabaherra Desiderius, Ungari politikamees, snd. 1843 Klausenburg’is. On 1892 a. saadik Ungari saadikutekogu liige. Nimetati 1895 pääministriks. Ajas kui protestant Roma-wastast kirikupolitikat, mille läbi ta katoliku kiriklased enese wastu üles kihutas, kiusas sotsialistisid taga, kelle mõju sel ajal ka talurahwa keskel kaswamas oli, ja oli ühtlasi mitte-madjaride wastu hoolimata. Kui ta wahekorda Austriaga omawoliliselt õiendada püüdis ja saadikutekogu õigusi rikkus, lõi ka hulk wabameelseid ta wastu ja nii pidi ta 1899 algusel ametist lahkuma. Pärast ligines ta oma meestega iseseiswuse erakonnale ja tunnistas Ungari iseseiswuse majanduse asjus tarwilikuks, ei saanud temaga aga kaua läbi.

Bangkok ehk Bankok, Siami riigi päälinn, oli 17. aastasaja lõpul weel üsna tähtsuseta kohakene, sai aga 1766 a., kui endine, põhja pool olew päälinn, Ajuthia, hukka läks, Siami päälinnaks; u. 200,000 el.

Bangrott (It. k. banko rotto), maksu-jõuetus.

Bangweólo ehk Bemba järw, Lõuna-Afrika järw Kongo wesikonnas; Livingstone poolt 1868 a. ülesleitud.

Bankett (Pr. k. Banquet), suur pidusöök mõne inimese wõi sündmuse auuks wõi mälestuseks, kus siis sellekohaseid kõnesid peetakse.

Bantu, neegrirahwas. Bantu-neegrid elawad Lõuna- ja Kesk-Afrikas, 20-ma ja 5-ma lõuna-laiuse graadi wahel. Nende hulka arwatakse kafrid, betshuaanlased ja bunda-rahwas.

Banville (l. bangwil), Theodore de, (1823—91), Prantsuse kirjanik ja luuletaja. Kuulsaks sai ta oma luuletuste läbi, tema romanid ja uudisjutud on ka tähelepanemise wäärt, näitemängudega aga, mida õige mitu kirjutas, ei olnud tal õnne. B. oli realistlise kirjanduselise sihi wastane.

Baobab ehk pärdiku leiwapuu (adansonia), soojamaa (Afrika) puu linnulehtede (malvaceae) sugukonnast. Ta on jämeduse poolest kõige suurem puu maa pääl; kaswab kuni 100 jalga kõrgeks ja kuni 30 jalga jämedaks; saab 5—6 tuhat aastat wanaks. B. wili on maitsew ja karastaw toit.

Hariduse sõnaraamat Baobab.png

Baobab ehk pärdiku leiwapuu.

Baptistid (Gr. k.), ristijad, protestandi usulised, kes mitte lapsi ei risti, waid ainult täisealisi. Astusiwad Inglismaal 1618 kokku. Europas on neid praegu mõni sada-tuhat, Põhja-Amerikas aga pääle wiie miljoni.

Barabini stepp ehk Baraba eramaa, päratu suur madalik Lääne-Siberis, Irtõshi ja Obi jõgede wahel. Klima on kahjuline. Sagedasti möllab siin Siberi katk. Suwel piinawad inimesi ja loomi määratu suured hulgad sääska ja parmusid.

Bara conföderation, Poola isamaalaste wiimane conföderation ehk ühisus, mida Bara linnas (Letitschewi kreisis) kokku kutsuti. Ühisuse siht oli iseseiswat Poolamaad kaitsta ning kuningat Stanislaus Augusti, kes wõõramaa walitsejate poolt troonile oli pandud, troonilt ära tõugata.

Baratõnski, Jewgeni Abramowitsch, Wene luuletaja, elas Puschkinaga ühel ajal ja oli selle sõber; snd. 1800 Tambowi kuberm., suri 1844 Neapelis. Tema töödest olgu nimetada: „Ball“, „Eda“, „Mustlase neiu“, „Pidud“.

Barbados, Lääne-India saar (Wäike-Antilli saarestikus), 430 rkm. suur, 192,000 in. Inglisemaa päralt. Päälinn: Bridgetown.

Barbár (Gr. k.), nii kutsusiwad greeklased esialgu kõiki mitte-greeklasi (wäljamaalasi), pärast harimata rahwa liikmeid, wiimats igaühte harimata inimest.

Barbarossa (Punahabe), Saksa keisri Friedrich I. (1121—1190) liignimi.

Barbaroux (l. barbaruu), Charles Jean Marie (1767—1794) üks tähtsamatest girondistidest Prantsuse suure mässu ajal, oli konwendi liige. Marati ja Robespierre wastasena sai ta tapakirwe (guillotine) läbi surma.

Barbier (l. barbjee), 1) Henri Auguste (1805—82), Prantsuse pilkeluuletaja, 1869 a. saadik Prantsuse akademia liige. Iseäranis tuntud on tema „Jambused“, „Pilkelaulud ja luuletused“. — 2) Jules (1825—1901), Prantsuse näitekirjanik (libretist).

Barcelona (l. bartseloona), Hispania linn Wahemere ääres, Catalonia maakonnas; 435,000 el. — B. on Hispania tähtsam kauba- ja tööstuse-linn.

Bardid, keltlaste „laulikud“.

Barère de Vieuzac (l. baräär dö wjösak), Bertrand (1755—1841), Prantsuse mässulane, oli konwendi liige, wõttis mässust nõnda elawalt ja tegewalt osa, et teda „tapakirwe (guillotine) Anakreoniks“ nimetati.

Bari, Italia linn Adria mere ääres, 77,500 el.

Bari, neegrirahwas, elutseb Walge-Nili jõe ääres.

Baribal, Amerika karu (ursus americanus), on wähem kui meie karu.

Barile, wedeliku-mõõt mida Italias, Baraguay’s, Argentinias ja Uruguay’s tarwitatakse. Oma suuruse poolest on ta mitmekesine (38—79 liitert).

Bariton, meesterahwa lauluhääl; on oma suuruse ja kõla poolest tenori- ja bassi-häälte wahel. Selle järele, kas bariton kõrgem ehk madalam on, nimetatakse teda tenori- ehk bassi-b-ks.

Barjatinski, würst Aleksander Iwanowitsch (1814—79), Wene kindral ja sõjawägede ülemjuhataja (feldmarshal), wõitles 1850—52 Kaukasias, wõttis 1859 Schamili wiimases pelgupaigas (Ghunibi mäekindluses) wangi ja lõpetas seega Kaukasia ärawõitmise.

Barka, kiltmaa Põhja-Afrikas, Libya kõrbest põhjapoole. On kuni 600 m. kõrge.

Barklay de Tolly, Michael Andreas, wenelaste juures Michail Bogdanowitsch, würst, Wene kindral-feldmarshal, snd. 1761 Luhde-Grosshofis Liiwimaal, suri 1818. Oli 1810—13 Wene sõjaminister. 1812 juhatas ta Wene lääne sõjawäge ning taganes sellega Drissa juurest kuni Smolenskini, mis läbi ta prantslased lõksu meelitas. Tema taganemisega ei oldud rahul ja sõjawägede ülemjuhatus anti Kutusowi kätte. — B-le on Tartus auusammas üles seatud.

Bar-Kohba, Simon, nimetas end messiaseks. Oli juutide juhataja (kuningas) mässus Roma keisri Hadrian’i wastu 132—135 p. Kr. Selles mässus sai pääle 580,000 juudi surma,

Barlítta, Italia sadamalinn Adria mere ääres, 42,000 el.

Barlow (l. barlo), Joel (1755 kuni 1812), P.-Amerika luuletaja ja riigimees.

Barmen, Saksa linn Rheinimaal, Elberfeldi ligidal, Wupperi-orus, 155,000 el. Kuulus oma kudumise-tööstuse poolest.

Barnaúl, linn Siberis, Tomski kubermangus, Altai piirkonnas; 30,000 el.; mäekaewandused.

Barnave (l. barnaaw), Antoine Pierre Joseph Marie (1761 kuni 1793), Prantsuse mässulane. Oli rahwuselise kogu liige ja selle tähelepanemise wäärt kõnemees; kaitses Lafayette, kui seda kuninga põgenemise juures kaasaitajana süüdistati; hirmuwalitsuse ajal hakkas ta kuningat kaitsema ja sai selle eest 1793 tapakirwe (guillotine) läbi surma.

Barnum, Phineas Taylor (1807—91), Amerika ärimees (n. n. „humbugi isa“), asutas B.-museumi New-York’i linna. Kirj. „Autobiography“ (eluloo kirjeldus).

Baròck, imelik, korratu, haruldane.

Baròcko ehitusewiis, oli tarwitusel 17. aastasaja lõpul.

Baróda, linn Ida-Indias; 120,000 el.

Barometer (Gr. k. raskusemõõtja), Toricelli (1643 a.) ülesleitud abinõu õhu rõhumise mõõtmiseks. — Toricelli wõttis meetripikuse, ühest otsast lahtise klaastoru, täitis selle elawahõbedaga ja pistis ta elawahõbedaga täidetud kausi sisse. Sõrme toru otsa alt ära wõttes, märkas ta, et elawahõbeda tulp torus 76 tsentimetri ehk 30 tolli kõrguses seisma jäi. See tuli sellest, et õhk, mis kausis olewa elawahõbeda pääle rõhus, elawahõbeda tulba niisuguses kõrguses hoidis. Kõrgete mägede tippu ronides ja barometrit sääl ülesseades, leidis Toricelli, et elawahõbeda tulba kõrgus alanes. Alanemine sündis sellepärast, et mägedel õhk harwem on ja wähem rõhub kui madalates kohtades. Kõige kõrgemale tõuseb elawhõbeda tulp merepinnal, kus tema kõrgus 76 tsentimetrini ulatab. Seda kõrgust loetakse normal-kõrguseks, ja merepinna kõrgusel suruwat õhu-rõhku normal-rõhuks. — Pääle selle on tähele pandud, et õhurõhk iga päewaga ja iga tunniga ühes ja sellessamas kohas muutub. See õhu-rõhu-muutmine sünnib õhuwoolude ja wee-aurude tekkimise wõi wähenemise tõttu. — Õhu-rõhu mõõtmiseks tarwitatakse barometrid. Kõige lihtsam on normal-barometer, mis liht-klaastorust, millele kraadid (tsentimetrid) pääle märgitud, on walmistatud; toru on elawahõbedaga täidetud ja lahtist otsapidi elawahõbeda sisse pistetud. — Metall-barometrid. Mõni aeg tagasi hakati b-sid metallist walmistama. Metall-barometrid lähewad põhjusmõttelikult Toricelli omadest lahku. Metall-barometri pää-osa on wask toru, mis looga ehk lahtise rõnga moodi kokku on keeratud ja seest õhutühi on. Rõngastoru wajub koomale, mida suurem õhurõhk on ja ümberpöördult. Rõngastoru otsad on peenikest ketikest pidi hammasrattaga ühenduses, mis näitaja telje külge on kinnitatud. Metall-b. hääd küljed on: kergus, käsipäralsus ühest kohast teise kandmiseks, kuna tema näitamised kunagi päris õiged ei ole. Teaduseliste uurimiste juures tarwitatakse ikka normal-barometrisid.

Hariduse sõnaraamat Barometer.png

Barometer.

Baron, (Lad k. baro, liber baro), wabaherra; Saksa- ja Prantsusemaal alam-aadeli seisuse kõige kõrgem, Inglisemaal aga kõrge-aadeli seisuse kõige madalam klass ehk liik. — Baronessa, baroni abikaasa; Saksamaal nimetatakse nii ainult baroni tütart.

Baronet (l. bäronet), Inglisemaal aadeli seisus, mis kõrge-aadeli (peerage) ja alam-aadeli (gentry) seisuse wahel; Inglise kuninga Jakob I. poolt 1611 a. asutatud.

Barrel (l. bärrel), 1) Inglise õõnsuse mõõt; 1 barrel = 163,56 liitert ehk 132,98 toopi õlut = 151,4 liitert ehk 123,09 toopi kiwiõli. 2) Ka Inglise ja P.-Amerika kaubakaal; 1 barrel = 196 naela nisu jahu = 224 naela wõid = 256 naela seepi.

Barrikaded (Pr. k. sõnast barrique = pütt), uulitsa-kindlused, mis mõne tunniga kiwidest, laudadest ja muust, mis kätte juhtub, ehitatakse, et sõjawäe liikumist takistada. Sõna tarwitati esimest korda 16. aastasaja lõpul Prantsusemaal, kui sääl kodusõja ajal mõned Parisi uulitsad püttidega kinni pandi. Sagedasti ehitati barrikadesid 19. aastasaja esimesel poolel rewolutsionide ajal, ja nad loeti siis häädeks abinõuudeks walitsusewägede wastu wõitlemiseks. Praegu teab igaüks, et nendega palju pääle ei ole hakata, iseäranis suurtükiwäe wastu.

Barrister, (Inglisemaal) adwokat.

Barrow (l. barro), Sir John (1764—1848), Inglise maadeteadlane, reisis Hiinamaal ja Lõuna-Afrikas. Kirj. maadeteaduselisi raamatuid.

Barrowi wäin, ühendab (P.-Amerika Põhja jäämere) Melville ja Lancasteri wäina üksteisega.

Barry, Sir Charles (1795 kuni 1869), Inglise ehitusemeister, ehitas parlamendi maja Londonis.

Barth (l. baart), 1) Heinrich, Afrika-reisija, snd. 1821 Hamburg’is, suri 1865 Berlin’is, reisis 1845—48 läbi Põhja-Afrika, Syria ja Wäike-Asia, 1849—55 läbi Põhja- ja Kesk-Afrika (iseäranis läbi Kesk-Sudani). 1858 Wäike-Asias, 1862 Europa Türgimaal, kutsuti 1863 Berlini ülikooli professoriks. Kirj. pääle muu „Reisen und Entdeckungen in Nord- und Central-Afrika“ (reisid ja leidused Põhja- ja Kesk-Afrikas). 2) Theodor, Põhja-Saksa demokratide juhataja, snd. 1849, waliti esimest korda riigipäewa liikmets 1881, andis 1883—1907 politilist nädalalehte „Die Nation“ wälja, oli (1907) selle wastu, et wabameelsed wanameelsetega ajutisesse ühendusesse astusiwad, nõudis sotsialdemokratiaga koos töötegemist ja kõige elawamat wõitlust wanameelsete wastu. Et ta soowisid tähele ei pandud, astus ta (1908) wabameelsest ühisusest wälja.

Barthou (l. bartuu), Jean Louis, Prantsuse politikamees snd. 1862, Dr. jur. Waliti 1889 a. saadikutekogu liikmeks. Hoidis parajusmeelsete poole. Oli 1894 awalikkude tööde ja 1895—98 sisemiste asjade minister. Pärast seda oli ta edumeeste klubi president, lahkus aga sest ametist sellepärast, et ta mõtted Meline mõtetega kokku ei sündinud. Siis nihkus ta pahemale poole ja hakkas radikalset politikat toetama. Kui Sarrien 1906 a. algusel uue ministeriumi kokku seadis, andis ta awalikud tööd B. hoolde, kes üks anderikkamatest Prantsuse politikameestest on. Radikalses Clemenceau ministeriumis, kes 1906 sügisel kokku astus, jäi ta oma ametisse edasi.

Barton (l. baartn), Edmund, Australia riigimees, snd. 1849 Sidney’s. Saadeti Sidney ülikooli poolt 1879 Uus-Lõuna-Wales’i saadikutekogusse ja oli selle president 1883—87. Siis läks ta ülemkotta, sai walitsuse liikmeks ja tegi Australia ühisuse asutamiseks palju tööd. Kui ühisus walmis sai, oli ta tema esimene pääminister (1900—1903).

Baryt (l. bariit, Gr. k. barys, raske), raske-gips; leitakse kaewandustest; tarwitatakse apteegis.

Baryum (l. barium), hõbewalge metall, mida looduses wabalt mitte ei leita, waid ühendustes, näit. raske-gipsis (weewlihappeline baryt) ja witheritis (söehappeline baryt).

Basalt, must ehk sinikashall klaasisarnane, kõwa, wäga raske mäekiwi tõug, mis põllu paasi-kiwist, augitist ja magneet-rauast koos seisab. B. on endiste aegade tulepurtskawate mägede kõwaks angunud lawa, mis kiwistades wiie- ja kuue-kandilisteks tulpadeks on lõhenud. Ehk küll b. hästi kõwa on, ei tarwitada teda siisgi ehituste jaoks, sest et ta õhu käes rabedaks läheb. B-i leitakse Ida-Siberist, Böömimaalt jne.

Basedow, Joh. Bernh. (õieti Joh. Berend Bassedau, ka Bernhard von Nordalbingen, nagu ta ise ennast sagedasti nimetas), Saksa kaswatuseteadlane (pädagog), snd. 1723 Hamburgi’s, suri 1790 Magdeburgi’s. Ta nõudis, et õpetus koolides tegelik peab olema, asutas eeskujuliku kooli (philantropinum’i) Dessausse, mida kuni 1778 a. juhatas.

Basel, kaks Schweitsi pool-kantoni: 1) Maa-Basel (422 rkm. suur, 6900 in.); 2) Linna-Basel (36 rkm. suur, 129,000 in.). Nad on wäiksed demokratlised wabariigid. Linna-Baseli riigikorra pää-punktid on: Seadused annab Suur Nõuukogu, kel 130 liiget on. Walitsust juhatab 7-liikmeline walitsuse-nõuukogu. Ülemaks kohtuks on 9-liikmeline kohtukoda. Need kõik walitakse rahwa poolt otsekohese hääleandmisega. Igal meeste soost kodanikul, kes üle 20 aasta wana, on ühesugune hääleõigus. Rahwas wõib ka seadusi ise anda. Igakord, kui 1000 kodanikku rahwa otsust nõuawad, tuleb kõigi hääleõigusliste kodanikkude tahtmist järele pärida. — Maa-Baseli põhjusseadus on umbes sedasama moodi kui Linna-Baselil. Tema nõuab ainult weel rohkem rahwa hääletamist. Iga seadus, mille saadikutekogu walmistanud on, peab rahwahääletamise alt läbi käima. Kui 1500 kodanikku saadikutekogu laialisaatmist nõuawad, siis läheb see nõudmine rahwahääletamise alla. On kodanikkude enamus laialisaatmise poolt, siis wõetakse uued walimised ette. Kui 1500 kodanikku mõne seaduse andmist ehk mõne muutmist wõi kaotamist nõuawad, siis peab jällegi rahwa enamus otsust andma.

Bashi-Busukid (Türgi k.), mittekorralised Türgi sõjawäeosad. On sõja ajal wäga metsikud.

Bashkirid, Tatari tõugu rahwas. B. elawad Urali ja Wolga wahel; arwu poolest on neid umbes 750,000 hinge. Nad on Muhamedi usku. 70-datel aastatel wõtsiwad mitmed Wene ametnikud hulga b-de maid kawalusega ära, mis järel neil suur maapuudus tuli.

Bashlik (Türgi k.), pääkate; tarwitatakse ka meil talwel.

Basilika (Gr. k. basileus, kuningas), kuningakoda; romlaste juures „kohtu-koda“. Wiimaste ehituste eeskuju järele hakati Konstantin Suure ajast saadik kristlaste kirikuid ehitama, mispärast neid siis ka basilika’ks kutsuma hakati.

Basilisk (Basiliscus mitratus), sisaliskide tõug. B. kaswab kuni 3 jalga pikaks; toidab end putukatest; elutseb Lõuna-Amerikas.

Basilios Suur, kirikuisa snd. 330 Caesareas (Kappadokia maal), suri 379 Caesarea piiskopina; korraldas kiriku olusid; oli arianlaste wastane. Tema antud seaduste järel käiwad weel nüüdgi Greeka kiriku mungad ja nunnad.

Baskid, Lääne Pyreneide mägestikus elutsew rahwas, arwu poolest u. 12 milj. hinge. Neid peetakse endiste iberlaste järeltulijateks. Nad räägiwad oma keelt, mida nad ise „esquera“ keeleks nimetawad. 13. aastasajal andsiwad nad endid Kastilia kuningate wõimu alla selle tingimisega, et nad edaspidigi oma seadusi ja õigusi (fuero) wõiwad pidada. Nii pea, kui neid õigusi on rikutud, on nad sõjariistus wastu pannud ja nii kaua sõdinud, kuni nende eesõigusi jälle makswateks on tunnistatud.

Baskuntshaki järw, soolajärw Astrahani kubermangus, 43 wersta (ümberringi mõõtes) suur. Saadakse iga aasta u. 11 milj. puuda soola.

Basmanow, Peter Feodorowitsch, Wene sõjaülem, wõitles Boris Godunowi ajal Wale-Dimitri I. wastu, wõitis wiimase Nowgorod-Sewerski juures (1604) ära, läks 1605 Wale-Dimitrit poole ja sai 1606 Dimitrit kaitsetes surma.

Basra (Bassora), Türgi linn Irak-Arabis, Schat- el Arabi ääres, 40,000 el.

Basrelief (l. baareljeef), wt. relief.

Bass, kõige madalam meesterahwa hääl, ulatab F-st kuni e’-ni.

Bassermann, Ernst, Saksa politikamees, snd. 1854. Badeni-maal, pidas esiti kohtnuiku ja siis adwokadi ametit, waliti 1893 Saksa riigipäewa liikmeks. On üks rahwuswabameelsete juhatajatest.

Bassia, wõi-puu: kaswab Ida-Indias. B. seemnetest saadakse wõisarnast õli (tshuri). Lehtedes leidub rohkesti piimasarnast mahla.

Bass-wäin, merekitsus Australia mannermaa ja Tasmania saare wahel. B. on 1797 a. üles leitud.

Básta (It. k.), küllalt!

Bastard (Pr. k. batard, kahest ise sugust sündinud), sohilaps; wärdjas.

Bastian, Adolf (1826—1905), Saksa rahwateadlane (ethnograf), oli rahwa-teaduse museumi juhataja ja prof. Berlinis. Kirj. „Die Völker des östlichen Asien“ (Ida-Asia rahwad), „Ethnologische Forschungen“ (rahwateaduselised uurimised) jne.

Bastiat (l. bastjaa), Fréderic (1801—80), Prantsuse majanduseteadlane. Oli wabakauplemise poolehoidja ja sotsialismuse wastane. Kirj. „Harmonies economiques“ ja „Sophismes economiques“.

Bastille (l. bastij), wangimaja Parisis, oli esialgu kindlus, häwitati 14. juulil 1789 suure mässu ajal Parisi elanikkude poolt ära.

Bataljon (Pr. k. bataillon, l. batajóng), osa jalawäe polku, mitu roodu, sõja ajal umbes 1000 meest. Paljudes riikides on polgus 4 bataljoni ja bataljonis 4 rootu.

Batarei, suurtükiwäe osa, kus kuni 8 suurtükki ühes meeste, hobuste, moona ja muu kraamiga, mis wõitlemiseks tarwis läheb, on.

Batawia, Hollandi Ida-India asumaade päälinn Jawa saare põhjapoolsel kaldal. B. on Ida-India saarestiku kõige tähtsam kaubalinn; 110,000 el. Asutatud 1619 a. — B. klima on terwisele kahjulik.

Batawia wabariik, Põhja-Madalmaade (Hollandi) ametlik nimi 1795—1806.

Bath ordo (ehk auutäht), Inglise rüütli-ordo, kuningas Heinrich IV. asutatud 1339.; praegusel ajal Inglise auutäht ehk orden, mida pääasjaliselt sõjateenistuses olejatele antakse.

Báthori, 1) Stephan (1522 kuni 1586), Siebenbürgeri würst, waliti 1576 Poola kuningaks, wõitles 1579—82 Wene tsaari Iwan IV. wastu, sai Kiwerowa-Gorka rahu läbi (1582) Liiwimaa oma walitsuse alla. — 2) Sigismund, Siebenbürger’i würst 1586—97 ja 1599 kuni 1602, andis 1597 Transsylwania Saksa keisri Rudolf III-le.

Bathybius, merepõhja lima.

Batist (battist), kõige peenem, hästi tihedasti koetud linane riie.

Batjushkow, Konstantin Nikolajewitsch (1787—1855) Wene luuletaja.

Batman, raskuse-mõõt, Persias = 12 ehk 6 naela, Türgimaal = 18 naela, Turkestanis = 8 puuda.

Batum, Wene linn Taga-Kaukasias, Mustamere kaldal, 30,000 el.

Batõi, tatarlaste khan, laastas 1236 Lõuna-Wenemaad, asutas Kuld-ordo. Wõitis 1252 terwe Wenemaa oma alla. Sellest aastast algab Wenemaal 200 aastane Tatari-ikke ajajärk.

Baudin (l. bodäng), Eugène, Prantsuse politikamees, snd. 1853, portselanitöölise poeg, oli ise ka esiti portselanitööline. Lõi juba noorel eal sotsialismuse poole. Wõttis 1871 kommune-mässust osa, mõisteti surma ja põgenes Inglisemaale, kus ta ennast töölisena elatas. Waliti 1889 saadikutekogu liikmeks. Oli 1899—1902 Waldeck-Rousseau ministeriumis awalikkude tööde minister.

Baudouin de Courtenay (l. boduäng de kurt’nee), Jan Ignatius (Iwan Aleksandrowitsch), Slaawi keelte uurija ja politikamees (snd. 1845 Wene-Poolamaal). Sai 1870 Peterburis Slaawi keelte eradotsendiks ja 1874 Kasanis professoriks, asus 1883 Tartusse, 1894 Krakausse ja 1901 Peterburisse sellesama ameti pääle. On iseäranis Wana-Poola keelt ja Lõuna-Slaawi murrakuid uurinud. Wiimastel aastatel on ta ka radidikalse politikamehena tegew olnud ja pääle muu Wenemaa wähemate rahwuste õiguste laiendamist nõudnud.

Baur, Ferdinand Christian (1792—1860), Saksa protestantline usuteadlane, oli usuteaduse prof. Tübingeni ülikoolis ja n. n. „Tübingeni kooli“ põhjendaja. B. arwamise järele on ristiusk küll Kristuse asutatud, aga alles Pauluse läbi üleüldiseks usuks saanud. Uue-Testamendi raamatud on sihilise otstarbega kirjutatud. Nad kõnelewad rohkem kas Pauluse ehk Peetruse kasuks. Kirj. „Lehrbuch der christlichen Dogmengeschichte“, „Untersuchungen über die kanon. Ewangelien“, „Das Christantum und die christliche Kirche der drei ersten Jahrhunderte.“

Bauske, linn Kuramaal; 10,000 el.

Bautakiwi, surnude mälestuseks üles seatud kiwi, mälestusesammas ilma päälkirjata.

Bautzen, Saksa linn Spree jõe ääres (Sakseni kuningriigis), 27,000 el. Napoleon wõitis siin wenelased ja preislased 1813.

Bay (Ingl. k. l. bee), laht, sadam.

Bayonne (l. bajònn), 1) linn ja kindlus Prantsusemaal, Alam-Pyrenei departemangus 28,000 el. — 2) Linn Põhja Amerikas, County Hudson’is 19,000 el.; petroleumi puhastamise wabrikud.

Bayreuth (l. bairöit), linn Baierimaal, 32,000 el. Siin on Saksa helilooja Richard Wagneri „rahwa teater“, „Eremitage“ ja „Fantasie“ nimelised lossid, ning Saksa kirjaniku Jean Pauli auusammas.

Bazaine (l. basän), François Achille, Prantsuse sõjaülem (1811 kuni 1888). Andis 1870 Metzi linna ligidal end 173,000 sõjamehega ja sõjamoonaga wangi. Pääle rahutegemist anti ta kohtu kätte ja mõisteti surma, mis aga 20 aastaseks wangistuseks pehmendati. 1873 wiidi ta St. Marquerite saarele elama, kust tal aga oma abikaasa awitusel korda läks ära põgeneda. Pääle põgenemise elas ta Belgias ja hiljem Madridis, kus ta ka waesuses ja oma abikaasa poolt mahajäetud suri.

Bazard (l. basaar), Saint-Amand (1791—1832), karbonaride salaseltsi asutaja Prantsusemaal ja agaram Saint-Simon’i (Sen-Simon) järelkäija.